Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu 50%

 • 17.03.2017Podatki 2017. Patno za pobraniem a limit patnoci gotówkowych i koszty
  Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca bdzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez zapat za pobraniem, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
  • 17.03.2017Ryczaty za noclegi kierowców w kosztach firmy
   Pytanie podatnika: Z tytuu wykonywania podróy subowych kierowcom s wypacane przysugujce im diety oraz ryczaty za noclegi. Ryczaty za noclegi s wypacane kierowcom w sytuacji, kiedy kierowcy nie maj zapewnionego hotelu, czy innej noclegowni na nocleg, a dostp do zaplecza sanitarnego odbywa si w ich wasnym zakresie. Czy wypacona kwota ryczatów za noclegi stanowi u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów pracodawcy?
   • 16.03.2017Kolacja z alkoholem kosztem uzyskania przychodu?
    Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykadowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usugi gastronomiczne, zakup ywnoci oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, e wydatki tego rodzaju zawsze musz zosta wyczone z kosztów uzyskania przychodów.
    • 14.03.2017Wydatki na nabycie ganic i systemu wykrywania ste gazów w kosztach firmy
     Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup rozwiza nie wynikajcych z przepisów BHP, PPO lub w zakresie ochrony rodowiska, majce na celu zwikszenie bezpieczestwa s kosztem uzyskania przychodu dla celów podatkowych?
     • 14.03.2017Wydatki na aranacj lokalu dla potrzeb najemcy jako koszt podatkowy
      Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spók Cywiln koszty prac aranacyjnych, które nie powoduj zwikszenia wartoci budynku lub innych rodków trwaych, stanowi dla jej wspólników bdcych osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne ni bezporednio zwizane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrcane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastpio ich ujcie w ksigach rachunkowych, na koncie kosztów, innym ni konto rezerw lub biernych rozlicze midzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu ksigowego w przypadku braku faktury (rachunku)?
      • 13.03.2017Na CIT wpywaj tylko rzeczywiste zdarzenia gospodarcze
       Tezy: Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) dochód/strat i podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tworz wartoci wynikajce z rzeczywistych zdarze dziaalnoci gospodarczej, a nie czynnoci ewidencyjno – rachunkowe podatnika.
       • 10.03.2017Dziaalno gospodarcza. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytuu umowy zlecenia
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz - wiadczenie usug prawnych. Wnioskodawca, wystpujcy jako osoba fizyczna, otrzyma propozycj wspópracy na podstawie umowy zlecenia. Jeli umowa zlecenia nie bdzie zawarta w ramach dziaalnoci, kancelari prawn, to czy przychody osigane z tego tytuu naley zakwalifikowa do przychodów z dziaalnoci wykonywanej osobicie i opodatkowa je na zasadach przewidzianych dla tego rodzaju przychodów? Czy Wnioskodawca ma prawo zawrze umow cywilnoprawn poza dziaalnoci, mimo e zakres wynikajcych z niej czynnoci pokrywa si z przedmiotem dziaalnoci, czy ma prawo opodatkowa tak umow poza dziaalnoci i czy moe zastosowa zryczatowane 20% koszty?
