Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu 50%

 • 06.08.2006Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z dnia 14 lipca 2006 r., znak DD6-8213-43/WK/06/249
  W sprawie partycypacji w kosztach przebudowy drogi publicznej.
  • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
   W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
   • 30.07.2006Wydatki na naukę młodocianego pracownika poza granicami kraju
    Pytanie podatnika: Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naukę młodocianego pracownika poza granicami kraju.
    • 18.07.2006Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w okresie po ustaniu stosunku pracy wynikającego z podpisanej umowy
     Pytanie podatnika: Czy odsetki od odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w okresie po ustaniu stosunku pracy wynikającego z podpisanej umowy są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć koszty zastępstwa procesowego?
     • 17.07.2006Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
      Pytanie podatnika: Czy podatnik sprzedający obligacje otrzymane w drodze darowizny od córki, może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu wydatki poniesione na ich nabycie przez córkę? Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia obligacji nabytych w 2003 roku w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
      • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
       Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
       • 16.07.2006Brak faktury i uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów
        Pytanie podatnika: Czy bez posiadanej faktury VAT potrącone przez Zamawiającego z należnego podatnikowi wynagrodzenia kwoty, (koszty wody, energii elektrycznej, usług ochrony placu budowy) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli powyższy fakt wynika z postanowień zawartej między stronami umowy, a Zamawiający z tytułu dokonanych potrąceń nie wystawił faktur VAT?
        • 12.07.2006Koszty krajowej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą
         Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, dokumentując wydatki w PKPiR. Muszę czasem wyjechać służbowo. Korzystam w tym celu z samochodu (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych). Mam wątpliwości związane z kosztami takiego wyjazdu. Jak rozumiem wydatki na paliwo i inne związane z samochodem rozliczam według faktycznej wysokości i dokumentuję fakturami. Ale czy mogę zaliczyć do kosztów wydatki na jedzenie w podróży? Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nocleg według rachunku, czy jest tu jakiś limit? Czy wydatki na parkingi mogę zaliczyć do KUP i jak je mam dokumentować?
         • 10.07.2006Nabycie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty a koszty uzyskania przychodów
          Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług1) stanowią, iż podatnikowi, który przy świadczeniu usługi turystyki nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty2).
          • 03.07.2006Zwrot VAT z tytułu poniesionych wydatków na remont mieszkania wynajmowanego
           Pytanie podatnika: Czy w obowiązującym stanie prawnym, przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
           • 03.07.2006Zapłata kary umownej z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy a koszt uzyskania przychodu
            Pytanie: Czy mam możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu rozwiązania umowy?
            • 29.06.2006Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników
             Pytanie podatnika: Czy kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
             • 29.06.2006Nie będzie zmian kosztów uzyskania dla środowisk twórczych
              Rząd złoży we wtorek autopoprawkę zmierzającą do uchylenia zapisu o likwidacji podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Na dzisiejszej konferencji prasowej Premier przeprosił środowiska twórcze za brak dialogu w sprawie kosztów uzyskania przychodu. Nie będzie na razie żadnych zmian w sposobie ustalania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - tak więc koszty będą nadal wynosić 20% lub 50% przychodu - w zależności od tego, czy umowa będzie przenosić prawa autorskie. Z wypowiedzi Premiera wynika, że zmiany nie nastąpią wcześniej niż w 2008 roku.
              • 27.06.2006Wydatki udokumentowane paragonem fiskalnym zawierającym braki formalne jako KUP
               Pytanie podatnika: czy wydatki udokumentowane wyłącznie paragonem fiskalnym, wykazującym braki formalne stanowią koszty uzyskania przychodów.
               • 27.06.2006Wynajmowanie nieruchomości – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                Pojęcie najmu zostało zdefiniowane w art. 659 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z nim przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju). Wynajem (najem) nieruchomości może być uznany i za działalność gospodarczą, i za tzw. pobieranie pożytków cywilnych z rzeczy, które w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią odrębne źródła przychodów.
                • 27.06.2006Korepetycje – opodatkowanie podatkiem dochodowym
                 Chciałabym zacząć udzielać korepetycji. Mam kilka wątpliwości. Czy zostanę uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą? W jaki sposób mam opodatkować dochód podatkiem dochodowym? Czy grozi mi, że zostanę podatnikiem VAT?
                 • 25.06.2006Moment zaliczenia odpraw i nagród jubileuszowych do kosztów uzyskania przychodów
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem w jakim momencie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu naliczone pracownikom nagrody jubileuszowe, odprawy naliczone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), oraz naliczone odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.
