Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu 50%

 • 08.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
  Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
  • 07.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
   Prawo Przedsibiorców obowizujce od 30.04.2018 r. umoliwio wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Mimo, e dziaalno nierejestrowa moliwa jest dopiero od 30.04.2018 r., naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce pilnej odpowiedzi. 
   • 07.05.2018WSA. Fiskus nie moe opodatkowa dochodu z przestpstwa
    Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wycza mienie/rodki pozyskane z przestpstwa jako przychód a to z kolei oznacza, e mienie/rodki te nie stanowi ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego okrelonego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, e wobec obalenia domniemania okrelonego w art. 2 ust. 6 ustawy zostay wyczone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
    • 02.05.2018CIT 2018: Literatura fachowa jako koszt kwalifikowalny
     Pytanie: W zwizku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi, Spóka bdzie ponosi koszty zakupu literatury fachowej (m.in. korzystanie z wydawnictw i serwisu dostarczajcego na bieco informacj z zakresu aktualnych wymaga prawa ywnociowego). Ww. koszty s niezbdne do realizacji projektu, a tym samym do zakoczenia prac badawczo-rozwojowych wynikiem pozytywnym. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych take wydatków poniesionych na zakup literatury fachowej?
     • 30.04.2018Kosmetyki dla pracowników w kosztach podatkowych
      Pytanie: Spóka prowadzi centrum telefoniczne, które stanowi alternatywny kana dostpu dla obecnych i potencjalnych klientów Banku. Spóka uruchomia kana Video. Wybrani pracownicy w ramach wykonywanych obowizków kontaktuj si z klientem poprzez Video oraz klienci kontaktuj si z konsultantami. Pracodawca planuje zapewni tym pracownikom kosmetyki do makijau, aby przed rozpoczciem pracy mogli poprawi swój wizerunek zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Czy Wnioskodawca bdzie móg zaliczy do kosztów  wydatki na zakup ww. kosmetyków?
      • 26.04.2018Dropshipping czyli porednictwo - kiedy powstaje przychód i jak go dokumentowa
       Za dat powstania przychodu z tytuu wiadczenia usug porednictwa handlowego w oparciu o model dropshippingu naley uzna dzie wpywu rodków pieninych na rachunek bankowy porednika (dzie uregulowania nalenoci), a nie dzie przekazania tych rodków (po wczeniejszym potrceniu prowizji) na konto dostawcy, poniewa zdarzenie to ma miejsce przed wykonaniem usugi.
       • 25.04.2018Ujcie podatku od nieruchomoci w PKPiR
        Podatek od nieruchomoci jest jednym z tych podatków, który co do zasady moe stanowi koszt uzyskania przychodów.
        • 19.04.2018Koszty uzyskania przychodu: Know-how nabywane od podmiotów powizanych
         Jeeli opaty jako bezporednio powizane z wytworzonym produktem przeznaczonym do sprzeday, s bezporednimi kosztami uzyskania przychodów, to powinny zosta uznane równie za bezporednie koszty wytworzenia produktów. Tym samym mog zosta uznane za koszt wytworzenia produktu, a ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów nie znajdzie zastosowania.
         • 18.04.2018NSA o minimalizowaniu strat: Kara umowna moe by kosztem
          Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu kar umownych naley przykada szczególne znaczenie do rozumienia terminów "zachowanie" i "zabezpieczenie" róda przychodów. W szczególnoci, jeeli jako zabezpieczenie róda przychodów naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) róda przychodów, w taki sposób, aby to ródo funkcjonowao w bezpieczny sposób, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztów, suy wanie temu celowi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
          • 18.04.2018Wydatki na zdrowie w kosztach dziaalnoci
           Pytanie: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz. W zwizku z postpujc niepenosprawnoci ruchow, bya zmuszona do poddania si operacji stawu biodrowego na wasny koszt. Bez tej operacji nie byaby w stanie si porusza i wykonywa podstawowych czynnoci yciowych. Z uwagi na niezdolno do pracy nie byaby w stanie uzyskiwa przychodów. Czy wydatki zwizane z ww. operacj mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów?
