Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

imprezy integracyjne koszty uzyskania przychodu

 • 20.03.2020Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne
  W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 865, z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawar ogóln zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z t regu, kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osignicia przychodów ze róda przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów, z wyjtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformuowano zamknity katalog wydatków, które zostay wyczone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.
  • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspópracownikami mog by kosztem
   Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usug gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlega wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako bdny naley odrzuci taki wynik wykadni, który zdaje si afirmowa organ, e dziaania spóki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wic niejako w sferze zewntrznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wic odnoszcych si do wydatków determinowanych wycznie celem kreowania swojego wizerunku.
   • 28.06.2016Skadki ZUS: Imprezy integracyjne dla pracownikw ze rodkw ZFS
    W zwizku ze stwierdzeniem przedsibiorcy, i warto korzyci wynikajcych z udziau w imprezach i wyjazdach sportowo-rekreacyjnych oraz imprezach kulturalno-owiatowych o charakterze integracyjnym nie stanowi przychodu pracownika z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT, stwierdzi naley, i w takiej sytuacji brak bdzie obowizku odprowadzania od ich wartoci skadek na ubezpieczenia spoeczne. Podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia zawsze stanowi bowiem przychd osigany przez pracownikw u pracodawcy z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy - wyjani ZUS.
    • 24.06.2016Skadki ZUS: Imprezy integracyjne dla pracownikw ze rodkw ZFS
     W zwizku ze stwierdzeniem przedsibiorcy, i warto korzyci wynikajcych z udziau w imprezach i wyjazdach sportowo-rekreacyjnych oraz imprezach kulturalno-owiatowych o charakterze integracyjnym nie stanowi przychodu pracownika z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT, stwierdzi naley, i w takiej sytuacji brak bdzie obowizku odprowadzania od ich wartoci skadek na ubezpieczenia spoeczne. Podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia zawsze stanowi bowiem przychd osigany przez pracownikw u pracodawcy z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy - wyjani ZUS.
     • 17.06.2016NSA. Alkohol jako koszt dziaalnoci
      Z uzasadnienia: Wydatki na alkohol nie wykazuj cechy celowoci i niezbdnoci. Nie s one bowiem ani niezbdne do przeprowadzenia szkolenia, ani nie su celowi szkolenia, a w konsekwencji nie su take celowi, jakim jest osignicie przychodu lub zachowanie (zabezpieczenie) jego rda w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. To na podatniku ciy ciar wykazania, e okrelone wydatki poniesione zostay w celu uzyskania przychodu (zachowania lub zabezpieczenia rda przychodw) oraz e nie byy one ukierunkowane na ksztatowanie wizerunku firmy, lecz stanowiy element innego rodzaju aktywnoci gospodarczej.
      • 16.06.2016Pakiety medyczne dla pracownikw i inne wiadczenia. Skutki podatkowe i rozliczenie skadek
       Interpelacja nr 3066 w sprawie opodatkowania oraz objcia skadkami na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne przychodu pracownikw z tytuu wykupionych przez pracodawcw pakietw medycznych i innych wiadcze niepieninych.
       • 16.03.2016Przychody pracownika. Dofinansowanie z ZFS wyjazdu na narty
        Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych do wyjazdu na narty organizowanego w Polsce lub zagranic w przedstawionym stanie faktycznym stanowi przychd w postaci nieodpatnego wiadczenia ze strony Wnioskodawcy, o ktrym mowa w art. 11 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, co wie si z obowizkiem doliczenia jego wartoci do przychodw pracownika oraz opodatkowania?
        • 18.01.2016Ciastka, kawa i herbata dla pracownikw a PIT. Zmiana stanowiska MF
         Pytanie podatnika: Czy spoycie przez pracownikw kawy, herbaty, cukru, ciastek oraz koszty zorganizowania spotkania integracyjnego stanowi dla pracownikw przychd do opodatkowania, od ktrego Wnioskodawca jest zobowizany jako patnik do odprowadzenia podatku dochodowego od osb fizycznych?
