Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pogrzeb koszty uzyskania przychodu

 • 05.08.2020Koszty sprzeday nieruchomoci przy umowie doywocia
  Kosztem uzyskania przychodu nie bdzie warto rynkowa nieruchomoci okrelona w umowie o doywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz doywotnika. Zatem, do kosztów mona zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej doywocia, koszty sdowe, zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiek pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
   Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
   • 08.08.2018NSA. Ubezpieczenie w zagranicznej delegacji nie zawsze bez PIT
    Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy koszty ewentualnej choroby czy wypadku za granic zobowizany jest ponie pracodawca, nie ley w interesie pracownika wykupienie takiego ubezpieczenia we wasnym zakresie. Byby to dla niego wycznie zbdny, dodatkowy koszt. Nie mona natomiast zgodzi si ze spók, e te same kryteria pozwalay na pominicie jako przychodu z nieodpatnych wiadcze wykupienie polisy w tej czci, która nie dotyczya ryzyk obciajcych pracodawc. Dodatkowe ubezpieczenie pracownika przez pracodawc oznacza zaoszczdzenie wydatku i w konsekwencji stanowi przysporzenie objte podatkiem dochodowym.
    • 17.06.2016Skutki w PIT postawienia do dyspozycji wiadcze po zmarym pracowniku
     Pytanie podatnika: Zmara pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytuu stosunku pracy po mierci pracownicy pozosta zasiek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pomiertna. Czy wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ww. wiadcze prawidowym byo wyodrbnienie tyche nalenoci z majtku spki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego? Czy naley od ww. wiadcze obliczy, pobra i wpaci zaliczki na PIT? Jak przy braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika wypeni PIT-11? Czy nalenoci te mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
     • 01.02.2016Benzyna nie jest przychodem pracownika. Wany wyrok WSA
      Koszt zuytej do celw prywatnych benzyny kupionej przez pracodawc nie powinien by doliczany do przychodu pracownika korzystajcego z samochodu subowego. Do takiego wniosku doszed Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu w wyroku z 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15.
      • 29.09.2015MF: Spadkobiercy mog kontynuowa dziaalno
       Interpelacja nr 34361 do ministra finansw w sprawie zasad i moliwoci kontynuacji przez spadkobiercw dziaalnoci gospodarczej prowadzonej uprzednio przez osob zmar
       • 05.12.2014Uchwaa NSA: Umowa doywocia bez PIT
        W przypadku zbycia nieruchomoci na podstawie umowy o doywocie nie jest moliwe okrelenie przychodu ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, na zasadach wynikajcych z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 21.03.2014Warto pocztkowa rodka trwaego wytworzonego we wasnym zakresie
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wacicielem nieruchomoci zabudowanej budynkiem usugowym, ktry zosta wybudowany we wasnym zakresie od podstaw i suy wycznie do celw dziaalnoci gospodarczej. Czy prawidowe bdzie ustalenie wartoci pocztkowej do naliczenia amortyzacji budynku usugowego na podstawie wyceny rzeczoznawcy majtkowego (cena rynkowa)?
         • 16.01.2014Koszty uzyskania przychodw. Rozliczenie wydatkw na kwiaty i wiece pogrzebowe
          Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w zwizku ze mierci pracownika, byego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliszej rodziny pracownika lub byego pracownika (emeryta, rencisty), mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
          • 24.09.2013Podatek od umowy doywocia przy wsplnoci majtkowej maeskiej
           Z uzasadnienia: Z uwagi na wsplno majtkow, nie mona wyodrbni udziaw, ktre podatniczka oraz - odrbnie - jej m posiadali w chwili nabycia nieruchomoci w maestwie, to nie mona te przyj, e picioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomoci w drodze spadku. Tym samym nie mona byo przyj, e picioletni termin biegnie w czci od daty nabycia czci nieruchomoci w drodze spadku. Zatem, jeeli od wsplnego z mem kupna domu do zawarcia umowy doywocia mino ponad pi lat, to podatniczka nie musi paci PIT.
           • 15.07.2013NSA: Umowa doywocia a PIT
            Z uzasadnienia: Umowa doywocia ma charakter odpatny i wzajemny i stanowi tym samym, w wietle przepisw ustawy podatkowej, form odpatnego zbycia nieruchomoci i rdo przychodw. Z drugiej strony, poniewa umowy tego rodzaju dotycz zazwyczaj osb w podeszym wieku i zmierzaj one do zapewnienia im utrzymania i opieki na wypadek utraty zdolnoci do samodzielnego bytowania, tene aspekt spoeczny przemawia moe za celowoci rozwaenia przez ustawodawc wyczenia tego rodzaju czynnoci ze rde opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych. Postulat ten nie moe jednak uzasadnia wykadni obowizujcego przepisu, ktra pomija bdzie charakter odpatny umowy doywocia.
            • 18.06.2013Wyrok NSA: Umowa doywocia a opodatkowanie PIT
             Z uzasadnienia: Umowa o doywocie ma charakter odpatny rwnie w znaczeniu materialnopodatkowym, a nie tylko cywilistycznym. Cena odpatnego zbycia nie musi by wyraona w pienidzu, gdy zapat za przeniesienie wasnoci bya inna forma przysporzenia majtkowego, jakim byo zapewnienie wiadcze okrelonych w art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego. Zatem, mamy tu do czynienia z odpatnym zbyciem nieruchomoci, stanowicym rdo przychodu o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
             • 25.04.2013PIT: Sprzeda mieszkania nabytego w drodze umowy doywocia
              Z uzasadnienia: Biorc pod uwag odpatny charakter umowy o doywocie, zastosowanie bdzie mia art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W konsekwencji do kosztw nabycia, stanowicych koszty uzyskania przychodu, zaliczy naley warto wiadcze jakie podatnik ponis na rzecz doywotnika, czyli faktycznie poniesione na jego rzecz, udokumentowane wydatki. Nie ma podstaw prawnych do przyjcia, e warto rynkowa nieruchomoci jest kosztem - w umowach o doywocie nie okrela si cen nabycia nieruchomoci.