                  • 22.06.2006Ewidencjonowanie faktur kosztowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
                   Pytanie podatnika: Pod jaką datą ująć w podatkowej książce przychodów i rozchodów faktury kosztowe (czyli koszty nie stanowiące zakupów towarów handlowych i materiałów podstawowych)? Czy w dniu otrzymania faktury, czy w dniu zapłaty za fakturę?
                   • 21.06.2006Koszty bieżącej eksploatacji zakupionego, ale jeszcze nie oddanego do użytkowania lokalu stanowią część ceny nabycia lokalu
                    Pytanie podatnika: Czy wydatki na eksploatację lokalu (jeszcze nie oddanego do używania), opłaty za CO, wywóz nieczystości i abonament za wodomierz udokumentowane fakturą VAT wystawioną na małżonków, w przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi tylko jedno z nich, stanowią koszt uzyskania przychodów?
                    • 20.06.2006Wydatki poniesione na dostosowanie lokalu mieszkalnego na użytkowy jako koszt uzyskania przychodu
                     Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., w przypadku gdy wartość budynku ustalono w sposób uproszczony, wydatki poniesione na dostosowanie lokalu mieszkalnego na użytkowy w celu jego wynajmu, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
                     • 20.06.2006Wierzytelności nieściągalne w podatku dochodowym od osób prawnych
                      Do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się m.in. wymagalne wierzytelności, choćby nieotrzymane. Generalną zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczać wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Od tej reguły są pewne wyjątki (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz. U. 00.54.654).
                      • 19.06.2006Ekwiwalent za używanie samochodu dla pracownika obcokrajowca
                       Pytanie podatnika: Czy wypłata pracownikowi, będącemu obywatelem belgijskim i zamieszkałemu w Belgii ekwiwalentu za używanie samochodu osobowego dla potrzeb służbowych, zgodnego z obowiązującą w Belgii stawką, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
                       • 18.06.2006Ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu ciężarowego
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku straty ze sprzedaży środka trwałego mają zastosowanie przepisy art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 12.06.2006Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem wykonywane w ramach działalności gospodarczej
                         Pytanie podatnika: Czy do przychodów osiąganych na podstawie umowy o zarządzanie spółką z o.o. należy stosować przepis art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przepis art. 13 pkt 9 tej ustawy? Czy obowiązkiem spółki jest pobieranie zaliczek na podatek dochodowy?
                         • 11.06.2006Wartość towarów handlowych zafakturowanych i wydanych nieistniejącemu podmiotowi posługującemu się sfałszowanymi dokumentami jako KUP
                          Pytanie: W październiku 2005 r. sprzedałem materiały budowlane, wystawiając fakturę na podstawie przedstawionych przez kontrahenta dokumentów rejestrowych i wydając towar na podstawie przedstawionego potwierdzenia dokonania przelewu. Niestety pieniądze z tytułu sprzedaży towarów nie wpłynęły na moje konto. W toku dalszych ustaleń uzyskałem informację, iż firma kontrahenta od trzech lat nie istnieje, natomiast pieczęć banku widniejąca na potwierdzeniu przelewu jest fałszywa. Zawiadomiłem o sprawie policję, jednak prowadzone śledztwo nie doprowadziło do wykrycia sprawcy. Z powodu wyczerpania możliwości dalszego prowadzenia postępowania w tej sprawie prokuratura rejonowa orzekła o umorzeniu śledztwa. Czy mam prawo zaliczyć równowartość wcześniej zaewidencjonowanego przychodu do kosztów uzyskania przychodu?
                          • 08.06.2006Optymalne sposoby postępowania z zapasami towarów pozostałymi przed likwidacją działalności
                           Istotą prowadzenia działalności gospodarczej, jest zysk dla właścicieli, bądź zwiększanie wartości firmy. Rzadko z góry przewiduje się, że za jakiś czas firma zostanie zlikwidowana. W praktyce, wyróżnia się trzy rodzaje problemów, które mogą początkować kryzys w przedsiębiorstwie. To ryzyka operacyjne, finansowe i organizacyjne. Znane jest wiele metod, które mają na celu wcześniejsze zdiagnozowanie pojawiających się problemów. W dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach czuwa się nad planowaniami finansowymi, optymalizacjami podatkowymi, oraz nad odpowiednim zarządzaniem towarami, usługami oraz kapitałem ludzkim. Menedżment śledzi ruchy kosztów, oraz bada sprawozdania finansowe. Mimo to, likwidacje firm mają miejsce. Warunki makro, mezzo lub mikro ekonomiczne porównywalne są do środowiska naturalnego, w którym zwyciężają silniejsi, a przegrywają słabsi.