         • 02.09.2015Koszty dziaalnoci. Impreza integracyjna dla pracownikw i ich rodzin
          Pytanie podatnika: Czy koszty zwizane z organizacj spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego bd stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw w zakresie zarwno wydatkw zwizanych bezporednio z pracownikami Spki, jak i dziemi pracownikw oraz osb im towarzyszcych?
          • 28.04.2015Prezenty w sprzeday premiowej a koszty podatkowe
           Wiele podmiotw, organizujc rnego rodzaju akcje promocyjne i sprzeda premiow, kupuje dla swoich klientw prezenty. Czy tego rodzaju wydatki mog by kosztem uzyskania przychodw? Zobaczmy.
           • 27.04.2015Prezenty w sprzeday premiowej a koszty podatkowe
            Wiele podmiotw, organizujc rnego rodzaju akcje promocyjne i sprzeda premiow, kupuje dla swoich klientw prezenty. Czy tego rodzaju wydatki mog by kosztem uzyskania przychodw? Zobaczmy.
            • 08.12.2014Spotkania firmowe dla pracownikw. Z PIT czy bez?
             Z uzasadnienia: Udzia w spotkaniu (wyjedzie) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawc pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdy nie ma podstaw, by wiadczenie adresowane do wszystkich przypisa indywidualnym uczestnikom, jako ich wymiern korzy.
             • 09.07.2014Wydatki na szkolenia dla kontrahentw jako koszt firmy
              Z uzasadnienia: Inaczej ni w odniesieniu do pracownikw odpada moliwo uznania wydatkw innej firmy na motywowanie przedsibiorcy do lepszego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej jako kosztu teje firmy. Stanowio by to bowiem zaprzeczenie istoty dziaalnoci gospodarczej. Jeeli bowiem pracownik pracuje bo tak wynika z umowy o prac, to przedsibiorca podejmuje dziaalno z uwagi na swoj wol prowadzenia takiej dziaalnoci. Zaley to tylko i wycznie od niego. To on sam motywuje si do osigania jak najlepszych wynikw. Nie mona zatem tumaczy koniecznoci organizowania imprez integracyjno-rozrywkowych dla przedsibiorcw koniecznoci motywowania ich do lepszego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przynoszcej im, a w konsekwencji i ich kontrahentom wikszych zyskw.
              • 17.12.2013Wigilia w zakadzie pracy
               Coraz czciej przedsibiorcy decyduj si na organizacj spotkania wigilijnego z pracownikami. Warto pamita, e takie wydarzenie wywouje konsekwencje podatkowe po stronie zarwno organizatora, jak i uczestnikw.
               • 03.12.2013Wydatki na imprez dla pracownikw w kosztach dziaalnoci
                1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezporedniego zwizku z uzyskiwanymi przez Spk przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skad osobowy uczestnikw takiej imprezy, wydatek ten nie moe zosta uznany za koszt podatkowy.
                • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychd pracownika
                 Pytanie podatnika: Czy wiadczenia zwizane z organizacj spotka i wyjazdw szkoleniowych oraz integracyjnych stanowi przychd dla pracownikw lub czonkw ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a jeli tak, to jakie s zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
                 • 12.02.2013NSA: Udzia w imprezie integracyjnej a przychd pracownika
                  Z uzasadnienia: Nie zasuguje na aprobat pogld, e o powstaniu przychodu przesdza fakt umoliwienia pracownikowi skorzystania z posikw i napojw oraz usug realizowanych w trakcie imprezy integracyjnej. W sytuacji, gdy wartoci wiadcze pracowniczych nie mona przyporzdkowa do wiadcze uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretnego pracownika - nie jest moliwe ustalenie w odniesieniu do konkretnego pracownika kwoty przychodu. Nie mona bowiem ustali, czy i ktry pracownik otrzyma w istocie i w jakiej wysokoci wiadczenie. Nie jest te moliwe przypisanie pracownikowi okrelonego wiadczenia, jeeli nie tylko go nie otrzyma, ale nie wyraa nawet woli jego przyjcia.
