Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu pdof

 • 27.09.2012Karty doadowujce do prywatnego telefonu a przychd pracownika
  Pytanie podatnika: Ze wzgldu na wysokie koszty zwizane z zakupem komrkowych telefonw subowych dla pracownikw i opacaniem abonamentu telefonicznego Wnioskodawca postanowi wydawa pracownikom karty doadowujce. Zarwno aparaty telefoniczne, jak i karty z numerem telefonu s prywatn wasnoci pracownika. W wikszoci numery nie s zarejestrowane i nie ma moliwoci uzyskania bilingu wykazujcego spis wykonywanych pocze. Czy przekazanie doadowa kart telefonicznych pracownikw spowoduje powstanie u nich przychodu, ktry Wnioskodawca powinien uwzgldni przy obliczaniu i pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych?
  • 24.09.2012Podatek dochodowy. Krajowe dochody przedsibiorcw z fotografii stockowej
   Zdjcia na stockach mog zamieszcza rne osoby, w tym take przedsibiorcy. Osobiste prawa autorskie do tych fotografii mog przysugiwa autorom fotografii, czyli m.in. przedsibiorcom bdcym osobami fizycznymi, ich pracownikom lub te pracownikom przedsibiorcw - osb prawnych czy te jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej. Prawa te s niezbywalne. Przedmiotem obrotu mog za by autorskie prawa majtkowe, czyli prawa do korzystania z utworu i rozporzdzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
   • 10.09.2012Amortyzacja i koszty ubezpieczenia samochodw osobowych droszych ni 20.000 euro
    Sposb rozliczenia zakupu oraz kosztw ubezpieczenia samochodu osobowego, ktry ma stanowi rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej uzaleniony jest od ceny nabycia samochodu. Progiem cenowym, ktry ma istotne znaczenie jest rwnowarto 20.000 euro przeliczona na zote wedug kursu redniego euro ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do uywania.
    • 04.09.2012Opodatkowanie dochodw korepetytorw
     Osoby, ktre uzyskuj dochody z udzielania korepetycji, maj obowizek odpowiedniego ich opodatkowania. Powinno ta czsto jest ignorowana. Niektrzy uwaaj, e jeeli np. zarabiaj w ten sposb niewielkie kwoty, nie powstanie wwczas obowizek zapaty podatku. Warto wic przybliy zasady, wedug jakich powinien by opodatkowany dochd korepetytora.
     • 31.08.2012Faktura za towar otrzymana z opnieniem – ujcie w PKPiR
      Sytuacje, kiedy przedsibiorca otrzymuje zamwiony towar wraz z faktur z pewnym opnieniem, nie nale do rzadkoci. Powstaje wwczas wtpliwo, jak zaksigowa tak faktur.
      • 27.08.2012Fotograf na weselu kolegi – jaki podatek zapaci?
       Jestem fotografem-amatorem. Dotychczas wszystkie zdjcia robiem do tzw. szuflady. Ostatnio zostaem poproszony przez koleg, abym robi zdjcia na jego lubie i weselu. Kolega chce mi zapaci za zdjcia. Zaley mi na tym, by wszystko byo zaatwione w sposb zgodny z prawem. Jak mam rozliczy si z otrzymanego wynagrodzenia z urzdem skarbowym?
       • 24.08.2012Opodatkowanie poyczek pieninych od osb prywatnych
        Umowa poyczki jest uregulowana w art. 720 § 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przez umow poyczki dajcy poyczk zobowizuje si przenie na wasno biorcego okrelon ilo pienidzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorcy zobowizuje si zwrci t sam ilo pienidzy albo t sam ilo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakoci.
        • 20.07.2012Pracownik wynagradzany w formie honorarium – autorskie koszty uzyskania przychodw w czasie urlopu
         W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika, ktry w ramach swych obowizkw tworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustalone wynagrodzenie zwykle skada si z dwch czci. Jedna z nich jest nalena za wykonywanie obowizkw pracowniczych, druga za – tzw. honorarium – jest naliczana z tytuu stworzenia utworu oraz przeniesienia na pracodawc autorskich praw majtkowych.
         • 19.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Wypata wynagrodzenia w kasie urzdu pocztowego
          Pytanie podatnika: Spka wypaca swoim pracownikom z tytuu wykonywanej pracy nalenoci, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Przedmiotowe nalenoci, zgodnie z dyspozycj pracownika wypacane s na konta bankowe, bd te gotwkowo w kasach urzdw pocztowych. Czy Spka ma prawo do ujcia nalenoci wypacanych gotwkowo pracownikom za porednictwem poczty w miesicu, w ktrym zostay faktycznie wypacone lub postawione do dyspozycji?