           • 16.04.2018Podatki 2018: Amortyzacja darowanych rodków trwaych
            Pytanie: Czy moliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy podmiot dokonujcy tych odpisów naby wasno rodków trwaych, od których dokonuje odpisów na podstawie zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, lecz przed zmian ustawy o PIT wchodzc w ycie z dniem 1 stycznia 2018 i zmieniajcej brzmienie art. 23 ust.1 pkt 45a teje?
            • 11.04.2018Rozliczenie wydatków na zakup roweru
             To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
             • 11.04.2018NSA. Ulga mieszkaniowa równie przy zakupie mieszkania od dewelopera
              Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 09.04.2018Obrót kryptowalutami a PIT, VAT, PCC i zeznanie roczne
               Zblia si termin zoenia rozliczenia rocznego w podatku dochodowym za rok 2017 i Ministerstwo Finansów postanowio przypomnie podatnikom w specjalnym komunikacie (a czci z nich zapewne uzmysowi) i w PIT naley wykaza równie przychody ze sprzeday lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether. Przy okazji MF przedstawia generalne zasady dotyczce kwalifikowania przychodów ze sprzeday i zamiany kryptowalut oraz regulacje dotyczce podatku od czynnoci cywilnoprawnych i VAT.
               • 06.04.2018Dziaalno gospodarcza i koszty uzyskania przychodów - studia waciciela
                Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz w brany e-commerce. Zamierzam obecnie podj studia podyplomowe cile zwizane z dalszym rozwojem mojej firmy, dotyczce programowania. Czy opaty za studia, za dojazdy do szkoy, podrczniki itp. bd stanowiy koszty uzyskania przychodów w mojej dziaalnoci?
                • 06.04.2018Obrót kryptowalutami a PIT, VAT, PCC i zeznanie roczne
                 Zblia si termin zoenia rozliczenia rocznego w podatku dochodowym za rok 2017 i Ministerstwo Finansów postanowio przypomnie podatnikom w specjalnym komunikacie (a czci z nich zapewne uzmysowi) i w PIT naley wykaza równie przychody ze sprzeday lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether. Przy okazji MF przedstawia generalne zasady dotyczce kwalifikowania przychodów ze sprzeday i zamiany kryptowalut oraz regulacje dotyczce podatku od czynnoci cywilnoprawnych i VAT.
                 • 05.04.2018Dziaalno gospodarcza i koszty uzyskania przychodów - studia waciciela
                  Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz w brany e-commerce. Zamierzam obecnie podj studia podyplomowe cile zwizane z dalszym rozwojem mojej firmy, dotyczce programowania. Czy opaty za studia, za dojazdy do szkoy, podrczniki itp. bd stanowiy koszty uzyskania przychodów w mojej dziaalnoci?
                  • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                   Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                   • 04.04.2018Skradzione towary w kosztach podatkowych
                    Pytanie: Czy warto towarów znajdujcych si na magazynie firmy, co do których zwarto umowy sprzeday z moliwoci odkupu, a które zostay skradzione, mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów i w którym momencie?
                    • 03.04.2018NSA o obrocie bitcoinem: Kryptowaluta to prawo majtkowe
                     Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP. wyczne prawo emisji pienidza przysuguje Narodowemu Bankowi Polskiemu. Z kolei art. 31 i art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim stanowi, e znakami pieninymi Rzeczpospolitej Polskiej s banknoty i monety opiewajce na zote i grosze. Dlatego bitcoin nie jest obiegow postaci pienidza, gdy nie przysuguj mu atrybuty prawnego rodka patniczego w wietle obowizujcego porzdku prawnego.  W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.  Z treci przepisu art. 18 ustawy o PIT, stanowicego rozwinicie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wynika, e za przychód z praw majtkowych uwaa si przychód ze sprzeday zakupionej kryptowaluty bitcoin  - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 29.03.2018Pracownik twórca: Jak dokumentowa przekazanie praw autorskich aby móc stosowa 50% KUP
                      Z uzasadnienia: Tylko bowiem wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu waciwej realizacji obowizków patnika w zakresie prawidowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.