                  • 16.01.2013Koszty uzyskania przychodw: Wystp artystyczny podczas firmowej imprezy
                   Z uzasadnienia: Wydatki na wystpy artystyczne podlegaj wyczeniu z kosztw uzyskania przychodw na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych ze wzgldu na ich reprezentacyjny charakter. Zasadniczym bowiem celem organizacji wystpw artystycznych, koncertw muzycznych i bankietu jest tworzenie pozytywnego wizerunku firmy podatnika, a nie reklama jego produktw lub marki. Warunkiem potraktowania wystpu artystycznego, koncertu lub bankietu towarzyszcych konferencji, jako reklamy, musi by to, e zasadniczym celem takiego zdarzenia jest reklamowanie produktw lub firmy podatnika. Innymi sowy, reklama ma mie form np. wystpu artystycznego.
                   • 11.01.2013Imprezy firmowe a koszty uzyskania przychodw
                    Przedsibiorca, organizujc dla pracownikw okrelon imprez, musi jako cel tej imprezy przyj zintegrowanie pracownikw z firm oraz pomidzy sob. Jeeli nie przyjmie takiego zaoenia, to samo spotkanie polegajce midzy innymi na konsumpcji nie bdzie kosztem uzyskania przychodw – stwierdzi dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 listopada 2012 r., nr IBPBI/2/423-937/12/MS.
                    • 03.08.2012Impreza integracyjna w firmie – skutki dla pracownika
                     Nieistotne jest, co i ile uczestnicy skonsumowali, gdy koszty zakupu poszczeglnych wiadcze ponoszone byy niezalenie od tego czy uprawnione osoby z nich skorzystay w penym zakresie, czy te nie. O powstaniu przychodu ze stosunku pracy decyduje sam fakt nieodpatnego uczestnictwa w imprezie integracyjnej. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 17 lipca 2012 r. nr IPTPB1/415-254/12-4/ASZ.
                     • 13.06.2012Organizacja zagranicznej imprezy integracyjnej a koszty firmy
                      Pracodawcy coraz czciej organizuj imprezy dla pracownikw. Czasami zdarza si, e takie spotkania odbywaj si za granic, co dodatkowo ma uatrakcyjni wyjazd pracownikom. Ponoszc wydatki na organizacj tego typu imprez, pracodawcy powinni rozway, czy poniesione na ten cel wydatki mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodw.
                      • 05.03.2012Impreza integracyjna jako przychd pracownika
                       Z uzasadnienia: Gdy wartoci wiadcze nie mona przyporzdkowa do wiadcze uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie wysoko ponoszonych wydatkw nie moe by przypisana do konkretnego pracownika bez wzgldu na to, czy skorzysta on z poczstunku bd innych atrakcji czy te nie (ewentualnie w jakim zakresie to nastpio), brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytuu wiadcze nieodpatnych w zwizku z organizacj przez pracodawc imprezy integracyjnej.
                       • 18.02.2011Organizacja imprez integracyjnych dla pracownikw oraz szkole dla kontrahentw – zaliczenie wydatkw do kosztw
                        Imprezy integracyjne to skuteczne narzdzie wykorzystywane przez pracodawcw w celu zwikszenia efektywnoci pracy. Mimo, i w oglnym rachunku ekonomicznym dziaanie takie przynosi wymierne korzyci finansowe, to jednak organizacja tego typu spotka wie si czsto ze znacznymi nakadami finansowymi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przeprowadzenia szkole dla kontrahentw. Moliwo zaliczenia wskazanych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw naley rozpatrywa przez pryzmat obowizujcych przepisw prawa oraz aktualnego podejcia organw podatkowych.
                        • 06.08.2010Imprezy integracyjne w kosztach uzyskania przychodw
                         Imprezy integracyjne obecnie w praktyce firm to niemal „codzienno”. Jest to bowiem narzdzie wykorzystywane przez pracodawcw w celu zwikszenia efektywnoci pracy osb zatrudnionych. Z organizacj tego typu spotka i wyjazdw wi si czsto niemae wydatki, ktre jednak w oglnym rachunku ekonomicznym prowadzonym przez kad firm przynosz jej wymierne korzyci finansowe. Niemniej moliwo zaliczenia wydatkw na organizowanie imprez integracyjnych naley rozpatrywa take przez pryzmat obowizujcych przepisw prawa podatkowego oraz aktualnego podejcia organw podatkowych.
