Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

handel

 • 16.09.2020Bon turystyczny nie na sprzeda
  1 sierpnia 2020 roku rozpocza si realizacja projektu Polski Bon Turystyczny. Od momentu, kiedy program wystartowa, w Internecie nie trudno o znalezienie ofert sprzeday takiego bonu za mniejsz kwot. Takie dziaanie jest niezgodne z prawem. Nie odstrasza to jednak osób, którym bon si naley, jednak nie zamierzaj z niego skorzysta, ale na nim zarobi. W jaki sposób Ministerstwo Rozwoju zamierza walczy z udostpnianiem sprzeday bon w Internecie lub w innych formach?
  • 09.09.2020Stawka amortyzacji po zmianie przeznaczenia lokalu mieszkalnego na uytkowy
   Skoro w wyniku przeprowadzonych zmian adaptacyjnych zmieni si charakter dotychczas wynajmowanych lokali z mieszkalnych na lokale uytkowe, to w konsekwencji podatnik winien zmieni stosowan dotychczas stawk amortyzacyjn 1,5 % na stawk 2,5 % jako waciw dla budynków niemieszkalnych. Przy czym dokonujc dalszych odpisów amortyzacyjnych winien uwzgldni odpisy amortyzacyjne ju dokonane. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 08.09.2020[Szkolenie on-line] Podatki dla inwestujcych w nieruchomoci
    Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skania inwestorów do szukania innych form lokaty kapitau. Jedn z najpopularniejszych, bo przynoszcych dobre zyski jest inwestowanie w nieruchomoci. Dochód moe by uzyskiwany z tytuu wynajmu oraz sprzeday nieruchomoci z zyskiem.  Tam, gdzie pojawia si konieczno pacenia podatków, powinno pojawi si równie planowanie podatkowe - jest niezbdnym elementem analizy zyskownoci. Przepisy o podatku dochodowym pozwalaj na wybór rónych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczat, zasady ogólne, dziaalno gospodarcza) a sprzeda nieruchomoci moe si wiza z podatkiem lub nie, mona te skorzysta z ulg.
    • 10.08.2020Podatki na wiecie: Egipt opodatkowuje dochody handlarzy narkotyków i broni
     Egipska skarbówka postanowia, e prostytutki oraz handlarze narkotyków i broni bd po aresztowaniu opodatkowywani podatkiem dochodowym. Decyzja ta wzbudzia wiele kontrowersji. Jak uwaa cz ekspertów, takie dziaanie oznacza w praktyce uznanie przez wadze nielegalnej dziaalnoci.
     • 13.07.2020Opodatkowanie gazu w Polsce prawie najnisze w UE
      Polska zajmuje obecnie 3. miejsce od koca w Unii Europejskiej, jeli chodzi o wysoko opodatkowania akcyz gazu – wynika z danych zebranych przez amerykaski think tank Tax Foundation. Nad Wis stawka akcyzy wynosi aktualnie 0,38 euro za litr, a mniejsze stawki obowizuj tylko w Bugarii i na Wgrzech. rednia stawka dla caej UE wynosi 0,55 euro.
      • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
       Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
       • 25.06.2020Podatki 2021: Estoski CIT z wtpliwociami
        W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad projektem ustawy wprowadzajcej do polskiego systemu podatkowego formu tzw. estoskiego CIT-u. W praktyce spóki kapitaowe o obrotach do 50 mln z nie bd musiay paci podatku dochodowego przed wypat zysków. Jak oceniaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, gówn wad polskiego rozwizania moe by to, e nie bdzie ono powszechnie dostpne, a dedykowane tylko spókom speniajcym okrelone kryteria.
        • 24.06.2020Podatki 2021: Estoski CIT z wtpliwociami
         W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad projektem ustawy wprowadzajcej do polskiego systemu podatkowego formu tzw. estoskiego CIT-u. W praktyce spóki kapitaowe o obrotach do 50 mln z nie bd musiay paci podatku dochodowego przed wypat zysków. Jak oceniaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, gówn wad polskiego rozwizania moe by to, e nie bdzie ono powszechnie dostpne, a dedykowane tylko spókom speniajcym okrelone kryteria.
         • 15.06.2020Druga poowa roku moe przynie fal upadoci
          Zwizana z pandemi koronawirusa recesja uderzy w Polsk dopiero wtedy, gdy skocz si rodki z rzdowych tarcz antykryzysowych – przewiduj ekonomici firmy Euler Hermes. Eksperci oceniaj, e pierwszej fali upadoci przedsibiorstw mona spodziewa si w III kwartale 2020 r. Za brane najbardziej naraone na problemy uznaje si transport midzynarodowy oraz gastronomi i hotelarstwo.
          • 09.06.2020Rynek pracy – modzi najbardziej poszkodowani przez pandemi
           Kryzys zwizany z pandemi koronawirusa najmocniej odczuwaj mode osoby, a na wiecie prac w konsekwencji obecnej sytuacji stracia ju 1/6 osób poniej 25. roku ycia – wynika z nowego raportu Midzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Jak oceniaj eksperci firmy doradczej Deloitte, podobne problemy ma Polska, gdzie 1/3 aktywnych zawodowo osób do 24. roku ycia pracuje w sektorach najmocniej dotknitych ograniczeniami.
           • 03.06.2020Handel w niedziele – przedsibiorcy apeluj o czasowe zniesienie zakazu
            W czasu stanu zagroenia epidemicznego i przez nastpne pó roku zakaz handlu w niedziele powinien by zawieszony – twierdzi Rada Przedsibiorczoci, która zrzesza dziewi organizacji przedsibiorców. Biznes zaapelowa do rzdu o takie rozwizanie majce stanowi wsparcie dla firm w obliczu kryzysu gospodarczego.
            • 02.06.2020Handel w niedziele – przedsibiorcy apeluj o czasowe zniesienie zakazu
             W czasu stanu zagroenia epidemicznego i przez nastpne pó roku zakaz handlu w niedziele powinien by zawieszony – twierdzi Rada Przedsibiorczoci, która zrzesza dziewi organizacji przedsibiorców. Biznes zaapelowa do rzdu o takie rozwizanie majce stanowi wsparcie dla firm w obliczu kryzysu gospodarczego.
             • 15.05.2020Handel na straganach i targowiskach, handel obwony i obnony - miejsce przechowywania dokumentacji
              Kwesti kluczow przy okreleniu obowizków zwizanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsibiorców zajmujcych si handlem poza sieci sklepow jest zdefiniowanie poj „obwony” i „obnony”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwonym, ani obnonym.
              • 14.05.2020Handel na straganach i targowiskach, handel obwony i obnony - miejsce przechowywania dokumentacji
               Kwesti kluczow przy okreleniu obowizków zwizanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsibiorców zajmujcych si handlem poza sieci sklepow jest zdefiniowanie poj „obwony” i „obnony”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwonym, ani obnonym.
               • 14.05.2020Odliczenie VAT od zakupu usug gastronomicznych
                Spóka jako waciciel hotelu prowadzi dziaalno w zakresie usug hotelarskich. Poza samym noclegiem zapewnia te wyywienie goci hotelowych. W tym celu zostaa zawarta z restauracj, znajdujc si w tej samej nieruchomoci co hotel, umowa. Za sporzdzone posiki restauracja obcia spók faktur. Koszt posików wliczony jest w cen noclegu. Czy spóce przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tytuu zakupu usug gastronomicznych nabywanych na potrzeby goci hotelowych?
                • 29.04.2020Handlujcy w internecie sprztem elektrycznym bez prawa do zwolnienia z VAT
                 Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno - handel przez Internet, za porednictwem kilku platform internetowych, przedmiotami uywanymi. Chciaby rozszerzy sprzedawany asortyment o artykuy elektryczne i artykuy gospodarstwa domowego. Z uwagi na zwolnienie podmiotowe z VAT sprzeda wysykowa nie jest moliwa. Czy zatem jeli przedsibiorca rozpocznie sprzeda przez Internet z odbiorem osobistym ww. artykuów to bdzie przysugiwa mu nadal zwolnienie podmiotowe z VAT?