                      • 28.03.2018Zakup towarów w kosztach: Czy PZ moe by dowodem ksigowym?
                       Pytanie: Czy wydatki na zakup zuytych turbosprarek od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej spóka moe dokumentowa dowodem wewntrznym: w omawianym przypadku s to dokumenty PZ (przyjcie zewntrzne) zawierajce nastpujce dane: data i podpis osoby, która bezporednio dokonaa wydatków, nazw towaru, ilo, cen jednostkow i warto oraz potwierdzenie przyjcia zapaty? Czy tak udokumentowany wydatek bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu (przy uwzgldnieniu proporcji odpowiadajcej udziaowi jego w zysku spóki)?
                       • 26.03.2018Zakup nieruchomoci na skutek zamiany w PIT-39
                        Pytanie: Wnioskodawcy wraz z maonkami w 2016 r. zakupili wspólnie nieruchomo o nr 461/6. Nastpnie w 2017 r. zawarli umowy zamiany, w wyniku których zbyli przysugujce im udziay w nabytej wspólnie nieruchomoci w zamian otrzymujc dziaki o numerach odpowiednio 707/6 i 707/7, których warto odpowiadaa wartoci posiadanych udziaów w nieruchomoci nr 461/6. Czy w formularzu PIT-39 kosztem bdzie warto nowej zamienionej dziaki (zakup na skutek zamiany)?
                        • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekaj nas w PKPiR?
                         Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony ma zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. W rozporzdzeniu ma pojawi si take nowy dowód wewntrzny. Zmiany maj wej w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia w Dzienniku Ustaw i bd miay zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                         • 21.03.2018Ulga internetowa w PIT za rok 2017
                          Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2017. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
                          • 20.03.2018NSA. Przy sprzeday nieruchomoci wana jest warto rynkowa
                           Wzajemne rozliczenia pomidzy byymi maonkami zwizane z umownym podziaem majtku dorobkowego i ch uproszczenia procedury przenoszenia kredytów zabezpieczajcych majtek wspólny nie mog zosta uznane za przyczyny uzasadniajce podanie ceny znacznie odbiegajcej od wartoci rynkowej. Przyczyny te maj charakter osobistych okolicznoci, z powodu których strony umowy zbycia nieruchomoci zdecydoway si na jej sprzeda po zanionej cenie. Okolicznoci te nie mog jednak rzutowa na podstaw opodatkowania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 19.03.2018NSA. Warto posików powyej diety z PIT
                            Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta wycznie warto tej czci otrzymanych przez pracownika wiadcze na pokrycie kosztów wyywienia w podróy (bez wzgldu na form tego wiadczenia), która nie przekracza wysokoci diety z tytuu podróy subowej. Rezygnacja przez pracodawc z wypacania diety na rzecz zapewnienia bezpatnego i penego wyywienia nie oznacza, e w takiej sytuacji ww. zwolnienie nie okrela limitu dla nalenoci zwizanych z wyywieniem pracownika podczas podróy subowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 16.03.2018NSA: Sprzeda mieszkania i podatek dochodowy: kwoty wpacone do spódzielni powinny by zwaloryzowane
                             Poniesione przez podatnika wydatki na nabycie od spódzielni prawa wasnoci mieszkania mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytuu sprzeday tego lokalu w wysokoci zwaloryzowanej przez spódzielni mieszkaniow na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spódzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
                             • 15.03.2018Przychody i znaki towarowe – nowa interpretacja KIS
                              Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda pod koniec lutego br. indywidualn interpretacj podatkow, która dotyczy przychodu z nieodpatnego wiadczenia polegajcego na korzystaniu (bez wynagrodzenia) ze znaku towarowego nalecego do innego podmiotu w grupie kapitaowej.
                              • 15.03.2018CIT i koszty uzyskania: Usugi informatyczne od podmiotu powizanego
                               Z uzasadnienia: Usugi informatyczne nabywane od Dostawcy nie s podobne do usug doradczych, badania rynku, usug reklamowych, zarzdzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpiecze, gwarancji i porcze oraz wiadcze o podobnym charakterze.
                               • 13.03.2018NSA. Ubezpieczenie od utraty dochodów jako koszt dziaalnoci
                                Nie sposób przyj, aby wydatek na ubezpieczenie zosta poniesiony w celu uzyskania przychodu z dziaalnoci gospodarczej wnioskodawcy w sytuacji gdy jego celem jest zabezpieczenie róde utrzymania podatnika w razie niemoliwoci uzyskiwania dochodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Wydatek ten w istocie rzeczy ma charakter osobisty i suy zaspokojeniu osobistych potrzeb skarcego, a co za tym idzie nie mona uzna go za koszt uzyskania przychodów z dziaalnoci gospodarczej, poniewa nie spenia przesanek wyraonych w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 12.03.2018PIT za 2017: Odliczanie darowizn
                                 Podatnik, który w roku podatkowym przekazywa darowizny:  na cele: okrelone w art. 4 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równowanym organizacjom okrelonym w przepisach regulujcych dziaalno poytku publicznego obowizujcych w innym ni Polska pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub innym pastwie nalecym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzcym dziaalno poytku publicznego w sferze zada publicznych, realizujcym te cele [1],  kultu religijnego,  krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej subie krwi, w wysokoci iloczynu kwoty rekompensaty okrelonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równowanej iloci jej skadników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy  - moe dokona odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie wicej jednak ni kwoty stanowicej 6% dochodu [2];  na cele charytatywno-opiekucze kocioa – moe dokona odliczenia w penej kwocie dokonanej darowizny.
                                 • 09.03.2018PIT za 2017: Zó zeznanie PIT-37 przy pomocy wniosku PIT-WZ
                                  PIT-WZ to wniosek o sporzdzenie zeznania podatkowego przez urzd skarbowy. Za jego pomoc przelesz do urzdu skarbowego informacje o korzystaniu z odlicze od podatku lub dochodu, np. z tytuu przysugujcej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniose na cele rehabilitacyjne, podwyszonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego. Urzd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.
                                  • 09.03.2018CIT: Praca Zarzdu bez wynagrodzenia a przychód z tytuu nieodpatnych wiadcze
                                   Nieodpatne penienie funkcji czonków zarzdu Spóki (Wnioskodawcy) przez osoby bdce jednoczenie czonkami zarzdu udziaowca tej Spóki, nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego z tytuu nieodpatnych wiadcze, (...) poniewa wiadczeniodawca (tene udziaowiec) uzyskuje lub uzyska w przyszoci od wiadczeniobiorcy (Wnioskodawcy) wiadczenie ekwiwalentne np. w postaci dywidendy.
                                   • 08.03.2018NSA: Depozyt nieprawidowy - jak ustali moment powstania przychodów i kosztów?
                                    Jeeli strony zawieraj umow, na podstawie której skadajcy oddaje przechowawcy na przechowanie pienidze bd inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okolicznoci wynika, e przechowawca moe rozporzdza przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawidowy.
                                    • 07.03.2018PIT za 2017: Zó zeznanie PIT-37 przy pomocy wniosku PIT-WZ
                                     PIT-WZ to wniosek o sporzdzenie zeznania podatkowego przez urzd skarbowy. Za jego pomoc przelesz do urzdu skarbowego informacje o korzystaniu z odlicze od podatku lub dochodu, np. z tytuu przysugujcej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniose na cele rehabilitacyjne, podwyszonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego. Urzd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.
