Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu warunkiem zaliczenia

 • 01.08.2013Wydatki na pozyskanie kapitau a koszty uzyskania przychodw
  Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytuu „Umowy na usugi doradcze w zwizku z przeprowadzeniem procesu pozyskania kapitau dla Spki” mog zosta uznane za koszt uzyskania przychodw? Czy Spka powinna zaliczy te wydatki do kosztw uzyskania przychodw, traktujc je jako koszt poredni?
  • 30.07.2013Moment zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw bonusw
   Pytanie podatnika: W celu zacienienia i zintensyfikowania wsppracy z partnerami handlowymi, spka wprowadzia specjalny program majcy premiowa najbardziej solidnych i aktywnych partnerw. Podstawowym zaoeniem ww. programu jest przyznanie przez spk dwojakiego rodzaju bonusw: bonusu lojalnoci oraz bonusu serwisowego. W jakim momencie spka powinna rozpozna w kosztach wydatki z tytuu patnoci bonusu lojalnoci i serwisowego, w zwizku z nabyciem przez spk usugi wycznoci sprzeday i usugi napraw gwarancyjnych?
   • 24.07.2013Korygowanie kosztw podatkowych w zwizku z brakiem terminowej zapaty - zasady oglne
    O moliwoci obcienia podatkowych kosztw uzyskania przychodw wydatkami ponoszonymi przez podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych decyduj przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT).
    • 12.07.2013Niecigalne wierzytelnoci w kosztach uzyskania przychodw
     Pytanie podatnika: W jakiej wartoci wierzytelno byaby kosztem uzyskania przychodu, brutto czy netto? Czy niecigaln wierzytelno od dunika firmy, ktra opaciaby likwidacj lub postpowanie upadociowe w 2013 r. Wnioskodawca ma prawo w caoci zakwalifikowa do kosztw uzyskania przychodw tego roku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
     • 10.07.2013Opodatkowanie zadatkw w dziaalnoci gospodarczej
      Zadatek stanowi instytucj prawa cywilnego, ktra dotyczy zobowiza umownych. Zgodnie z art. 394 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z pn. zm.) w braku odmiennego zastrzeenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, e w razie niewykonania umowy przez jedn ze stron druga strona moe bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstpi i otrzymany zadatek zachowa, a jeeli sama go daa, moe da sumy dwukrotnie wyszej.
      • 10.07.2013Ekwiwalent za pranie odziey roboczej w kosztach firmy
       Pytanie podatnika: Czy kwota ekwiwalentu za pranie odziey roboczej, wypacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odziey, w rwnej wysokoci, odpowiadajcej 95% kwoty najniszej oferty za pranie odziey roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?
       • 08.07.2013Strata przy wniesieniu wierzytelnoci do spki kapitaowej a koszty podatkowe
        Przychodem osoby prawnej z tytuu objcia udziaw lub akcji spki zalenej w zamian za wkad niepieniny w postaci wierzytelnoci wobec podmiotw trzecich, bdzie warto nominalna objtych udziaw (akcji), natomiast kosztem uzyskania przychodw - wydatek faktycznie poniesiony na nabycie wierzytelnoci, jednake w wysokoci nieprzekraczajcej wartoci uzyskanego przychodu, co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. W wietle tego przepisu, strata powstaa z odpatnego zbycia wierzytelnoci moe by kosztem uzyskania przychodw, tylko wtedy gdy zbyta wierzytelno stanowia przychd z dziaalnoci gospodarczej lub z dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz zostaa wczeniej zarachowana do przychodw nalenych na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 05.07.2013Moment ujcia w kosztach opaty rezerwacyjnej
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawar umow najmu lokalu uytkowego w majcym dopiero powsta budynku na okres 10 lat, ktry jest podstawowym okresem umowy. Wnioskodawca zobowiza si w umowie do wniesienia na rzecz Wynajmujcego opaty zwanej „opat rezerwacyjn” tytuem wykupu prawa do korzystania z lokalu do dnia ... (czyli przez okres 10 lat) w tym prawa przeduenia czasu trwania umowy. Czy Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego zaliczenia w koszty opaty rezerwacyjnej w momencie poniesienia kosztu?
