Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit cit stawki

 • 05.02.2015Amortyzacja środków trwałych według stawki 0%
  Podatnik może obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, od których dokonuje odpisów przy zastosowaniu tzw. metody liniowej. Sprawdźmy, czy stawki amortyzacyjne mogą być obniżone nawet do poziomu 0%?
  • 30.01.2015Podatki 2015. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
   Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Kiedy warto z takiego rozwiązania skorzystać?
   • 29.01.2015Podatki 2015. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
    Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Kiedy warto z takiego rozwiązania skorzystać?
    • 26.01.2015Zaliczki na poczet dywidendy w spółkach z o.o.
     Problematyka dopuszczalności wypłacania zaliczek na poczet dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowana jest w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: k.s.h.). I tak, jest to zależne od zaistnienia trzech przesłanek, wynikających z art. 194 i 195 k.s.h.: możliwość wypłat zaliczek na poczet dywidendy musi być przewidziana w umowie spółki, spółka musi posiadać środki wystarczające na wypłatę, zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy musi wykazywać zysk (przy czym przepisy nie wskazują, jaki ma być poziom tego zysku, co oznacza, że może on być minimalny).
     • 23.01.2015Zaliczki na poczet dywidendy w spółkach z o.o.
      Problematyka dopuszczalności wypłacania zaliczek na poczet dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowana jest w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: k.s.h.). I tak, jest to zależne od zaistnienia trzech przesłanek, wynikających z art. 194 i 195 k.s.h.:
      • 14.01.2015Podatki 2015: Kiedy „zagraniczna spółka” zostanie uznana za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” w rozumieniu przepisów o CFC?
       Zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących: kraju (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki, stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki, stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.
       • 13.01.2015Podatki 2015: Kiedy „zagraniczna spółka” zostanie uznana za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” w rozumieniu przepisów o CFC?
        Zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących: kraju (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki, stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki, stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.
        • 12.01.2015Podatki 2015: Jakie jednostki mogą być uznane za „zagraniczne spółki” w rozumieniu przepisów o CFC?
         Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został, powszechnie akceptowany na arenie międzynarodowej, mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania.
         • 12.01.2015Podatki 2015: Jakie jednostki mogą być uznane za „zagraniczne spółki” w rozumieniu przepisów o CFC?
          Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został, powszechnie akceptowany na arenie międzynarodowej, mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania.
          • 09.01.2015Podatki 2015: Jakie jednostki mogą być uznane za „zagraniczne spółki” w rozumieniu przepisów o CFC?
           Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został, powszechnie akceptowany na arenie międzynarodowej, mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania.
           • 22.12.2014Amortyzacja bilansowa środków trwałych o niskiej wartości
            Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej. Zobaczmy, jak zatem można je ujmować.
            • 09.12.2014Podatki na świecie: Norwegia bliżej cięcia podatków dochodowych
             Powołana przez norweski rząd grupa ekspercka przedstawiła pakiet propozycji zmian w systemie opodatkowania – główne postulaty to obniżka podatków dochodowych. Komisja stwierdziła, że obecne stawki są zbyt wysokie, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę zmiany w polityce podatkowej innych krajów.
             • 05.12.2014Uchwała NSA: Umowa dożywocia bez PIT
              W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
              • 28.11.2014Uchwała NSA. Fiskus przegrał spór o PIT od jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych
               W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych poniesione przez spadkodawcę podlegały odliczeniu przez spadkobiercę od przychodu z tytułu odkupienia przez fundusz inwestycyjny tych jednostek na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
               • 20.10.2014Jednorazowa amortyzacja - podstawowe zasady
                Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził korzystne zmiany w zasadach amortyzacji, tj. wprowadził możliwość dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Dotyczy on tzw. małych podatników oraz podatników, którzy w danym roku rozpoczną prowadzenie działalności.
                • 17.10.2014Jednorazowa amortyzacja - podstawowe zasady
                 Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził korzystne zmiany w zasadach amortyzacji, tj. wprowadził możliwość dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Dotyczy on tzw. małych podatników oraz podatników, którzy w danym roku rozpoczną prowadzenie działalności.
                 • 16.10.2014Podatki na świecie: Irlandia zmniejszy stawki podatków dochodowych
                  Irlandzki minister finansów Michael Noonan przedstawił plany zmian w systemie podatkowym, które mają zostać wprowadzone w 2015 r. O 1 pkt proc. obniżona zostanie najwyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Szykowana jest też reforma dotycząca opodatkowania dochodów osób prawnych. Poluzowanie polityki fiskalnej ma w założeniu wzmocnić irlandzką gospodarkę.
                  • 18.07.2014Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej: Zmiany w PIT i CIT
                   Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca b.r. odbędzie się pierwsze czytanie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie podatków dochodowych projekt przewiduje następujące zmiany:
                   • 18.07.2014Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej: Zmiany w PIT i CIT
                    Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca b.r. odbędzie się pierwsze czytanie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie podatków dochodowych projekt przewiduje następujące zmiany:
                    • 26.06.2014Podatki 2015: Przyspieszają prace nad opodatkowaniem CFC
                     Na kończącym się dzisiaj trzydniowym posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu rządowy projekt zakładający m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). W porównaniu do pierwotnej wersji obecny projekt zawiera też nowe zapisy dotyczące opodatkowania dochodów z najmu.
                     • 26.06.2014Podatki 2015: Przyspieszają prace nad opodatkowaniem CFC
                      Na kończącym się dzisiaj trzydniowym posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu rządowy projekt zakładający m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). W porównaniu do pierwotnej wersji obecny projekt zawiera też nowe zapisy dotyczące opodatkowania dochodów z najmu.
                      • 13.06.2014Rachunkowość. Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości
                       Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej. Sprawdźmy, jak zatem można je rozliczać.
                       • 12.06.2014Rachunkowość. Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości
                        Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej. Sprawdźmy, jak zatem można je rozliczać.
                        • 28.04.2014Więcej, więcej, więcej
                         Najłatwiej jest podwyższać podatki. Taki wniosek nasuwa się po zapoznaniu się ze szczegółami przyjętego przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Szkoda. Zamiast reformować i oszczędzać, znowu wyciąga się od podatników więcej. Jak zwykle zresztą. Lepiej zatem nie będzie.
                         • 25.04.2014Podatki 2015: Zmiany ws. opodatkowania odsetek od lokat
                          Resort finansów zamierza doprecyzować przepisy dotyczące opodatkowania odsetek od lokat bankowych, tworzonych przy rachunkach firmowych – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który czeka obecnie na pierwsze czytanie sejmowe.
                          • 04.04.2014Polityka podatkowa rządu to "fiskalny obłęd"?
                           Rząd Donalda Tuska podnosi podatki, a wpływy podatkowe spadają. Taka zależność nie jest widoczna tylko w tych podatkach, które nie są podnoszone – wynika z raportu pn. „Fiskalny Obłęd. Punkt krytyczny krzywej Laffera przekroczony”, przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
                           • 03.04.2014Polityka podatkowa rządu to "fiskalny obłęd"?
                            Rząd Donalda Tuska podnosi podatki, a wpływy podatkowe spadają. Taka zależność nie jest widoczna tylko w tych podatkach, które nie są podnoszone – wynika z raportu pn. „Fiskalny Obłęd. Punkt krytyczny krzywej Laffera przekroczony”, przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
                            • 27.03.2014Rachunkowość. Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości
                             Regulacje prawa bilansowego zakładają, że dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe można ustalać w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej.
                             • 21.03.2014Podatki 2014: Pułapki na przedsiębiorców w przepisach o CFC
                              Rząd zamierza obłożyć podatkiem dochody kontrolowanych spółek zagranicznych (controlled foreign corporation – CFC). Przewidujący to projekt wywołuje sporo kontrowersji. Wątpliwości budzą m.in. zapisy dotyczące definicji oraz podstawy opodatkowania.
                              • 17.03.2014Podatki na świecie: Hiszpania obniży CIT i podniesie VAT
                               W styczniu 2015 r. Hiszpania obniży opodatkowanie dochodów osób prawnych – zapowiedział w ubiegłym tygodniu gabinet premiera Mariano Rajoya. Prawdopodobnie Madryt zwiększy także stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla wybranych kategorii produktów, które aktualnie objęte są stawką obniżoną.
                               • 19.02.2014Terminy. Zaliczka na PIT i CIT oraz wybór formy opłacania zaliczek
                                Przypominamy, że jutro mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2014 r. 20-tego lutego to także ostateczny termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz obowiązków podatkowych, których termin upływa 20 lutego 2014 r.:
                                • 18.02.2014Podatkowy program PiS – najważniejsze propozycje
                                 Dodatkowe opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych i instytucji finansowych, obniżenie stawek podatku VAT, wprowadzenie trzeciej stawki podatku PIT oraz zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania – to jedne z ważniejszych propozycji zapisanych w programie Prawa i Sprawiedliwości, opublikowanym w ostatnią sobotę. Największa partia opozycyjna postuluje m.in. wprowadzenie całkiem nowych ustaw podatkowych.
                                 • 12.12.2013Okres amortyzacji bilansowej środków trwałych. Ekonomiczna użyteczność
                                  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się poprzez rozłożenie wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Istotne znaczenie ma zatem okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Sprawdźmy, czy jednostka powołana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczyć okresy amortyzacji środków trwałych w oparciu o okres ich ekonomicznej użyteczności?
                                  • 28.11.2013Podatek dochodowy – rozliczanie inwestycji w obcych środkach trwałych
                                   Pojęcie „inwestycji w obcych środkach trwałych” nie jest zdefiniowane ani w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), ani w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). W interpretacjach indywidualnych wydawanych przez ministra finansów jest ono określane jako „ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego, który może być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej”.