                 • 16.04.2020Fiskus chce opodatkowywa VAT nawet prywatne transakcje. Wystarczy uzna kogo za przedsibiorc
                  Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie obrotu czciami samochodowymi naby grunt do majtku prywatnego w celu inwestycji prywatnych oszczdnoci. Dokona tego poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, niemniej zgodnie z reguami logiki mia nadziej na rentowno swojej inwestycji. Liczy po prostu na to, e w przyszoci sprzeda dziak z zyskiem. Ta ch osignicia zysku, jak i fakt wczeniej dokonanych naby i sprzeday innych nieruchomoci oraz dokonanie podziau gruntu na mniejsze dziaki przesdziy o tym, e organ podatkowy uzna podatnika za profesjonalnie zajmujcego si obrotem nieruchomociami, a zatem zobowizanego do odprowadzenia VAT przy sprzeday ww. gruntu. Ze stanowiskiem tym nie zgodzi si podatnik i wniós skarg do sdu.
                  • 14.04.2020Podatki 2020: Podatek od cukru moe wkrótce wej w ycie
                   Sejm ma rozpatrywa ustaw dotyczc nowego podatku cukrowego. Przeciwko wprowadzeniu daniny opowiada si rodowisko biznesowe. Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazuj, e podatek od cukru dodatkowo obniyby konkurencyjno przedsibiorstw i pogorszyby ich sytuacj w obliczu pandemii koronawirusa.
                   • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                    Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                    • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                     Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
                     • 04.02.2020Urzdzenia mobilne zdominuj wkrótce rynek patnoci?
                      W 2030 r. nie tylko patnoci gotówkowe, ale take patnoci kartowe mog by ju tylko przeszoci – wynika z badania przeprowadzonego przez firm doradcz EY. Branowi eksperci przewiduj, e za 10 lat na rynku patnoci powinny dominowa ju urzdzenia mobilne.
                      • 13.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
                       Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
                       • 10.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
                        Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
                        • 23.12.2019W 2020 r. PIP przeprowadzi 72 tys. kontroli
                         W przyszym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzi w sumie 72 tys. kontroli. Dziaania kontrolne tradycyjnie ju dotyczy bd m.in. legalnoci zatrudnienia, przestrzegania prawa wzgldem pracowników tymczasowych i prawidowoci delegowania pracowników. Kompleksowych kontroli mog spodziewa si m.in. pracodawcy dziaajcy w opiece zdrowotnej, górnictwie, handlu i budownictwie.
                         • 18.12.2019MRPiPS przypomina o nadchodzcych zmianach w prawie
                          W 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzronie do 2600 z, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 z – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Jednoczenie wprowadzone zostan równie zmiany dotyczce dodatków za sta pracy oraz niedziel handlowych.
                          • 17.12.2019MRPiPS przypomina o nadchodzcych zmianach w prawie
                           W 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzronie do 2600 z, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 z – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Jednoczenie wprowadzone zostan równie zmiany dotyczce dodatków za sta pracy oraz niedziel handlowych.
                           • 29.11.2019Wydatki zwizane z udziaem w targach branowych
                            Granica pomidzy reprezentacj i reklam jest pynna. adne z tych poj nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednoczenie - wydatki na reklam bd najczciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, e na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustajcy spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy wanie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie bdzie. 
                            • 10.10.2019E-handel ronie w si. Zakupy online robi ju 57 proc. Polaków
                             Ju 57 proc. Polaków robi zakupy online, a 43 proc. korzysta wycznie z tradycyjnych sklepów stacjonarnych – wynika z nowego raportu pn. „Konsument w dobie omni-channel”, który opublikowaa firma doradcza EY. Gówn barier dla e-handlu pozostaje niezmiennie ch bezporedniego ocenienia danego produktu.
                             • 07.10.2019Mae firmy z coraz wikszymi przychodami i zatrudnieniem
                              W 2018 r. przychody ogóem maych firm, w których pracuje do 9 osób, wzrosy o 17,9 proc. rok do roku – wynika z raportu opublikowanego przez Gówny Urzd Statystyczny. Jednoczenie w podobnym stopniu wzrosy koszty. Nowe dane pokazuj, e w ubiegym roku liczba takich przedsibiorstw wyniosa 2,146 mln, co oznacza wzrost o 3,5 proc. O 2 proc. zwikszya si natomiast liczba zatrudnianych osób.