         • 26.06.2013PKPiR: Moment zaliczenia do kosztw wydatkw z tytuu podatku od nieruchomoci
          Przedsibiorca prowadzcy podatkow ksig przychodw i rozchodw, wydatki z tytuu podatku od nieruchomoci, o ile stanowi one koszt uzyskania przychodw prowadzonej przez niego dziaalnoci, powinien zaliczy do kosztw podatkowych w dacie ich poniesienia, a wic w dacie wydania decyzji wymiarowej ustalajcej wysoko podatku od nieruchomoci. Nie jest przy tym istotne, czy wydatek ten zosta w danym momencie rzeczywicie (faktycznie) zapacony.
          • 26.06.2013Prowizja bankowa jako koszt dziaalnoci
           Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, Wnioskodawca moe w oparciu o zawart umow z klientem dotyczc obowizku ponoszenia przez Wnioskodawc kosztw prowizji bankowej oraz posiadanie wycigu bankowego, z ktrego wynika kwota prowizji oraz dane faktury sprzedaowej, ktrej prowizja dotyczy, zaliczy kwot prowizji banku poredniczcego do kosztw uzyskania przychodw?
           • 24.06.2013Dziaalno gospodarcza: Wydatki na studia jako koszt uzyskania przychodw
            Pytanie podatnika: Czy prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz moe do kosztw uzyskania przychodw zaliczy wydatki na studia?
            • 21.06.2013Korekta kosztw w przypadku patnoci w ratach
             Pytanie podatnika: Czy obowizek korekty kosztw okrelony w art. 15b ust. 1-9 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych stosuje si do faktur (rachunkw) dokumentujcych zakup, w wypadku gdy dostawca i odbiorca uzgodnili, e naleno z faktury (rachunku) bdzie patna w ratach zgodnie z przyjtym harmonogramem?
             • 13.06.2013Sprzeda udziaw objtych za przedsibiorstwo a koszty uzyskania przychodw
              Kosztem uzyskania przychodw z tytuu odpatnego zbycia udziaw objtych w spce z o.o. w zamian za wkad niepieniny w formie przedsibiorstwa spki cywilnej zobowizanej do prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 w zwizku z art. 24a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych nie mog by zobowizania i nalenoci spki cywilnej nie ujte w ksigach przedsibiorstwa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodw: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
               Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie cakowicie lub czciowo zniszczonych przedmiotw na podstawie zachowanych elementw. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczce rodka trwaego stanowi tzw. remont kapitalny czy te rekonstrukcj naley pamita, e ulepszenie charakteryzowa musi wzrost wartoci uytkowej rodkw trwaych w stosunku do wartoci z dnia przyjcia ich do uywania, mierzonej w szczeglnoci okresem uywania, zdolnoci wytwrcz, jakoci produktw uzyskiwanych za pomoc ulepszonych rodkw trwaych i kosztami ich eksploatacji. Jeli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastpi wzrost wartoci uytkowej, prace te stanowi bd rekonstrukcj, a wic bd pracami ulepszeniowymi. Jeeli natomiast skutek taki nie wystpi, to bdziemy mieli do czynienia z remontem.
               • 11.06.2013PKPiR: Wstpna opata leasingowa w kosztach dziaalnoci
                Pytanie podatnika: Czy prowadzc podatkow ksig przychodw i rozchodw, rozliczajc koszty metod memoriaow, postpiem prawidowo, ujmujc jednorazowo w dacie poniesienia wstpn opat leasingow jako koszt podatkowy?
                • 06.06.2013Niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwaym a CIT
                 Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwaym stanowi bdzie koszt uzyskania przychodw w momencie wyganicia umowy najmu?
                 • 04.06.2013PIT: Ustalanie dochodu ze sprzeday firmowego samochodu
                  Pytanie podatnika: Czy ustalajc wydatki na nabycie ww. samochodu, niezaliczone do kosztw uzyskania przychodw w jakiejkolwiek formie, naley warto pocztkow pomniejszy o podatkowe odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztw uzyskania przychodw? Czy ustalajc dochd ze sprzeday samochodu, przychd uzyskany ze sprzeday mona pomniejszy o wydatki na nabycie ww. samochodu niezaliczone do kosztw uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie?
                  • 03.06.2013Obnianie stawki amortyzacji do dowolnego poziomu
                   Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona obnia stawki amortyzacyjne dla rodkw trwaych amortyzowanych metod liniow do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokoci 0,1%?