                           • 06.06.2006Interpelacja nr 1989 do ministra finansów w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej
                            Szanowna Pani! Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regulaminu Sejmu, w związku z interwencją zgłoszoną w moim biurze poselskim przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zwracam się do Pani z interpelacją w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej.
                            • 31.05.2006Wypłata świadczeń byłym pracownikom a koszty uzyskania przychodu
                             Pytanie podatnika: Czy płatnik, wypłacając byłemu pracownikowi premię, prowizję lub nagrodę, powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową?
                             • 24.05.2006Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
                              Pytanie podatnika: Jakie są konsekwencje podatkowe z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej? Czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi?
                              • 22.05.2006Instalacja gazowa w samochodzie – amortyzować czy do KUP?
                               Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory rozliczałem używanie prywatnego samochodu osobowego na podstawie "kilometrówki", teraz postanowiłem wprowadzić go do EŚT i amortyzować. Ponieważ samochód jest używany, przyjąłem stawkę 40% (czyli amortyzuję przez 30 miesięcy). Koszt samochodu ustaliłem na 4.500 zł. I teraz mam problem, zamontowałem do niego instalację gazową (koszt 1.700 zł brutto, ok. 1.400 zł netto) już po tym, jak samochód wpisałem do EŚT. Dodatkowo zastanawiam się nad wymianą niektórych elementów (łączny koszt nowych elementów to około 2.500 zł netto, a z instalacją razem 3.900 zł). Czy te wydatki będą stanowić jednorazowo koszt uzyskania przychodu?
                               • 18.05.2006Data zaliczenia wydatków na akcje promocyjno-reklamowe do kosztów uzyskania przychodów
                                Pytanie podatnika: Czy przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie zaliczenia wydatków z tytułu reklamy publicznej i niepublicznej do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jest prawidłowe?
                                • 18.05.2006Podatki jako koszt uzyskania przychodu
                                 Kosztami uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie. Warunkiem uznania danego wydatku za koszt jest istnienie bezpośredniego lub pośredniego związku z osiągniętym przychodem. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie, na tle regulacji U.p.d.o.f., można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatki płacone w ramach działalności objętej regulacją tej ustawy.
                                 • 14.05.2006Nieściągalne należności objęte prawomocnym wyrokiem, które nie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego jako KUP
                                  Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kup na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop nieściągalne należności objęte prawomocnym wyrokiem, które nie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego, w sytuacji gdy podatnik posiada postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 824 par. 1 pkt 3 KPC) w stosunku do innych wierzytelności przysługujących od tego samego dłużnika?
                                  • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
                                   Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
                                   • 11.05.2006Nie zamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym i KUP (pismo PB3-MD-8213-192/05/SP-1827)
                                    Odnosząc się do kwestii kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów: Jak rozumiem, podatnik dokonał inwestycji w obcym środku trwałym, którego był najemcą, i przyczyną powstania niezamortyzowanej części tej inwestycji było rozwiązanie umowy najmu przed jej zakończeniem przez jedną ze stron umowy. Po wygaśnięciu umowy podatnik nie miał już możliwości dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ponieważ nie użytkował tej inwestycji do celów własnej działalności gospodarczej.
                                    • 10.05.2006Samochód wykupiony po zakończeniu leasingu
                                     Jestem właścicielem firmy, która obecnie korzysta z leasingu samochodu osobowego. Wkrótce umowa się zakończy, samochód zostanie wykupiony i przejdzie na moją własność. Faktura sprzedaży będzie wystawiona na firmę, a cena wykupu to 12 000 zł netto. Leasing jest tzw. leasingiem operacyjnym (raty wpisywałem w całości koszty i nie amortyzowałem samochodu podczas trwania umowy). Proszę o odpowiedź na następujące pytania.
                                     • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
                                      Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
                                      • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                                       Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                                       • 24.04.2006Sprzedaż z rabatem dla zamkniętej grupy osób
                                        Pytanie: Prowadzę sklep spożywczy. Obecnie prowadzę negocjacje z dużym zakładem pracy, w pobliżu którego mam sklep, który proponuje, abym „wypuścił” imienne karty, uprawniające pracowników tego zakładu do zakupu z 5% rabatem większości artykułów. Zakład zobowiązuje się do rozprowadzenia tych kart wśród pracowników, ale jednocześnie chce, abym zobowiązał się do odprowadzania na rzecz zakładu opłaty za dystrybucję i ewidencję kart w wysokości 1% zrealizowanego na nich obrotu. Nie ukrywam, że propozycja mi odpowiada. Czy takie rozwiązanie nie narazi mnie na jakieś problemy z podatkiem VAT i podatkiem dochodowym?