                                   • 13.11.2013MF: Czynsz najmu samochodu osobowego jako koszt uzyskania przychodów
                                    Wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, nie są ograniczone limitem wynikającym z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu i stawki za jeden kilometr określonej w odrębnych przepisach. Przedmiotowe wydatki powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy CIT - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
                                    • 05.11.2013Nowa umowa podatkowa z Koreą
                                     Pod koniec października Polska podpisała z Koreą Południową protokół zmieniający umowę ws. unikania podwójnego opodatkowania z 1991 r. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zysków ze sprzedaży majątku oraz podatku pobieranego u źródła dla należności licencyjnych.
                                     • 03.10.2013Podatek od funduszu płac zamiast PIT?
                                      Interpelacja nr 19790 do ministra finansów w sprawie likwidacji podatku od dochodów osobistych
                                      • 19.09.2013Amortyzacja środków trwałych według zerowej stawki
                                       Stawki amortyzacyjne można obniżać. Wysokość obniżenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika. Sprawdźmy, czy możliwe jest obniżenie stawki do poziomu 0 proc.
                                       • 16.08.2013Wybór najkorzystniejszej formy amortyzacji
                                        To, która z metod amortyzacji będzie najkorzystniejsza z podatkowego punktu widzenia zależy od różnych okoliczności. Przed rozpoczęciem amortyzacji podatnik powinien przeanalizować to, jakie odpisy amortyzacyjne, a co za tym idzie, jakie koszty uzyskania przychodów będą dla niego optymalne.
                                        • 18.07.2013Księgi rachunkowe. Uproszczona amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości
                                         Prawo bilansowe zakłada, że dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej. Sprawdźmy, jak zatem należy je rozliczać.
                                         • 25.06.2013Podatki na świecie: Japonia obniży CIT
                                          Rządząca w Kraju Kwitnącej Wiśni Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) zapowiedziała obniżkę podatku CIT. Decyzja gabinetu Shinzo Abe jest o tyle zaskakująca, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej podniesiono w Japonii zarówno stawki PIT, jak i VAT.
                                          • 13.06.2013Budżet 2014 - co z podatkami?
                                           Przyszły rok będzie dla polskich podatników jeszcze cięższy niż ten obecny – wynika z założeń projektu budżetu państwa na rok 2014, opublikowanych wczoraj przez Ministerstwo Finansów. Pomimo przesądzonego już zwiększenia obciążeń, deficyt budżetowy wynieść ma aż 55 mld zł.
                                           • 27.05.2013Amortyzacja środków trwałych dla potrzeb bilansowych
                                            Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Zasadę tę wprowadza art. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).
                                            • 06.05.2013Podatki 2014: Zmiany w CIT i PIT
                                             Od nowego roku do ustaw o CIT i PIT wprowadzone zostanie, obecnie nieistniejące w polskim systemie, rozwiązanie przewidujące opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation).
                                             • 02.05.2013Powrót do niższego VAT najwcześniej w 2017 roku
                                              We wtorek rząd przyjął aktualizacje „Programu konwergencji” i „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016”. W przyszłym roku stawki podatku od towarów i usług (VAT) pozostaną na dotychczasowym poziomie, pomimo że miały powrócić do wcześniejszej (niższej) wysokości. Do obniżki dojdzie najwcześniej w 2017 r.
                                              • 30.04.2013Podatki na świecie: Hiszpania przedstawiła nowy plan
                                               Hiszpański rząd zatwierdził w poniedziałek nowy program stabilizacyjny na lata 2013-2016. Jak podaje serwis tax-news.com, w dokumencie nie przewiduje się podwyżki żadnego z ważnych podatków. Priorytetem pozostaje redukcja deficytu budżetowego.
                                               • 26.03.2013Preferencje podatkowe - państwo "straciło" 80 mld zł
                                                Całkowita wartość preferencji podatkowych w Polsce wyniosła w 2011 r. 79,1 mld zł – wynika z opublikowanej kilka dni temu przez Ministerstwo Finansów trzeciej edycji raportu pn. „Preferencje podatkowe w Polsce”. Najwięcej warte okazały się preferencje w podatku VAT – wyniosły dokładnie 41,1 mld zł.
                                                • 01.02.2013Polsko-indyjska umowa podatkowa do zmiany
                                                 Polska podpisała z Indiami protokół zmieniający umowę ws. unikania podwójnego opodatkowania. Przewidziane w dokumencie zmiany dotyczą przede wszystkim metod unikania podwójnego opodatkowania i stawek podatku dochodowego od dywidend i odsetek.
                                                 • 04.01.2013Podatki 2013: Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
                                                  Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości.
                                                  • 12.11.2012Rozliczenie zakupu prawa do domeny internetowej
                                                   Zakup domeny internetowej może wiązać się z nabyciem zarówno prawa do domeny, które wynika z rejestracji u rejestratora, jak i prawa do korzystania z nazwy domeny, która może stanowić utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm., dalej: prawo autorskie).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »