Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu 50%

 • 27.12.2005Pismo Podsekretarza Stanu w sprawie opodatkowania dochodw z odpatnego zbycia papierw wartociowych i pochodnych instrumentw finansowych, skierowane do wszystkich urzdw skarbowych, izb skarbowych oraz urzdw kontroli skarbowej PB 5/RD-033-2-106/04 z
  W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pn. zm.), przedstawiam stanowisko Ministra Finansw w zakresie opodatkowania dochodw z odpatnego zbycia papierw wartociowych i pochodnych instrumentw finansowych.
  • 21.12.2005Interpretacja USPD2/423/20/2005 z dnia 10.03.2005 r. - Urzd Skarbowy w Zabrzu
   Pytanie podatnika: Zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw w m-cu lutym 2005 zasikw chorobowych i innych wiadcze ZUS wypaconych pracownikom w m-cu lutym 2005.
   • 18.12.2005Interpretacja PD/415-7/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urzd Skarbowy w Nysie
    Pytanie podatnika: Czy mona nie ksigowa po stronie przychodw zwrotu poniesionych kosztw i tym samym po stronie kosztw poniesionych wydatkw z tytuu uywania nie wprowadzonego do ewidencji rodkw trwaych prywatnego samochodu osobowego?
    • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urzd Skarbowy w Katowicach
     Pytanie podatnika: Czy sposb wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych, od dochodw uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidowy?
     • 05.12.2005Interpretacja US-I-415/I-3/MM/2/2005 z dnia 25.02.2005 r. - Urzd Skarbowy w arach
      Pytanie podatnika: Czy przy podziale majtku likwidowanej spki z o.o. dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych bdzie warto otrzymanych przez udziaowcw po jej likwidacji rodkw pieninych pomniejszona o warto nominaln udziaw w postaci gotwki?
      • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
       Nie mamy najczciej problemw z prawidowym ustaleniem kosztw uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudnoci mog pojawi si w sytuacjach nie cakiem typowych – dzisiaj dziesi przykadw takich sytuacji.
       • 04.12.2005Nie kady musi rozliczy si samodzielnie
        Pracownicy, czonkowie spdzielni, osoby otrzymujce emerytury i renty z zagranicy za porednictwem patnika, osoby otrzymujce stypendium, wiadczenia integracyjne oraz osoby tymczasowo aresztowane i skazane mog, na formularzu PIT-12 zoy patnikowi swojego podatku dochodowego owiadczenie dla celw dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez te osoby w roku podatkowym. Wane jest, aby to owiadczenie zostao zoone patnikowi przed dniem 10 stycznia nastpnego roku podatkowego. Po otrzymaniu takiego owiadczenia zeznanie roczne sporzdza dla podatnika patnik. Zeznanie takie, na formularzu PIT-40 przekazywane jest urzdowi skarbowemu waciwemu dla podatnika i podatnikowi w terminie do koca lutego.
        • 01.12.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
         Sprzedaj czasami rne przedmioty na aukcjach internetowych. S to rzeczy najczciej uywane i niepotrzebne, bdce moj wasnoci. Czy w zwizku z tym powinnam paci jaki podatek? Co powinnam zrobi, gdybym chciaa kupowa takie rzeczy od kogo (np. od znajomych) i sprzedawa na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba zaoy dziaalno gospodarcz?
         • 15.11.2005Interpretacja PD/415-18/05 z dnia 12.04.2005 r. - Pierwszy Urzd Skarbowy w Krakowie
          Pytanie podatnika: Czy opata za studia wysze wsplnika spki cywilnej, na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodw?
          • 14.11.2005Wierzytelnoci i podatki (1) - Mae bezporednio w koszty
           Wielu przedsibiorcw nie wie albo zapomina, e istnieje prosta moliwo minimalizowania strat wynikajcych z niezapaconych wierzytelnoci. Czsto bywa, e pojawiaj si ich dziesitki lub setki, kada jednostkowo ma niewielk warto, i kada dotyczy innego dunika. Wezwania do zapaty i monity telefoniczne nie pomogy, a dochodzenie tych nalenoci na drodze sdowej jest po prostu nieopacalne. Skoro wic mona uzna te pienidze za stracone, dlaczego nie odzyska przynajmniej podatku dochodowego? (o podatku VAT napiszemy nastpnym razem).
           • 13.11.2005Samochd w firmie (1) – amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
            Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji rodkw trwaych pozwala na zaliczanie do kosztw uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z uytkowaniem i eksploatacj samochodu – oczywicie o ile pozostaj one w zwizku z uzyskiwanymi przychodami. S jednak sytuacje, w ktrych amortyzacji samochodu nie bdziemy mogli zaliczy do kosztw uzyskania przychodw.