        • 09.03.2017Amortyzacja rodków trwaych a koszty uzyskania przychodów
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mia prawo zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od skadników majtku zakwalifikowanych do rodków trwaych wchodzcych w skad nabytego w drodze aportu przedsibiorstwa w penej wysokoci, tj. bez uwzgldnienia ograniczenia wynikajcego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
         • 09.03.2017Dokumentowanie kosztów dla celów podatku dochodowego. Wany wyrok NSA
          Tezy: Koszt udokumentowany dowodem ródowym, który dotyczy towaru lub usugi, które de facto nie byy w obrocie, nie moe stanowi podstawy zapisu w ksigach podatkowych, a po jego wyeliminowaniu na podstawie art. 193 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.), czyli nie uznaniu za dowód zapisu w ksigach podatkowych, w konsekwencji nie wspótworzy podstawy ustalenia dochodu na szczególnych zasadach wynikajcych z art. 24 ust. 1 i art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
          • 07.03.2017NSA. Zyski z transakcji walutowych jako przychód z dziaalnoci
           Odpatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych (realizacja praw z nich wynikajcych) „w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej” (art. 30b ust. 4 ustawy o PIT), to czynnoci prawne, które winny stanowi realizacj przedmiotu dziaalnoci gospodarczej, stanowic zarazem niezalen od innych dziaa gospodarczych form aktywnoci podatnika. Kryteriów tych za nie speniaj te czynnoci, których zasadniczym, a nawet wycznym celem jest jedynie poprawa efektywnoci innych operacji gospodarczych, dokonywanych w ramach przedmiotu przedsibiorstwa podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
           • 06.03.2017Dokumentacja wydatków na usugi doradcze i prawne
            Zarówno przedsibiorcy, jak i osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz korzystaj czsto ze specjalistycznych usug doradczych i prawnych. Ponoszone na ten cel wydatki po spenieniu okrelonych warunków mog stanowi koszt uzyskania przychodów. W tym celu ponoszone wydatki przede wszystkim musz mie zwizek z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem jego róda. Ponadto konieczne jest udowodnienie, e usuga zostaa wykonana. Samo udokumentowanie poniesionego kosztu jest w tym przypadku niewystarczajce.
            • 06.03.2017Rónice kursowe w wyniku podatkowym spóki
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe wykaza w wyniku podatkowym wycznie rónic pomidzy sum dodatnich rónic kursowych powstaych w danym okresie a sum ujemnych rónic kursowych powstaych w danym okresie - odpowiednio jako przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów?
             • 03.03.2017Dokumentacja wydatków na usugi doradcze i prawne
              Zarówno przedsibiorcy, jak i osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz korzystaj czsto ze specjalistycznych usug doradczych i prawnych. Ponoszone na ten cel wydatki po spenieniu okrelonych warunków mog stanowi koszt uzyskania przychodów. W tym celu ponoszone wydatki przede wszystkim musz mie zwizek z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem jego róda. Ponadto konieczne jest udowodnienie, e usuga zostaa wykonana. Samo udokumentowanie poniesionego kosztu jest w tym przypadku niewystarczajce.
              • 03.03.2017Ustalenie wartoci pocztkowej dobudowanego budynku
               Pytanie podatnika: W jaki sposób naley okreli warto pocztkow rozbudowy, tj. czy dobudowany budynek naley zakwalifikowa jako ulepszenie istniejcego rodka trwaego (czyli budynku piekarni-cukierni), czy jednak dobudowany budynek magazynowo-biurowy powinien stanowi odrbny rodek trway?
               • 03.03.2017Wycena rodków pieninych przy przelewie z PayPal na firmowy rachunek
                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada konto walutowe w systemie PayPal, z którego s przelewane rodki, przeliczone po kursie stosowanym przez PayPal, na firmowe konto zotówkowe Wnioskodawczyni (PayPal dokonuje przewalutowania walut obcych), a pozyskane w ten sposób zotówki wykorzystuje na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W jaki sposób naley dokonywa wyceny rodków znajdujcych si na rachunku walutowym PayPal w zwizku ich wypat na rachunek firmowy?
                • 02.03.2017PIT. Rozliczenie straty w ramach jednego róda przychodu
                 Rozliczenie straty z danego róda przychodów polega na tym, e obnia si dochód uzyskany z danego róda w najbliszych kolejno po sobie nastpujcych 5 latach podatkowych, przy czym wysoko obnienia w którymkolwiek z tych lat nie moe przekroczy 50% kwoty straty.