              • 29.03.2013VAT w kosztach uzyskania przychodw
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi rnego rodzaju wydatki, ktre nie stanowi kosztw uzyskania przychodw. Wydatki te mona podzieli na dwie grupy: wydatki, ktre nie stanowi kosztu uzyskania przychodw, poniewa nie speniaj definicji art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz wydatki, ktre nie stanowi kosztu uzyskania przychodw, poniewa zostay wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Czy kosztem uzyskania przychodw moe by nieodliczony podatek od towarw i usug, jeli sam wydatek, bez wzgldu na przyczyn, nie stanowi tego kosztu?
               • 21.02.2013Ulga prorodzinna: wiadczenia po zmarym rodzicu a limit dochodw penoletniego dziecka
                Pytanie: Mam dwie crki uczce si. Jedna penoletnia nie przekroczya 25 roku ycia, studiuje na studiach dziennych, nigdy nie pracowaa i nie osigna dochodu. W listopadzie zmar mj m, a zakad pracy ma wypaci nalen listopadow pensj crkom. W tej sytuacji crka penoletnia osigna dochd przekraczajcy 3.091 z, pomimo, e nie pracowaa. Czy naley si ulga z tytuu wychowania dziecka penoletniego, uczcego si, ktre otrzymao ww. jednorazowy dochd z pracy po zmarym ojcu?
                • 26.10.2012PIT: Przekazanie mieszkania w umowie doywocia
                 Z uzasadnienia: Jeeli zatem w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zostaa okrelona w sposb jednoznaczny podstawa opodatkowania z tytuu wiadcze doywotnika, to dochd z tego rodzaju odpatnego zbycia nieruchomoci pozostaje poza zakresem opodatkowania tym podatkiem.
                 • 06.05.2011Zbycie nieruchomoci na podstawie umowy o doywocie – skutki podatkowe
                  Na podstawie umowy o doywocie dochodzi do odpatnego zbycia nieruchomoci, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Jeeli zbycie to nastpuje przed upywem 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie, stanowi ono dla doywotnika rdo przychodw, ktre trzeba opodatkowa – stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 12 kwietnia 2011 r. nr ITPB2/415-22/11/MU.
                  • 18.04.2011WSA: Umowa doywocia nie ma charakteru odpatnego
                   Z uzasadnienia: Charakter umowy doywocia, jako umowy odpatnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza, e przeniesienie wasnoci nieruchomoci w ramach umowy doywocia jest zbyciem odpatnym w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a wic zbyciem przynoszcym zbywcy przychd w postaci przysporzenia majtkowego odpowiadajcego wartoci zbywanej rzeczy wyraonej w cenie okrelonej umow, a wic przysporzenia ekwiwalentnego wobec wiadczenia zbywcy.
                   • 24.02.2011Za a nawet przeciw
                    Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw wystpi do Ministra Finansw z inicjatyw wprowadzenia zryczatowanego CIT w wysokoci 1 proc. przychodu. Gwnym argumentem zasadnoci zmiany jest zwikszenie dochodw budetowych. I tu ley pies pogrzebany. Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw zamiast wspiera przedsibiorczo, zaczyna przejmowa si stanem kasy pastwa.
                    • 04.10.2010Umowa doywocia jest form odpatnego zbycia nieruchomoci
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni bdzie miaa obowizek zapacenia podatku dochodowego w zwizku ze zbyciem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o doywocie, przed upywem piciu lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie nieruchomoci lokalowej?
                     • 03.02.2010Orzecznictwo WSA: Umowa o doywocie nie jest umow odpatn
                      Z uzasadnienia: Umowa o doywocie jest umow wzajemn jednake nie jest ona umow odpatn a konstatacja ta jest istotna albowiem zwrotowi „nabycie” naley nada znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzeday, kade prawem dopuszczalne przeniesienie prawa wasnoci rzeczy na osob trzeci, przy czym ustawodawca podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, ktre ma charakter odpatny. Organ interpretacyjny nieprawidowo zakwalifikowa umow o doywocie jako umow „odpatn” przy czym w aden sposb nie dokona analizy istoty „odpatnoci” tej umowy, na czym owa „odpatno” polega, co jest jej cech konstytutywn. W konsekwencji, bdnie przyjmujc opatny charakter umowy o doywocie bdnie te przyj, e w sprawie ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. jako podstawa opodatkowania.
                      • 23.10.2009Ubir subowy
                       Czy ubir subowy jest wiadczeniem wolnym od podatku dla pracownikw i czy moe stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?
                       • 02.01.2008Parametry 2008 r.
                        1 stycznia kadego roku to data, w ktrej wchodzi w ycie najwicej zmian przepisw, zwaszcza w ustawach podatkowych. Na szczcie, w przeciwiestwie do poprzednich lat, tegoroczne zmiany s do nieliczne. Poniej prezentujemy wykaz limitw, kwot granicznych i innych wanych parametrw obowizujcych w 2008 r.:
                        • 01.01.2007Parametry 2007 r.
                         Poniej prezentujemy wykaz limitw, kwot granicznych i innych wanych parametrw obowizujcych w 2007 r.: