Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki odliczenia ulga prorodzinna

 • 07.06.2016NSA. Ulga prorodzinna: Składki ZUS nie obniżają dochodów dziecka
  Odesłanie w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT do „opodatkowania na zasadach określonych w art. 27 i art. 30b ustawy” należy zatem rozumieć jako wskazanie konkretnych strumieni przychodów, które generować mogą dochód uwzględniany przy określeniu prawa do ulgi prorodzinnej. Dochód, osiągnięty przez dziecko to zatem różnica między przychodem ze źródła wskazanego w art. 27 ust. 1 (opodatkowany wg skali, poza rentą rodzinną) i art. 30b ustawy a kosztami jego uzyskania, przy czym sposób określenia przychodów i kosztów ich uzyskania wynika z regulacji odnoszących się do poszczególnych źródeł przychodów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • 19.01.2016Rozliczenie roczne. Praca za granicą dorosłego dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
   Z uzasadnienia: Z brzmienia art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT wynika jednoznacznie, że samo ustalenie, iż dziecko podatnika, który chce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia na podstawie ww. przepisu, osiągnęło w roku podatkowym tak rozumiany dochód w określonej wysokości, nie jest wystarczające dla stwierdzenia, czy zachodzą warunki preferencyjnego opodatkowania. Konieczne jest bowiem, by był to dochód: 1) podlegający opodatkowaniu, 2) którego opodatkowanie odbywa się wg zasad określonych w art. 27 lub 30b ww. ustawy.
   • 17.12.2015Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015
    Począwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwiększeniu uległa ilość kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko między innymi wiek dziecka, ewentualnie wysokość osiąganych przez nie dochodów, ale także liczba dzieci na które ta ulga przysługuje, a niekiedy także wysokość dochodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną.
    • 16.12.2015Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015
     Począwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwiększeniu uległa ilość kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko między innymi wiek dziecka, ewentualnie wysokość osiąganych przez nie dochodów, ale także liczba dzieci na które ta ulga przysługuje, a niekiedy także wysokość dochodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną.
     • 31.07.2015Dochody dziecka a rozliczenie samotnego rodzica i ulga prorodzinna
      Pytanie podatnika: Czy dochód pełnoletniego dziecka określony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący warunek rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób wychowujących samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej należy wyliczyć po pomniejszeniu składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 13.01.2015Wybór formy opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
       Do 20 stycznia 2015 r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
       • 12.01.2015Wybór formy opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
        Do 20 stycznia 2015 r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
        • 10.09.2014Podatki 2015: MF przedstawiło projekt zmian ws. ulgi na dzieci
         Ulga prorodzinna na trzecie i każde kolejne dziecko zostanie zwiększona o 20 proc., a nowy mechanizm pozwoli rodzicom na wykorzystanie ulgi w pełnej wysokości – wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2015 r.
         • 09.09.2014Podatki 2015: MF przedstawiło projekt zmian ws. ulgi na dzieci
          Ulga prorodzinna na trzecie i każde kolejne dziecko zostanie zwiększona o 20 proc., a nowy mechanizm pozwoli rodzicom na wykorzystanie ulgi w pełnej wysokości – wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2015 r.
          • 16.07.2014Ulga prorodzinna: Jak obliczyć limit dochodów dziecka
           Z uzasadnienia: Poprzez nawiązanie w treści art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT do unormowań art. 27 i art. 30b tej ustawy, prawodawca nakazał przy określaniu kwoty uprawniającej do zastosowania ulgi z tytułu wychowania pełnoletniego dziecka uwzględnić kwotę odpowiadającą podstawie obliczenia podatku, do której odwołują się art. 27 i art. 30b. To od tej kwoty zależy bowiem bezpośrednio wysokość należnego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko będzie w ogóle zobowiązane do jego uiszczenia. Przyjęcie natomiast, że odliczenia od dochodu nie mają wpływu na wysokość kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3, powodowałoby utratę przez podatnika ulgi z tytułu wychowania dziecka, mimo że z zeznania podatkowego dziecka wynikałby podatek w wysokości 0 zł.
           • 20.03.2014Ulga prorodzinna. Nowe zasady rozliczania ulgi na dziecko
            Przypomnijmy raz jeszcze nowe zasady rozliczania ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko). Trzeba je stosować, składając roczny PIT za 2013 r. Warto zatem teraz je przypomnieć.
            • 08.01.2014Wybór formy opodatkowania: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
             Do 20 stycznia 2014 r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tę formę opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie).
             • 02.01.2014PIT roczny za 2013 r. Ulga prorodzinna - nowe zasady rozliczania
              Od stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady rozliczania ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko). Trzeba je stosować, składając roczny PIT za 2013 r. Warto zatem teraz je przypomnieć. Zwłaszcza, że w zakresie ulgi prorodzinnej nowe przepisy wprowadziły pewne ograniczenia.
              • 21.05.2013Ulga prorodzinna: Odliczenia przy ustalaniu kwoty dochodów dorosłego dziecka
               Z uzasadnienia: Poprzez nawiązanie w treści art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do unormowań art. 27 i art. 30b tej ustawy, prawodawca określił, iż przy określaniu kwoty uprawniającej do zastosowania ulgi z tytułu wychowania pełnoletniego dziecka, należy uwzględnić kwotę odpowiadającą podstawie obliczenia podatku (tj. kwotę dochodu pomniejszonego o odliczenia), do której odwołują się art. 27 i art. 30b ustawy. To od tej kwoty zależy bowiem bezpośrednio wysokość należnego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko będzie w ogóle zobowiązane do jego uiszczenia.
               • 06.02.2013PIT 2012: Ulga prorodzinna w pytaniach i odpowiedziach
                1. Podatniczka samodzielnie wychowuje małoletnie dziecko. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz jest zatrudniona na umowę o pracę. Czy w zeznaniu rocznym podatniczka może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
                • 10.01.2013Rozliczenie roczne: Ulga prorodzinna a dochody dziecka
                 Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając zasady preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci pełnoletnie, uczące się, określił łączną wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz dochodów ze zbycia papierów wartościowych, której osiągnięcie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osobę samotnie je wychowującą. O ile dochód opodatkowany na zasadach określonych w art. 30b będzie odpowiadać dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 ustawy, to dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ustawy.
                 • 26.04.2012Ulga prorodzinna: Darowizna a limit dochodów dorosłego dziecka
                  Z uzasadnienia: Przy określaniu kwoty uprawniającej do zastosowania ulgi z tytułu wychowania pełnoletniego dziecka, należy uwzględnić kwotę odpowiadającą podstawie obliczenia podatku, do której odwołują się art. 27 i art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To od tej kwoty zależy bowiem bezpośrednio wysokość należnego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko będzie w ogóle zobowiązane do jego uiszczenia. Przyjęcie natomiast, że odliczenia od dochodu nie mają wpływu na wysokość kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy, powodowałoby utratę przez podatnika ulgi z tytułu wychowania dziecka, mimo że z zeznania podatkowego dziecka wynikałby podatek w wysokości 0 zł.
                  • 01.02.2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
                   Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
                   • 02.03.2011Ulga prorodzinna: Stypendium jest dochodem dziecka
                    Pytanie: Mój syn ma 21 lat i studiuje dziennie na politechnice. W ubiegłym roku otrzymał z urzędu marszałkowskiego stypendium w kwocie 5000 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo i pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Był to jedyny dochód jaki syn otrzymał w 2010 r. Czy w tej sytuacji mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym ulgę prorodzinną?
                    • 19.01.2011Ulga rodzinna również na studenta
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni złożyła wspólnie z mężem zeznanie podatkowe PIT-37. W zeznaniu tym odliczyła ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko, urodzone dnia 13 października 1985 r., studiujące w dwóch etapach: w lutym córka ukończyła studia licencjackie, zdała egzamin i została przyjęta na studia magisterskie, które rozpoczęła od października. Czy ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko, studiujące w dwóch etapach (studia licencjackie i studia magisterskie) przysługuje w pełnej wysokości (tj. w kwocie 1.112,04 zł za 12 miesięcy), czy tylko za 5 miesięcy (styczeń, luty, październik, listopad, grudzień)?
                     • 15.11.2010Ulga prorodzinna w rozliczeniach podatkowych za rok 2010 bez zmian
                      W rozliczeniach podatkowych za rok 2010, podatnicy będą mogli zastosować takie same zasady odliczenia prorodzinnej ulgi jak w zeszłym roku. Możliwość pomniejszenia swojego podatku dochodowego o wartość tej ulgi istnieje już od czterech lat, jednak pierwszy raz na identycznych zasadach jak w roku ubiegłym.
                      • 14.06.2010Ulga rodzinna na dziecko pełnoletnie dla rodzin zastępczych
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna z uwagi na fakt, że jej wychowanek, który nie ukończył 25 roku życia, pobiera naukę w szkole wyższej?
                       • 21.01.2010Rozliczenie roczne: Podatek liniowy nie wyklucza skorzystania z ulg
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może (pomimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzystać z ulgi na dzieci?
                        • 21.08.2008Korzystając z ulgi możesz stracić świadczenia rodzinne
                         Interpelacja nr 3292 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci.
                         • 03.03.2008Podatek liniowy i ulga prorodzinna
                          Pytanie podatnika: Czy w rozliczeniu za 2007 rok Wnioskodawca będzie mógł w zakresie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, skorzystać z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy ma studiującą córkę w wieku do 25 lat, która nie osiąga w 2007 roku dochodów o których mowa w ustawie oraz Wnioskodawca osiąga jednocześnie dochody opodatkowane podatkiem liniowym?
                          • 22.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - odpowiedzi na pytania
                           Otrzymaliśmy wiele pytań od czytelników, dotyczących szczegółowych warunków stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, które powtarzały się najczęściej, wybierając pytania reprezentatywne dla danego problemu.
                           • 18.09.2007Ulga prorodzinna – skorzystają nie tylko zamożni
                            Na swoim ostatnim posiedzeniu Senat zaakceptował zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. Oznacza to znaczne powiększenie odpisu od podatku, którego będą mogli dokonywać niektórzy rodzice, już w rozliczeniu podatku dochodowego za 2007 r. W związku z nowelizacją rozpoczęła się dyskusja, czy ulga ta nie jest przypadkiem kierowana wyłącznie do osób zamożnych – osoby osiągające mniejsze dochody mogłyby bowiem z niej nie skorzystać ze względu na zbyt mały podatek dochodowy.