                 • 02.03.2017PIT za 2016 r. Odliczanie darowizn
                  Darowizny na cele poytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa podlegaj odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, cznie nie wicej jednak ni w wysokoci stanowicej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Darowizny na cele charytatywno-opiekucze kocioa podlegaj odliczeniu w penej kwocie dokonanej darowizny.
                  • 01.03.2017NSA. Wasny cel mieszkaniowy w wicej ni jednym lokalu
                   Z uzasadnienia: Czasowe wynajcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie moe przesdza o tym, e podatnik nie bdzie w nich realizowa w tych mieszkaniach wasnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzeg, e wasny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma by realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spenienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczajca sama deklaracja podatnika, e poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniós bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyranie wskaza, e nabycie musi by dokonane na wasne cele mieszkaniowe.
                   • 28.02.2017Odsetki umowne od udzielonej poyczki lub kredytu w kosztach dziaalnoci
                    Pytanie podatnika: Czy odsetki umowne zwizane z udzielon poyczk w momencie ich faktycznej zapaty bd mogy by zaliczone do kosztów prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej bez wzgldu na to, kto bdzie drug stron umowy?
                    • 27.02.2017Zalegy podatek od nieruchomoci jako koszt uzyskania przychodu
                     Pytanie podatnika: W którym okresie naley uzna za koszt uzyskania przychodu zalegy podatek od nieruchomoci za lata ubiege (w dacie ujcia w ksigach rachunkowych decyzji okrelajcej zalego w podatku/deklaracji korygujcej)?
                     • 27.02.2017Wczeniejsze rozwizanie umowy leasingu. Skutki podatkowe
                      Pytanie podatnika: Czy wczeniejsze rozwizanie umowy leasingu operacyjnego z powodu wykupienia przez Wnioskodawc przedmiotu leasingu spowoduje konieczno dokonania korekty kosztów?
                      • 24.02.2017Podatek od akcji dopiero w momencie sprzeday?
                       Tezy: 1. Wykadnia art. 24 ust. 11 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, e objcie/nabycie akcji (nieodpatnie, czciowo nieodpatnie) jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odpatnego zbycia akcji, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. Dopiero w tym momencie ujawnia si rzeczywisty przychód z objcia akcji.
                       • 22.02.2017PIT. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych bez porednictwa patników
                        Czasami podatnik uzyskuje dochody bez porednictwa patnika. Mog to by na przykad dochody uzyskiwane na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) od osoby, która nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Mog to by równie dochody ze stosunku pracy z zagranicy lub emerytury z zagranicy.
                        • 22.02.2017Rozliczenie wydatków na wypat dywidendy
                         Spóki wypacajce dywidendy swoim udziaowcom (akcjonariuszom) niekiedy stoj przed problemem zwizanym z pynnoci finansow. Powoduje to, e mimo podjcia uchway o podziale zysku i wypacie dywidendy spóki nie posiadaj wystarczajcych rodków pieninych do wypaty dywidendy. Rozwizaniem, czsto stosowanym, jest zacignicie kredytu (poyczki) na ten cel. Czy odsetki od takiego kredytu (poyczki) mog stanowi koszt uzyskania przychodów?
                         • 22.02.2017Sprzeda udziaów a rozliczenie straty
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy przychód wygenerowany przez Wnioskodawc na ewentualnej transakcji sprzeday Udziaów, ustalony na poziomie rynkowej ceny ich sprzeday, aktualnej na moment sprzeday, bdzie niszy od kosztów uzyskania tego przychodu, ustalonych jako suma wydatków na objcie/nabycie Udziaów oraz kosztów zwizanych ze sprzeda, Wnioskodawca zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT powinien rozpozna strat na transakcji sprzeday Udziaów, która bdzie nastpnie moga zosta odliczona na zasadach art. 7 ust. 5 ustawy CIT?