          • 12.06.2012Usugi doradcze jako koszt uzyskania przychodw
           Pytanie podatnika: Czy do kosztw uzyskania przychodw mona zaliczy poniesiony wydatek zwizany z dodatkowym wynagrodzeniem Penomocnika?
           • 12.06.2012Opodatkowanie umorzenia odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
            Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy zmary (spadkodawca) pozostawa w zwizku maeskim i czy go maeski ustrj wsplnoci ustawowej, poowa jednostek uczestnictwa przypada temu maonkowi, ktry przy ich zbyciu ma prawo do pomniejszenia przychodu do opodatkowania na moment umorzenia tych jednostek o poow kosztw nabycia tych jednostek. Pozostae jednostki (druga poowa) przekazywane s spadkobiercom, ktrym nie przysuguje prawo do pomniejszenia przychodu o koszty ich objcia poniesione przez spadkobierc.
            • 20.04.2012Zagraniczny wyjazd na szkolenie kontrahentw a koszty uzyskania przychodw
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wydatki poniesione na zorganizowanie zagranicznego wyjazdu szkoleniowego na Teneryf dla kontrahentw i przedstawicieli producenta?
             • 01.03.2012Wpata na fundusz remontowy w kosztach dziaalnoci
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada lokal uytkowy, w ktrym prowadzi dziaalno. Lokal ten znajduje si w budynku, ktry naley do spdzielni mieszkaniowej. Spdzielnia uchwa podja postanowienie o remoncie dachu budynku, a nastpnie remont przeprowadzono. Wszyscy waciciele lokali w budynku zostali obcieni kosztami tego remontu, w stosunku proporcjonalnym. Jako waciciel jednego z lokali, Wnioskodawca otrzyma zawiadomienie o wysokoci kosztu remontu, bya to kwota 10.800,00 z, ktr uici na konto funduszu remontowego spdzielni. Czy powyszy wydatek mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu?
              • 07.02.2011Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomoci w obrocie prywatnym
               Znaczna cz transakcji sprzeday nieruchomoci odbywa si na rynku nieprofesjonalnym. Cech tych transakcji jest, e sprzedajcymi s osoby, ktre zbywaj nieruchomoci incydentalnie. Powszechno opodatkowania podatkiem dochodowym powoduje, e i taka sprzeda wymaga ustalenia podstawy opodatkowania oraz naliczenia i odprowadzenia podatku. Ustawodawca umieci jednak w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych przepisy ustanawiajce pewnego rodzaju ulgi i zwolnienia z podatku. Sytuacja podatkowa nie jest jednak prosta. W cigu ostatnich lat zmieniano przepisy – i obecnie w celu ustalenia wysokoci opodatkowania naley rozpozna moment wybudowania (nabycia) nieruchomoci. Od tego  zaley bowiem sposb, w jaki opodatkowany zostanie dochd z jej sprzeday.
               • 17.01.2011PIT: Opodatkowanie sprzeday mieszkania (domu lub gruntu)
                Sprzeda mieszkania domu czy dziaki to jedna z sytuacji, w ktrej moe powsta obowizek zapaty podatku dochodowego od osb fizycznych. Ustalenie zasad opodatkowania sprzeday nieruchomoci nie jest jednak zbyt proste – w cigu ostatnich lat zmieniano przepisy – i obecnie w celu ustalenia wysokoci opodatkowania naley rozpozna moment wybudowania (nabycia) nieruchomoci – od tego bowiem zaley sposb, w jaki opodatkowany zostanie dochd z jej sprzeday.
                • 29.09.2010Jak przelicza wynagrodzenia w obcych walutach
                 Pytania podatnika: Wedug jakiego kursu GBP w stosunku do zotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczy wynagrodzenie ze stosunku pracy, ktre wypaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w zotych polskich wysokoci przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidowo okreli dzie uzyskania przychodu?
                 • 22.09.2010WSA: Wynajem pokoi w gospodarstwie agroturystycznym niebdcym wasnoci podatnika
                  Z uzasadnienia: Bdny jest pogld organw podatkowych, i do podatnika nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych z uwagi na brak tytuu prawnego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie wiejskiego gospodarstwa rolnego, poniewa nie ma uregulowanego tytuu prawnego posiadania. W cytowanym przepisie taki warunek nie wystpuje, a do jego zastosowania, jako zwolnienia przedmiotowego wystarczy prawo posiadania i dysponowania, a takie prawo podatnik posiada. Zatem, podatnik, mimo i jest nie wacicielem gospodarstwa rolnego i liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5, bdzie mg skorzysta z ww. zwolnienia, gdy przedmiotowy budynek mieszkalny ze znajdujcymi si w nim pokojami pod wynajem pooony jest na terenie wiejskim.
                  • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                   Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
                   • 13.08.2010Odsetki od kredytu na zakup nieruchomoci jako koszt podatkowy
                    Przedsibiorcy korzystajcy z kredytu, ktry zacigany jest na zakup nieruchomoci lub inwestycje prowadzone w nieruchomociach, ktre przeznaczone s na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz, maj wtpliwoci, czy odsetki od takiego kredytu stanowi dla nich koszt podatkowy w caoci, czci, czy te nie mog stanowi kosztu uzyskania, zwikszajc warto pocztkow nieruchomoci (w przypadku modernizacji – razem z wartoci nakadw poniesionych na modernizacj nieruchomoci).
                    • 20.07.2010Likwidacja dziaalnoci – Sprzeda skadnikw majtku
                     Zdarza si, e po likwidacji dziaalnoci opodatkowanej na zasadach oglnych pozostan niesprzedane wczeniej rodki trwae (lub skadniki wyposaenia), ktre bdziemy zbywa ju po zakoczeniu dziaalnoci. Wiele osb ma wtpliwoci, w jaki sposb opodatkowa uzyskany w ten sposb dochd (i czy ten dochd wystpi). Najczciej popenianym bdem jest stosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: updof), ktry pozwala nie ustala przychodu (i co za tym idzie – podatku), jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej i zostao dokonane w przypadku odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych po upywie 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – po upywie p roku, liczc od koca miesica, w ktrym nastpio nabycie. Tymczasem w przypadku skadnikw majtkowych uywanych wczeniej w likwidowanej dziaalnoci gospodarczej zastosowanie znajduje inny przepis ustawy o pdof.
                     • 29.06.2010Nakady na przystosowanie zakupionego lokalu dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej
                      Pytanie: Zakupiem lokal, w ktrym bd prowadzi dziaalno gospodarcz. Zanim bd mg zacz przyjmowa w nim klientw, konieczne bd nakady na przystosowanie tego lokalu do potrzeb dziaalnoci (wymiana podogi, stolarki drzwiowej itp.). Czy mog te wydatki zaliczy bezporednio do kosztw uzyskania? Czy prowizj porednika mog zaliczy do kosztw?
                      • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodw z nieujawnionych rde
                       Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postpowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porwnanie dwch, ustalonych w toku tego postpowania wartoci: wielkoci poniesionych w roku podatkowym wydatkw (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyranie natomiast wskazuje, e przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich naley rozumie nie kade skadniki majtkowe, jakimi dysponowa faktycznie podatnik, ale tylko takie, ktre pochodz z przychodw opodatkowanych lub wolnych od podatku.
                       • 08.03.2010Orzecznictwo: Moment poniesienia kosztu dla podatnikw prowadzcych PKPiR
                        Z uzasadnienia: Uregulowanie wynikajce z art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. odnosi si take do podatnikw prowadzcych podatkowe ksigi przychodw i rozchodw i stosujcych metod kasow, o ktrej stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. Metoda kasowa za z art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. nie moe by utosamiana z faktem zapaty za dany koszt, albowiem kwestia ta nie zostaa w tym przepisie jednoznacznie rozstrzygnita. Ustawodawca wanie w art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. okreli, e za dzie poniesienia kosztu uzyskania przychodu u podatnikw prowadzcych podatkowe ksigi przychodw i rozchodw uwaa si dzie wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowicego podstaw do zaksigowania (ujcia) kosztu, a definicja ta wyranie nawizuje do koncepcji poniesienia kosztu jako bycia obcionym kosztem. Poniesienie kosztu nie ma natomiast nic wsplnego z dokonaniem wydatku pokrywajcego koszt.
                        • 17.12.2009Wynagrodzenie prowizyjne wyklucza ryczat
                         Pytanie podatnika: Czy od dochodw (przychodw) z tytuu wynagrodzenia otrzymanego przez zleceniobiorcw za czynnoci wykonane na podstawie opisanych umw naley pobra: • zryczatowany podatek dochodowy, o ktrym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z o podatku dochodowym od osb fizycznych - gdy wynagrodzenie faktycznie otrzymane w danym miesicu przez zleceniobiorc nie przekroczy kwoty 200 z, • stosown zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych zgodnie z art. 41 powoanej ustawy - gdy wynagrodzenie faktycznie otrzymane w danym miesicu przez zleceniobiorc przekroczy kwot 200 z?
