Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu 50%

 • 09.07.2018Limit patnoci gotówkowych dotyczy tylko przedsibiorców
  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie handlu samochodami. Zamierza dokona zakupu samochodu, którego warto przekracza 15 000 z, od osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej, nieposiadajcej konta bankowego. Patnoci chce dokona gotówk. Czy w tej sytuacji Wnioskodawca moe wydatek zaliczy w koszty uzyskania przychodów?
  • 06.07.2018Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
   W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s pojazdy samochodowe, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  W zalenoci od tego, czy uytkowany pojazd jest rodkiem trwaym, czy te koszty jego eksploatacji ewidencjonowane s na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatek bdzie ksigowany wedug rónych zasad.
   • 05.07.2018NSA: Dopata do rodka trwaego po rozpoczciu jego amortyzacji - moment korekty KUP
    Skutki ekonomiczne dopaty wystpuj nie od momentu rozpoczcia amortyzacji nabytego rodka trwaego, ale wycznie od chwili jej otrzymania. Ju tylko z tych powodów brak jest podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopaty na rodek trway, w kontekcie wysokoci dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Nie jest równie moliwy do zaakceptowania, z punktu widzenia zasad praworzdnoci, pogld organu, e korekta winna dotyczy tych okresów, w których dokonywano uprzednio odpisów amortyzacyjnych, co powoduje, i konieczna byaby korekta wczeniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zalegoci i obowizkiem zapaty odsetek.
    • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
     Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ciarowy. Czy w przypadku ww. samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
     • 29.06.2018Indywidualna stawka amortyzacji: Nie mona ulepszy niekompletnego rodka trwaego
      Z uzasadnienia: Skoro przedmiotowy lokal w chwili jego modernizacji nie stanowi jeszcze kompletnego i zdatnego do uytku rodka trwaego to nie móg on podlega ulepszeniom, a w konsekwencji nie móg te znale zastosowania art. 22g ust. 17 ustawy o PIT. 
      • 28.06.2018Podatkowe skutki powypadkowej naprawy firmowego samochodu
       W razie wypadku lub kolizji z udziaem samochodu stanowicego rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej moe pojawi si konieczno poniesienia kosztów likwidacji szkody. Niekiedy wydatki te mog by pokryte z odszkodowania otrzymanego z tytuu umowy ubezpieczenia pojazdu. Prawidowe rozliczenie zaistniaych zdarze gospodarczych w wietle przepisów prawa podatkowego zawsze zaley za od okolicznoci danej sprawy.
       • 27.06.2018Podatkowe skutki powypadkowej naprawy firmowego samochodu
        W razie wypadku lub kolizji z udziaem samochodu stanowicego rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej moe pojawi si konieczno poniesienia kosztów likwidacji szkody. Niekiedy wydatki te mog by pokryte z odszkodowania otrzymanego z tytuu umowy ubezpieczenia pojazdu. Prawidowe rozliczenie zaistniaych zdarze gospodarczych w wietle przepisów prawa podatkowego zawsze zaley za od okolicznoci danej sprawy.
        • 26.06.2018PIT: Koszty przy sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku
         W 2015 r. nabyam spadek po swojej mamie. W zwizku z brakiem zainteresowania ze strony reszty spadkobierców zoyam kolejny wniosek o podzia spadku. W 2016 r. zostaam wacicielk nieruchomoci ze spat dla reszty spadkobierców. Czy mog odliczy od podstawy naliczenia podatku dochodowego: spat spadkobierców, koszt agencji nieruchomoci poredniczcej w sprzeday, rónic midzy kwot sprzeday a kwot wyznaczon przez rzeczoznawc, od której naliczone s spaty, koszty pochówku i pomnika mamy, poniesienie kosztów podatku od spadku?
         • 25.06.2018Czonkowie zarzdu z powoania - skadki ZUS i podatek dochodowy
          Czonkowie zarzdów spóek z o.o. mog wykonywa swoje zadania na podstawie rónych stosunków prawnych. Mog np. by pracownikami spóki, mie ze spók zawarty kontrakt menederski albo zosta powoani uchwa zgromadzenia wspólników. Kady z tych sposobów nawizania stosunku prawnego pomidzy spók a czonkiem zarzdu rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki zwizane z obowizkami opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne.
