Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja serwer internetowy

  • 22.06.2016Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji ¶rodka trwałego
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca ¶wiadczy usługi dostępu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe usługi s± ¶wiadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, której przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Sieć została wprowadzona do ewidencji ¶rodków trwałych pod symbolem 211 K¦T. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sieć należy zaklasyfikować jako zespół komputerowy (symbol 491 K¦T). Czy prawidłowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?
    • 26.06.2014Rozliczenie kosztów obsługi serwisowej
      Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty tzw. „obsługi serwisowej”, poniesione po rozpoczęciu dystrybuowania Projektu, powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpo¶rednie (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w rezultacie, potr±calne w dacie ich poniesienia?