Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu 50%

 • 20.03.2007Prezenty dla kontrahentw w postaci alkoholu
  Pytanie podatnika: Czy przekazywanie napojw alkoholowych kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom wsppracujcym ze spk bdzie stanowio koszt uzyskania przychodw?
  • 16.03.2007Wydatek na zakup roweru w koszty
   Pytanie: Czy wydatek poniesiony na zakup roweru, ktrym bd dojeda na szkolenia (w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz) stanowi koszt uzyskania przychodu? Dodam, e koszt brutto zakupionego roweru wynosi ok. 2 000 z.
   • 14.03.2007Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy dzierawy
    Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie za niedotrzymanie warunkw umowy dzierawy stanowi koszt uzyskania przychodu?
    • 12.03.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz IV
     Pytanie: Czy przychody z najmu mog by rozliczane w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej?  
     • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziaowcw (akcjonariuszy) i czonkw organw osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
      Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pn. zm.) kosztami uzyskania przychodw s koszty poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, z wyjtkiem kosztw wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwch przepisw jasno wynika, e wydatek moe by powizany z przychodem w sposb nie tylko bezporedni, ale i poredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osob prawn mog by zaliczone przez ten podmiot do kosztw uzyskania przychodw. W szczeglnoci nie wszystkie wydatki poniesione przez osob prawn na rzecz swoich udziaowcw (akcjonariuszy) oraz na rzecz czonkw swoich organw mog by zaliczone przez osob prawn do kosztw uzyskania przychodw.
      • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsibiorczoci nt. obnienia pozapacowych kosztw pracy
       7 marca odbya si wsplna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsibiorczoci. Wane dla polskiej gospodarki byo opublikowanie wsplnego stanowiska nt. obnienia pozapacowych kosztw pracy. Przedstawiciele Rady Przedsibiorczoci podaj konkretne propozycje rozwiza w tej sprawie.
       • 08.03.2007Nieprawidowo wystawiony PIT 11/8B
        Otrzymaem PIT z informacj o moich dochodach z tytuu umw zlecenia i o dzieo. Moim zdaniem zostaa le wystawiona – le uwzgldniono koszty uzyskania przychodw. Sdz, e mog uwzgldni 50% koszty uzyskania. Czy jestem zwizany tym, e zamawiajcy odprowadzi zaliczk od wikszego dochodu, czy te mog przyj koszty w odpowiedniej wedug mnie wysokoci?
        • 05.03.2007Spka prawa handlowego jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych
         Spki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osb fizycznych pojawiaj si w zasadzie tylko jako patnicy, natomiast nie s podatnikami tego podatku. Spki osobowe traktowane s na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.) opodatkowanie dokonuje si na poziomie wsplnikw, a nie spki.
         • 01.03.2007System podatku dochodowego hamuje rozwj innowacyjnoci
          O napywie rodkw finansowych z UE rozpisuj si ju wszyscy. Spoeczestwo z wielk radoci przyjmuje kolejne informacje o programach pomocowych oraz funduszach UE napywajcych do naszego kraju. Staj si one dla wielu Polskich przedsibiorstw niewyczerpanym rdem finansowania projektw, dajc ogromne moliwoci rozwojowe dla firm. Jednak ostateczn odpowied na pytanie, czy rzeczywicie potrafimy korzysta z Unijnego Sezamu, ktry otworzy dla Polski swoje podwoje, otrzymamy w cigu najbliszych trzech lat. Wtedy to Unia Europejska rozliczy nas z efektywnoci wydatkowanych pienidzy.
          • 01.03.2007Diety kierowcw jako koszt uzyskania przychodu
           Czy mona kwalifikowa do kosztw uzyskania przychodw diety wypacane kierowcom samochodw ciarowych?
           • 01.03.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz III
            Kontynuujemy publikacj odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce problem podatkowych pojawiajcych si w przypadku najmu i dzierawy nieruchomoci. Dzisiaj nieco wicej o opodatkowaniu zryczatowanym.
