Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu-remont biura

 • 20.05.2020Wymiana czci skadowych maszyn. Jak zaliczy wydatki w koszty?
  Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz przy uyciu specjalistycznych maszyn, które stanowi dla niej rodki trwae od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Czy wydatki poniesione w zwizku z wymian czci skadowej maszyn, stanowicych rodki trwae, nie stanowi ulepszenia tych rodków, podwyszajcego ich warto pocztkow i w zwizku tym wydatki te spóka moe zaliczy jednorazowo do porednich kosztów uzyskania przychodu?
  • 10.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
   Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
   • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
    Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
    • 17.10.2019Przedsibiorcy w dugotrwaych delegacjach zagranicznych - diety zaliczamy do KUP
     Za podró subow naley uzna bezporednie wykonywanie przez przedsibiorc zada zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz poza siedzib firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w celu osigniciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu róda przychodów. Jeli dziaalno ta nie jest wykonywana poprzez zakad, dugo pobytu nie ma znaczenia dla moliwoci zaliczenia do KUP wartoci diet.
     • 26.08.2019Elektryczna hulajnoga moe by kosztem w firmie
      Pytanie: Wnioskodawca ma te spor grup klientów, z któr spotyka si w centrum miasta, gdzie dojazd samochodem jest utrudniony, lub wrcz niemoliwy, a dodatkowo postój w centrum jest patny, a w zwizku z planowanymi podwykami bdzie jeszcze droszy. Wnioskodawca zastanawia si nad kupnem elektrycznej hulajnogi jako rodka transportu, który moe schowa w samochodzie i w razie potrzeby uy do dojazdów do klientów w centrum. Czy Wnioskodawca moe uwzgldni zakup hulajnogi jako koszt uzyskania przychodu?
      • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
       Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
       • 26.07.2019Zagraniczna podró subowa przedsibiorcy jednoosobowego
        Przedsibiorca, wyjedajc za granic w celach zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet, na zasadach ogólnych zasadach obowizujcych pracowników. Nie jest przy tym istotny czas pobytu w delegacji. To stanowisko potwierdza wydana ostatnio interpretacja KIS.
        • 16.04.2019Ulepszenie w ksigach moe by remontem w kosztach podatkowych
         Pytanie: Czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowice ulepszenia dla celów rachunkowych mog by jako koszty uzyskania przychodów potrcane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksigowania (ujcia kosztu w ksigach rachunkowych)?
         • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
          Biorc pod uwag orzecznictwo Trybunau Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgldu na wysoko dochodów, stworzyoby zamknit kategori podatników cieszcych si wyjtkowymi przywilejami. Takie rozwizanie staoby w sprzecznoci z konstytucyjn zasad sprawiedliwoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
          • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspópracownikami mog by kosztem
           Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usug gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlega wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako bdny naley odrzuci taki wynik wykadni, który zdaje si afirmowa organ, e dziaania spóki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wic niejako w sferze zewntrznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wic odnoszcych si do wydatków determinowanych wycznie celem kreowania swojego wizerunku.
           • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia dziaalnoci w kosztach firmy
            Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia bd kosztem uzyskania przychodu prowadzonej dziaalnoci? W szczególnoci chodzi o: czesne, opaty poniesione za udzia w kursie jzykowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki zwizane z zakwaterowaniem i zakupem niezbdnych materiaów szkoleniowych (podrczników). Czy wydatki te mog zosta zaliczone jako koszt równie w przypadku, gdy zostan poniesione w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?
            • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
             15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
             • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
              15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
              • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci przez spók komandytow a ródo przychodu w PIT
               Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeday przez spók komandytow nieruchomoci mieszkalnej nie moe by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przesdza bowiem o tym e wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spók dziaalnoci oraz róde, z których spóka ta uzyskuje przychody.
               • 27.08.2018Amortyzacja budynku oddanego czciowo do uytku
                Pytanie: Czy po otrzymaniu pisma od Pastwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 grudnia 2015 r. niezgaszajcego sprzeciwu do przystpienia do uytkowania Spóka moga przyj budynek mieszkalny jednorodzinny z czci gospodarczo-magazynow do uytkowania w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, wprowadzi go do ewidencji rodków trwaych i rozpocz jego amortyzacj poczynajc od 1 stycznia 2016 r.?
                • 24.08.2018wiadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
                 Aby nieodpatne wiadczenie stanowio przychód podatkowy, powinna by to korzy przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysokoci. Tym samym, nie mona mówi o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana warto wiadczenia byaby jedynie wartoci statystyczn (ustalon np. przez podzielenie kosztów usugi cateringowej przez liczb uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedlayby rzeczywistej korzyci odniesionej przez dan osob.
