Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu warunkiem zaliczenia

 • 27.01.2016WSA. Umowa o dzieo a dziaalno gospodarcza w VAT
  Z uzasadnienia: Za samodzieln dziaalno nie bdzie moga zosta uznana dziaalno, ktra jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zblionym, poniewa wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewntrznej podmiotu, na rzecz ktrego jest prowadzona, nie powoduje adnego ryzyka ekonomicznego po stronie usugodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialnoci usugodawcy wobec osb trzecich za szkody wyrzdzone w zwizku z prowadzon dziaalnoci.
  • 14.01.2016VAT a przychody i koszty firmy. Wany wyrok WSA
   Z uzasadnienia: Zaoenie zasady neutralnoci na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych oznacza, e podatek od towarw i usug nie stanowi z reguy ani przychodu, ani kosztu uzyskania przychodu; taki stan rzeczy ma miejsce zarwno w przypadku podatku nalenego, jak i naliczonego.
   • 12.01.2016Premia dla pracownika a koszty pracodawcy
    Premie wypacane pracownikom niewtpliwie zwizane s z prowadzon dziaalnoci gospodarcz oraz osiganymi przychodami. Mog by zatem kosztem uzyskania przychodu firmy. Zobaczmy jednak, w ktrym momencie naley je rozliczy. Czy wany bdzie moment wypaty premii, czy moe okres, za ktry jest ona nalena?
    • 11.01.2016Premia dla pracownika a koszty pracodawcy
     Premie wypacane pracownikom niewtpliwie zwizane s z prowadzon dziaalnoci gospodarcz oraz osiganymi przychodami. Mog by zatem kosztem uzyskania przychodu firmy. Zobaczmy jednak, w ktrym momencie naley je rozliczy. Czy wany bdzie moment wypaty premii, czy moe okres, za ktry jest ona nalena?
     • 22.12.2015Koszty uzyskania przychodw. Sprzeda towarw poniej ceny zakupu
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca dokonujc sprzeday towarw poniej kosztw nabycia, ma prawo zaliczy straty wynikajce ze sprzeday towarw, poniej cen zakupu, do kosztw uzyskania przychodw w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
      • 21.12.2015Studia pracownika a koszty uzyskania przychodw pracodawcy
       Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane ze studiami pracownika mog stanowi koszty uzyskania przychodw Spki?
       • 15.12.2015Naprawy okresowe i remonty maszyn i urzdze w kosztach podatkowych
        Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do wydatkw zwizanych z przeprowadzaniem napraw okresowych i remontw maszyn i urzdze, niemajcych charakteru ulepszenia istniejcych rodkw trwaych, dla ktrych niemoliwe jest ustalenie definitywnego okresu, ktrego dotycz takie koszty, waciwe bdzie rozpoznawanie kosztu podatkowego w dacie, pod ktr Spka zaksiguje operacj nabycia towarw i usug zwizanych z tymi czynnociami, bez wzgldu na rodzaj konta, na jakim dokonany zostanie ksigowy zapis poniesionych kosztw (z wyjtkiem ujcia na kontach rezerw albo biernych rozlicze midzyokresowych kosztw)?
        • 11.12.2015Moment zaliczenia do kosztw premii wypacanych pracownikom
         Pytanie podatnika: Czy premie wypacane pracownikom s kosztem podatkowym Spki w roku, w ktrym staj si nalene, to jest w roku, w ktrym dokonana zostanie oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spki?
         • 09.12.2015WSA. Dzie poniesienia kosztu nie zaley od przyjtych zasad rachunkowoci
          Z uzasadnienia: Wykadnia art. 15 ust. 4e ustawy o CIT nie wskazuje na odesanie w kwestii ujcia kosztu do prawa bilansowego. Przepis ten stanowi bowiem o dniu, "na ktry ujto koszt w ksigach rachunkowych (zaksigowano)", a nie o dniu, "w ktrym uznano za koszt w ksigach" bd "zaksigowano jako koszt w ksigach". Poprzez regulacj zawart w tym przepisie ustawodawca zamierza jedynie precyzyjnie uregulowa dzie poniesienia kosztu podatkowego jako faktyczne ujcie go w ksigach. Nie uzaleni natomiast poniesienia kosztu od przyjtych przez podatnika zasad rachunkowoci.
