Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

diety pracownik闚

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 11.03.2019Diety z tytu逝 krajowej podró篡 s逝瘺owej na razie bez zmian
   Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery bud瞠towej ustali we w豉snym zakresie warunki wyp豉cania pracownikom nale積o軼i z tytu逝 podró篡 s逝瘺owej na obszarze kraju i poza jego granicami - w tym tak瞠 diet w wysoko軼i wy窺zej ni 30 z - w drodze regulacji zak豉dowych. Nale篡 jednocze郾ie podkre郵i, 瞠 ewentualna zmiana wysoko軼i diety z tytu逝 podró篡 krajowej wi您a豉by si z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wp造wem na finanse publiczne - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
   • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
    • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
     • 05.03.2019Wydatki na posi趾i dla pracowników pracuj帷ych w nadgodzinach w kosztach firmy
      Pytanie:  W sytuacji polecenia pracownikowi pracy w nadgodzinach, Wnioskodawca zapewnia takiemu pracownikowi mo磧iwo嗆 spo篡cia ciep貫go posi趾u, który jest przywo穎ny i spo篡wany w jadalniach wydzia這wych, a jego koszt ponoszony jest przez Spó趾 ze 鈔odków obrotowych. Czy wydatki poniesione przez Spó趾 na zakup takich posi趾ów dla pracowników s dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?
      • 30.01.2019WSA. Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej zwolniony z PIT
       Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w sposób odmienny okre郵i podró s逝瘺ow i podró osoby nieb璠帷ej pracownikiem to w ramach zabiegów interpretacyjnych znaczenia tych poj耩 nie mo積a zrównywa. W 鈍ietle powy窺zego nale篡 przyj望, 瞠 aby osoba nieb璠帷a pracownikiem mog豉 skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f. konieczne jest odbycie przez ni podró篡 oraz ustalenie, 瞠 celem tej podró篡 jest osi庵ni璚ie przychodu. Nadto otrzymane 鈍iadczenie nie mo瞠 zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
       • 29.01.2019NSA. Darmowy posi貫k dla pracowników z PIT
        Z uzasadnienia: Po pierwsze, skoro pracownik korzysta z wy篡wienia zapewnionego przez pracodawc, to nale篡 uzna, 瞠 korzysta z niego w pe軟i dobrowolnie. Po drugie, koszty wy篡wienia pracownik musi ponosi niezale積ie od tego czy jest w pracy, czy w miejscu zamieszkania. Po trzecie, korzy嗆 ta jest wymierna i przypisana indywidualnie pracownikowi. Tym samym, otrzymane z powy窺zego tytu逝 przez pracownika wymierne i okre郵one 鈍iadczenie b璠zie stanowi inne nieodp豉tne 鈍iadczenie, a jego warto嗆 przychód pracownika ze stosunku pracy.
        • 20.12.2018MF: Podró s逝瘺owa przedsi瑿iorcy
         Ministerstwio Finansów udost瘼ni這 kompaktowe wyja郾ienia dotycz帷e zasad rozliczania kosztów w przypadku podró篡 s逝瘺owej osoby prowadz帷ej dzia豉lno嗆 gospodarcz (przedsi瑿iorcy), za któr nale篡 uzna wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i poza miejscowo軼i, w której znajduje si siedziba przedsi瑿iorcy lub sta貫 miejsce wykonywania dzia豉lno軼i. Co istotne - wyja郾ienia dotycz przychodów i odpowiadaj帷ych im kosztów do ko鎍a 2018 r. - od 1.01.2019 r. zmienia si bowiem cz窷 przepisów dotycz帷ych rozliczania kosztów eksploatacji samochodów.
         • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspó逍racownikami mog by kosztem
          Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych us逝g gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewn徠rz podlega wy陰czeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako b喚dny nale篡 odrzuci taki wynik wyk豉dni, który zdaje si afirmowa organ, 瞠 dzia豉nia spó趾i (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wi璚 niejako w sferze zewn皻rznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wi璚 odnosz帷ych si do wydatków determinowanych wy陰cznie celem kreowania swojego wizerunku.
          • 19.10.2018Rozliczanie podró篡 s逝瘺owej przedsi瑿iorcy
           W trakcie podró篡 s逝瘺owej, jako przedsi瑿iorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwi您ane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zosta造 poniesione w celu osi庵ni璚ia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu 廝ód豉 przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dzia豉lno軼i.
           • 15.10.2018Rozliczanie podró篡 s逝瘺owej przedsi瑿iorcy
            W trakcie podró篡 s逝瘺owej, jako przedsi瑿iorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwi您ane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zosta造 poniesione w celu osi庵ni璚ia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu 廝ód豉 przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dzia豉lno軼i.
            • 07.08.2018Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kosztach firmy
             Pytanie: Czy warto嗆 鈍iadcze ponoszonych przez pracodawc na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pog喚bianie wiedzy merytorycznej pracowników w zwi您ku z wykonywanymi przez nich obowi您kami i czynno軼iami s逝瘺owymi, w tym wynagrodze wyp豉canych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnie z ca這軼i lub cz窷ci dnia pracy, przys逝guj帷ych pracownikom podejmuj帷ym nauk lub podnosz帷ym kwalifikacje zawodowe, stanowi koszt uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych? 
             • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie b璠帷ej pracownikiem nie musi by s逝瘺owa
              Z uzasadnienia: ...Poj璚ia "podró篡" nie nale篡 uto窺amia z "podró膨 s逝瘺ow" – poj璚iem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podró篡" nale篡 przyj望, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwi您ku z za豉twianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okre郵onych czynno軼i. W przypadku pracowników zwolnieniem obj皻e s wy陰cznie diety i inne nale積o軼i za czas ich podró篡 s逝瘺owej, natomiast u osób nieb璠帷ych pracownikami mowa jest o 鈍iadczeniach otrzymanych w zwi您ku z szeroko rozumian podró膨...  
              • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
               Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówili鄉y w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przyk豉dach pokazali鄉y najcz窷ciej wyst瘼uj帷e problemy i ich rozwi您ania, pokazuj帷 jednocze郾ie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwi您aniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotar造 do nas w trakcie publikowania poradnika.
               • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                W kolejnym odcinku poradnika omawiaj帷ego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w uj璚iu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwa瘸nia po鈍i璚one rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami post瘼owania z dokumentami ksi璕owymi sporz康zonymi w j瞛yku obcym, ustaleniem warto軼i z這towej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
                 Kolejny odcinek poradnika w ca這軼i po鈍i璚imy kwestiom zwi您anym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej cz窷ci mogli軼ie si przekona, 瞠 krajowe i zagraniczne wyjazdy s逝瘺owe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumia貫 – wyjazdy za granic wi捫 si zwykle z wy窺zymi wydatkami, wyst瘼uj naturalne trudno軼i w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca mo瞠 okre郵i wi璚ej ni jeden kraj docelowy, co równie wp造wa na sposób rozliczenia delegacji.
                 • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                  Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówili鄉y w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przyk豉dach pokazali鄉y najcz窷ciej wyst瘼uj帷e problemy i ich rozwi您ania, pokazuj帷 jednocze郾ie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwi您aniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotar造 do nas w trakcie publikowania poradnika.
                  • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                   W kolejnym odcinku poradnika omawiaj帷ego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w uj璚iu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwa瘸nia po鈍i璚one rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami post瘼owania z dokumentami ksi璕owymi sporz康zonymi w j瞛yku obcym, ustaleniem warto軼i z這towej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                   • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                    Zapraszamy do trzeciej cz窷ci praktycznego poradnika po鈍i璚onego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwa瘸 b璠ziemy skutki podatkowe powstaj帷e przy rozliczaniu krajowych podró篡 s逝瘺owych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwi您anymi z podró瘸mi osób 鈍iadcz帷ych us逝gi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                    • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
                     Kolejny odcinek poradnika w ca這軼i po鈍i璚imy kwestiom zwi您anym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej cz窷ci mogli軼ie si przekona, 瞠 krajowe i zagraniczne wyjazdy s逝瘺owe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumia貫 – wyjazdy za granic wi捫 si zwykle z wy窺zymi wydatkami, wyst瘼uj naturalne trudno軼i w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca mo瞠 okre郵i wi璚ej ni jeden kraj docelowy, co równie wp造wa na sposób rozliczenia delegacji.