                                        • 23.04.2006Sprzedaż samochodu wygranego w konkursie
                                         Pytanie: W lutym 2006 r. zostałem jednym ze zwycięzców konkursu. Nagrodą w konkursie był samochód osobowy, wydany po zapłaceniu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży samochodu wygranego w konkursie za cenę niższą od wartości rynkowej z dnia nabycia przed upływem 6 miesięcy od daty jego otrzymania?
                                         • 05.04.2006Czesne w kosztach uzyskania
                                          Pytanie: Prowadzę jednoosobową firmę. Czy w koszty mogę wprowadzić opłaty za studia zawodowe? Zajmuję się usługami informatycznymi, a studia zbieżne są z wykonywaną przeze mnie działalnością.
                                          • 04.04.2006Refundacja kosztów opłaty za szkołę pracownika
                                           Pytanie podatnika: Czy część opłaty pokrywanej przez Wnioskodawcę za szkołę pracownicy będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, gdy jednocześnie ta wartość czesnego będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu po stronie pracownicy?
                                           • 04.04.2006Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
                                            Przyszli przedsiębiorcy przed rozpoczęciem działalności czynią do niej przygotowania. Kupują wyposażenie i towary, a także środki trwałe — często dzieje się to, zanim formalnie staną się osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
                                            • 03.04.2006Pożar środków obrotowych jako szczególna forma straty w środkach obrotowych
                                             Pytanie podatnika: Czy straty w środkach obrotowych (w towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli Podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia towaru i jak ma dokonać rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym wystąpiła strata, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą?
                                             • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
                                              Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
                                              • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (3)
                                               Obniżenie składki rentowej z 13% do 9% i obniżenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8% z jednoczesnym przeniesieniem obowiązku zapłaty składki chorobowej na pracodawcę to zmiana bardzo korzystna dla pracowników. Zakłada się co prawda, że zmniejszeniu ulegnie składka rentowa płacona zarówno przez pracodawcę jak i pracobiorcę — po 2 procent, ale dla pracodawcy ta zmiana jest co najwyżej obojętna. Można się nawet zastanawiać, czy w krótszym okresie czasu nie będzie niekorzystna. Powstanie bowiem na przykład konieczność zmiany oprogramowania (koszt), stosowanych dokumentów (koszt), przeszkolenie pracowników (koszt). Zmiana wymagać będzie również sporych przeróbek w programie Płatnik.
                                               • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (4)
                                                Na konferencji prasowej mówiono o zmianach "upraszaczających" czy "prostujących". Często zaliczano do nich zmiany polegające na zwiększeniu fiskalizmu (np. zniesienie podwyższonych kosztów przy umowach o dzieło i zleceniu, wprowadzenie niższej stawki amortyzacji na nieruchomości używane itd.). Część zmian ma jednak istotnie charakter precyzujący. W jakim stopniu uproszczą one przepisy zdecyduje Sejm.
                                                • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
                                                 Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.
                                                 • 31.03.2006Powraca nowe
                                                  Zakończyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Finansów. Piszę ten tekst przed analizą konkretnych projektów ustaw — swoje wrażenia opieram na informacjach, przekazanych przez Panią Minister Finansów i jej podwładnych. I wrażenia te są dalekie od pozytywnych.
                                                  • 26.03.2006Opodatkowanie dochodów zagranicznych w ogniu krytyki
                                                   Rosną szanse na pozytywne zmiany w systemie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Polaków w krajach, z którymi podpisaliśmy kiedyś niezbyt korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ofensywę w tej sprawie prowadzą media, posłowie, działania zapowiada ministerstwo finansów, które planuje zmienić na razie przepisy w sprawie odliczania od dochodu diet. Do powszechnej krytyki dołączył Rzecznik Prawo Obywatelskich, który skierował do Ministra Finansów wystąpienie w sprawie sytuacji podatkowej obywateli polskich podejmujących pracę za granicą.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ] . [ 71 ] . [ 72 ] . [ 73 ] . [ 74 ] . [ 75 ] . [ 76 ] następna strona »