            • 20.10.2005Wyjanienie I-2/415-11/05 z 11.03.2005 r. - Urzd Skarbowy w Zgierzu
             Pytanie podatnika Czy kwoty wydatkw na posiki mieszczce si w limitach diet oraz koszty zakwaterowania zleceniobiorcw wsppracujcych z Spk z o. o. poza siedzib spki oraz poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcw stanowi przychd zwolniony zleceniobiorcw? Czy w przypadku gdy nie jest on traktowany jako przychd zleceniobiorcy wydatki te stanowi koszt uzyskania przychodw zleceniodawcy jeeli zostay poniesione w celu uzyskania przychodu?
             • 15.10.2005Interpretacja I-1/415-1/05 z dnia 08.02.2005 - Urzd Skarbowy w Zgierzu
              Pytanie podatnika Czy rnice kursowe dodatnie lub ujemne powstae w wyniku kompensat nalenoci z zobowizaniami wobec jednego kontrahenta wyraone w walucie EURO s uznawane za przychody i koszty podatkowe?
              • 06.10.2005Interpretacja PB I 1/415/69/2005 (1) z dnia 14.04.2005 r. - Urzd Skarbowy Krakw-Krowodrza
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku odpatnego zbycia papierw wartociowych, koszty uzyskania kredytu (prowizja banku), jak i odsetki od kredytu stanowi koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w sytuacji, gdy koszty te dotycz kredytu wykorzystanego na zakup zbytych papierw wartociowych? Czy prowizje biura maklerskiego oraz koszty obsugi rachunku maklerskiego stanowi koszt uzyskania przychodu? Czy w celu ustalenia dochodu za rok podatkowy, w sytuacji posiadania rachunkw w kilku biurach maklerskich moliwe jest kompensowanie strat i dochodw z tyt. odpatnego zbycia papierw wartociowych?
               • 05.10.2005Ustalanie kosztw nabycia akcji lub udziaw przy ich sprzeday, w przypadku nabycia tych udziaw lub akcji w zamian za wkad niepieniny
                Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.) za przychody z kapitaw pieninych uwaa si midzy innymi nominaln warto udziaw (akcji) w spce majcej osobowo prawn albo wkadw w spdzielni objtych w zamian za wkad niepieniny. Jednoczenie naley zaznaczy, e wolna od podatku dochodowego jest nominalna warto udziaw (akcji) w spce majcej osobowo prawn albo wkadw w spdzielni - objtych w zamian za wkad niepieniny w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci.
                • 28.09.2005Interpretacja US IA-415/14a/05 z dnia 27.07.2005 r. - Urzd Skarbowy d-Polesie
                 Pytanie podatnika: Czy stanowi koszt uzyskania przychodw wydatki poniesione na zakup wyposaenia i towarw handlowych, ktre to wydatki zostay sfinansowane ze rodkw Funduszu Pracy na podjcie dziaalnoci gospodarczej?
                 • 26.09.2005Interpretacja PUS.I/423/121/2004 z dnia 03.01.2005 r. - Podkarpacki Urzd Skarbowy
                  Pytanie podatnika: W 2001 r. zosta zwolniony z pracy jeden z pracownikw spki, na rzecz ktrego sd, wyrokiem 2004 r., zasdzi nalen kwot zalegego wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami. Spka uzgodnia z pracownikiem, e naleno zostanie wypacona w ratach. Czy zasdzona kwota i odsetki od tej nalenoci mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
                  • 25.09.2005Interpretacja PD-423-10/GC/04/05 z dnia 11.02.2005 r. - Opolski Urzd Skarbowy
                   Pytanie podatnika: Jak prawidowo przypisa koszty podatkowe do przychodw danego okresu?
                   • 18.09.2005Interpretacja ZD/423-30-17/05 z dnia 11.04.2005 r. - Kujawsko-Pomorski Urzd Skarbowy
                    Pytanie podatnika: Czy koszty spaty odsetek w czci nie przekraczajcej trzykrotnoci kapitau zakadowego winny stanowi koszty uzyskania przychodu?
                    • 12.09.2005Interpretacja PDP/E/423-5/05 z dnia 07.03.2005 r. - Izba Skarbowa w Olsztynie Orodek Zamiejscowy w Elblgu
                     Pytanie podatnika: Czy rnice kursowe powstae przy kompensacie wierzytelnoci, stanowi koszt uzyskania przychodu (ujemne) lub s przychodem (dodatnie) w wietle ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                     • 12.09.2005Zasady obliczania i tryb poboru zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych uzyskujcych przychody z wykonywania umw zlecenia i umw o dzieo
                      Za przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie uwaa si midzy innymi przychody z tytuu wykonywania usug, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieo, uzyskiwane wycznie od: 1) osoby fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, 2) waciciela (posiadacza) nieruchomoci, w ktrej lokale s wynajmowane, lub dziaajcego w jego imieniu zarzdcy albo administratora - jeeli podatnik wykonuje te usugi wycznie dla potrzeb zwizanych z t nieruchomoci
                      • 05.09.2005Amortyzacja uywanych i ulepszonych rodkw trwaych
                       Ulepszenie Podatnik ponoszc nakady na ulepszenie rodka trwaego moe zmieni jego warto pocztkow ustalan dla celw amortyzacji. Wydatki na ulepszenie staj si kosztami uzyskania przychodu dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z ust. 17 art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (odpowiednio: ust. 13 art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych), jeeli rodki trwae ulegy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, warto pocztkow tych rodkw powiksza si o sum wydatkw na ich ulepszenie, w tym take o wydatki na nabycie czci skadowych lub peryferyjnych, ktrych jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 z.