                     • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                      Witamy w drugiej cz窷ci praktycznego poradnika po鈍i璚onego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podró瘸mi krajowymi i w徠pliwo軼iami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwi您ku z wyp豉caniem nale積o軼i z tytu逝 podró篡 s逝瘺owych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów w豉軼icieli i wspólników spó貫k osobowych i przyjrzymy si dokumentom s逝膨cym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, rycza速y, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                      • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                       Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, po鈍i璚onego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, b璠帷ego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obs逝gi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jeste鄉y producentem, a którego wersj demo mo瞠cie pobra w ka盥ej chwili (link na ko鎍u artyku逝). Ze wzgl璠u na obj皻o嗆 materia逝 poradnik publikujemy w odcinkach, które b璠 si pojawia造 codziennie przez kilka najbli窺zych dni. Zapraszamy do lektury!
                       • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                        Zapraszamy do trzeciej cz窷ci praktycznego poradnika po鈍i璚onego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwa瘸 b璠ziemy skutki podatkowe powstaj帷e przy rozliczaniu krajowych podró篡 s逝瘺owych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwi您anymi z podró瘸mi osób 鈍iadcz帷ych us逝gi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                        • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                         Witamy w drugiej cz窷ci praktycznego poradnika po鈍i璚onego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podró瘸mi krajowymi i w徠pliwo軼iami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwi您ku z wyp豉caniem nale積o軼i z tytu逝 podró篡 s逝瘺owych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów w豉軼icieli i wspólników spó貫k osobowych i przyjrzymy si dokumentom s逝膨cym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, rycza速y, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                         • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                          Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, po鈍i璚onego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, b璠帷ego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obs逝gi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jeste鄉y producentem, a którego wersj demo mo瞠cie pobra w ka盥ej chwili (link na ko鎍u artyku逝). Ze wzgl璠u na obj皻o嗆 materia逝 poradnik publikujemy w odcinkach, które b璠 si pojawia造 codziennie przez kilka najbli窺zych dni. Zapraszamy do lektury!
                          • 28.05.2018Pracownicy za granic - problemy z ustaleniem rodzaju wyjazdu
                           W przypadku, w którym pracownik zostaje przez pracodawc wys豉ny za granic powstaje trudno嗆 w ustaleniu, czy b璠zie to dla niego podró s逝瘺owa czy te oddelegowanie, które podró膨 s逝瘺ow nie jest. Obie te formy wyjazdu pracownika przynosz odr瑿ne skutki, nak豉daj bowiem na pracodawc inne obowi您ki.
                           • 25.05.2018Pracownicy za granic - problemy z ustaleniem rodzaju wyjazdu
                            W przypadku, w którym pracownik zostaje przez pracodawc wys豉ny za granic powstaje trudno嗆 w ustaleniu, czy b璠zie to dla niego podró s逝瘺owa czy te oddelegowanie, które podró膨 s逝瘺ow nie jest. Obie te formy wyjazdu pracownika przynosz odr瑿ne skutki, nak豉daj bowiem na pracodawc inne obowi您ki.
                            • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
                             Pytanie: Czy wyp豉cone pracownikowi kwoty z tytu逝 cz窷ciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spó趾a jako p豉tnik PIT nie b璠zie zobowi您ana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
                             • 07.05.2018ZUS: Podstawa wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne
                              Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane sk豉dki na Twoje ubezpieczenia spo貫czne.
                              • 30.04.2018ZUS: Podstawa wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne
                               Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane sk豉dki na Twoje ubezpieczenia spo貫czne.
                               • 19.03.2018NSA. Warto嗆 posi趾ów powy瞠j diety z PIT
                                Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta wy陰cznie warto嗆 tej cz窷ci otrzymanych przez pracownika 鈍iadcze na pokrycie kosztów wy篡wienia w podró篡 (bez wzgl璠u na form tego 鈍iadczenia), która nie przekracza wysoko軼i diety z tytu逝 podró篡 s逝瘺owej. Rezygnacja przez pracodawc z wyp豉cania diety na rzecz zapewnienia bezp豉tnego i pe軟ego wy篡wienia nie oznacza, 瞠 w takiej sytuacji ww. zwolnienie nie okre郵a limitu dla nale積o軼i zwi您anych z wy篡wieniem pracownika podczas podró篡 s逝瘺owej - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                • 18.01.2018Koszty pakietów medycznych dla partnerów i cz這nków rodzin pracowników
                                 Za „koszty pracownicze” mo積a uzna wydatki dotycz帷e zakupu pakietów medycznych dla cz這nków rodzin/partnerów 篡ciowych pracowników. 安iadczenie to bowiem jest zwi您ane ze stosunkiem pracy 陰cz帷ym pracownika z pracodawc (gdyby nie ten stosunek cz這nkowie rodzin/partnerzy 篡ciowi pracowników nie partycypowa造by w nabytych pakietach medycznych).
                                 • 17.01.2018Parametry i wska幡iki 2018: Pracownik
                                  Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                                  • 11.01.2018MF: Wa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
                                   W zwi您ku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pó幡. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie wesz造 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w uj璚iu tematycznym, wa積iejsze z nich.
                                   • 10.01.2018MF: Wa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
                                    W zwi您ku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pó幡. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie wesz造 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w uj璚iu tematycznym, wa積iejsze z nich.
                                    • 14.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                                     Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w 篡cie 1 stycznia 2018 r., nie omin tak瞠 zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a tak瞠 podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zak豉dowej organizacji zwi您kowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, 鈍iadcze z ZF吁, czy dop豉t do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane by造 w rozporz康zeniach, a dotycz帷e szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nale積o軼i zwi您anych z lokalem mieszkalnym.
                                     • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                                      Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w 篡cie 1 stycznia 2018 r., nie omin tak瞠 zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a tak瞠 podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zak豉dowej organizacji zwi您kowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, 鈍iadcze z ZF吁, czy dop豉t do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane by造 w rozporz康zeniach, a dotycz帷e szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nale積o軼i zwi您anych z lokalem mieszkalnym.
                                      • 26.09.2017Ró積ice kursowe przy rozliczaniu zagranicznych podró篡
                                       Pytanie: Czy na Wnioskodawcy ci捫y obowi您ek p豉tnika od kwoty w z這tych, stanowi帷ej ró積ic pomi璠zy kwot zwróconych pracownikowi wydatków i wyp豉conej diety w EUR, przeliczonej na z這te wed逝g kursu 鈔edniego walut obcych og豉szanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj帷ego dzie zako鎍zenia podró篡 s逝瘺owej, a kwot zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wyp豉conej diety w EUR, stanowi帷ej koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, przeliczonej na z這te wed逝g kursu 鈔edniego walut obcych og豉szanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj帷ego dzie uzyskania przychodu?
                                       • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wy篡wienia ponad limit diet
                                        Z uzasadnienia: Niezale積ie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywaj帷ej podró wy篡wienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz窷 otrzymanego 鈍iadczenia zwi您anego z wy篡wieniem, która nie przekracza wysoko軼i diety okre郵onej w rozporz康zeniu ws. nale積o軼i z tytu逝 podró篡 s逝瘺owej.
                                        • 04.07.2017Podró瞠 s逝瘺owe pracownika. Op豉ty parkingowe i za autostrad w kosztach firmy
                                         Pytanie podatnika: Czy koszty op豉t za przejazd p豉tn autostrad, innymi p豉tnymi drogami, koszty poniesione w zwi您ku z postojem w strefie p豉tnego parkowania oraz op豉ty parkingowe b璠 podlega造 zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych wynikaj帷ych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wysoko軼i nie przekraczaj帷ej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (czyli do wysoko軼i kwoty tzw. kilometrówki)?
                                         • 30.06.2017Wydatki wliczane do warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go
                                          Przepisy ustaw podatkowych okre郵aj definicj warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okre郵aj warto嗆 pocz徠kow 鈔odków trwa造ch najcz窷ciej wed逝g ceny nabycia – w przypadku zakupu 鈔odka trwa貫go, oraz wed逝g kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia 鈔odka trwa貫go we w豉snym zakresie.
                                          • 29.06.2017Wydatki wliczane do warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go
                                           Przepisy ustaw podatkowych okre郵aj definicj warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okre郵aj warto嗆 pocz徠kow 鈔odków trwa造ch najcz窷ciej wed逝g ceny nabycia – w przypadku zakupu 鈔odka trwa貫go, oraz wed逝g kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia 鈔odka trwa貫go we w豉snym zakresie.
                                           • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT nale篡 udowodni
                                            Z uzasadnienia: Podatnik korzystaj帷 z ulgi powinien posiada dowody na jej prawid這we zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadza這by si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystaj帷ych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazuj帷y na "cel zapewniaj帷y potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkre郵i tak瞠 nale篡, 瞠 celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzy軼i podatkowej po stronie wynajmuj帷ego lokal mieszkalny, ale ze wzgl璠ów spo貫cznych zapobie瞠nie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzy軼i polegaj帷ego na ni窺zym nie podlegaj帷ym opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g czynszu p豉conego przez najemc.
                                            • 12.06.2017Nagrody dla pracowników. Kiedy rozliczy koszty pracodawcy?
                                             Nagrody wyp豉cane pracownikom s niew徠pliwie kosztami pracowniczymi. Mog zatem by kosztem uzyskania przychodu. Pozostaje tylko pytanie: w którym momencie mo積a je odliczy, w momencie wyp豉ty czy mo瞠 w okresie, za który s nale積e? 
                                             • 15.05.2017Delegacje i diety. Przychody ze stosunku pracy
                                              Z uzasadnienia: W 鈍ietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest, 瞠 niezale積ie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wy篡wienie podczas wykonywania zada s逝瘺owych poza miejscowo軼i, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza sta造m miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz窷 otrzymanego 鈍iadczenia zwi您anego z wy篡wieniem, która nie przekracza wysoko軼i diety okre郵onej w przepisach.
                                              • 04.05.2017Ustalanie podstawy wymiaru sk豉dek pracownik闚 delegowanych za granic po zmianach
                                               W rozporz康zeniu Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó這wych zasad ustalania podstawy wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1.10.2016 r. obowi您uj zmiany dotycz帷e podstawy wymiaru sk豉dek pracowników zatrudnionych za granic u polskich pracodawców. Przypominamy dzisiaj wyja郾ienia Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych opracowane w zwi您ku z t zmian.
                                               • 20.04.2017PIT. Podró s逝瘺owa przy umowie zlecenia
                                                Pytanie: Czy od zwróconych zleceniobiorcy wydatków zwi您anych z wykonywaniem us逝g poza granicami kraju, w formie zwrotu kosztów noclegów oraz w postaci dodatkowego 鈍iadczenia pieni篹nego tytu貫m rekompensaty zwi瘯szonych kosztów utrzymania podczas podró篡 do wysoko軼i okre郵onej w odpowiednich przepisach, pobiera si zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                                • 19.04.2017PIT. Podró s逝瘺owa przy umowie zlecenia
                                                 Pytanie: Czy od zwróconych zleceniobiorcy wydatków zwi您anych z wykonywaniem us逝g poza granicami kraju, w formie zwrotu kosztów noclegów oraz w postaci dodatkowego 鈍iadczenia pieni篹nego tytu貫m rekompensaty zwi瘯szonych kosztów utrzymania podczas podró篡 do wysoko軼i okre郵onej w odpowiednich przepisach, pobiera si zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                                 • 29.03.2017Wydatki na produkty spo篡wcze dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
                                                  Pracodawcy, chc帷 poprawi komfort pracy swoich pracowników, cz瘰to nabywaj podstawowe produkty spo篡wcze (np. kaw, herbat, zimne napoje, drobne przek御ki), które s nast瘼nie przekazywane pracownikom podczas ich wewn皻rznych spotka roboczych, a tak瞠 s im udost瘼niane w firmowej kuchni. Pracodawcy maj jednak w徠pliwo軼i, czy we wszystkich tych przypadkach wydatki poniesione na produkty spo篡wcze mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
                                                  • 28.03.2017Wydatki na produkty spo篡wcze dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
                                                   Pracodawcy, chc帷 poprawi komfort pracy swoich pracowników, cz瘰to nabywaj podstawowe produkty spo篡wcze (np. kaw, herbat, zimne napoje, drobne przek御ki), które s nast瘼nie przekazywane pracownikom podczas ich wewn皻rznych spotka roboczych, a tak瞠 s im udost瘼niane w firmowej kuchni. Pracodawcy maj jednak w徠pliwo軼i, czy we wszystkich tych przypadkach wydatki poniesione na produkty spo篡wcze mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nast瘼na strona »