                 • 10.08.2018Wtpliwoci dotyczce podwyszonych kosztów w odniesieniu do pracowników naukowych
                  Przepis dotyczcy podwyszonych do 50% kosztów uzyskania przychodu nie bdzie mia zastosowania, jeeli z ustalonego w sprawie stanu faktycznego nie mona ustali, jaka cz wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporzdzenie przez twórc majtkowymi prawami autorskimi.
                  • 08.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                   Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
                   • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekaj nas w PKPiR?
                    Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony ma zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. W rozporzdzeniu ma pojawi si take nowy dowód wewntrzny. Zmiany maj wej w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia w Dzienniku Ustaw i bd miay zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                    • 06.02.2018Podatki 2018: 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców na etacie
                     Nowelizacja ustawy PIT w zakresie stosowania 50% kup wskazuje dziedziny o charakterze twórczym objte 50% kup. Koszty te bd miay zastosowanie m.in. do przychodów z tytuu dziaalnoci badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Pozostae regulacje ustawy PIT w tym zakresie nie ulegy zmianie i w konsekwencji istota regulacji, jej przedmiot i cel pozostaj aktualne. Zmiany, poczwszy od 2018 r., nie oznaczaj utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych pracowników, którzy w ramach stosunku pracy tworz dziea objte ochron praw autorskich we wskazanych dziedzinach - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                     • 20.11.2017Wyposaenie biura sfinansowane dotacj moe by kosztem podatkowym
                      Pytanie: W zwizku z faktem, i przed zaoeniem dziaalnoci Wnioskodawczyni bya zarejestrowana w Powiatowym Urzdzie Pracy jako bezrobotna, wystpia o przyznanie jednorazowych rodków na podjcie dziaalnoci gospodarczej. Z otrzymanych rodków nabya m.in. urzdzenia i wyposaenie biura. Czy nabyte przez Wnioskodawczyni skadniki majtku sfinansowane z dofinansowania, mog stanowi koszty uzyskania przychodu w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                      • 13.10.2017Rozbiórka budynku - amortyzacja jednorazowo w koszty
                       1. Czy niezamortyzowana warto rozbieranych budynków moe zosta zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie zakoczenia likwidacji? 2. Czy koszty rozbiórki budynków bd kosztami bezporednio zwizanymi z budow nowych budynków, a zatem bd skadow wartoci pocztkowej nowo wytworzonych budynków stanowicych zarówno rodki trwae Spóki, jak i produkty?
                       • 14.09.2017Ustalenie podstawy obliczenia podatku przy sprzeday nieruchomoci
                        Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 wród rónego rodzaju róde przychodów wymienia równie odpatne zbycie nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego uytkowania gruntów, ustanawiajc jednoczenie dla tej kategorii przychodów specjalny sposób opodatkowania.
                        • 17.07.2017Sprzeda nieruchomoci. Zabudowa wnki jako wydatek na cel mieszkaniowy
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonaa zabudowy wnki przedpokojowej uwaajc, e ten zakup mieci si w wydatkach poniesionych na wasne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Zabudowa ta jest zamontowana na stae do ciany i skada si z jednej cianki, pary drzwi i listwy. Pozosta cz zabudowy stanowi ciana. Czy zasadne jest w tym przypadku zastosowanie zwolnienia podatkowego?
                         • 12.07.2017Wydatki na usugi cateringowe jako koszt podatkowy firmy
                          Pytanie podatnika: Spóka rozwaa zawarcie umowy na usug cateringow dla jej pracowników. Czy koszty zakupu ww. usug bd dla spóki kosztem uzyskania przychodów?
                          • 05.07.2017Maski i filtry powietrza dla pracowników w kosztach firmy
                           Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione (ponoszone w przyszoci) na zakup odpowiednio: masek antysmogowych wraz z filtrami, oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do biura (miejsca pracy), oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) dla pracowników spóki mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                           • 23.06.2017NSA. wiadczenia dla oddelegowanych pracowników bez PIT
                            Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego, jak równie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od pooenia budowy miejsca wykonywania pracy s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie pracownika. Wobec tego niezalenie od regulacji przyjtej przez ustawodawc w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, limitujcej zwolnienie od podatku wycznie diet i innych nalenoci za czas podróy subowej pracownika, nie stanowi tego rodzaju wiadczenia przychodu okrelanego jako warto innych nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy.
                            • 16.06.2017Dziaalno gospodarcza i umowa zlecenia. Jak obliczy PIT?