            • 27.02.2007Obowizki podatkowe przy zakupie nowego samochodu w kraju bezporednio z salonu lub innej firmy
             Kupno nowego samochodu osobowego do firmy moe budzi szereg pyta, zarwno zwizanych z podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT. Sam fakt, e samochd jest nowy, przy zakupie auta na terytorium kraju ma w zasadzie marginalne znaczenie. Istotn natomiast kwesti jest to, e jest to samochd osobowy. O definicji nowego samochodu w myl przepisw o VAT pisalimy w temacie: „Firma kupuje samochd od osoby fizycznej”. Przypomn jedynie, e nowy samochd to taki, ktry spenia chociaby jedn z przesanek: jest uytkowany nie duej ni 6 miesicy od dopuszczenia do uytku lub jego przebieg nie przekracza 6000 km.
             • 27.02.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz II
              Kontynuujemy publikacj odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce najmu i dzierawy nieruchomoci. Ju pojutrze kolejna cz pyta i odpowiedzi.
              • 22.02.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz I
               Rozpoczynamy publikacj cyklu odpowiedzi na pytania dotyczce problematyki najmu i dzierawy. Raz w tygodniu odpowiemy na najczciej pojawiajce si w zwizku z najmem i dzieraw pytania.
               • 20.02.2007Poradnik ZUS. wiadczenia pienine z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa dla osb prowadzcych dziaalno pozarolnicz.
                Prawo do wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, ich wysoko, zasady obliczania i wypaty reguluj przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). wiadczenia te przysuguj wszystkim osobom objtym ubezpieczeniem chorobowym, okrelonym przepisami ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z pn. zm.). Do krgu tych osb zalicza si m. in. osoby, ktre s objte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzce dziaalno pozarolnicz oraz osoby z nimi wsppracujce.
                • 19.02.2007Rozliczenie straty ze rda przychodw w podatku dochodowym od osb fizycznych
                 Specyfika prowadzenia dziaalnoci gospodarczej polega na tym, e czsto przedsibiorca ponosi znaczne koszty na pocztku dziaalnoci, ale zyski osiga dopiero po kilku latach. Tymczasem okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osb fizycznych ma charakter roczny. Ustawodawca, zdajc sobie spraw z takiej sytuacji, wprowadzi w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 00.14.176) regulacje umoliwiajce rozliczanie straty ze rda przychodw (art. 9).
                 • 16.02.2007Najem lokalu mieszkalnego bdcego we wspwasnoci
                  Pytanie podatnika: Czy dochd z tytuu najmu wspwasnoci mieszkania opodatkowuje si osobno u kadego ze wspwacicieli czy tylko u tego wspwaciciela, ktry na mocy pisemnego porozumienia wada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty zwizane z jego utrzymaniem i dochd z najmu jest jego wyczn wasnoci?
                  • 08.02.2007Dotacje z Europejskiego Funduszu Spoecznego
                   Pytanie podatnika: W sprawie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zakupw dokonanych w zwizku z planowanym rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej tj.: meble, sprzt komputerowy i towary handlowe, ktrych zakup zosta sfinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.
                   • 07.02.2007Nauka jzyka kosztem uzyskania przychodw
                    Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z nauk jzyka angielskiego mona zaliczy do kosztw prowadzonej dziaalnoci?
                    • 07.02.2007Potrcenia z wynagrodze sdziw zawodw sportowych
                     Interpelacja nr 5592 do ministra finansw w sprawie opodatkowania wynagrodze z tytuu prowadzenia przez sdziw zawodw sportowych, w tym podstawy i zasadnoci potrcania skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                     • 05.02.2007Sprzeda akcji nabytych w spadku
                      Pytanie: W tym roku dokonaam sprzeday akcji X S.A. nabytych w drodze spadku po zmarym mu. Czy mam obowizek zapaty podatku dochodowego od zbycia tych akcji?