                   • 29.05.2013Wydatki na zakup roweru w kosztach dziaalnoci
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz m.in. w zakresie inynierii i zwizanego z ni doradztwa technicznego. W zwizku profilem prowadzonej dziaalnoci, Wnioskodawca dokonuje kontroli przebiegu prac budowlanych czsto w miejscach o ograniczonej moliwoci dojazdu (centra miast, budowane drogi, etc.). W zwizku z powyszym planuje zakupi rower, ktry bdzie wykorzystywany w ramach prowadzonej dziaalnoci w celu usprawnienia wykonywanej pracy. Czy Wnioskodawca moe zaliczy wydatki poniesione na zakup roweru do kosztw uzyskania przychodw prowadzonej dziaalnoci?
                    • 27.05.2013Opaty za zarzdzanie w kosztach uzyskania przychodw
                     Pytanie podatnika: Czy zestawienie opat za zarzdzanie wystawione i nieuwzgldnione w PIT-8C otrzymanym z Centralnego Domu Maklerskiego za ten sam rok obrachunkowy moe by uwzgldnione w PIT- 38 w rubryce koszty uzyskania przychodw?
                     • 16.05.2013Finansowanie dojazdu do miejsca pracy pracownikom tymczasowym a koszty uzyskania przychodw
                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy w koszty uzyskania przychodw kwoty wypacone za pokwitowaniem lub wypacone przelewem pracownikom tymczasowym w celu pokrycia wydatkw na dojazd pracownikw tymczasowych do miejsca wykonywania pracy?
                      • 15.05.2013Wynajem mieszkania w kosztach firmy
                       Pytanie: Siedziba mojej firmy znajduje si miejscowoci w ktrej mieszkam. Drugie miejsce prowadzenia dziaalnoci mieci si 150 km dalej, w innym powiecie. Zatrudniam tam osiem osb oraz wiadcz usugi na rzecz swojego gwnego kontrahenta. Aby zabezpieczy i zachowa rdo dochodu na naleytym poziomie planuje wynaj mieszkanie w odlegoci nie wikszej ni 25 km od miejsca prowadzenia dziaalnoci w formie oddziau. Czy bd mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki zwizane z wynajciem mieszkania (czynsz, opaty za energi elektryczn i wod) od osoby (nie)prowadzcej dziaalnoci?
                       • 25.04.2013Wadium jako koszt uzyskania przychodw
                        Pytanie podatnika: Czy strata kwot wpaconych tytuem wadium bdzie dla wnioskodawcy kosztem podatkowym?
                        • 23.04.2013Inwestycja w obcym rodku trwaym a budowa na cudzym gruncie
                         Spka dzierawi majtek, w tym grunty. Na ich czci planuje realizacj inwestycji, ktra polega bdzie na remoncie dzierawionego budynku, a take na wzniesieniu nowego budynku. Bdzie to zwizane z inwestycj w obcym rodku trwaym. Jaki jest podatkowo waciwy sposb rozliczenia planowanych inwestycji?
                         • 23.04.2013Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej a korekta VAT w ramach ulgi na ze dugi
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku zatrzymania czci wynagrodzenia podwykonawcy w postaci kaucji gwarancyjnej, podatnik jest zobowizany do zastosowania si do przepisu art. 89b ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug i zoenia korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego przypadajcego na nieuregulowan cze nalenoci dotyczcej kaucji gwarancyjnej, dla ktrej termin patnoci zgodnie z umow przekracza 150 dni?
                          • 19.04.2013Kara umowna w kosztach dziaalnoci
                           Z uzasadnienia: Gospodarczo uzasadnione i racjonalne decyzje gospodarcze, podejmowane pierwotnie w okrelonych warunkach, majce oczywisty zwizek z przychodami, w zwizku z negatywn zmian okolicznoci mog wywoywa lub wywouj konieczno podejmowania przez podatnika dziaa zmierzajcych ju nie do osignicia przychodw, ale do zachowania lub zabezpieczenia rde przychodw. Zatem, zapacona przez podatnika na podstawie zawartego z kontrahentem porozumienia kara umowna, majca charakter odstpnego, moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw. Zerwanie umowy i zapacenie kary umownej byo bowiem korzystne zarwno dla podatnika (osign dochd wikszy ni moliwy do osignicia w razie kontynuowania umowy), jak i dla Skarbu Pastwa (od wyszego dochodu podatnik zapaci wyszy podatek).