                         • 04.12.2009Abonamenty medyczne dla pracownikw
                          Do zakresu przedmiotowego podatku dochodowego od osb fizycznych nale wszelkiego rodzaju dochody, z wyjtkiem dochodw, ktre zostay zakwalifikowane przez ustawodawc do kategorii dochodw zwolnionych z opodatkowania oraz dochodw, od ktrych na podstawie przepisw Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku zgodnie z regulacj art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, dalej: updf).
                          • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomidzy podmiotami powizanymi

                           Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne s spjne i jednoznacznie dowodz, e dziaalno zarejestrowana na nazwisko maonki skarcego bya fikcyjna i zostaa zgoszona tylko w celu zwikszenia kosztw firmy skarcego (a przez to obnienia jego obcie podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynnoci (na ktre wystawiono sporne faktury) wchodziy w istocie w zakres dziaalnoci prowadzonej przez skarcego. Powysze dodatkowo potwierdza okoliczno zlikwidowania dziaalnoci gospodarczej maonki skaracego z kocem 2006 r., tj. po wszczciu postpowania kontrolnego w firmie skarcego.
                           • 03.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 3
                            W poprzednim odcinku omwilimy konstrukcj podatkowej ksigi przychodw i rozchodw. Dzisiaj rozpoczynamy analiz poszczeglnych kategorii operacji, ktre w PKPiR powinny by ewidencjonowane. Aby prawidowo okreli, jakie operacje i w jaki sposb naley uj w przychodowych i kosztowych kolumnach ksigi, nie mona pomin podstawowych poj dla podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych: przychodw i kosztw. Ich zrozumienie uatwi podejmowanie decyzji o sposobach ksigowania pojedynczych zdarze. Nie jest to koniec tych rozwaa – w przyszoci wielokrotnie bdziemy do nich wraca, przedstawiajc rnego rodzaju szczegy i wyjtki.
                            • 02.11.2009Remont w wynajmowanym lokalu
                             Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego zwrotu pomniejsza pocztkow warto poniesionych nakadw inwestycyjnych i jednoczenie kwota zwrotu nie stanowi przychodu? Czy pozostaa kwota nakadw inwestycyjnych podlega amortyzacji, jako inwestycja w obcych rodkach trwaych”?
                             • 22.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Skutki podatkowe wniesienia wkadu do spki osobowej
                              Z uzasadnienia: Sd uznaje za uzasadniony zarzut dotyczcy nieprawidowego przyjcia przez Ministra Finansw, e w zamian za wniesiony wkad, wsplnik otrzymuje wkad o okrelonej wartoci, ktra to warto stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu. Przyjcie powyszej konstrukcji skutkowao nieprawidowym ustaleniem, e zakresy przepisu art. 11 ustp 1 oraz art. 18 updof obejmuj przypadki wniesienia wkadu rzeczowego do spki komandytowej. W konsekwencji, sd uznaje za uzasadniony zarzut dotyczcy naruszenia art. 11 ust. 1 updof jak rwnie art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 powyszej ustawy bdcy nastpstwem przyjcia, e wniesienie wkadu wie si z uzyskaniem przychodu podlegajcego opodatkowaniu.
                              • 13.10.2009Opodatkowanie fotografw (2) – kwalifikacja rda przychodw
                               Kontynuujemy rozwaania zwizane z kontrowersyjn interpretacj Dyrektora Warszawskiej Izby Skarbowej, ktr publikowalimy przed tygodniem. Do tej pory koncentrowalimy si na omwieniu budzcych wtpliwoci tez interpretacji. Dzisiaj zastanawiamy si, jak prawidowo zakwalifikowa przychody uzyskiwane przez fotografw z tytuu sprzeday zdj lub praw do ich wykorzystania (licencji).
                               • 08.10.2009Wydatki na zakup poczstunku dla kontrahentw w kosztach firmy
                                Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Podatnika, zgodnie z ktrym koszty opisanej w stanie faktycznym „Pierwszej kategorii wydatkw” (zakup kawy, herbaty, napojw bezalkoholowych, drobnych przeksek itp.) stanowi koszt uzyskania przychodw?
                                • 06.10.2009Nie odliczysz VAT od usug gastronomicznych, ale wrzucisz w koszty
                                 Pytanie podatnika: Czy kwota niepodlegajcego odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatku naliczonego VAT przy nabyciu opisanej w stanie faktycznym „Drugiej kategorii wydatkw” stanowi koszt uzyskania przychodw?
                                 • 28.08.2009Jedna sprzeda i dwie faktury na rne kwoty
                                  Z uzasadnienia: Zarwno w odwoaniu, jak i w skardze zarzuty dotyczyy wycznie ustale i rozstrzygnicia organw w tym zakresie. Ustalono, e w trzech przypadkach podatniczka udokumentowaa powysze transakcje podwjnymi fakturami o tosamych danych, rnicymi si jedynie wartoci a w pozostaym istniaa rozbieno w fakturach i umowach komisu. Kwestia oceny przeprowadzonych dowodw, jak rwnie zupeno postpowania przeprowadzonego w zakresie spornych transakcji, bya istot sporu pomidzy skarc i organami.
                                  • 30.04.2009Moment ujcia w kosztach podatkowych wynagrodze i skadek ZUS
                                   Pytanie podatnika: Czy od dnia 01 stycznia 2009 r. w przypadku wypaty wynagrodzenia do 10 dnia miesica nastpnego (np. wynagrodzenie za miesic stycze 2009 r. wypacone 08 lutego 2009 r.), podatnik bdzie mia prawo zaliczenia niniejszego wynagrodzenia za prac oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych w czci finansowanej przez patnika do kosztw uzyskania przychodu w miesicu w ktrym jest ono nalene (np. w miesicu styczniu 2009 r. w przypadku wypacenia wynagrodzenia za miesic stycze 2009 r. w dniu 08 lutego 2009 r.)?
                                   • 12.11.2008Opodatkowanie przychodu ze zbycia udziau w spce z o.o.
                                    Pytanie podatnika: Czy przychd Wnioskodawczyni ze zbycia udziau w Spce wykazany w zeznaniu podatkowym za rok 2008 powinien zawiera jedynie kwot X czy sum kwot X, Y, Z?
                                    • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opaty sankcyjne
                                     W dziaalnoci gospodarczej do czsto zdarzaj si sytuacje, w ktrych na podatnikw nakadane s rnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikajcej z tego typu tytuw, bardzo czsto pojawia si problem, jak prawidowo podatkowo zakwalifikowa zapacon kar. Dodatkowa trudno wynika take z faktu, e nie zawsze ustawodawca posuguje si sowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot majcych wywoa okrelony skutek podatkowy.
                                     • 20.08.2008Garnitury dla pracownikw
                                      Jestemy firm produkujca i sprzedajc eleganck, wierzchni odzie msk. Na pracownikach pci mskiej spoczywa obowizek noszenia w pracy wyrobw naszej firmy (zapisane jest to w regulaminie pracy). W zalenoci od stanowiska (kontakty z klientami), Uchwa Zarzdu przyznawana jest ilo sztuk odziey (garnitury lub marynarki plus spodnie), ktr naley wyda pracownikowi w danym roku. Wydawanie ubiorw subowych ksigujemy w koszty reprezentacji (0,25%), nie doliczamy ich do przychodu pracownikw, nie odprowadzamy od nich skadek ZUS. Czy postpujemy prawidowo?
                                      • 01.08.2008Moment ujcia kosztw w PKPiR
                                       Podstawow metod rozliczania kosztw uzyskania przychodw jest metoda okrelona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z ktr koszty mona potrci wycznie w roku, w ktrym zostay poniesione. Ustawodawca daje te moliwo wyboru drugiej metody – rozliczania kosztw zgodnie z zasad memoriaow, ktra mwi, i koszty ewidencjonuje si w powizaniu z przychodami danego roku, ktrych one dotycz. Dla niektrych kosztw ustawodawca wprowadzi jednak szczeglne zasady ich ewidencji.
                                       • 18.06.2008Zakwaterowanie pracownikw
                                        W przypadku gdy pracodawca udostpnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi adnej odpatnoci, gdy czynsz opaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytuu przychd ze stosunku pracy, ktry co do zasady naley opodatkowa, a take opaci od niego nalene skadki ZUS.
                                        • 04.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Konsekwencje niezoenia deklaracji podatkowej
                                         Zgodnie z powoanym art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, ju sam fakt niezoenia deklaracji – jeeli taki obowizek ciy na podatniku z mocy stosownego przepisu prawa podatkowego – rodzi po stronie organu podatkowego obowizek wszczcia postpowania podatkowego i wydania w nastpstwie tego postpowania decyzji, w ktrej okrela on wysoko zobowizania podatkowego. Nie stanowi natomiast o bezprzedmiotowoci tego postpowania fakt uiszczenia przez podatnika nalenego podatku bez zoenia wymaganej deklaracji, czy te samo zoenie deklaracji bez uiszczenia nalenej kwoty podatku.
                                         • 29.10.2007Zatrudnianie pracownika na etacie i 50% koszty uzyskania przychodu
                                          Stosowanie kosztw uzyskania w wysokoci 50% budzi wiele pyta i wtpliwoci. Jedn z kwestii jest, kiedy mamy do czynienia z utworem (i kiedy nastpuje przeniesienie praw) — niektre wtpliwoci wyjaniamy w tekcie „Kiedy koszty w wysokoci 50% przy umowie o dzieo”. Pracodawcy zastanawiaj si rwnie, czy zatrudniajc pracownika na umow o prac, mog stosowa 50% koszty uzyskania przychodu, jeeli praca wykonywana przez pracownika ma charakter twrczy?
                                          • 29.10.2007Kiedy koszty w wysokoci 50%
                                           Pytanie: Otrzymaem zamwienie na uoenie mozaiki w azience. Nie prowadz dziaalnoci gospodarczej i bd wykonywa t prac po godzinach swojej normalnej pracy etatowej. Czy bd mg zastosowa koszty uzyskania przychodu w wysokoci 50%?
                                           • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawn wiadczon z urzdu przez adwokatw i radcw prawnych - jaki to przychd?
                                            WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radcw Prawnych - spka partnerska na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskaron decyzj i poprzedzajc j decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 wrzenia 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
                                            • 19.07.2007Orzecznictwo: Spr o wydatki i darowizn kocieln
                                             Zaskaronym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1399/03 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie Orodek Zamiejscowy z dnia 24 czerwca 2003 r., ktra na podstawie art. 21 § 3 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90.poz. 416 ze zm.), po rozpatrzeniu odwoania zoonego przez Grzegorza i Danut B od decyzji wydanej w dniu 25 kwietnia 2003 r. przez Drugi Urzd Skarbowy w Koszalinie, okrelajcej wysoko zobowizania z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych za 1999 r. utrzymano w mocy decyzje organu pierwszej instancji.
                                             • 29.06.2007Poyczka od osoby fizycznej a obowizek sporzdzania informacji PIT-8C
                                              Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2007 r. spoczywa na Spce take obowizek sporzdzania oraz zoenia we waciwym miejscowo urzdzie skarbowym informacji na druku (PIT-8C), z zaznaczeniem w czci D przedmiotowej informacji, jak kwot brutto odsetek umownych uzyskaa dana osoba fizyczna w roku podatkowym z tytuu zawartej ze Spk umowy poyczki?
                                              • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze rodkw obrotowych
                                               Pytanie podatnika: Czy warto wynikajcych z udziau w imprezie wiadcze dla pracownikw jest zwolniona z opodatkowania?
                                               • 26.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorc – leasing finansowy
                                                Umow leasingu w sensie bilansowym klasyfikuj do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansujcego (leasingodawc, wynajmujcego, wydzierawiajcego) aktyww trwaych korzystajcemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierawcy) do odpatnego uywania lub pobierania poytkw na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treci ekonomicznej umowy nad jej form prawn co oznacza, e skadniki zalicza si do aktyww trwaych tej strony, na ktr przechodzi ryzyko i korzyci wynikajce z umowy.
                                                • 02.01.2007Zmiany w podatku dochodowym – reprezentacja i reklama
                                                 Prawo ma to do siebie, e jedna drobna zmiana w przepisie, polegajca na usuniciu lub dodaniu jednego sowa, przecinka, rednika lub spjnika moe w bardzo znaczcy sposb wpyn na losy milionw ludzi. W dalszym cigu toczy si postpowanie w sprawie kilkunastu liter, ktre dopisane do pewnej ustawy stworzyy cig „i czasopisma” i stay si przyczyn (powodem?) kopotw i karier bardzo wielu ludzi. Dzisiaj jednak nie o konsekwencjach dopisania do ustawy paru sw, ale o konsekwencjach niewielkiej objtociowo zmiany dotyczcej reprezentacji i reklamy, w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych (zmiana zostaa dokonana rwnie w ustawie o podatku dochodowym od osb prawnych).