          • 21.06.2018Wyjanienia KAS: Ograniczenie wysokoci kosztów nabycia niektórych rodzajów usug i praw
           Ustawa z dnia 27 padziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa nowelizujca) od 1 stycznia 2018 r. wprowadzia do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) nowy przepis art. 15e, którego istota polega na ograniczeniu wysokoci kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie okrelonych usug niematerialnych i praw.
           • 20.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
            Spóka w ramach dziaalnoci przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a take w postaci kwiatów, wina, sodyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a take na imprezach organizowanych dla zaproszonych goci oraz klientom i osobom towarzyszcym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
            • 20.06.2018Podatki 2019: Leasing aut stanie si nieopacalny?
             Zapowiedziane przez resort finansów zmiany dotyczce kosztów uzyskania przychodów mog w praktyce doprowadzi do tego, e leasing aut stanie si cakowicie nieopacalny – ostrzegaj eksperci Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców. Organizacja apeluje do rzdu o wycofanie si z przedstawionych propozycji.
             • 19.06.2018Kilka patnoci a limit transakcji gotówkowych i koszty
              Przedsibiorca dokonuje w krótkich odstpach czasu zakupu zomu za gotówk od jednego dostawcy, przy czym kadorazowo patno jest realizowana gotówk nie przekraczajc jednak kwoty 15 000 z z tytuu jednego zakupu. W trakcie miesica warto zakupów od danego dostawcy moe przekroczy kwot 15 000 z. Czy przedsibiorca jest uprawiony do kadorazowego zaliczenia wydatków z tytuu ww. transakcji do kosztów w sytuacji, gdy dokonana patno nie przekracza kwoty 15 000 z?
              • 19.06.2018Podatki 2019: Leasing aut stanie si nieopacalny?
               Zapowiedziane przez resort finansów zmiany dotyczce kosztów uzyskania przychodów mog w praktyce doprowadzi do tego, e leasing aut stanie si cakowicie nieopacalny – ostrzegaj eksperci Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców. Organizacja apeluje do rzdu o wycofanie si z przedstawionych propozycji.
               • 19.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
                Spóka w ramach dziaalnoci przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a take w postaci kwiatów, wina, sodyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a take na imprezach organizowanych dla zaproszonych goci oraz klientom i osobom towarzyszcym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                • 18.06.2018Kilka patnoci a limit transakcji gotówkowych i koszty
                 Przedsibiorca dokonuje w krótkich odstpach czasu zakupu zomu za gotówk od jednego dostawcy, przy czym kadorazowo patno jest realizowana gotówk nie przekraczajc jednak kwoty 15 000 z z tytuu jednego zakupu. W trakcie miesica warto zakupów od danego dostawcy moe przekroczy kwot 15 000 z. Czy przedsibiorca jest uprawiony do kadorazowego zaliczenia wydatków z tytuu ww. transakcji do kosztów w sytuacji, gdy dokonana patno nie przekracza kwoty 15 000 z?
                 • 18.06.2018Podatki 2018: Instalacja gazowa w firmowym samochodzie w kosztach podatkowych
                  Pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy poniesiony wydatek na nabycie instalacji gazowej nabytej po 31 grudnia 2017 r. w wysokoci powyej 3500 z a poniej 10 000 z jednorazowo w ciar podatkowych kosztów uzyskania przychodu i nie traktowa wydatku na nabycie instalacji jako ulepszenia zwikszajcego warto pocztkow samochodu osobowego?
                  • 15.06.2018Czonkowie zarzdu z powoania - skadki ZUS i podatek dochodowy
                   Czonkowie zarzdów spóek z o.o. mog wykonywa swoje zadania na podstawie rónych stosunków prawnych. Mog np. by pracownikami spóki, mie ze spók zawarty kontrakt menederski albo zosta powoani uchwa zgromadzenia wspólników. Kady z tych sposobów nawizania stosunku prawnego pomidzy spók a czonkiem zarzdu rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki zwizane z obowizkami opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                   • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                    Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                    • 12.06.2018Ksigowy dowód zastpczy
                     Przedsibiorca handluje samochodami. Kupuje m.in. samochody uszkodzone. Do naprawy samochodów wykorzystuje czci samochodowe zakupione przez Internet od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czasami sprzedajcy nie chc poda swoich danych osobowych. W takim przypadku dokumentuje zakup czci za pomoc wasnego dowodu ksigowego o nazwie „dowód zakupu czci samochodowych”, a w miejscu sprzedajcego umieszcza zapis „klient detaliczny”. Czy wydatek udokumentowany na podstawie takiego dowodu jest prawidowy i mona zaliczy go do koszów?