                           • 11.04.2013Wydatki na zaoenie firmy a koszty uzyskania przychodw
                            Wydatki zwizane z ukonstytuowaniem si przedsibiorcy (zaistnieniem w obrocie gospodarczym) jako wydatki dotyczce utworzenia osoby prawnej nie stanowi kosztw podatkowych. Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 maja 2011 r., nr IBPBI/2/423-234/11/MS.
                            • 10.04.2013Zaliczenie niecigalnych wierzytelnoci do kosztw
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca w kwietniu 2011 r. wystawi faktur dla kontrahenta. Warto faktury zaliczy do przychodw nalenych. Kontrahent spaci cz nalenoci. Pozostaa cz nalenoci nie zostaa spacona w zwizku ze mierci kontrahenta. W lutym 2012 r. Wnioskodawca otrzyma informacj pisemn, e spadkobiercy odrzucili spadek, z doczon kopi aktu zgonu kontrahenta. Czy wierzytelno niecigalna z powodu mierci kontrahenta i odrzuceniu spadku przez spadkobiercw jest kosztem uzyskania przychodu?
                             • 04.04.2013Podatek od wartoci dodanej w kosztach i przychodach podatkowych
                              Pytanie podatnika: Czy podatek od zakupw dokonywanych za granic, w tym od zakupu paliwa, naliczony przez przedsibiorcw z innych krajw Unii Europejskiej stanowi koszt uzyskania przychodu, czy te do kosztw uzyskania przychodu polski przedsibiorca winien zaliczy kwot netto zakupw? Czy otrzymany zwrot zagranicznego podatku, ktry wczeniej uznany zosta za koszt uzyskania przychodw jest przychodem podatkowym?
                              • 03.04.2013Koszy uzyskania przychodw: Wydatki na najem albo dzieraw samochodu osobowego
                               Pytanie podatnika: Czy spka powinna zalicza wydatki z tytuu czynszu za najem albo dzieraw samochodw osobowych w caoci do kosztw uzyskania przychodw, czy te powinna to robi zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatku dochodowym od osb prawnych do wysokoci limitu wynikajcego z tzw. kilometrwki?
                               • 13.03.2013Koszty uzyskania przychodw: Kupony na posiki profilaktyczne dla pracownikw
                                Pytanie podatnika: Spka rozwaa nabywanie dla swoich pracownikw kuponw ywieniowych na posiki profilaktyczne. Wnioskodawca prowadzi dziaalno usugow dla grnictwa. Jego pracownicy wykonuj prac pod ziemi w szczeglnych warunkach. Kupony ywieniowe na posiki profilaktyczne na jednego pracownika opiewayby na kwot okoo 200 z miesicznie. Czy kupony ywieniowe na posiki profilaktyczne s kosztem uzyskania przychodu pracodawcy?
                                • 11.03.2013Usugi hotelowe w kosztach firmy
                                 Pytanie podatnika: Czy jako osoba fizyczna prowadzca podatkow ksig przychodw i rozchodw mog wydatki usug hotelowych, na ktre skadaj si koszty noclegw i wyywienia zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                                 • 06.03.2013Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie wydatku zastpczym dowodem ksigowym
                                  Pytanie podatnika: Czy wydatek udokumentowany sporzdzonym zastpczym dowodem ksigowym o nazwie dowd zakupu programw uywanych mona uzna za prawidowo udokumentowany w wietle ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i zaliczy do kosztw bezporednich? Czy w sytuacjach, kiedy Wnioskodawca nie moe pozyska danych kontrahenta (osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej) strona sprzedajca w dowodzie zakupu programw uywanych moe by okrelona jako „klient detaliczny”, a wydatek udokumentowany takim dowodem moe by uznany za prawidowo udokumentowany bezporedni koszt uzyskania przychodu?
                                  • 05.03.2013Koszty przejazdw i noclegw podwykonawcw jako koszt podatkowy
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca przy realizacji usug korzysta m.in. z pracy osb zatrudnionych na umow o dzieo (wykonawcw) oraz firm podwykonawcw. Umowy z podwykonawcami zawieraj klauzul, e koszty zwizane z dojazdem podwykonawcw do miejsca wykonywania zleconych przez Wnioskodawc czynnoci opacane bd przez Wnioskodawc i nie bd refakturowane na podwykonawcw. Rwnie w umowach o dzieo zawarty jest zapis mwicy, e koszty przejazdw oraz noclegw finansowane bd przez Wnioskodawc i nie bd obcia wykonawcw. Czy koszty zwizane z przejazdami podwykonawcw oraz przejazdami oraz noclegami wykonawcw (umowy o dzieo) stanowi koszty uzyskania przychodw?