                       • 30.08.2005Interpretacja II-2/415/428/JB/55/04/05 z dnia 31.01.2005 r. - dzki Urzd Skarbowy
                        Pytanie Podatnika: W jakiej wysokoci naley potrci koszty uzyskania przychodu w przypadku dokonania wypaty pracownikowi przebywajcemu na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokoci 5,55 z i zasiku chorobowego w caoci sfinansowanego przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych w kwocie 2.253,08 z.
                        • 28.08.2005Interpretacja PD. 423/04/05 z dnia 15.02.2005 r. - Lubelski Urzd Skarbowy
                         Pytanie podatnika W jaki sposb przypisa przychodom powstaym w rnych latach podatkowych odpowiedni wysoko kosztw podatkowych w sytuacji gdy nie jest moliwe ustalenie kosztw uzyskania przychodu przypadajcych na przychd z tytuu wykonania konkretnej usugi?
                         • 24.08.2005Ryczat od przychodw ewidencjonowanych
                          Opodatkowaniu ryczatem od przychodw ewidencjonowanych podlegaj przychody osb fizycznych z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, w tym rwnie, gdy dziaalno ta jest prowadzona w formie spki cywilnej osb fizycznych lub spki jawnej osb fizycznych. Opodatkowaniu ryczatem od przychodw ewidencjonowanych podlegaj rwnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze z tytuu umowy najmu, podnajmu, dzierawy, poddzierawy lub innych umw o podobnym charakterze.
                          • 22.08.2005Sposoby amortyzacji skadnikw majtku: amortyzacja liniowa i degresywna
                           Amortyzacja liniowa Poniewa wydatkw na zakup lub wytworzenie rodkw trwaych nie moemy zaliczy w koszt jednorazowo i bezporednio jeeli ich warto pocztkowa przekracza 3500 z, ustawodawca da moliwo zaliczenia ich w koszt na raty - za pomoc tzw. odpisw amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne odzwierciedlaj rwnie utrat wartoci rodka trwaego w trakcie uywania. Poniewa rodki rni si przewidywanym okresem zuycia, stosowane s dla nich rne stawki amortyzacyjne.
                           • 17.08.2005Ustalenie wartoci pocztkowej rodka trwaego
                            Ustalenie wartoci pocztkowej rodka trwaego nabytego w drodze kupna Jeeli nabye rodek trway w drodze kupna, za warto pocztkow uwaa si cen jego nabycia. Za cen nabycia uwaa si natomiast kwot nalen zbywcy, powikszon o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania rodka trwaego lub wartoci niematerialnych i prawnych do uywania, a w szczeglnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programw oraz systemw komputerowych, opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.
                            • 15.06.2005Dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy (cz. I): karta przychodw pracownika oraz ewidencja pracownikw
                             Kto ma obowizek prowadzi karty przychodw?: Przedsibiorcy zatrudniajcy pracownikw, bez wzgldu na form organizacyjn. Nie ma jednego, okrelonego przepisami wzoru karty przychodw pracownika. Rozporzdzenie okrela natomiast minimalny zakres informacji podawanych w karcie przychodw.
                             • 12.06.2005Pismo Ministerstwa Finansw z dnia 14 czerwca 1996 r. PO 4/BA-722-1262/95
                              Prezentujemy jedno z pism Ministerstwa Finansw, odpowiadajce na pytanie, czy kade postanowienie o umorzeniu postpowania przez komornika bdzie stanowio spenienia ustawowego warunku uznania wierzytelnoci za niecigaln. Wytuszczenia pochodz od podatki.biz.
                              • 09.06.2005Sprzedajemy mieszkanie
                               Dla osoby fizycznej odpatne zbycie a) nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, b) spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego uytkowania gruntw stanowi rdo przychodw, jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej i zostao dokonane przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie lub wybudowanie.
                               • 09.06.2005Leasing
                                Leasing w najprostszym ujciu jest form finansowania polegajc na nabyciu prawa uywania rzeczy w zamian za okrelone opaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliona do najmu czy dzierawy. Polega na przekazaniu rzeczy w uytkowanie na czas okrelony.