          • 07.12.2015Dokumentowanie wydatkw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw
           Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie przekazane przez Wnioskodawc kontrahentowi stanowi bdzie koszt uzyskania przychodu przez Wnioskodawc w sytuacji, gdy partner nie wystawia Wnioskodawcy rachunku, a rozliczenie kosztu nastpowa bdzie oparciu o dokument ksigowy Wnioskodawcy oraz przekaz na rachunek bankowy lub do portfela elektronicznego wskazany przez partnera, przy zaoeniu, e Wnioskodawca bdzie prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz, a zdarzenia z t dziaalnoci zwizane bdzie ewidencjonowa w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw – jednake bez wskazania danych adresowych kontrahenta (partnera)?
           • 03.12.2015Indywidualna stawka amortyzacji dla budynku
            Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest ustalenie dla budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikajcej z zastosowania skrconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszcej 33,33%?
            • 25.11.2015Koszty dziaalnoci: Wydatki na wyjazd dla pracownikw kontrahenta
             Pytanie podatnika: W 2001 r. Wnioskodawca podpisa umow z firm partnersk na wiadczenie usug remontowych, porzdkowych i konserwacyjnych. W tym roku firma ta obchodzi swj jubileusz. Z tej okazji Wnioskodawca chce podzikowa za wspprac i zamierza, za porednictwem biura turystycznego, dla niektrych pracownikw firmy partnerskiej kilkudniowy wyjazd zagraniczny oraz sfinansowa go z wasnych rodkw. Czy faktur za ww. imprez turystyczn Wnioskodawca bdzie mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
             • 24.11.2015Dziaalno gospodarcza: Wydatki na energi elektryczn w kosztach podatkowych
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz - handel detaliczny. W toku prowadzenia dziaalnoci firma nabywaa energi elektryczn za ktr zostay wystawione faktury dotyczce szacunkowego zuycia energii. Wnioskodawca otrzyma faktur korygujc in plus obciajc kosztami energii za wczeniej wskazany okres, wskazujc rnic midzy rzeczywistym zuyciem, a szacunkowym. Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo rozpoznajc dla celw podatkowych koszty zwizane ze zuyciem energii w dacie ich poniesienia?
              • 18.11.2015Dziaalno gospodarcza: Wydatki na nauk jzyka obcego w kosztach podatkowych
               Pytanie podatnika: Przedmiotem dziaalnoci Wnioskodawcy jest praktyka lekarska oglna. Obecnie jest w trakcie specjalizacji, po ktrej uzyska I stopie specjalizacji lekarza internisty. Warunkiem uzyskania stopnia specjalizacji jest zdanie egzaminw. Jedna cz egzaminu jest przygotowana w jzyku angielskim, co wymaga dobrej znajomoci tego jzyka. W tym celu Wnioskodawca zapisa si na kurs jzyka angielskiego. Czy ponoszone koszty z tytuu kursu jzyka angielskiego Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
               • 16.11.2015Dokumentowanie wydatkw a rozliczenie kosztw podatkowych
                Dokumenty stanowice podstaw do zapisw w ksigach mona przechowywa w dowolnej formie, pod warunkiem e bd mogy stanowi dowd zaistnienia zdarzenia gospodarczego. Brak oryginalnego dokumentu nie oznacza automatycznie, e wydatek nim potwierdzony nie bdzie kosztem uzyskania przychodu.
                • 29.10.2015Koszty uzyskania przychodw a umowa poyczki
                 Z uzasadnienia: W konsekwencji "poniesionym kosztem" moe by kady faktycznie dokonany odpis nie bdcy wydatkiem (w znaczeniu kasowym – rozchd pieniny) powodujcy zmian w strukturze aktyww lub pasyww osoby prawnej. Nie ma zatem podstaw do uznania za koszt uzyskania przychodu z tytuu sprzeday wierzytelnoci z tytuu umowy poyczki wycznie wydatkw poniesionych w postaci nalenoci gwnej.
                 • 20.10.2015Studia podyplomowe w kosztach podatkowych. Tak, ale nie kade
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest notariuszem. W celu uzyskania uprawnie tumacza przysigego jzyka angielskiego rozpocza studia podyplomowe. Czy wydatki poniesione na te studia (opata za studia, koszty zakupu sownikw, w tym specjalistycznych oraz podrcznikw), bd stanowiy, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodu? Czy wydatek poniesiony na egzamin na tumacza przysigego bdzie stanowi koszt uzyskania przychodu?
                  • 16.10.2015Transakcje midzy maonkami a koszty dziaalnoci
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi dziaalno gospodarcz. Jego maonka (osoba fizyczna nieprowadzca pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej) jest artystk i wykonuje m.in. profesjonalne zdjcia, ktre mog posuy mu do przygotowania projektw lamp, ktrymi si zajmuje w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy nabycie od maonki Wnioskodawcy praw autorskich do wykorzystania zdj oraz wzorw graficznych na potrzeby dziaalnoci gospodarczej, stanowi bdzie koszt uzyskania przychodu?
                   • 15.10.2015Podatek od nieruchomoci jako koszt dziaalnoci
                    Pytanie podatnika: Dziaalno gospodarcza Wnioskodawcy prowadzona jest na jego prywatnym gruncie, gdzie zosta wybudowany budynek gospodarczy. Caa powierzchnia budynku przeznaczona jest wycznie na cele prowadzonej dziaalnoci. Budynek nie stanowi rodka trwaego firmy. Czy podatek od nieruchomoci moe zosta zaliczony do kosztw uzyskania przychodw w penej wysokoci jeli nieruchomo nie zostaa ujta w ewidencji rodkw trwaych firmy?
                    • 13.10.2015Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wiadczy usugi budowlane. W praktyce w dziaalnoci zdarza si jednak, e inwestor na wstpnym etapie przygotowania do inwestycji rezygnuje z wykonania obiektu. Jest to podyktowane jego interesem. Zdarza si bowiem, e realizacja planowanej inwestycji okazuje si z rnych przyczyn nieopacalna dla inwestora. Na powysze okolicznoci Wnioskodawczyni nie ma wpywu, s one od niej niezalene. Czy Wnioskodawczyni moe, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki zwizane z zaniechanymi inwestycjami?
                     • 12.10.2015Rozliczenie w kosztach wydatkw prezesa spki
                      Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty noclegw i przejazdw prezesa zarzdu spki, bd kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                      • 09.10.2015Nagroda roczna w kosztach podatkowych
                       Pytanie podatnika: Spka wypaca swoim pracownikom nagrod roczn na podstawie wprowadzonego regulaminu wynagradzania. Zgodnie z zapisami regulaminu pracownikom przysuguje nagroda roczna za poprzedni rok w wysokoci 8,5% podstawy i jest wypacana w terminie do 31 marca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Czy w zaistniaym stanie faktycznym, wypacona pracownikom nagroda roczna oraz skadki na ZUS, FP, FGP od tej nagrody stanowi koszty uzyskania przychodw w 2014 r.?
                       • 02.10.2015Zaliczenie do kosztw wydatkw, ktrych skutek rozoony jest w czasie
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi koszty porednie wynikajce ze zdarze, ktrych skutek rozoony jest w czasie. Dotyczy to w szczeglnoci kosztw ubezpiecze, kosztw podatku od nieruchomoci, kosztw podatku od rodkw transportowych, czy kosztw prenumeraty czasopism. W jakim momencie koszty porednie wynikajce ze zdarze, ktrych skutek jest rozoony w czasie, rozliczane jako czynne rozliczenia midzyokresowe kosztw, powinny by identyfikowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodw?
                        • 01.10.2015Wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci a koszty podatkowe
                         Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej nie mog zosta uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia rda przychodw, poniewa jeszcze ono nie istnieje. Wydatki w istocie rzeczy maj charakter osobisty i su zdobyciu kwalifikacji zawodowych – a co za tym idzie nie mona uzna ich za koszt uzyskania przychodw z dziaalnoci gospodarczej, poniewa nie speniaj przesanek wyraonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
                         • 25.09.2015Uchwaa NSA. Nagrody i premie z zysku mog by kosztem
                          W wietle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych nagrody i premie wypacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osb prawnych z dochodu po opodatkowaniu mog stanowi koszty uzyskania przychodw tego podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 23.09.2015Noclegi i diety zleceniobiorcy w kosztach dziaalnoci
                           Pytanie: Czy jako prowadzcy dziaalno gospodarcz mog do kosztw uzyskania przychodu zaliczy koszty noclegw oraz diety przysugujce w danym kraju, zarwno swoje jak i pracownika zatrudnionego na umow zlecenie?
