Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki odliczenia ulga prorodzinna

 • 16.09.2019MF: Ulga na dzieci to nie wiadczenie 500+
  Uzalenienie wysokoci rónicy pomidzy kwot przysugujcej podatnikowi ulgi a odliczon w zeznaniu podatkowym od kwoty zapaconych, innych ni podatek, obowizkowych danin publicznych powoduje, e podatnik otrzymuje przysugujc kwot ulgi w wysokoci nie wikszej ni zapacone przez niego ogóem kwoty podatku oraz innych, zwizanych z jego dochodami danin publicznoprawnych. To ograniczenie jest uzasadnione zwaywszy, e mamy do czynienia z ulg podatkow, a nie bezporednim transferem rodków publicznych, tak jak m.in. w przypadku wiadczenia wychowawczego 500+ - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
  • 07.06.2016NSA. Ulga prorodzinna: Skadki ZUS nie obniaj dochodw dziecka
   Odesanie w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT do „opodatkowania na zasadach okrelonych w art. 27 i art. 30b ustawy” naley zatem rozumie jako wskazanie konkretnych strumieni przychodw, ktre generowa mog dochd uwzgldniany przy okreleniu prawa do ulgi prorodzinnej. Dochd, osignity przez dziecko to zatem rnica midzy przychodem ze rda wskazanego w art. 27 ust. 1 (opodatkowany wg skali, poza rent rodzinn) i art. 30b ustawy a kosztami jego uzyskania, przy czym sposb okrelenia przychodw i kosztw ich uzyskania wynika z regulacji odnoszcych si do poszczeglnych rde przychodw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 19.01.2016Rozliczenie roczne. Praca za granic dorosego dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
    Z uzasadnienia: Z brzmienia art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT wynika jednoznacznie, e samo ustalenie, i dziecko podatnika, ktry chce skorzysta z preferencyjnego rozliczenia na podstawie ww. przepisu, osigno w roku podatkowym tak rozumiany dochd w okrelonej wysokoci, nie jest wystarczajce dla stwierdzenia, czy zachodz warunki preferencyjnego opodatkowania. Konieczne jest bowiem, by by to dochd: 1) podlegajcy opodatkowaniu, 2) ktrego opodatkowanie odbywa si wg zasad okrelonych w art. 27 lub 30b ww. ustawy.
    • 17.12.2015Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015
     Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwikszeniu ulega ilo kryteriw, jakie naley wzi pod uwag przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko midzy innymi wiek dziecka, ewentualnie wysoko osiganych przez nie dochodw, ale take liczba dzieci na ktre ta ulga przysuguje, a niekiedy take wysoko dochodw uzyskiwanych przez osob uprawnion.
     • 16.12.2015Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015
      Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwikszeniu ulega ilo kryteriw, jakie naley wzi pod uwag przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko midzy innymi wiek dziecka, ewentualnie wysoko osiganych przez nie dochodw, ale take liczba dzieci na ktre ta ulga przysuguje, a niekiedy take wysoko dochodw uzyskiwanych przez osob uprawnion.
      • 31.07.2015Dochody dziecka a rozliczenie samotnego rodzica i ulga prorodzinna
       Pytanie podatnika: Czy dochd penoletniego dziecka okrelony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych stanowicy warunek rozliczenia dochodw w sposb przewidziany dla osb wychowujcych samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej naley wyliczy po pomniejszeniu skadek na ubezpieczenie spoeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
       • 13.01.2015Wybr formy opodatkowania. Ryczat od przychodw ewidencjonowanych
        Do 20 stycznia 2015 r. podatnicy kontynuujcy dziaalno gospodarcz, a take ci, ktrzy osigaj przychody z tytuu umowy najmu, podnajmu, dzierawy, poddzierawy lub innych umw o podobnym charakterze, mog zmieni dotychczas obowizujc ich form opodatkowania. Dla niektrych z nich korzystnym rozwizaniem moe by wybr opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych.
        • 12.01.2015Wybr formy opodatkowania. Ryczat od przychodw ewidencjonowanych
         Do 20 stycznia 2015 r. podatnicy kontynuujcy dziaalno gospodarcz, a take ci, ktrzy osigaj przychody z tytuu umowy najmu, podnajmu, dzierawy, poddzierawy lub innych umw o podobnym charakterze, mog zmieni dotychczas obowizujc ich form opodatkowania. Dla niektrych z nich korzystnym rozwizaniem moe by wybr opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych.
         • 10.09.2014Podatki 2015: MF przedstawio projekt zmian ws. ulgi na dzieci
          Ulga prorodzinna na trzecie i kade kolejne dziecko zostanie zwikszona o 20 proc., a nowy mechanizm pozwoli rodzicom na wykorzystanie ulgi w penej wysokoci – wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, opublikowanego w poniedziaek przez Ministerstwo Finansw. Nowe przepisy maj wej w ycie z pocztkiem 2015 r.
          • 09.09.2014Podatki 2015: MF przedstawio projekt zmian ws. ulgi na dzieci
           Ulga prorodzinna na trzecie i kade kolejne dziecko zostanie zwikszona o 20 proc., a nowy mechanizm pozwoli rodzicom na wykorzystanie ulgi w penej wysokoci – wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, opublikowanego w poniedziaek przez Ministerstwo Finansw. Nowe przepisy maj wej w ycie z pocztkiem 2015 r.
           • 16.07.2014Ulga prorodzinna: Jak obliczy limit dochodw dziecka
            Z uzasadnienia: Poprzez nawizanie w treci art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT do unormowa art. 27 i art. 30b tej ustawy, prawodawca nakaza przy okrelaniu kwoty uprawniajcej do zastosowania ulgi z tytuu wychowania penoletniego dziecka uwzgldni kwot odpowiadajc podstawie obliczenia podatku, do ktrej odwouj si art. 27 i art. 30b. To od tej kwoty zaley bowiem bezporednio wysoko nalenego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko bdzie w ogle zobowizane do jego uiszczenia. Przyjcie natomiast, e odliczenia od dochodu nie maj wpywu na wysoko kwoty, o ktrej mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3, powodowaoby utrat przez podatnika ulgi z tytuu wychowania dziecka, mimo e z zeznania podatkowego dziecka wynikaby podatek w wysokoci 0 z.
            • 20.03.2014Ulga prorodzinna. Nowe zasady rozliczania ulgi na dziecko
             Przypomnijmy raz jeszcze nowe zasady rozliczania ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko). Trzeba je stosowa, skadajc roczny PIT za 2013 r. Warto zatem teraz je przypomnie.
             • 08.01.2014Wybr formy opodatkowania: Ryczat od przychodw ewidencjonowanych
              Do 20 stycznia 2014 r. podatnicy kontynuujcy dziaalno gospodarcz, a take ci, ktrzy osigaj przychody z tytuu umowy najmu, podnajmu, dzierawy, poddzierawy lub innych umw o podobnym charakterze, mog zmieni dotychczas obowizujc ich form opodatkowania. Dla niektrych z nich korzystnym rozwizaniem moe by wybr opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych. T form opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pn. zm., dalej: ustawa o ryczacie).
              • 02.01.2014PIT roczny za 2013 r. Ulga prorodzinna - nowe zasady rozliczania
               Od stycznia 2013 r. obowizuj nowe zasady rozliczania ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko). Trzeba je stosowa, skadajc roczny PIT za 2013 r. Warto zatem teraz je przypomnie. Zwaszcza, e w zakresie ulgi prorodzinnej nowe przepisy wprowadziy pewne ograniczenia.
               • 21.05.2013Ulga prorodzinna: Odliczenia przy ustalaniu kwoty dochodw dorosego dziecka
                Z uzasadnienia: Poprzez nawizanie w treci art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych do unormowa art. 27 i art. 30b tej ustawy, prawodawca okreli, i przy okrelaniu kwoty uprawniajcej do zastosowania ulgi z tytuu wychowania penoletniego dziecka, naley uwzgldni kwot odpowiadajc podstawie obliczenia podatku (tj. kwot dochodu pomniejszonego o odliczenia), do ktrej odwouj si art. 27 i art. 30b ustawy. To od tej kwoty zaley bowiem bezporednio wysoko nalenego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko bdzie w ogle zobowizane do jego uiszczenia.
                • 06.02.2013PIT 2012: Ulga prorodzinna w pytaniach i odpowiedziach
                 1. Podatniczka samodzielnie wychowuje maoletnie dziecko. Prowadzi dziaalno gospodarcz opodatkowan podatkiem liniowym oraz jest zatrudniona na umow o prac. Czy w zeznaniu rocznym podatniczka moe skorzysta z ulgi prorodzinnej?
                 • 10.01.2013Rozliczenie roczne: Ulga prorodzinna a dochody dziecka
                  Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadzajc zasady preferencyjnego opodatkowania dla osb samotnie wychowujcych dzieci penoletnie, uczce si, okreli czn wysoko dochodw podlegajcych opodatkowaniu wedug skali podatkowej oraz dochodw ze zbycia papierw wartociowych, ktrej osignicie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osob samotnie je wychowujc. O ile dochd opodatkowany na zasadach okrelonych w art. 30b bdzie odpowiada dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 ustawy, to dla ustalenia dochodu podlegajcego opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ustawy.