                              • 23.09.2019E-kurs: Podatki przy sprzeday towarów i usug przez Internet
                               Warto transakcji przeprowadzanych przez Internet ronie wykadniczo. Dla tego rodzaju przedsibiorczoci bariera wejcia jest stosunkowo niska. Coraz wicej przedsibiorców zauwaa zalety dropshippingu, specjalnego modelu porednictwa, umoliwiajcego zaoferowanie towarów i usug, dostarczanych przez innych. Coraz wicej osób wiadczy take przez Internet usugi lub po prostu znajduje klientów dla innych przedsibiorców. Za tym gwatownym rozwojem rynku transakcji przeprowadzanych za porednictwem elektronicznych rodków komunikacji powinna poda wiadomo obowizujcych ram podatkowych. Przedstawiamy Pastwu e-kurs: Podatki przy sprzeday towarów i usug przez Internet.
                               • 30.08.2019Sprzeda przez Internet i VAT: dziaalno gospodarcza czy sprzeda prywatna?
                                Tam gdzie wystpuje obrót, pojawia si równie podatek VAT. Z zaoenia jest to jednak podatek, którego poborem zajmuj si podmioty zajmujce si profesjonalnym obrotem (podatnicy VAT). Konstrukcja podatku VAT jest bowiem taka, e - zasadniczo - paci go konsument ostateczny, a podatnicy VAT uczestniczcy w obrocie na jego poszczególnych etapach, pac go jedynie od wartoci dodanej (std nazwa podatku w jzyku angielskim - Value Added Tax).
                                • 30.08.2019E-kurs: Kryptowaluty - podatki i rachunkowo
                                 Kryptowaluta to szczególna posta pienidza wirtualnego. Jej pojawienie si i gwatowna ekspansja spowodoway due zamieszanie. Przepisy podatkowe nie naday za kolejnymi zdarzeniami rynkowymi, a spory interpretacyjne dotyczce zasad opodatkowania przychodów wynikajcych z obrotu na rynku kryptowalut nadal trwaj. Problemy pojawiy si praktycznie we wszystkich obszarach - podatków dochodowych, podatku VAT i PCC. Poczwszy od 2019 r. problemy te zostay w duej mierze rozwizane, w wyniku nowelizacji przepisów podatkowych. Dla wszystkich zainteresowanych - inwestorów, osób "wydobywajcych" kryptowalut, a przede wszystkim dla osób, zajmujcych si obsug ksigow i podatkow rynku kryptowalut przygotowalimy specjalny e-kurs/
                                 • 29.08.2019PIT: Sprzeda przez Internet - dziaalno gospodarcza czy sprzeda prywatna?
                                  Dynamiczny rozwój Internetu sprawi, e obrót towarami zyska zasig globalny. Obecnie nie stanowi ju adnego problemu zakup przedmiotów z drugiego kraca wiata. Szeroki dostp do wielu rónych portali aukcyjnych sprawia, e obecnie coraz wicej osób zajmuje si internetowym handlem. Ta okoliczno powoduje jednak pewne komplikacje, jeeli chodzi o prawo podatkowe. Z uwagi bowiem na fakt, i coraz wicej osób fizycznych zajmuje si sprzeda towarów przez Internet, dochodzi do zacierania granicy pomidzy zwykym zbyciem skadników majtku prywatnego, a dziaalnoci gospodarcz. Sytuacja ta powoduje wiele rozbienoci interpretacyjnych, a co za tym idzie - równie wiele sporów na linii podatnik-urzd skarbowy.
                                  • 27.08.2019Handel kosztami wci ma si dobrze
                                   W Internecie trwa proceder tzw. handlu kosztami, który polega na oferowaniu sprzeday nierzetelnych faktur w celu udokumentowania zawyonych i nierzeczywistych kosztów uzyskania przychodu przez przedsibiorców w rozliczeniach z urzdem skarbowym lub te w celu udokumentowania prawa do zwrotu podatku od towarów i usug. Co prawda administracja skarbowa twierdzi, e w 2019 roku zlikwidowaa 2500 stron internetowych, na których moliwy by zakup tzw. pustych faktur, jednake strony takie wci istniej i ich adresy s bez problemu dostpne w sieci.