                          • 21.02.2017Koszty uzyskania przychodów. Wany jest cel poniesienia wydatku
                           Z uzasadnienia: Sd podkrela, e polskiemu systemowi prawa podatkowego obca jest zasada, któr syntetycznie mona przedstawi w ten sposób, e samo poniesienie wydatków przez przedsibiorc i dysponowanie przez niego dokumentami zakupu paliwa i opat za przejazd autostrad, a wic dokumentujcymi nabycie towarów i usug nieswoistych, spenia warunek waciwego udokumentowania tego, e dane wydatki speniaj cechy pozwalajce na ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie przy takich nieswoistych towarach i usugach rzecz prowadzcego dziaalno podatnika jest zadbanie o wykazanie celu tych wydatków.
                           • 20.02.2017Wynajem mieszkania jako koszt prowadzenia dziaalnoci
                            Pytanie podatnika: Czy miesiczny czynsz najmu mieszkania w miecie C, koniecznego w celu wiadczenia usug dajcych jedyny przychód w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                            • 16.02.2017PIT za 2016 r. Koszty uzyskania przychodów mona podwyszy
                             Pracownik ma prawo do odliczenia od przychodu zryczatowanych kosztów uzyskania przychodów. Nie s one jednak zbyt wysokie. Przepisy wskazuj, e jeeli roczne koszty uzyskania przychodów s nisze od wydatków na dojazd do zakadu lub zakadów pracy rodkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu mona wskaza wydatki faktycznie poniesione, udokumentowane wycznie imiennymi biletami okresowymi.
                             • 16.02.2017Wymiana udziaów a koszty uzyskania przychodów
                              Z uzasadnienia: Konkluzja organu, e w analizowanym przypadku koszt uzyskania przychodów powinien by ustalony nie w oparciu o nominaln warto objtych udziaów, lecz na podstawie tzw. kosztów historycznych, a wic ceny nabycia udziaów wymienianych, a nie udziaów otrzymanych w drodze wymiany, nie znajduje odzwierciedlenia normatywnego w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                              • 14.02.2017Cele mieszkaniowe a ulga podatkowa w PIT
                               Pytanie podatnika: Czy do wydatków na wasne cele mieszkaniowe Wnioskodawca moe zaliczy prace melioracyjne odprowadzenia wody wokó budynku mieszkalnego?
                               • 13.02.2017Wypacona premia jako koszt uzyskania przychodów
                                Pracodawcy, którzy terminowo wypacaj nalenoci z tytuu wynagrodzenia za prac, mog je zaliczy do kosztów uzyskania przychodów ju w miesicu, za który s nalene (czyli na zasadzie memoriaowej).
                                • 10.02.2017Rozliczenie wydatków zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz
                                 Pytanie podatnika: Czy koszty ogólne zwizane z biec dziaalnoci ponoszone przez Spók, w szczególnoci takie jak podatek od nieruchomoci, opaty za uytkowanie wieczyste nieruchomoci, koszty prowadzenia ksigowoci, koszty najmu, abonamentu za serwer, opaty za domeny, itp., stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrcany w dacie jego poniesienia (koszt poredni)?
                                 • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów uywania prywatnego samochodu
                                  Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów uywania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróy subowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróy subowej, takich jak opaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w penej wysokoci bez uwzgldniania limitu Kilometrówki), stanowi dla Spóki koszt uzyskania przychodu?
                                  • 09.02.2017Ewidencjonowanie sprzeday. Kasa fiskalna to nie zabawka
                                   Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
                                   • 07.02.2017PIT za 2016 r. Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                    Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.
                                    • 07.02.2017Skutki podatkowe podziau spóki przez wydzielenie
                                     Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji planowanego podziau przez wydzielenie i nabycia zorganizowanej czci przedsibiorstwa Spóki Dzielonej przez Wnioskodawc w wyniku podziau, Wnioskodawca nie bdzie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za zobowizania z tytuu rozlicze podatkowych Spóki Dzielonej powstae przed Dniem Wydzielenia (zarówno w zwizku ze skadnikami majtku, które zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau, jak i tymi, które nie zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau)?