                           • 22.09.2015Noclegi i diety zleceniobiorcy w kosztach dziaalnoci
                            Pytanie: Czy jako prowadzcy dziaalno gospodarcz mog do kosztw uzyskania przychodu zaliczy koszty noclegw oraz diety przysugujce w danym kraju, zarwno swoje jak i pracownika zatrudnionego na umow zlecenie?
                            • 22.09.2015Zabezpieczenie i rozbirka budynku jako koszt podatkowy
                             Pytanie podatnika: Czy koszty zabezpieczenia budynku oraz koszty zwizane z jego rozbirk mog stanowi dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodw? Jeeli odpowied na powysze pytanie jest twierdzca, to w jakim momencie wydatki te mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
                             • 09.09.2015Koszty dziaalnoci. Wydatki na samochd subowy wykorzystywany na cele prywatne pracownika
                              Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodu spki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT s zarwno wydatki suce tylko i wycznie celom subowym, jak rwnie wydatki zawarte w doliczanej do przychodu pracownika kwocie ryczatu, o ktrym mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT, czy zarwno wydatki suce tylko i wycznie celom subowym, koszty eksploatacji, jak rwnie wydatki prywatne, stanowice nieodpatne wiadczenie, ktrego warto doliczana jest do przychodu pracownikw na zasadach wyraonych w art. 11 ust. 2 ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 3 ustawy o PIT?
                              • 04.09.2015Wydatki na nauk i studia a koszty uzyskania przychodu przedsibiorcy
                               Wrzesie i padziernik to czas, kiedy wiele osb rozpoczyna nauk. Wrd podejmujcych nauk s rwnie osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Sprawdmy zatem, w jakich sytuacjach wydatki zwizane z edukacj i studiami bd mogy zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw przedsibiorcy.
                               • 03.09.2015Wydatki na nauk i studia a koszty uzyskania przychodu przedsibiorcy
                                Wrzesie i padziernik to czas, kiedy wiele osb rozpoczyna nauk. Wrd podejmujcych nauk s rwnie osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Sprawdmy zatem, w jakich sytuacjach wydatki zwizane z edukacj i studiami bd mogy zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw przedsibiorcy.
                                • 24.08.2015Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelnoci
                                 W praktyce podatkowej nie budzi wtpliwoci, e strata z tytuu odpatnego zbycia wierzytelnoci uprzednio zarachowanej jako przychd stanowi koszt uzyskania przychodu. Tak moliwo wprost przewiduje art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851).
                                 • 20.08.2015Programy motywacyjne a koszty uzyskania przychodw pracodawcy
                                  Pytanie podatnika: Czy koszty zwizane z funkcjonowaniem Programu i wypat rodkw pieninych dla pracownikw z tego tytuu bd stanowiy dla Spki koszt uzyskania przychodu?
                                  • 13.08.2015Czy odsetki mog by kosztem w trakcie zawieszenia dziaalnoci?
                                   Pytanie podatnika: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej prowadzonej w formie spki cywilnej odsetki od poszczeglnych rat kredytowych mog by traktowane przez Wnioskodawc jako koszty uzyskania przychodu?
                                   • 05.08.2015Zaliczenie do kosztw wydatkw na podstawie e-dokumentw
                                    Pytanie: Spka zamierza przechowywa w formie elektronicznej otrzymane w formie papierowej faktury, paragony i inne dokumenty ksigowe przy zachowaniu autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci, czytelnoci i atwoci odszukania jak w przypadku faktur przechowywanych w formie papierowej. Czy spka utrzyma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatkw zwizanych z ww. dokumentami przechowywanymi w formacie elektronicznym (zostaje zniszczona wersja papierowa)?
                                    • 04.08.2015Zaliczenie do kosztw wydatkw na podstawie e-dokumentw
                                     Pytanie: Spka zamierza przechowywa w formie elektronicznej otrzymane w formie papierowej faktury, paragony i inne dokumenty ksigowe przy zachowaniu autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci, czytelnoci i atwoci odszukania jak w przypadku faktur przechowywanych w formie papierowej. Czy spka utrzyma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatkw zwizanych z ww. dokumentami przechowywanymi w formacie elektronicznym (zostaje zniszczona wersja papierowa)?