                                   • 13.08.2019Spada dynamika rejestracji nowych firm
                                    W II kwartale br. odnotowano 94,3 tys. rejestracji podmiotów gospodarczych, co oznacza spadek o 5,6 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez Gówny Urzd Statystyczny. W zdecydowanej wikszoci za rejestracje te odpowiaday osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz. Jednoczenie zanotowano 131 upadoci podmiotów gospodarczych (spadek o 26 proc. r/r).
                                    • 30.07.2019MC szykuje duy pakiet ustaw dotyczcych cyfryzacji
                                     W Ministerstwie Cyfryzacji trwaj prace nad pakietem 54 ustaw, które w kolejnych latach maj uregulowa kwestie dotyczce cyfryzacji. Do zapowiedzi sceptycznie podchodzi Krajowa Izba Gospodarcza, wedug której nie ma zbyt wielkich szans, by próby szczegóowego uregulowania nowych technologii zakoczyy si powodzeniem. Wtpliwoci dotycz m.in. przepisów podatkowych.
                                     • 30.07.2019Darowizna przedsibiorstwa maonkowi bez podatku
                                      Darowizna przedsibiorstwa na rzecz ma bdzie podlegaa regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Jednake, z uwagi na fakt, e umowa darowizny zostanie zawarta pomidzy osobami wymienionymi w zamknitym katalogu okrelonym w art. 4a ust. 1 ww. ustawy (tj. pomidzy maonkami), to bdzie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Ponadto, skoro umowa darowizny zostanie sporzdzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie bdzie konieczne zgoszenie jej naczelnikowi urzdu skarbowego - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                      • 19.07.2019Kiedy obowizek rejestracji do WNT?
                                       Potraktowanie danej czynnoci jako wewntrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spenienia trzech podstawowych warunków: po pierwsze, podmiot z jednego pastwa czonkowskiego musi naby prawo do rozporzdzania towarami jak waciciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi by dokonana dostawa; po drugie, po nabyciu towary s przemieszczane na terytorium innego pastwa czonkowskiego ni pastwo wysyki, przy czym pozostaje bez znaczenia kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdy towary w wyniku dokonanej dostawy mog by wysyane lub transportowane przez dokonujcego dostawy, nabywc towarów lub na ich rzecz; po trzecie, transakcja ta musi odbywa si za wynagrodzeniem.
                                       • 19.07.2019Rada Miasta nie moe dowolnie ogranicza godzin sprzeday alkoholu
                                        Z uzasadnienia: Zakócanie porzdku publicznego w zwizku z nocn sprzeda alkoholu w jednym z punktów w centrum miasta nie moe uzasadnia wprowadzenia zakazu we wszystkich punktach prowadzcych tak sprzeda w tym obszarze. Organy gminy i podlege im suby dysponuj innymi, bardziej skonkretyzowanymi (skojarzonymi) rodkami oddziaywania, które w takim ukadzie faktycznym skutecznie ukróc zakócanie porzdku - orzek WSA w Rzeszowie, uchylajc uchwa Rady Miasta.
                                        • 03.07.2019Transakcje na giedach kryptowalut nie bd ju anonimowe?
                                         Giedy kryptowalut maj zosta zobowizane do ujawniania danych swoich klientów. W efekcie transakcje na tego rodzaju giedach przestayby by anonimowe. Wdroenie zmian przewiduj nowe zalecenia Financial Action Task Force. Na razie nie wiadomo jednak, w jakim ksztacie regulacje zostan wprowadzone w 37 krajach nalecych do tej organizacji.
                                         • 03.07.2019Bdzie atwiej odróni kolekcjonerski dowód osobisty od prawdziwego
                                          12 lipca 2019 r. wejdzie w ycie ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Ustawa ta zawiera m.in. regulacje, które maj zapobiega przypadkom posugiwania si, celem wprowadzenia w bd osoby trzeciej, tzw. „dokumentami kolekcjonerskimi” jako dokumentami oryginalnymi. Ustawa penalizuje wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu zbycia repliki dokumentu publicznego. Sankcj bdzie kara grzywny, kara ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
                                          • 02.07.2019Bdzie atwiej odróni kolekcjonerski dowód osobisty od prawdziwego
                                           12 lipca 2019 r. wejdzie w ycie ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Ustawa ta zawiera m.in. regulacje, które maj zapobiega przypadkom posugiwania si, celem wprowadzenia w bd osoby trzeciej, tzw. „dokumentami kolekcjonerskimi” jako dokumentami oryginalnymi. Ustawa penalizuje wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu zbycia repliki dokumentu publicznego. Sankcj bdzie kara grzywny, kara ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
                                           • 28.06.2019Kontynuacja metody opodatkowania podatkiem jednolitym 19% przez spadkobierc
                                            Wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawem, które podlega sukcesji na gruncie prawa podatkowego. Jest to bowiem prawo, które przysugiwao spadkodawcy, a skorzystanie z niego przez spadkodawc powodowao konkretny skutek podatkowy w postaci zapaty tzw. podatku liniowego, a nie wedug skali podatkowej.