                                • 08.06.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                                 Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Naley sdzi, e bdzie si rozwija - operatorzy serwisw aukcyjnych wprowadzaj bowiem cay czas nowe mechanizmy, ktrych moliwoci pozwalaj ju na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Naley jednak pamita e aukcje takie mog suy zasadniczo do dwojakich celw: a) do sprzeday rzeczy uywanych, bdcych uprzednio nasz wasnoci, ktre nam s ju niepotrzebne, albo ktre sprzedajemy, poniewa akurat potrzebujemy gotwki; si rzeczy s to sprzedae sporadyczne i nieczstotliwe, chocia czasami mog przybra do spore natenie - np. przy przeprowadzce; naley tu rozrni sprzeda rzeczy uywanych do 6 miesicy i duej ni 6 miesicy b) do sprzeday rzeczy, ktre sprzedajemy z myl o uzyskaniu mary (rnicy pomidzy cen zakupu a sprzeday rzeczy); rzeczy takie kupujemy ju z zamiarem sprzeday, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzeday osigniemy zysk czy nie
                                 • 08.06.2005Opodatkowanie dochodw uzyskiwanych za granic przez Polakw, ktrzy w Polsce skadaj zeznanie roczne
                                  W celu uniknicia podwjnego opodatkowania tego samego dochodu w obu pastwach, w sytuacji, gdy osoba majca miejsce zamieszkania w jednym pastwie osiga dochody w drugim pastwie, stosuje si metody unikania podwjnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania przewiduj dwie takie metody, a mianowicie metod wyczenia (penego lub z progresj) oraz metod zaliczenia (penego lub zwykego, zwanego rwnie proporcjonalnym).
                                  • 08.06.2005Ryczat od przychodw ewidencjonowanych
                                   Objte t form opodatkowania mog by osoby fizyczne prowadzce indywidualn dziaalno gospodarcz, spki cywilne osb fizycznych, spki jawne i spki partnerskie ktrej wsplnikami s wycznie osoby wykonujce wolny zawd. Dodatkowo w sposb zryczatowany mog by opodatkowane na warunkach okrelonych w ustawie przychody osb fizycznych nieprowadzcych pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej osigane z tytuu umowy najmu, podnajmu, dzierawy, poddzierawy lub innych umw o podobnym charakterze. Na warunkach okrelonych w ustawie ryczatem mog zosta objte osoby wykonujce wolny zawd oraz osoby duchowne.
                                   • 08.06.2005Rachunkowo w firmie
                                    Kady podmiot gospodarczy zobowizany jest do prowadzenia rachunkowoci. W zalenoci od formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej obowizek ten przyjmuje rne formy i rozmiary. Istniej jednak elementy wsplne rachunkowoci, waciwe dla wszystkich. Rachunkowo w firmie suy rnym celom. Oprcz koniecznoci ustalenia podstawy opodatkowania dla rnych danin, w kadej firmie istnieje potrzeba ustalenia wielkoci zysku, straty, struktury kosztw i wielu innych parametrw dodatkowych. Generaln zasad stosowan w rachunkowoci jest zgodno ksigowa z dokumentami i stanem faktycznym. Nie zachowanie odpowiedniej starannoci, nierzetelne ujmowanie zdarze gospodarczych lub ksigowanie zdarze nie znajdujcych odzwierciedlenia w posiadanych dokumentach niesie ze sob przykre konsekwencje. Naley o tym zawsze pamita i dba o kompletno posiadanej dokumentacji, ktra bdzie niezbdna w przypadku dowodzenia swoich racji, gdy zaistnieje rnica interesw midzy podatnikiem a fiskusem.
                                    • 07.06.2005Koszty uzyskania przychodw - spory i kontrowersje
                                     Dla prawidowego ustalenia podstawy opodatkowania konieczne jest ustalenie wartoci kosztw uzyskania przychodu. W praktyce jest to pole najczciej wystpujcych konfliktw (z wyjtkiem podatku VAT) pomidzy organami podatkowymi a przedsibiorcami - mimo i materia kosztw jest stosunkowo dobrze rozpoznana, a przepisy dotyczce kosztw w miar jasne. Co do zasady kosztami uzyskania przychodw z poszczeglnego rda s wszelkie koszty poniesione w celu osignicia tych przychodw, z wyjtkiem kosztw wymienionych w art. 23 ustawy o pdof(art. 22 ust.1 ustawy o pdof). Mogoby si wydawa, e definicja jest jasna i prosta, a jej stosowanie automatyczne - tak jednak nie jest.

                                    « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 70 ] . [ 71 ] . [ 72 ] . [ 73 ] . [ 74 ] . [ 75 ] . [ 76 ] . [ 77 ] . [ 78 ] . [ 79 ]