                                     • 06.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzierawy osiganych poza dziaalnoci gospodarcz
                                      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrbne ródo przychodów:  najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzieraw, poddzieraw dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                      • 05.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzierawy osiganych poza dziaalnoci gospodarcz
                                       Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrbne ródo przychodów:  najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzieraw, poddzieraw dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                       • 02.03.2018Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                        Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.
                                        • 01.03.2018NSA: Nie ujte w przychodach wierzytelnoci odsetkowe a strata przy ich sprzeday
                                         Z uzasadnienia: Sporne wierzytelnoci odsetkowe nie zostay zarachowane do przychodu, w zwizku z czym ich warto pokryta cen ze sprzeday (podobnie jak strata z ich sprzeday) nie moe stanowi kosztu uzyskania przychodu.
                                         • 26.02.2018Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
                                          Pytanie: Zdarza si, e dana lokalizacja nie spenia zakadanych celów sprzedaowych i generuje straty. Wówczas Wnioskodawca podejmuje decyzj o zakoczeniu najmu w tym miejscu. Czy strata odpowiadajca wartoci pocztkowej inwestycji w obcym rodku trwaym pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne moe zosta zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                          • 22.02.2018Spata kredytu maonków z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
                                           Z uzasadnienia: Przeznaczone przez Wnioskodawczyni rodki ze sprzeday lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, stanowicego jej majtek odrbny na spat zacignitego wspólnie z mem kredytu na wasne cele mieszkaniowe - tj. zakup budynku mieszkalnego stanowicego przedmiot wspówasnoci maeskiej, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe - korzystaj ze zwolnienia od podatku dochodowego.
                                           • 22.02.2018NSA: Postanowienie o niecigalnoci musi by wydane dla kadej wierzytelnoci
                                            Teza: Norma prawna wynikajca z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a. i art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do innych wierzytelnoci, anieli te, których niecigalno zostaa udokumentowana postanowieniem o niecigalnoci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadajcym stanowi faktycznemu, wydanym przez waciwy organ postpowania egzekucyjnego, nawet jeeli byyby to wierzytelnoci przysugujce w tym samym czasie w stosunku do tego samego dunika.
                                            • 20.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
                                             MF udostpnio broszur informacyjn dotyczc zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                             • 20.02.2018Wydatki na reklam w portalach spoecznociowych w PKPiR
                                              W celu dotarcia do jak najwikszej liczby odbiorców chc skorzysta z moliwoci zakupu reklam na portalu spoecznociowym jakim jest Facebook. Wycena reklam na Facebooku jest oparta na systemie aukcyjnym, w którym reklamy rywalizuj o wywietlenia na podstawie kryterium oferty i skutecznoci. Faktura jest wystawiana w danym miesicu w dniu rozliczenia, który jest ostatnim dniem miesica. Na fakturze widnieje tylko data patnoci, metoda oraz identyfikator patnoci. Czy mona uj w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ww. wydatki i zaliczy je do kosztów jeli na fakturze nie widnieje data wystawienia faktury?
                                              • 20.02.2018Remont kapitalny rodków trwaych w kosztach podatkowych
                                               Pytanie: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remonty kapitalne (zakwalifikowane w myl przyjtej polityki rachunkowoci Spóki jako remonty cykliczne poczwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku tj. zgodnie ze standardami „MSSF”) poprzez odpisy amortyzacyjne rodków trwaych a nie jednorazowo?
                                               • 16.02.2018Uyczenie na rzecz spóki osobowej nie jest uyczeniem na rzecz wspólnika
                                                W przypadku otrzymania przez spók osobow wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze, warto tych wiadcze nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy. Zwolnienie przewidziane w tym przepisie odnosi si bowiem do wiadcze otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Za taki podmiot nie moe by uznana spóka osobowa.