                                            • 22.05.2019Podatki 2019: Obligatoryjny split payment bdzie budzi wtpliwoci
                                             Planowane przez resort finansów wprowadzenie dla czci bran obowizku stosowania mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment) moe budzi pewne wtpliwoci interpretacyjne – oceniaj eksperci firmy doradczej PwC. Obecne zastrzeenia do projektu nowelizacji dotycz gównie wysokich sankcji oraz braku doprecyzowania szczegóowych przepisów.
                                             • 21.05.2019Podatki 2019: Obligatoryjny split payment bdzie budzi wtpliwoci
                                              Planowane przez resort finansów wprowadzenie dla czci bran obowizku stosowania mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment) moe budzi pewne wtpliwoci interpretacyjne – oceniaj eksperci firmy doradczej PwC. Obecne zastrzeenia do projektu nowelizacji dotycz gównie wysokich sankcji oraz braku doprecyzowania szczegóowych przepisów.
                                              • 20.05.2019Obrót ziemi roln – liberalizacja prawa sporo zmieni
                                               Aktualne ograniczenia w obrocie ziemi roln doprowadziy do zmniejszenia tempa wzrostu cen ziemi i liczby transakcji sprzeday, a take obnienia wysokoci czynszu dzierawnego gruntów z Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa – wynika z ustale Najwyszej Izby Kontroli. Obecne przepisy zostan najprawdopodobniej wkrótce zliberalizowane, a odpowiednia nowelizacja czeka ju tylko na podpis prezydenta.
                                               • 17.05.2019Obrót ziemi roln – liberalizacja prawa sporo zmieni
                                                Aktualne ograniczenia w obrocie ziemi roln doprowadziy do zmniejszenia tempa wzrostu cen ziemi i liczby transakcji sprzeday, a take obnienia wysokoci czynszu dzierawnego gruntów z Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa – wynika z ustale Najwyszej Izby Kontroli. Obecne przepisy zostan najprawdopodobniej wkrótce zliberalizowane, a odpowiednia nowelizacja czeka ju tylko na podpis prezydenta.
                                                • 25.04.2019Uwaaj, aby nie wsi niewiadomie na karuzel VAT
                                                 Z orzecznictwa TS UE: ...Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, e nabywajc towar, uczestniczy w transakcji wykorzystanej do popenienia oszustwa w podatku VAT (...) powinien zosta uznany za osob biorc udzia w tym oszustwie, bez wzgldu na to, czy czerpie on korzyci z odsprzeday dóbr.
                                                 • 10.04.2019Klauzula naduycia prawa w ustawie o VAT
                                                  Zgodnie z definicj okrelon w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug przez naduycie prawa rozumie si dokonanie czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która pomimo speniania warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miaa zasadniczo na celu osignicie korzyci podatkowych, których przyznanie byoby sprzeczne z celem, którym su te przepisy. Jest to tzw. maa klauzula obejcia prawa podatkowego. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obejmujca wszelkie pozostae podatki zawarta zostaa w Ordynacji podatkowej.
                                                  • 12.03.2019Brak nowej ustawy moe zablokowa dziaalno brany tytoniowej
                                                   Produkcja, sprzeda i eksport wyrobów tytoniowych w Polsce mog si okaza niemoliwe od 20 maja br. – alarmuj Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców oraz Polska Izba Handlu. Organizacje apeluj o maksymalne przyspieszenie prac nad projektem ustawy, bez której nie bdzie moliwe wdroenie nowego unijnego systemu ledzenia ruchu oraz pochodzenia wyrobów tytoniowych (tzw. system Track&Trace).

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] nastpna strona »