                                     • 06.02.2017PIT za 2016 r. Odliczenie wpat na IKZE
                                      Osoby, które w roku podatkowym dokonyway wpat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.
                                      • 06.02.2017Rozliczenie straty w CIT
                                       Pytanie podatnika: Czy strata, która powstaje na dziaalnoci opodatkowanej bdzie moga zosta rozliczona na zasadach okrelonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spók podlegajcymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
                                       • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
                                        Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                        • 03.02.2017Raty leasingowe za skradziony samochód w kosztach
                                         Pytanie podatnika: Jako przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz Wnioskodawca zawar umow leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Samochód ciarowy z naczep by uywany dla potrzeb dziaalnoci. Przedmiotowy pojazd z naczep zosta skradziony. Czy raty zapacone leasingodawcy po kradziey leasingowanego samochodu i naczepy stanowi koszt uzyskania przychodu, oraz czy istnieje moliwo odliczenia podatku od towarów i usug prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                         • 03.02.2017Warto pocztkowa nowo powstaego rodka trwaego
                                          Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa nowo powstaego rodka trwaego moe zosta ustalona poprzez zsumowanie ceny nabycia kupionych dwóch komputerów oraz niezamortyzowanej wartoci dotychczas amortyzowanych rodków trwaych?
                                          • 01.02.2017Kary umowne w kosztach podatkowych
                                           Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodów dla spóki s kwoty kar umownych zapaconych przez spók na rzecz jej kontrahentów z tytuu opónie w dostawach towarów?
                                           • 31.01.2017Odpis aktualizujcy jako koszt uzyskania przychodu
                                            Przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) stanowi, e odpis aktualizujcy warto nalenoci moe zwiksza koszty podatkowe podatnika, w czci w jakiej naleno ta zostaa uprzednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, a jej niecigalno jest odpowiednio uprawdopodobniona. Na gruncie podatku dochodowego istotne jest zatem zarówno waciwe dokonanie odpisu aktualizujcego, jak i wykazanie, e w okrelonej sytuacji istnieje due prawdopodobiestwo niecigalnoci okrelonej wierzytelnoci.
                                            • 30.01.2017yworolki jako rodek transportu i koszt podatkowy
                                             Pytanie podatnika: Czy wydatek zwizany z zakupem yworolek stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej dziaalnoci i pozwala na odliczenie podatku VAT?
                                             • 30.01.2017Rozliczenie kosztów dla potrzeb podatkowych
                                              Z uzasadnienia: Faktyczna data dokonania zapisu w ksigach rachunkowych nie moe zmienia kwalifikacji danego wydatku i wpywa na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Nie jest ona bowiem dat ujcia kosztu, a jedynie dat technicznego wprowadzenia informacji do systemu.
                                              • 27.01.2017Opodatkowanie dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci
                                               Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) paci si w przypadku: uzyskania przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów, jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej i zostao dokonane przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie.
                                               • 27.01.2017WSA. Amortyzacja systemu informatycznego
                                                Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie mona wyprowadzi wniosku, e przeniesienie praw majtkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za warto niematerialn i prawn. Niezasadnie zatem organ stwierdzi, e wydatków zwizanych z nabyciem i wdroeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie mona uzna za wydatki na nabycie skadnika majtku trwaego, stanowicego warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej.
                                                • 27.01.2017Rozliczenie sprzeday promocyjnej w PIT
                                                 Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dokonywan sprzeda promocyjn przysuguje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poczynionych na nabycie bd wyprodukowanie produktów podlegajcych sprzeday promocyjnej za cen 1 z netto za sztuk (zgodnie z regulaminem sprzeday promocyjnej)?
                                                 • 27.01.2017Wydatki na wynajem mieszkania i uyczony samochód w kosztach dziaalnoci
                                                  Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zuycie mediów bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podróy subowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji rodków trwaych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] ... [ 79 ] nastpna strona »