                                     • 04.08.2015Aport przedsibiorstwa a korekta kosztw
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zwikszenia kosztw uzyskania przychodw zgodnie z art. 15b ust. 4 ustawy o CIT, w przypadku uregulowania wniesionych aportem zobowiza (w przypadku faktur, dla ktrych termin 30 dni od dnia upywu terminu patnoci przypad przed wniesieniem aportu)? Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw wynikajcych z faktur, dla ktrych termin 30 dni od dnia upywu terminu patnoci przypadnie po wniesieniu aportu?
                                      • 04.08.2015Diety jako koszt podatkowy w firmie transportowej
                                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zalicza do kosztw uzyskania przychodw warto diet z tytuu podry subowych w czci nieprzekraczajcej wysokoci diet przysugujcych pracownikom w zwizku z realizacj usug transportowych?
                                       • 09.07.2015Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodu kar umown za przekroczenie terminu przy realizacji kontraktu?
                                        • 07.07.2015Dla kosztw pies musi ewidencjonowa szczeknicia
                                         Wydatki poniesione na zakup psa, jego szkolenie i szczepienia mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Wydaje si jednak, e warunkiem koniecznym rozliczenia kosztw jest ewidencja, w ktrej pies bdzie zaznacza, kiedy i na kogo szczeka.
                                         • 06.07.2015Dla kosztw pies musi ewidencjonowa szczeknicia
                                          Wydatki poniesione na zakup psa, jego szkolenie i szczepienia mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Wydaje si jednak, e warunkiem koniecznym rozliczenia kosztw jest ewidencja, w ktrej pies bdzie zaznacza, kiedy i na kogo szczeka.
                                          • 01.07.2015Strata z inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
                                           Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwaym stanowi bdzie koszt uzyskania przychodw w momencie zakoczenia umowy najmu i przeniesienia caej dziaalnoci do nowego miejsca, w sytuacji gdy brak kontynuacji najmu danej powierzchni nastpuje ze wzgldw ekonomicznych?
                                           • 29.06.2015Prawo wasnoci nieruchomoci a odpisy amortyzacyjne
                                            Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszym Wnioskodawca bdzie uprawiony do rozpoznawania kosztw uzyskania przychodu od bdcych we wadaniu Spki Nieruchomoci w oparciu o dokonywane odpisy amortyzacyjne, w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                            • 12.06.2015Podatek naleny VAT od WNT jako koszt podatkowy
                                             Pytanie podatnika: Czy moliwe jest zaliczanie podatku nalenego od wewntrzwsplnotowego nabycia towarw z deklaracji VAT-8 bezporednio do kosztw uzyskania przychodw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw w dacie jego zapaty? Czy zgodne z przepisami podatkowymi jest nieuwzgldnianie tego podatku nalenego od wewntrzwsplnotowego nabycia towarw w cenach zakupu towarw zarwno w remanencie pocztkowym, jak i kocowym w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw?
                                             • 10.06.2015Skutki podatkowe darowizny towarw handlowych
                                              Pytanie: Otrzymam od matki w drodze darowizny przedsibiorstwo, w skad ktrego wchodz m. in. towary handlowe. Prowadz dziaalno gospodarcz opodatkowan na zasadach oglnych i prowadz podatkow ksig przychodw i rozchodw. Czy warto spisu z natury na koniec roku podatkowego, suca do obliczenia dochodu za rok podatkowy powinna zawiera rwnie warto towarw otrzymanych w drodze darowizny, czy te towary te powinny by ujte w remanencie kocowym, ale nie powinny by uwzgldnione przy ustalaniu dochodu?
                                              • 09.06.2015Skutki podatkowe darowizny towarw handlowych
                                               Pytanie: Otrzymam od matki w drodze darowizny przedsibiorstwo, w skad ktrego wchodz m. in. towary handlowe. Prowadz dziaalno gospodarcz opodatkowan na zasadach oglnych i prowadz podatkow ksig przychodw i rozchodw. Czy warto spisu z natury na koniec roku podatkowego, suca do obliczenia dochodu za rok podatkowy powinna zawiera rwnie warto towarw otrzymanych w drodze darowizny, czy te towary te powinny by ujte w remanencie kocowym, ale nie powinny by uwzgldnione przy ustalaniu dochodu?
                                               • 09.06.2015Studia doktoranckie jako koszt uzyskania przychodw
                                                Wydatki zwizane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przedsibiorcy zazwyczaj mog by kosztem uzyskania przychodw. Trzeba jednak uwaa, by nie zostay uznane za wydatki o charakterze osobistym. W takim przypadku nie bd bowiem mogy stanowi kosztu podatkowego.