                  • 26.04.2012Ulga prorodzinna: Darowizna a limit dochodw dorosego dziecka
                   Z uzasadnienia: Przy okrelaniu kwoty uprawniajcej do zastosowania ulgi z tytuu wychowania penoletniego dziecka, naley uwzgldni kwot odpowiadajc podstawie obliczenia podatku, do ktrej odwouj si art. 27 i art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. To od tej kwoty zaley bowiem bezporednio wysoko nalenego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko bdzie w ogle zobowizane do jego uiszczenia. Przyjcie natomiast, e odliczenia od dochodu nie maj wpywu na wysoko kwoty, o ktrej mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy, powodowaoby utrat przez podatnika ulgi z tytuu wychowania dziecka, mimo e z zeznania podatkowego dziecka wynikaby podatek w wysokoci 0 z.
                   • 01.02.2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
                    Podatnicy wychowujcy dzieci mog zmniejszy swj roczny podatek dochodowy o tzw. ulg prorodzinn. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodzicw, ale rwnie opiekunw prawnych oraz osoby penice funkcje rodziny zastpczej.
                    • 02.03.2011Ulga prorodzinna: Stypendium jest dochodem dziecka
                     Pytanie: Mj syn ma 21 lat i studiuje dziennie na politechnice. W ubiegym roku otrzyma z urzdu marszakowskiego stypendium w kwocie 5000 z. Stypendium zostao wypacone jednorazowo i pomniejszone o zaliczk na podatek dochodowy. By to jedyny dochd jaki syn otrzyma w 2010 r. Czy w tej sytuacji mog odliczy w zeznaniu podatkowym ulg prorodzinn?
                     • 19.01.2011Ulga rodzinna rwnie na studenta
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zoya wsplnie z mem zeznanie podatkowe PIT-37. W zeznaniu tym odliczya ulg prorodzinn na penoletnie dziecko, urodzone dnia 13 padziernika 1985 r., studiujce w dwch etapach: w lutym crka ukoczya studia licencjackie, zdaa egzamin i zostaa przyjta na studia magisterskie, ktre rozpocza od padziernika. Czy ulga prorodzinna na penoletnie dziecko, studiujce w dwch etapach (studia licencjackie i studia magisterskie) przysuguje w penej wysokoci (tj. w kwocie 1.112,04 z za 12 miesicy), czy tylko za 5 miesicy (stycze, luty, padziernik, listopad, grudzie)?
                      • 15.11.2010Ulga prorodzinna w rozliczeniach podatkowych za rok 2010 bez zmian
                       W rozliczeniach podatkowych za rok 2010, podatnicy bd mogli zastosowa takie same zasady odliczenia prorodzinnej ulgi jak w zeszym roku. Moliwo pomniejszenia swojego podatku dochodowego o warto tej ulgi istnieje ju od czterech lat, jednak pierwszy raz na identycznych zasadach jak w roku ubiegym.
                       • 14.06.2010Ulga rodzinna na dziecko penoletnie dla rodzin zastpczych
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni przysuguje ulga prorodzinna z uwagi na fakt, e jej wychowanek, ktry nie ukoczy 25 roku ycia, pobiera nauk w szkole wyszej?
                        • 21.01.2010Rozliczenie roczne: Podatek liniowy nie wyklucza skorzystania z ulg
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe (pomimo rozliczenia jednego miesica podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokona odlicze od dochodu z tytuu wydatkw zwizanych z uytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzysta z ulgi na dzieci?
                         • 21.08.2008Korzystajc z ulgi moesz straci wiadczenia rodzinne
                          Interpelacja nr 3292 do prezesa Rady Ministrw w sprawie ulgi podatkowej z tytuu wychowywania dzieci.
                          • 03.03.2008Podatek liniowy i ulga prorodzinna
                           Pytanie podatnika: Czy w rozliczeniu za 2007 rok Wnioskodawca bdzie mg w zakresie dochodw opodatkowanych wg skali podatkowej, skorzysta z ulgi prorodzinnej wynikajcej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w przypadku gdy ma studiujc crk w wieku do 25 lat, ktra nie osiga w 2007 roku dochodw o ktrych mowa w ustawie oraz Wnioskodawca osiga jednoczenie dochody opodatkowane podatkiem liniowym?
                           • 22.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - odpowiedzi na pytania
                            Otrzymalimy wiele pyta od czytelnikw, dotyczcych szczegowych warunkw stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, ktre powtarzay si najczciej, wybierajc pytania reprezentatywne dla danego problemu.
                            • 18.09.2007Ulga prorodzinna – skorzystaj nie tylko zamoni
                             Na swoim ostatnim posiedzeniu Senat zaakceptowa zmian w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. Oznacza to znaczne powikszenie odpisu od podatku, ktrego bd mogli dokonywa niektrzy rodzice, ju w rozliczeniu podatku dochodowego za 2007 r. W zwizku z nowelizacj rozpocza si dyskusja, czy ulga ta nie jest przypadkiem kierowana wycznie do osb zamonych – osoby osigajce mniejsze dochody mogyby bowiem z niej nie skorzysta ze wzgldu na zbyt may podatek dochodowy.