                      • 02.02.2007Ewidencja kosztw podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
                       Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znale si wrd rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, od ktrych podatkowych odpisw amortyza-cyjnych dokonuje finansujcy (leasingodawca), jeeli zawarta umowa spenia nastpujce warunki:
                       • 02.02.2007PKPP Lewiatan: Czas na obnienie pozapacowych kosztw pracy
                        Pracodawca wypacajcy pracownikowi 100 z na rk musi na rzecz rnych podatkw, skadek i funduszy odprowadzi dodatkowe 80 z. Jest to ogromne obcienie dla pracodawcw, jak i pracownikw. Dlatego Lewiatan zaapelowa do wicepremier Zyty Gilowskiej o zmniejszenie opodatkowania wynagrodze. W obecnej sytuacji gospodarczej obnienie pozapacowych kosztw pracy jest szczeglnie wane.
                        • 02.02.2007Dofinansowanie z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Spoecznego
                         Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie pochodzce z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Spoecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, natomiast wydatki zwizane z realizacj ww. projektu nie stanowi kosztw uzyskania przychodu, stosownie do postanowie art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy?
                         • 31.01.2007Umorzenie skapitalizowanych odsetek od poyczki
                          Pytanie podatnika: dot. wystpienia przychodu z tytuu umorzenia skapitalizowanych odsetek.
                          • 26.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorc – leasing finansowy
                           Umow leasingu w sensie bilansowym klasyfikuj do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansujcego (leasingodawc, wynajmujcego, wydzierawiajcego) aktyww trwaych korzystajcemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierawcy) do odpatnego uywania lub pobierania poytkw na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treci ekonomicznej umowy nad jej form prawn co oznacza, e skadniki zalicza si do aktyww trwaych tej strony, na ktr przechodzi ryzyko i korzyci wynikajce z umowy.
                           • 26.01.2007Opaty parkingowe i opaty za przejazd autostrad
                            Pytanie: Czy zwrcone pracownikowi przez pracodawc ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podry subowej wasnym samochodem opaty parkingowe i opaty za przejazd autostrad stanowi koszt uzyskania przychodw pracodawcy?
                            • 25.01.2007Nieumorzona warto likwidowanego rodka trwaego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
                             Pytanie podatnika: Czy nieumorzona warto magazynu stanowi koszt uzyskania przychodu i nie zwiksza kosztu wytworzenia nowego rodka trwaego, natomiast wydatek na zakup budynkw przeznaczonych w chwili zakupu do rozbirki oraz koszty likwidacji wszystkich zbdnych budynkw nie stanowi kosztw uzyskania przychodw, a ich warto zwiksza koszty wytworzenia nowo budowanego rodka trwaego (stacji paliw) wpywajc tym samym na jego warto pocztkow? Czy koszt zwizany z usug polegajc na likwidacji budynkw zwikszy warto rodka trwaego?
                             • 22.01.2007Umorzenie wierzytelnoci
                              Pytanie podatnika: Czy spka moe zmniejszy przychody o warto przedawnionego zobowizania zaliczonego do przychodw roku, w ktrym przedawnienie nastpio, w przypadku, gdy dunik zrzeknie si korzystania z zarzutu przedawnienia, o ktry mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeeli spka w 2006 r. zrzeknie si prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spat tego zobowizania moe by uznany za koszt uzyskania przychodw?
                              • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                               Podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz, prowadzcy dziay specjalne produkcji rolnej lub uzyskujcy przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) musz zdecydowa o formie opodatkowania w 2007 roku.
                               • 17.01.2007Zwolnienie z PIT sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego
                                Pytanie podatnika: Czy spenione zostay warunki do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji przeznaczenia caoci przychodu na nabycie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ktre nastpnie zostao przeksztacone w spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu?
                                • 07.01.2007Zaliczenie do KUP wynagrodzenia penoletniego dziecka
                                 Pytanie: Czy wynagrodzenie wypacone penoletniej crce zatrudnionej na podstawie umowy o prac oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne zapacone od tych wynagrodze stanowi koszt uzyskania przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej?
                                 • 02.01.2007Odsetki od kredytu zacignitego na zakup akcji jako koszt uzyskania przychodu
                                  Pytanie podatnika: Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzeday akcji jest zarwno prowizja, jak i odsetki od kredytu zacignitego na zakup tych akcji pomimo, e do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana zostaa tylko cz uzyskanego kredytu?
                                  • 02.01.2007Zmiany w podatku dochodowym – reprezentacja i reklama
                                   Prawo ma to do siebie, e jedna drobna zmiana w przepisie, polegajca na usuniciu lub dodaniu jednego sowa, przecinka, rednika lub spjnika moe w bardzo znaczcy sposb wpyn na losy milionw ludzi. W dalszym cigu toczy si postpowanie w sprawie kilkunastu liter, ktre dopisane do pewnej ustawy stworzyy cig „i czasopisma” i stay si przyczyn (powodem?) kopotw i karier bardzo wielu ludzi. Dzisiaj jednak nie o konsekwencjach dopisania do ustawy paru sw, ale o konsekwencjach niewielkiej objtociowo zmiany dotyczcej reprezentacji i reklamy, w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych (zmiana zostaa dokonana rwnie w ustawie o podatku dochodowym od osb prawnych).
                                   • 01.01.2007Przychody z najmu mieszkania a koszty amortyzacji i ubezpieczenia prywatnego samochodu
                                    Pytanie podatnika: Czy uzyskujc przychody ze rda przychodu o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego uywanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
                                    • 01.01.2007Parametry 2007 r.
                                     Poniej prezentujemy wykaz limitw, kwot granicznych i innych wanych parametrw obowizujcych w 2007 r.:
                                     • 26.12.2006Wynagrodzenie za grudzie wypacone w styczniu
                                      Co roku powracaj wtpliwoci zwizane ze zmianami rnych parametrw na przeomie roku. Od 1 stycznia 2007 r. zmienia si midzy innymi wysoko skadki na ubezpieczenie zdrowotne (wyniesie 9% podstawy wymiaru), wysoko kwoty wolnej od podatku (zmiana skali podatkowej), oraz wysoko pracowniczych kosztw uzyskania przychodw.
                                      • 26.12.2006Odpisy amortyzacyjne przy zakupie oprogramowania
                                       Pytanie podatnika: 1) czy odpisy amortyzacyjne dokonane od momentu rozpoczcia uywania licencji/programu stanowi koszty uzyskania przychodu tego wanie okresu; oraz 2) czy wydatki poniesione na program po rozpoczciu jego uywania mog dla celw podatkowych: a) powiksza warto pocztkow licencji/programu, b) powinny by traktowane jako nowe wartoci niematerialne i prawne, c) winny by traktowane jako koszty uzyskania przychodu okresu, w ktrym zostay poniesione?
                                       • 18.12.2006Zwrot kosztw przejazdw i dojazdw rodkami komunikacji miejscowej w czasie podry subowej pracownika
                                        Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw zwizanych z przejazdem w podry subowej dokonany na podstawie owiadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstaw do zaliczenia tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw?
                                        • 18.12.2006Rozliczenie leasingu w trakcie trwania umowy: Co jest przychodem leasingodawcy, a co kosztem leasingobiorcy
                                         Bezporednie skutki podatkowe umw leasingowych dla stron przejawiaj si m.in. w sposobie rozliczenia opat wystpujcych w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej. Okres ten, to czas oznaczony, na jaki zostaa zawarta ta umowa, z wycze-niem czasu, na ktry moe by przeduona lub skrcona, wedug art. 23 a pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof oraz art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej updop.
                                         • 14.12.2006Niecignite wierzytelnoci jako koszt uzyskania przychodw
                                          Pytanie podatnika: Spka zawara z Domem Maklerskim "X" umow wiadczenia usug brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku papierw wartociowych oraz rachunku pieninego. Spka dokonywaa wpat i wypat z rachunku w "X". W wyniku powdztwa Sd wyrokiem z dnia 21.05.2004 r. zasdzi zwrot kwoty rodkw zgromadzonych na rachunku Spki "C" wraz z odsetkami ustawowymi. Wszczta egzekucja nie przyniosa skutku. Spka otrzymaa postanowienie o umorzeniu postpowania komorniczego. W opinii Spki moe ona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw, jako straty w rodkach obrotowych, kwoty dokonanych wpat na rachunek Domu Maklerskiego. Zdaniem Spki poniesione przez ni straty w rodkach obrotowych stanowi dla Spki koszt roku 2005, kiedy to Spka otrzymaa urzdowe potwierdzenie w postaci postanowienia o umorzeniu postpowania wobec bezskutecznej egzekucji z majtku Domu Maklerskiego.
                                          • 11.12.2006Zmiany w ryczacie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
                                           Od 1 stycznia 2007 r. wejd w ycie zmiany w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osb prowadzcych dziaalno w zakresie handlu czciami i akcesoriami do pojazdw mechanicznych zmiany oznaczaj utrat moliwoci opodatkowania dziaalnoci ryczatem od przychodw ewidencjonowanych.
                                           • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                                            Od 1 stycznia 2007 r. obowizuje nowa wysza stopa procentowa skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia si natomiast wysoko skadki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktr zmniejsza si podatek, co oznacza, e w 2007 r. rnica pomidzy skadk w wysokoci 9 %, a skadk 7,75 % podstawy wymiaru, ktrej ubezpieczony nie odliczy od podatku i ktr sfinansuje z wasnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednoczenie z dniem 1 stycznia 2007 r. ronie take kwota kosztw uzyskania przychodw, a take kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy si jaki bdzie to miao wpyw na wynagrodzenie pracownika:
                                            • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczce amortyzacji, w wersji obowizujcej od 1.1.2007 r.
                                             W tekcie wytuszczon czcionk zaznaczone s dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowizujcym od 1.1.2007 r. Przepisy obowizujce dotychczas bez wyrnie.
                                             • 30.11.2006Firmowa strona WWW jako KUP
                                              Pytanie: Jestem osob fizyczn opacajc podatek dochodowy na zasadach oglnych. Postanowiem zareklamowa usugi swojej firmy w Internecie poprzez zaoenie firmowej strony WWW. Czy wydatki poniesione na zaoenie strony (wykupienie domeny, miejsca na serwerze, zaprojektowanie strony itp.) mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw w penej wysokoci, czy tylko do wysokoci 0,25% przychodu?
                                              • 29.11.2006ZFS w pytaniach i odpowiedziach (4)
                                               Pytanie: Czy warto wypaconej z ZFS zapomogi z tytuu urodzenia dziecka moe by zwolniona z podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                               • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                                                Kupujc mieszkanie naley liczy si z tym, e oprcz ceny mieszkania i kosztw jego remontu, trzeba bdzie ponie take do spore wydatki dodatkowe, zwizane z sam transakcj i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciaj one kupujcego, cho w pewnym zakresie mona umwi si inaczej.
                                                • 19.11.2006Opaty za zarzdzanie rachunkiem inwestycyjnym
                                                 Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztw uzyskania przychodu opat za zarzdzanie rachunkiem inwestycyjnym.
                                                 • 19.11.2006Certyfikat jakoci ISO jako koszt uzyskania przychodu
                                                  Pytanie: Czy koszty zwizane z uzyskaniem certyfikatu jakoci ISO s dla przedsibiorcy bezporednimi kosztami uzyskania przychodu? Czy certyfikat jakoci naley traktowa jako warto niematerialn i prawn i wprowadza do KUP poprzez odpisy amortyzacyjne?
                                                  • 16.11.2006Zbycie udziau w spce z ograniczon odpowiedzialnoci
                                                   Udzia w spce z ograniczon odpowiedzialnoci jest majtkowym prawem wsplnika. Prawo to jest zbywalne i zasadniczo wsplnik uprawniony jest do swobodnego nim dysponowania, z zastrzeeniem przepisw ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz. 1037, z p. zm.; dalej zwana: KSH). Zbycie pociga za sob okrelone skutki i to zarwno w sferze cywilnoprawnej jaki i podatkowej. W razie skutecznego zbycia udziau nabywca udziau wstpuje do spki w miejsce zbywcy bez potrzeby dokonywani zmian umowy spki. Podstaw zbycia moe by umowa sprzeday zamiany, darowizny bd te inne zdarzenia powodujce przejcie praw z dotychczasowego wsplnika na nabywc.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 71 ] . [ 72 ] . [ 73 ] . [ 74 ] . [ 75 ] . [ 76 ] . [ 77 ] . [ 78 ] . [ 79 ] . [ 80 ] ... [ 80 ] nastpna strona »