                     • 11.06.2018NSA. Kto moe odebra pismo za podatnika?
                      Dla uznania okrelonej osoby za domownika jest wystarczajce, aby osoba odbierajca pismo zamieszkiwaa z adresatem, prowadzc z nim wspólne gospodarstwo domowe lub te, bdc krewnym lub powinowatym, przebywaa ona w mieszkaniu adresata za jego zgod okresowo, przy czym bez znaczenia jest, jakiego okresu to dotyczy oraz czy osoba ta prowadzi z adresatem wspólne gospodarstwo domowe. Za uznaniem danej osoby za domownika nie jest konieczne, aby osoba ta bya zameldowana w mieszkaniu, w którym nastpuje dorczenie zastpcze - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 11.06.201850% koszty: Twórcy na celowniku fiskusa?
                       Przez wiele lat powszechnie stosowan praktyk byo rozliczanie pracowników, np. informatyków, inynierów czy dziennikarzy, tak jak twórców, z zachowaniem odpowiednich procedur i prawa. Przyjmowano jednolicie, e pracownikom przysuguj 50-proc. koszty od tworzonych dzie, co ma potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych. W ramach prowadzonej przez obecny rzd opresyjnej wzgldem przedsibiorców polityki fiskalnej, po zmianie interpretacji, kontrole w wikszoci przypadków kocz si nakazem dopaty podatku, nawet do 5 lat wstecz.
                       • 07.06.2018Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                        Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                        • 06.06.2018WSA. Twórca utworu ma prawo do podwyszonych kosztów, ale...
                         W przypadku wykonywania na podstawie jednej umowy o prac zarówno czynnoci chronionych prawem autorskim, jak i czynnoci niebdcych przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynika wyrónienie, jaka cz wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytuu korzystania z prawa autorskiego, a jaka cz dotyczy czynnoci nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozrónienie poczone z dokumentowaniem prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                         • 06.06.2018Umorzenie poyczki a amortyzacja rodków trwaych
                          Pytanie: Czy odpisy amortyzacyjne od rodka trwaego, którego budowa sfinansowana zostaa ze rodków pochodzcych z umorzonej poyczki, bd mogy zosta w caoci zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                          • 05.06.2018Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
                           Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
                           • 05.06.2018Podatek PIT od spadku z dugiem
                            W obecnym stanie prawnym nie ma moliwoci odliczania od podstawy opodatkowania ustalonej z tytuu odpatnego zbycia rzeczy lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, nabytych w drodze spadku, wartoci spaconych zobowiza spadkowych, albo wykonanych obowizków z zapisów lub polece - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                            • 04.06.2018NSA. Przeniesienie rodka trwaego do magazynu nie stanowi jego likwidacji
                             Z uzasadnienia: Wnioskodawca przewidujc sprzeda zlikwidowanych urzdze nie moe jednoczenie oczekiwa, i strata powstaa z likwidacji nie w peni umorzonych rodków trwaych stanowi bdzie koszty uzyskania przychodu na podstawie art 16 ust 1 pkt 6 ustawy o CIT, a nastpnie z tytuu sprzeday uprzednio zlikwidowanego rodka trwaego.
                             • 04.06.2018Program komputerowy w kosztach podatkowych
                              Pytanie: Wnioskodawca zawar umow do uytkowania programu komputerowego. Program ten przekazywany jest Wnioskodawcy do jego wycznego uytku i dzierawa lub najem programu, dokumentacji bd ich kopii osobom trzecim s niedozwolone. Wnioskodawca korzysta z programu na urzdzeniach okrelonych i dozwolonych w zakupionej wersji. Ponadto umowa zabrania m.in. jego modyfikacji. Czy ww. program podlega amortyzacji jako warto niematerialna i prawna? Czy aktualizacja takiego programu stanowi jego ulepszenie?
                              • 01.06.2018NSA: Odmowa wydania interpretacji indywidualnej podlega zaskareniu
                               Postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w zwizku z uzasadnionym przypuszczeniem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania koczy postpowanie administracyjne o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zwizku z czym przysuguje na nie skarga do sdu administracyjnego.
                               • 30.05.2018Zaksigowanie tzw. pustej faktury wpywa na nierzetelno PKPiR
                                Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                • 29.05.2018Zaksigowanie tzw. pustej faktury wpywa na nierzetelno PKPiR
                                 Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                 • 29.05.2018PKPiR: Wynajem od wspólnika w kosztach spóki
                                  Pytanie: Czy Wnioskodawczyni bdzie przysugiwao prawo do zaewidencjonowania w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów prowadzonej przez spók jawn oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynajem od ma Wnioskodawczyni powierzchni uytkowych na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz spóki?
                                  • 28.05.2018Roczna umowa zlecenia - ryczat czy zaliczka?
                                   Pytanie: Czy z tytuu umów zlece zawartych na okres caego roku, w których okrelona jest kwota wynagrodzenia miesicznego do 200 z naley pobiera podatek zryczatowany czy zgodnie z art. 41 ustawy?
                                   • 25.05.2018Rónice kursowe przy wypacie dywidendy w EURO
                                    Wypata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych rónic kursowych. Rónice te zostan jednak rozpoznane od wasnych rodków w walutach obcych w sytuacji, gdy wystpi rónica wartoci tych rodków w dacie wpywu na konto Spóki i ich wypywu. Tak wic wypata dla Udziaowca dywidendy w walucie obcej moe skutkowa powstaniem rónic kursowych, stanowicych odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie rónice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne rónice kursowe) Spóki.
                                    • 24.05.2018Koszty uzyskania przychodu: Przeksztacenie spóki osobowej w spók kapitaow
                                     W przypadku przeksztacenia spóki osobowej w spók kapitaow, wspólnicy spóki osobowej nie wnosz do spóki kapitaowej adnego aportu – mamy bowiem do czynienia z tym samym podmiotem, który zmieni jedynie form prawn dziaalnoci a nie z dwoma odrbnymi podmiotami – likwidowan spók osobow oraz nowo powsta spók kapitaow. Przeksztacenie spóki osobowej w spók kapitaow nie wywouje skutków podatkowych, poniewa zmieniana jest tylko forma prawna prowadzonej dziaalnoci.
                                     • 23.05.2018Dziaalno w mieszkaniu. Meble i urzdzenia w kosztach firmy
                                      Pytanie: Jedno z pomieszcze wchodzcych w skad nieruchomoci lokalowej, która bdzie stanowi miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i Jego ony bdzie przez Wnioskodawc wykorzystywane do prowadzenia dziaalnoci. Pomieszczenie to wymaga remontu, m.in. wygadzenia i pomalowania cian, wymiany podóg, czy te zmiany mebli i innych urzdze sucych do prowadzenia dziaalnoci. Czy istnieje moliwo uznania za koszty uzyskania przychodu, kosztów remontu oraz wymiany znajdujcych si w nim mebli i urzdze?
                                      • 22.05.2018Koszty uzyskania przychodów: Patno kryptowalut a limit patnoci gotówkowych
                                       Czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej dziaalnoci pozyskuje jednostki wirtualnej waluty (kryptowaluty), w tym w szczególnoci tzw. „bitcoin”. Przedsibiorca nabywa sprzt komputerowy konieczny do wydobywania kryptowalut („Koparki”). Zdarzaj si sytuacje, kiedy paci za Koparki kryptowalutami (kadorazowo otrzymuje faktur). Transakcje te czasami przekraczaj 15 000 z netto. Czy podatnik bdzie uprawniony do zaliczenia do kosztów przychodów wydatków na zakup Koparki w wysokoci przekraczajcej 15 000 z dokonany za porednictwem kryptowalut?
                                       • 21.05.2018Koszty uzyskania przychodów: Patno kryptowalut a limit patnoci gotówkowych
                                        Czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej dziaalnoci pozyskuje jednostki wirtualnej waluty (kryptowaluty), w tym w szczególnoci tzw. „bitcoin”. Przedsibiorca nabywa sprzt komputerowy konieczny do wydobywania kryptowalut („Koparki”). Zdarzaj si sytuacje, kiedy paci za Koparki kryptowalutami (kadorazowo otrzymuje faktur). Transakcje te czasami przekraczaj 15 000 z netto. Czy podatnik bdzie uprawniony do zaliczenia do kosztów przychodów wydatków na zakup Koparki w wysokoci przekraczajcej 15 000 z dokonany za porednictwem kryptowalut?
                                        • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny moe by owiadczeniem
                                         Z uwagi na brak okrelenia jakichkolwiek warunków dotyczcych tak formy jak i treci owiadczenia o spenieniu warunków ulgi meldunkowej, w kadej sprawie ocenie naley podda caoksztat okolicznoci faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa naley wszystkie dokumenty mogce mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniajcej z 2008 r.), które zostay zoone do urzdu skarbowego, a wtpliwoci naley tumaczy na korzy podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 21.05.2018Odsetki od kredytu na zakup lokalu jako koszt firmowy
                                          Pytanie: Wnioskodawczyni - osoba nieprowadzca dziaalnoci gospodarczej zakupia lokal usugowy od dewelopera, na który zacigna kredyt hipoteczny. Zamiarem Wnioskodawczyni jest jednak rozpoczcie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej pod koniec 2018 r. lub w 2019 r. Po rozpoczciu zamierza wskazany lokal przekaza z majtku prywatnego do majtku firmowego oraz wpisa do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych. Czy Wnioskodawczyni moe rozliczy odsetki od ww. kredytu jako koszty uzyskania przychodów w jej firmie?
                                          • 18.05.2018wiadczenia niedopatne: Wspólnik zarzdzajcy spók bez wynagrodzenia
                                           Zarzdzanie spók moe przynie wspólnikowi spóki wymierne korzyci ekonomiczne, przede wszystkim zwizane z wypat dywidendy. A poniewa czonek zarzdu bdcy wspólnikiem spóki uzyskuje z tytuu penionych funkcji zarzdczych okrelone korzyci majtkowe, po stronie spóki nie powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze.
                                           • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
                                            Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
                                            • 17.05.2018Koszty uzyskania: Likwidacja nieumorzonych w peni wartoci niematerialnych i prawnych
                                             Koszty zachowania lub zabezpieczenia róda przychodów s ukierunkowane na utrzymanie przez podatnika korzystnych dla niego warunków gospodarczych, czy te zmniejszenie straty. Wydatkami takimi bd m.in.: likwidacja nierentownej inwestycji, przedterminowe rozwizanie umowy dzierawy w sytuacji, gdy przestaa ona by biznesowo uyteczna, czy te zapacona kontrahentowi kara umowna.
                                             • 16.05.2018NSA. Broszura MF nie jest ródem prawa
                                              Broszura Ministerstwa Finansów nie moe by ródem prawa i nie moe by podstaw do stosowania ulg czy zwolnie podatkowych - nawet jeeli jej tre budzi wtpliwoci co do zgodnoci z przepisami ustawy. W takim przypadku zasada zaufania do organów podatkowych nie moe przekrela zasady nakazujcej organom podatkowym dziaanie zgodnie z przepisami ustaw podatkowych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                              • 14.05.2018Moment rozliczenia korekty faktury szacunkowej
                                               Pytanie: Spóka wiadczy szeroko pojte usugi telekomunikacyjne. Ceny zakupu ustalane s szacunkowo, a nastpnie podlegaj weryfikacji i s uaktualniane w oparciu o rzeczywiste dane bdce podstaw kalkulacji ceny w cigu roku. W przypadku, gdy wczeniej obliczone koszty (szacunkowe) róni si bd od ponownie obliczonych, rzeczywistych kosztów nabycia, wówczas Spóka dokonuje korekty kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo rozpoznajc tak korekt w okresie rozliczeniowym w którym zosta uprzednio ujty korygowany koszt?
                                               • 11.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
                                                W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
                                                • 11.05.2018Nakady na ulepszenie rodka trwaego nabytego w drodze darowizny
                                                 Od 1.01.2018 r. wyczona zostaa moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od rodków trwaych, nabytych w drodze darowizny, jeeli przy nabyciu zastosowanie miao zwolnienie od spadków i darowizn. Jednak wyczenie to nie dotyczy nakadów poniesionych przez obdarowanego, na ulepszenie otrzymanego rodka trwaego.
                                                 • 10.05.2018Zwrot kosztów za dojazdy na posiedzenia Rad Nadzorczych jest opodatkowany
                                                  Zwrot kosztów z tytuu dojazdu czonków Rady Nadzorczej z miejscowoci zamieszkania do siedziby spóki na posiedzenia Rady Nadzorczej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W zwizku z tym na spóce ciy obowizek patnika zwizany z pobraniem i przekazaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
                                                  • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                                                   Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 79 ] nastpna strona »