                         • 11.08.2009Impreza dla pracownikw jest kosztem
                          Pytanie podatnika: Czy wszystkie wydatki zwizane z organizacj imprez integracyjnych dla pracownikw i wsppracownikw stanowi dla niej koszty uzyskania przychodw?
                          • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                           Ju wkrtce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 ksigowi i doradcy podatkowi bd mieli okazj spotkania si na trzydniowej konferencji, powiconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem bdzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, pooony bezporednio na play. Lokalizacja konferencji umoliwi poczenie obowizkw i przyjemnoci – a zarwno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnoci sprzyja bd oywionym dyskusjom i wymianie dowiadcze. Prowadzcymi konferencj s wybitni specjalici, wykadowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popoudniowe i wieczorne dba bd organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                           • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
                            Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmian przepisw dokonan nowelizacj ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytuu nabycia usug kompleksowej organizacji spotka integracyjnych niezalenie od faktu, e dla celw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych takie wydatki traktowane s jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy teje ustawy nie mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpatne wiadczenie usug organizacji spotka organizacyjnych dla kontrahentw nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, e organizowane przez Spk imprezy integracyjne zwizane s z dziaalnoci gospodarcza/przedsibiorstwem prowadzonym przez Spk)?
                            • 18.02.2009Firmowy piknik moe by kosztem podatkowym
                             Pytanie podatnika: Czy w opisanej koszty imprezy integracyjnej w tym zarwno koszty uczestnictwa w imprezie pracownikw jak i ich najbliszej rodziny mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodw przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osb prawnych w penym zakresie?
                             • 09.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Spotkania integracyjne nie s opodatkowane VAT
                              1. Opodatkowaniu w ramach art. 8 ust. 2 u.p.t.u, podlega tylko takie nieodpatne wiadczene usug przez podatnika, ktre suc celom osobistym pracownikw (ich celom bezporednio konsumpcyjnym), nie ma jednoczenie adnego zwizku z dziaalnoci przedsibiorstwa podatnika, nie suc mu w jakikolwiek sposb lub suc mu jedynie w sposb niezamierzony, znikomy lub wtrny (poredni). Jeli natomiast usuga taka realizowana jest w zwizku z t dziaalnoci, stanowic fragment zada przedsibiorstwa, wwczas wyczona jest z opodatkowania.
                              • 14.03.2008Odliczanie podatku VAT od wydatkw na imprezy integracyjne dla pracownikw
                               Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych wydatki poniesione w zwizku z organizacj imprez integracyjnych dla pracownikw w ramach wita branowego, z wyjtkiem usug noclegowych i gastronomicznych?
                               • 27.07.2007Kiedy wydatki na imprez integracyjn dla pracownikw mona zaliczy do KUP?
                                W przypadku organizacji imprezy integracyjnej, aby zaliczy ten wydatek do kosztw uzyskania przychodw, naley pooy szczeglny akcent na motywujcy charakter imprezy. Inaczej wydatki na imprez nie bd podlega zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw, jako wydatki na dziaalno socjaln. Podatnik, organizujc dla pracownikw okrelon imprez, musi jako cel tej imprezy przyj zintegrowanie pracownikw z firm oraz midzy sob, popraw atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowizkw pracowniczych. Jeeli nie przyjmie takiego celu, to samo spotkanie polegajce na konsumpcji czy te rekreacji sportowej nie bdzie kosztem uzyskania przychodw — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                • 22.06.2007Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodw
                                 Organizujc imprez w firmie, pracodawcy czsto licz na moliwo zaliczenia wydatkw z ni zwizanych do kosztw uzyskania przychodw. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiao si wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, e jest to moliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogw co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - e w adnym wypadku impreza taka nie moe zosta ujta w koszty. W kocu Ministerstwo Finansw wydao w tej sprawie pismo, ktre miao ujednolici interpretacj odnonych przepisw, ale przedstawiona w nim argumentacja nie zostaa przyjta przez wszystkie urzdy skarbowe. Jak zatem ksztatuj si stanowiska w tej kwestii?