                                   • 26.02.2013Moment zaliczenia wydatkw do kosztw uzyskania przychodw
                                    Pytanie podatnika: Czy Spka wypacone w 2013 r., zgodnie z regulaminem, nagrody pienine i poniesione inne koszty konkursu moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw 2012 r., przy zaoeniu, e dokona wypaty nagrd pieninych i poniesie koszty konkursu do dnia sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r., jednak nie pniej ni do upywu terminu okrelonego do zoenia zeznania podatkowego za 2012 r.?
                                    • 06.02.2013Moment zaliczenia kosztw porednich do kosztw uzyskania przychodw
                                     Pytanie podatnika: Czy koszty uzyskania przychodw o charakterze porednim, udokumentowane fakturami, ktre wpyny do Spki po wstpnym zamkniciu ksig, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany rok, ujte jako koszty bilansowe roku nastpnego, stanowi jednoczenie koszty podatkowe roku nastpnego?
                                     • 06.02.2013Skan rachunku do umowy zlecenia jako dokument poniesienia kosztu
                                      Pytanie podatnika: Czy posiadanie przez podatnika podatku dochodowego od osb prawnych jedynie wydruku skanu rachunku wystawionego w zwizku z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieo przez osob fizyczn, nie wykonujc jej w ramach dziaalnoci gospodarczej, nie bdcej rwnie podatnikiem podatku od towarw i usug, stanowi samoistny powd nieuznania wydatku za koszt uzyskania przychodw w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                      • 05.02.2013Jubileusz firmy a koszty uzyskania przychodw
                                       Pytanie podatnika: Czy koszty organizacji jubileuszu Spki w czci dotyczcej pozostaych goci, ktrzy nie s pracownikami, s kosztem uzyskania przychodu?
                                       • 01.02.2013Wydatki zwizane z aplikacj radcowsk a koszty podatkowe kancelarii
                                        Interpelacja nr 11926 do ministra finansw w sprawie wyraenia stanowiska na temat zaliczania wydatkw poniesionych w celu uzyskania uprawnie do wykonywania zawodu radcy prawnego do kosztw uzyskania przychodu kancelarii radcy prawnego
                                        • 25.01.2013Najem samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodw
                                         Pytanie podatnika: Spka, podpisaa umow najmu samochodu osobowego bdcego wasnoci jednego ze wsplnikw. Samochd ten jest wpisany do ewidencji rodkw trwaych waciciela. Zgodnie z umow najmu Spka ponosi koszty uytkowania samochodu - obejmujce koszty eksploatacyjne tj. wydatki na paliwo, drobne naprawy, czci zamienne, koszty konserwacji i mycia, opaty parkingowe, opaty za korzystanie z autostrad. Spka rwnie otrzymuje zgodnie z umow rachunki miesiczne za czynsz najmu samochodu, ktre dla wystawcy s przychodem z dziaalnoci. Czy warto kwoty czynszu naley rozlicza zgodnie z art. 22 ustawy z ograniczeniami wynikajcymi z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                         • 23.01.2013Odsetki jako koszt uzyskania przychodw
                                          Coraz czciej przedsibiorcy, chcc sfinansowa inwestycj, zmuszeni s zaciga zobowizania finansowe, np. kredyty lub poyczki. Spacajc takie poyczki, naley jednak pamita o przepisach podatkowych dotyczcych moliwoci zaliczenia wydatku na spat odsetek do kosztw uzyskania przychodw.
                                          • 16.01.2013Koszty uzyskania przychodw: Wystp artystyczny podczas firmowej imprezy
                                           Z uzasadnienia: Wydatki na wystpy artystyczne podlegaj wyczeniu z kosztw uzyskania przychodw na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych ze wzgldu na ich reprezentacyjny charakter. Zasadniczym bowiem celem organizacji wystpw artystycznych, koncertw muzycznych i bankietu jest tworzenie pozytywnego wizerunku firmy podatnika, a nie reklama jego produktw lub marki. Warunkiem potraktowania wystpu artystycznego, koncertu lub bankietu towarzyszcych konferencji, jako reklamy, musi by to, e zasadniczym celem takiego zdarzenia jest reklamowanie produktw lub firmy podatnika. Innymi sowy, reklama ma mie form np. wystpu artystycznego.
                                           • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodw
                                            Pytanie podatnika: Cz z posiadanych przez spk programw okazaa si by uytkowana bez waciwej do uytku korporacyjnego licencji, w zwizku z czym waciciel praw autorskich zada wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknicia kosztownego postpowania sdowego spka zawara z wacicielem ugod. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, ktre na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapaci spka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
                                            • 14.01.2013Wydatki na organizacj spotka szkoleniowo-integracyjnych dla pracownikw w kosztach podatkowych
                                             Pytanie podatnika: Czy wydatki na organizacj spotka o charakterze szkoleniowo-integracyjnym z elementami zabawy/gry majcej na celu wytworzenie atmosfery sprzyjajcej szkoleniu lub bdcej elementem szkolenia, w ktrym uczestnicz pracownicy spki stanowi koszt uzyskania przychodw w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                             • 10.01.2013Wydatki prezesa zarzdu w kosztach podatkowych spki
                                              Pytanie podatnika: Czy koszty bezporednio zwizane z penionymi przez prezesa zarzdu obowizkami, tj. m.in. koszty przejazdw subowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegw, diety, koszty samochodu do przejazdw subowych w sprawach spki, telefon subowy - stacjonarny w siedzibie spki oraz komrkowy, koszt kursu jzykowego i innych kursw zawodowych, koszt prowizji zwizanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart patniczych w sprawach subowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzdzi biurowych w sprawach subowych, stanowi koszty uzyskania przychodw dla spki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                              • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                               Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatnikw, ktrzy prowadzili pozarolnicz dziaalno gospodarcz lub dziay specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osb fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z pn. Zm.), zwanej dalej „ustaw".
                                               • 31.12.2012Amortyzacja rodka trwaego wykorzystywanego sezonowo
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca w lipcu 2011 r. przekaza do uytkowania nastpujcy rodek trway: transporter chodzcy kolby kukurydzy z wann. Z uwagi na fakt, e maszyna ta uytkowana jest sezonowo a mianowicie przez dwa miesice w roku: sierpie i wrzesie, przyjto - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy - amortyzacj sezonow tzn. odpisw amortyzacyjnych dokonuje si wycznie w okresie wykorzystania rodka trwaego. Czy Wnioskodawca prawidowo wyliczy kwot amortyzacji rocznej oraz kwot amortyzacji miesicznej w pierwszym roku uytkowania maszyny?
                                                • 28.12.2012Wynajem mieszkania w kosztach uzyskania przychodw z tytuu najmu
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada mieszkanie, w ktrym obecnie mieszka. Lokal ten znajduje si w doskonaej lokalizacji miasta cieszcej si duym zainteresowaniem w zakresie najmu. Warunki rynkowe pozwalaj uzyska dochd w przypadku wynajcia tego lokalu i zamieszkania w innej lokalizacji zapewniajcej realizacj potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy zgodnie z jego wymogami. Istot osignicia dochodu jest zamiana lokalizacji obiektu mieszkaniowego, bez ktrej nie mogoby doj do wygenerowania dochodu. Czy Wnioskodawca moe uzna jako koszt uzyskania przychodu z tytuu najmu wynajem lokalu mieszkalnego na wasne cele mieszkaniowe?
                                                 • 21.12.2012Warto pocztkowa rodka trwaego zakupionego na raty w walucie obcej
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zoy zamwienie do spki Y GmbH na talerz obrotowy do wtryskarki. Na podstawie zoonego zamwienia zostaa podpisana umowa kupna-sprzeday, z ktrej wynika, e: cena zakupionego talerza wyniosa 73 tys. EUR, warunki patnoci zostay ustalone w nastpujcy sposb: 10% zaliczki, pozostaa kwota to 24 miesiczne raty w kwocie 2 971,43 EUR, po zapaceniu ostatniej raty lub wpacie pozostaej kwoty talerz przechodzi na wasno kupujcego, raty s patne kadorazowo na koniec danego miesica, termin zapaty 10 dni. Jak ustali warto pocztkow ww. rodka trwaego?
                                                  • 14.12.2012Rozliczenie wydatkw na nabycie wierzytelnoci obcej
                                                   Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie wierzytelnoci obcej poniesiony przez Spk (ktra wykonaa faktycznie czynno w zakresie obrotu prawem majtkowym) stanowi w caoci koszt uzyskania przychodu Spki w przypadku zbycia tej wierzytelnoci za cen nisz ni cena zakupu tej wierzytelnoci?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 17 ] nastpna strona »