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz - wiadczenie usug prawnych. Wnioskodawca, wystpujcy jako osoba fizyczna, otrzyma propozycj wspópracy na podstawie umowy zlecenia. Jeli umowa zlecenia nie bdzie zawarta w ramach dziaalnoci, kancelari prawn, to czy przychody osigane z tego tytuu naley zakwalifikowa do przychodów z dziaalnoci wykonywanej osobicie i opodatkowa je na zasadach przewidzianych dla tego rodzaju przychodów? Czy Wnioskodawca ma prawo zawrze umow cywilnoprawn poza dziaalnoci, mimo e zakres wynikajcych z niej czynnoci pokrywa si z przedmiotem dziaalnoci, czy ma prawo opodatkowa tak umow poza dziaalnoci i czy moe zastosowa zryczatowane 20% koszty?
                             • 12.05.2017Sposób dokumentowania wydatków poniesionych na wasne cele mieszkaniowe
                              Pytanie podatnika: Jednym z wydatków, które zostay sfinansowane ze rodków uzyskanych ze sprzeday nieruchomoci byy koszty prac budowlanych. Wnioskodawca wydatek ten udokumentowa umow z wykonawc oraz potwierdzeniem wpaty za wykonanie ww. prac, natomiast nie posiada faktur, których nie otrzyma pomimo, e wystpi do wykonawcy o ich przesanie. Czy do udokumentowania wydatków na wasne cele mieszkaniowe wystarczy umowa oraz potwierdzenia zapaty?
                              • 26.04.2017Wydatki na zakup towarów stanowicych ekspozycj w kosztach podatkowych
                               Pytanie podatnika: Aby promowa nowe towary, Spóka wykona w budynku firmy ekspozycj przedmiotowych towarów. Ze wzgldu na szybko zmieniajce si trendy w budownictwie Spóka nie jest w stanie okreli okresu prezentacji tych towarów. W przypadku zmiany ekspozycji wymontowane towary bd podlegay odsprzeday po obnionej cenie. Czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycj bdzie stanowi koszt firmy w momencie jego poniesienia?
                               • 13.04.2017Wydatki na witeczny wystrój firmy a koszty podatkowe
                                wita tu-tu. Wiele firm decyduje si na udekorowanie swoich biur. Kupuj pisanki i rónego rodzaju witeczne dekoracje. Sprawdmy, czy tego rodzaju wydatki mog by kosztem uzyskania przychodu.
                                • 12.04.2017Wydatki na witeczny wystrój firmy a koszty podatkowe
                                 wita tu-tu. Wiele firm decyduje si na udekorowanie swoich biur. Kupuj pisanki i rónego rodzaju witeczne dekoracje. Sprawdmy, czy tego rodzaju wydatki mog by kosztem uzyskania przychodu.
                                 • 17.03.2017Podatki 2017. Patno za pobraniem a limit patnoci gotówkowych i koszty
                                  Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca bdzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez zapat za pobraniem, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
                                  • 14.03.2017Wydatki na nabycie ganic i systemu wykrywania ste gazów w kosztach firmy
                                   Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup rozwiza nie wynikajcych z przepisów BHP, PPO lub w zakresie ochrony rodowiska, majce na celu zwikszenie bezpieczestwa s kosztem uzyskania przychodu dla celów podatkowych?
                                   • 14.03.2017Wydatki na aranacj lokalu dla potrzeb najemcy jako koszt podatkowy
                                    Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spók Cywiln koszty prac aranacyjnych, które nie powoduj zwikszenia wartoci budynku lub innych rodków trwaych, stanowi dla jej wspólników bdcych osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne ni bezporednio zwizane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrcane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastpio ich ujcie w ksigach rachunkowych, na koncie kosztów, innym ni konto rezerw lub biernych rozlicze midzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu ksigowego w przypadku braku faktury (rachunku)?
                                    • 10.03.2017Dziaalno gospodarcza. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytuu umowy zlecenia
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz - wiadczenie usug prawnych. Wnioskodawca, wystpujcy jako osoba fizyczna, otrzyma propozycj wspópracy na podstawie umowy zlecenia. Jeli umowa zlecenia nie bdzie zawarta w ramach dziaalnoci, kancelari prawn, to czy przychody osigane z tego tytuu naley zakwalifikowa do przychodów z dziaalnoci wykonywanej osobicie i opodatkowa je na zasadach przewidzianych dla tego rodzaju przychodów? Czy Wnioskodawca ma prawo zawrze umow cywilnoprawn poza dziaalnoci, mimo e zakres wynikajcych z niej czynnoci pokrywa si z przedmiotem dziaalnoci, czy ma prawo opodatkowa tak umow poza dziaalnoci i czy moe zastosowa zryczatowane 20% koszty?
                                     • 03.03.2017Wycena rodków pieninych przy przelewie z PayPal na firmowy rachunek
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada konto walutowe w systemie PayPal, z którego s przelewane rodki, przeliczone po kursie stosowanym przez PayPal, na firmowe konto zotówkowe Wnioskodawczyni (PayPal dokonuje przewalutowania walut obcych), a pozyskane w ten sposób zotówki wykorzystuje na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W jaki sposób naley dokonywa wyceny rodków znajdujcych si na rachunku walutowym PayPal w zwizku ich wypat na rachunek firmowy?
                                      • 27.02.2017Zalegy podatek od nieruchomoci jako koszt uzyskania przychodu
                                       Pytanie podatnika: W którym okresie naley uzna za koszt uzyskania przychodu zalegy podatek od nieruchomoci za lata ubiege (w dacie ujcia w ksigach rachunkowych decyzji okrelajcej zalego w podatku/deklaracji korygujcej)?
                                       • 22.02.2017Sprzeda udziaów a rozliczenie straty
                                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy przychód wygenerowany przez Wnioskodawc na ewentualnej transakcji sprzeday Udziaów, ustalony na poziomie rynkowej ceny ich sprzeday, aktualnej na moment sprzeday, bdzie niszy od kosztów uzyskania tego przychodu, ustalonych jako suma wydatków na objcie/nabycie Udziaów oraz kosztów zwizanych ze sprzeda, Wnioskodawca zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT powinien rozpozna strat na transakcji sprzeday Udziaów, która bdzie nastpnie moga zosta odliczona na zasadach art. 7 ust. 5 ustawy CIT?
                                        • 20.02.2017Wynajem mieszkania jako koszt prowadzenia dziaalnoci
                                         Pytanie podatnika: Czy miesiczny czynsz najmu mieszkania w miecie C, koniecznego w celu wiadczenia usug dajcych jedyny przychód w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                         • 10.02.2017Rozliczenie wydatków zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz
                                          Pytanie podatnika: Czy koszty ogólne zwizane z biec dziaalnoci ponoszone przez Spók, w szczególnoci takie jak podatek od nieruchomoci, opaty za uytkowanie wieczyste nieruchomoci, koszty prowadzenia ksigowoci, koszty najmu, abonamentu za serwer, opaty za domeny, itp., stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrcany w dacie jego poniesienia (koszt poredni)?
                                          • 06.02.2017Rozliczenie straty w CIT
                                           Pytanie podatnika: Czy strata, która powstaje na dziaalnoci opodatkowanej bdzie moga zosta rozliczona na zasadach okrelonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spók podlegajcymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
                                           • 01.02.2017Kary umowne w kosztach podatkowych
                                            Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodów dla spóki s kwoty kar umownych zapaconych przez spók na rzecz jej kontrahentów z tytuu opónie w dostawach towarów?
                                            • 20.01.2017Brak oryginalnego dokumentu nie wpywa na koszty
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                                             • 20.01.2017Remont w kosztach podatkowych
                                              Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty zwizane z remontem mona zaliczy w caoci w koszty prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, w momencie ich poniesienia?
                                              • 05.01.2017Podatkowe skutki aportu i objcia udziaów w spóce z o.o.
                                               Pytanie podatnika: Czy Spóka postpia prawidowo okrelajc przychód z tytuu wniesionego aportu na poziomie wartoci nominalnej obejmowanych udziaów ?
                                               • 02.01.2017Podatki 2017. Potrcenie wzajemnych wierzytelnoci a koszty uzyskania przychodów
                                                Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP, który obowizuje od 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca bdzie zobowizany do wyczania z kosztów uzyskania przychodu tej czci wydatków, która zostanie uregulowana poprzez kompensat (potrcenie wzajemnych wierzytelnoci)?
                                                • 27.12.2016Wydatki na ulepszenie rodków trwaych w kosztach uzyskania przychodów
                                                 Pytanie podatnika: Spóka poniosa nakady polegajce na przebudowie budynków, na co posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budow. Nakady na budynki przekraczay warto 3.500 z (na kady budynek) w kadym z lat, w których byy ponoszone. Wydatki te miay na celu wzrost wartoci uytkowej budynków. Czy wydatki na budynki w okresie, w którym znajdoway si one w ewidencji rodków trwaych, byy wydatkami na ulepszenie, co w konsekwencji powoduje konieczno wyczenia z kosztów uzyskania przychodów tej czci wydatków na ulepszenie, która bya ujmowana w kosztach podatkowych biecej dziaalnoci?
                                                 • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zakadu w kosztach podatkowych
                                                  Pytanie podatnika: Spóka zorganizowaa uroczyste otwarcie zakadu. Celem uroczystoci bya promocja nowo otwartego zakadu oraz produktów spóki, które wytwarzane bd na terenie zakadu. Dodatkowo, celem tej uroczystoci bya promocja spóki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firm zewntrzn za zorganizowanie wydarzenia zwizanego z otwarciem zakadu, mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
                                                  • 16.12.2016Opaty leasingowe w kosztach uzyskania przychodów
                                                   Pytanie podatnika: Czy czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opata wstpna stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »