Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencji restrukturyzacji

 • 11.10.2021Podatki 2022: Nowe rozporządzenie ws. zwrotu akcyzy dla rolników
  W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr oleju – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Stawka pozostanie bez zmian względem obecnego roku. Na zwroty przygotowano w przyszłorocznym budżecie 1,34 mld zł.
 • 24.08.2021NSA. Unijne wsparcie nie wpływa na VAT
  Unijna forma wsparcia finansowego obejmująca zarówno dystrybucyjne formy działania (wycofanie z rynku owoców i warzyw w celu ich bezpłatnego przekazania wymienionym podmiotom), jak i formy niedystrybucyjne (niezbieranie plonów i zielone zbiory), nie może być traktowana jako mająca wpływ na cenę z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania podatników będących w podobnej sytuacji. Wsparcie to ma charakter rekompensacyjny dla podmiotów je uzyskujących z uwagi na niezawinioną utratę rynku zbytu w kontekście poniesionych kosztów produkcyjnych, a nie rekompensaty ceny.
 • 11.01.2021Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm – wsparcie dla 45 branż
  Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program Polskiego Funduszu Rozwoju wspierający firmy z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z epidemią COVID-19. W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 o wartości 13 mld zł mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję finansową PFR. Subwencja finansowa będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji i w umowie subwencji finansowej.
 • 16.08.2019Umorzenie zobowiązania wymaga uwzględnienia możliwości płatniczych zobowiązanego – również przyszłych
  Teza: Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przesłanką zastosowania przewidzianych w tym przepisie ulg jest stwierdzenie ważnego interesu zainteresowanego. Dopiero wystąpienie tej przesłanki daje podstawę do działania organu administracyjnego w ramach uznania administracyjnego i rozstrzygnięcia o uldze co jednak powinno nastąpić z uwzględnieniem możliwości płatniczych wnioskodawcy oraz stanu finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego.
 • 16.01.2018Dwóch nabywców na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Pytanie: Jakie dokumenty będą podstawą do odliczenia podatku VAT w przypadku faktury wystawionej na dwóch nabywców (dwóch podatników; wnioskodawców)? W przypadku faktury wystawionej na dwóch nabywców (będących wnioskodawcami), czy możliwe jest wystawienie dwóch oryginałów tej samej faktury? Czy prawidłowe jest wystawienie oryginału i kopii faktury i przekazanie nabywcom? Czy w tym wypadku kopia faktury może stanowić podstawę do odliczenia podatku VAT?
 • 21.08.2017NSA. Kiedy środek trwały jest kompletny i zdatny do użytku?
  Z uzasadnienia: Warunki kompletności i zdatności do użytku środka trwałego są spełnione wówczas, gdy może on być legalnie przyjęty do użytkowania w działalności gospodarczej. Niespełnienie określonych wymogów prawnych, od których uzależniona jest możliwość legalnego wykorzystania "środka trwałego" powoduje, że taki środek nie może być uznany za "zdatny do użytku".
 • 08.12.2016Podatki 2017: Prezydent podpisał dwie ustawy podatkowe
  Prezydent Andrzej Duda podpisał w ostatni wtorek dwie ustawy podatkowe. Zmiany będą dotyczyć stosowania przez Polskę zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) kwot umorzonych wierzytelności zgodnie z jednym z przepisów ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 17.08.2016Podatki 2016: Zmiany ws. opodatkowania umarzanych wierzytelności ARiMR
  Kwoty umarzanych wierzytelności Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o ARiMR oraz ustawy o podatku dochodowym PIT.
 • 15.01.2016WSA. Odliczenie VAT: Rejestracja jako podatnik VAT to nie wszystko
  Z uzasadnienia: Skarżący w kwestionowanym zakresie nie posiadał statusu podatnika VAT, a zatem nie spełniał zasadniczego warunku uprawniające do odliczenia podatku naliczonego. Okolicznością bez znaczenia jest przy tym fakt złożenia przez Skarżącego zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb VAT. Rejestracja jest czynnością o charakterze administracyjnym i nie przesądza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT.
 • 19.11.2015Odpis amortyzacyjny przed dotacją a koszty podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne naliczone przed otrzymaniem dotacji będą w całości kosztem uzyskania przychodów, a jednocześnie czy w miesiącu otrzymania dotacji Wnioskodawca powinien zmniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów?
 • 10.07.2014Świadczenia pielęgnacyjne dla rolników
  Teza: Negatywna przesłanka przyznania rolnikowi świadczenia pielęgnacyjnego odnosi się wyłącznie do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Samo posiadanie gruntów rolnych o powierzchni niepozwalającej na objęcie rolniczym obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, z którym to posiadaniem nie wiąże się ani faktyczne uprawianie gruntów, ani też zarządzanie nimi i czerpanie korzyści finansowych, nie pozbawia rolnika uprawnienia do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.
 • 31.03.2014Postępowanie egzekucyjne przed końcem okresu przedawnienia
  Teza: Konsekwencją spóźnionego, bo dokonanego po upływie okresu przedawnienia, zawiadomienia podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego, jest brak przerwania biegu przedawnienia. Podejmując próby wyegzekwowania należności podatkowych, na kilka dni przed upływem terminu przedawnienia, organ egzekucyjny musi mieć świadomość ryzyka utraty podstawy prawnej takich działań, jeżeli przed końcem tego terminu podatnik nie zostanie zawiadomiony o zastosowaniu środka egzekucyjnego.
 • 19.02.2013NIK wykryła liczne uchybienia w KRUS
  Prowadzone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kontrole są niepełne i zbyt rzadkie, a koszty utrzymania terenowych jednostek za wysokie – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, która wzięła pod lupę centralę oraz osiem oddziałów regionalnych KRUS.
 • 02.11.2012Rząd wyda kolejne miliony na wynagrodzenia
  Rząd wydaje kolejne miliony na opłacenie pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Jeszcze w tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie dodatkowe 8,928 mln zł. Zgodę na przekroczenie limitu wynagrodzeń bezosobowych wydał szef resortu finansów.
 • 18.10.2012PARP nauczy, jak zostać przedsiębiorcą
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała nowy bezpłatny e-book pn. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Informator ma pomóc przede wszystkim nowopowstającym firmom.
 • 16.09.2011Rusza nowy program pomocy dla przedsiębiorców
  W wrześniu rusza program „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania 312, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacje (maksymalnie 300 tys. zł) obejmują utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich.
 • 04.04.2011Płatności bezpośrednie dla rolników – trwa nabór wniosków
  Ponad 103 tys. rolników złożyło do końca marca br. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie można się ubiegać do 16 maja br. Dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca, jednak należna rolnikowi dopłata będzie w takich wypadkach pomniejszana o 1 procent za każdy dzień opóźnienia.  
 • 08.03.2011Wnioski o dopłaty przez Internet
  W 2011 roku, po raz pierwszy od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych, jak i przez Internet – poinformował departament płatności bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powstaje już wzór elektronicznego formularza, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad rozporządzeniem, które określi warunki i tryb składania wniosków przez Internet.  
 • 14.02.2011Dopłaty dla rolników – rozdzielone 2/3 kwoty za 2010 r.
  Na konta bankowe ponad miliona rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała już blisko 8,4 mld zł, czyli 65,6 proc. kwoty dopłat bezpośrednich za 2010 r. Ich wypłata potrwa do 30 czerwca. Po raz pierwszy wsparcie dla polskich rolników osiągnie poziom 100 proc. wysokości dopłat obowiązujących w piętnastu państwach tzw. starej UE.  
 • 10.01.2011Unijne fundusze dla wsi – wykorzystane blisko 20 mld zł
  Do 7 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na bankowe konta rolników prawie 19,8 mld zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość wypłaconych środków z lokuje Polskę na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów członkowskich UE pod względem wykorzystania wsparcia dla rolnictwa. Dla porównania w Niemczech wypłacono, w przeliczeniu na złotówki, o około 2,8 mld zł, a we Francji o 3,6 mld zł mniej niż w Polsce.  
 • 08.12.2010Dopłaty dla rolników: 3,5 mld w cztery dni
  Tegoroczne płatności bezpośrednie dla rolników są rekordowo wysokie – poinformował Tomasz Kołodziej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ciągu czterech pierwszych dni ich realizacji na konta bankowe ponad 456 tys. rolników ARiMR przekazała prawie 3,5 mld zł.  Agencja rozpoczęła wypłatę 1 grudnia. Do uzyskania wsparcia jest uprawnionych blisko 1,4 mln rolników, którzy wiosną tego roku złożyli wnioski o dopłaty.  
 • 29.11.2010Fundusze unijne dla wsi: 2,4 mld zł na modernizację gospodarstw
  3 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych. Nabór zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach – będą z niego wyłączeni rolnicy z województwa wielkopolskiego, gdzie środki na ten cel zostały wykorzystane w 2007 i 2009 r. Korzystniejsze będą zasady ubiegania się o pomoc - główna zmiana dopuszcza możliwość składania jednego wniosku wspólnie przez kilku rolników. Do wykorzystania przewidziano około 2,39 mld zł.  
 • 23.11.2010ARiMR z akredytacją na udzielanie pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie odpowiedzialna za realizację działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” - przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie przyznania ARiMR akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proponowany termin rozpoczęcia obowiązywania akredytacji to 10 grudnia 2010 roku.  
 • 19.11.2010Preferencyjne kredyty dla rolników: ARiMR dopłaci do odsetek
  W piątek 19 listopada weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Wprowadza ono korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów rolniczych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: wyższe dopłaty do oprocentowania, możliwość zawieszania przez banki spłaty rat kapitału oraz prawo do pomocy de minimis na nabycie udziałów lub akcji.  
 • 28.10.2010Administracja publiczna – jest projekt cięć
    Ograniczenie zatrudnienia w administracji publicznej, poprawa jej efektywności poprzez zmiany w strukturze zatrudnienia oraz obniżka kosztów jej funkcjonowania – to najważniejsze cele ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2013, której projekt przyjęła Rada Ministrów. Regulacja jest częścią pakietu konsolidacji finansów publicznych.
 • 15.10.2010Udzielanie preferencyjnych kredytów dla rolnictwa atrakcyjniejsze dla banków
  Podwyższenie wskaźnika stanowiącego podstawę do obliczania wysokości oprocentowania udzielanych rolnikom preferencyjnych kredytów przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzja jest efektem znacznego spadku opłacalności udzielania tych kredytów przez banki, zwłaszcza spółdzielcze, które pozyskują środki na takie kredyty na rynku międzybankowym.
 • 02.09.2010Zmiany w organizacji rynków rolnych
  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Nowe rozwiązania przygotowano ze względu na konieczność dostosowania polskich przepisów do wspólnotowych. Dotyczą one m.in. nałożenia na samorządy województw obowiązku rejestracji grup producentów rolnych oraz nadania uprawnień kontrolnych szefom regionalnych oddziałów ARiMR.
 • 26.08.2010Renty strukturalne: Nabór od 1 września
  Na początku przyszłego miesiąca rozpoczyna się ostatni nabór wniosków o przyznanie rent strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do podziału jest 365 mln euro. Z szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że renty będzie mogło otrzymać ponad 6 tys. rolników, którzy przekażą swoje grunty następcom lub innym rolnikom na powiększenie ich gospodarstw, a przy tym zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej.
 • 24.08.2010Unijne środki dla wsi: Wyższe limity w tegorocznym naborze wniosków
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowuje w tym roku rekordowe zainteresowanie naborem wniosków o przyznanie premii na ułatwianie startu młodym rolnikom. Duża popularność tej formy pomocy jest zaskoczeniem, ponieważ w naborach w 2008 i 2009 roku wniosków było znacznie mniej. Minister rolnictwa zdecydował więc, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony i wyniesie 200 mln euro.
 • 13.07.2010Unijne pieniądze dla wsi: ARiMR wypłaciła ponad 15,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przydzieliła 70 proc. środków przewidzianych do wypłaty za jej pośrednictwem w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do beneficjentów trafiło już ponad 15,4 mld zł, a pozostałe już rozdysponowane środki są zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR wieloletnich zobowiązań. Dotyczy to m.in. wypłat przyznanych w ubiegłych latach rent strukturalnych, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z programu rolnośrodowiskowego, a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.
 • 13.07.2010320 mln euro dla rybaków i armatorów
  Ponad 322 mln zł otrzymali rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy podpisali z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o przyznanie wsparcia z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" i wywiązali się z przyjętych zobowiązań.
 • 12.07.2010ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców
  Utworzenie ponad 10 tys. nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich planują najmniejsi przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – wynika ze wstępnej analizy dokumentów przyjętych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wnioskodawcy najczęściej deklarują utworzenie w swoich firmach dwóch nowych miejsc pracy.
 • 08.06.2010Udana restrukturyzacja cukrownictwa
  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania restrukturyzacyjne Krajowej Spółki Cukrowej SA. Według NIK, realizując zadania reformy rynku cukru w Unii Europejskiej, spółka wygasiła produkcję w 16 cukrowniach, wytypowanych według racjonalnych i stabilnych kryteriów. Z kolei inwestując ponad 500 mln zł w cukrownie produkcyjne, poprawiła zdolności przerobowe, obniżyła techniczny koszt wytworzenia, zwiększyła wydajność pracy i rentowność produkcji.
 • 24.05.2010290 mln zł pomocy dla rybaków i armatorów
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła dotychczas ponad 290 mln zł rybakom i armatorom statków rybackich w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO Ryby), którego budżet wynosi około 1 mld euro.
 • 18.05.2010Unijne dopłaty dla rolnictwa: Wnioski złożyło 1,3 mln gospodarstw
  W poniedziałek 17 maja upłynął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Według wstępnych danych, biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęły ponad 1 mln 311 tys. wniosków. Liczba ta będzie większa, ponieważ część rolników wysyła dokumenty pocztą i w ciągu najbliższych dni dotrą one do ARiMR. Wszyscy, którzy zdążyli złożyć wnioski w podstawowym terminie, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości.
 • 28.04.2010Dopłaty bezpośrednie: ARiMR ponagla rolników
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaapelowała rolników o szybsze składanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Do 26 kwietnia potencjalni beneficjenci pomocy złożyli tylko 407 tys. wniosków. ARiMR spodziewa się, że do biur powiatowych wpłynie ich jeszcze prawie milion. Czasu na osobiste złożenie lub wysłanie wniosków pocztą jest coraz mniej, ponieważ podstawowy termin upływa w tym roku 17 maja. Rolnicy mogą co prawda składać wnioski do 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna im płatność będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.
 • 12.03.2010BCC: Prywatyzacja powinna zostać zakończona do 2011 r.
  Trzeba zakończyć żywot resortu Skarbu Państwa i koniecznie zlikwidować lub zmienić formułę działania Agencji Rozwoju Przemysłu; instytucje te staną się zbędne jeśli szybko zostanie dokończony proces prywatyzacji – przekonuje Business Centre Club. Zdaniem organizacji przedsiębiorców, państwowy majątek powinien zostać sprzedany do końca 2011 r., ponieważ społeczne koszty prywatyzacji są wysokie i przedłużanie tego procesu naraża gospodarkę na dalsze niepotrzebne wydatki.
 • 07.01.2010UOKiK zezwala na koncentracje
  Zgodę na pięć transakcji połączeń przedsiębiorstw wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie jednej z nich Agencja Rozwoju Przemysłu może przejąć Kopalnię Soli Kłodawa. Pozostałe cztery porozumienia dotyczą przedsiębiorstw działających na rynkach: motoryzacyjnym, budowy dróg, sprzedaży napojów oraz wydawniczym.
 • 02.12.2009Mniej środków dla funduszy celowych
  Obniżenie w latach 2010-2011 odpisów na rachunki dwóch państwowych funduszy celowych – Funduszu Reprywatyzacji i Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców – to najważniejszy cel przyjętej we wtorek przez rząd nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Minister finansów szacuje, że w 2009 i 2010 r. odpisy na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców z przychodów z prywatyzacji będą wyższe niż w latach poprzednich, co pozwoli wykonywać zaplanowane zadania.
 • 17.11.2009300 mln zł dla sektora rolno-spożywczego
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Do rozdysponowania w 2009 r., w ramach uzupełniającego naboru, jest jeszcze ponad 300 mln zł. W pierwszej kolejności o taką pomoc mogą się ubiegać grupy producentów rolnych, grupy i organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez nie podmioty.
 • 15.09.2009Preferencyjne kredyty dla rolnictwa wciąż dostępne
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że dopłaca do oprocentowania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych dla rolników. Do końca lipca tego roku 8 banków współpracujących z ARiMR otrzymało ponad 37 mln zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych.
 • 10.08.20092/3 województw nadal prowadzi nabór wniosków na inwestycje w działalność pozarolniczą
  W jedenastu województwach regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal przyjmują wnioski rolników o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. W pięciu województwach zakończono przyjmowanie wniosków na to działanie w ramach tegorocznego naboru, ponieważ zostały tam wyczerpane limity środków przewidziane na 2009 rok.
 • 07.08.20091,7 mld zł na modernizację gospodarstw rolnych
  Do pierwszych dni sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 14,1 tys. umów (96,2 proc. przewidywanej liczby) o przyznaniu pomocy finansowej rolnikom, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o uzyskanie wsparcia z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania przyznana w ramach podpisanych umów wynosi ponad 1,7 mld zł.
 • 31.07.2009NIK negatywnie oceniła politykę wobec stoczni w latach 2005-2007
  Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli o działaniach wobec polskich stoczni w dużo większym stopniu niż rynek i prawa ekonomii decydowały względy społeczne i polityczne. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, zbyt często zmieniano strategie i udzielano pomocy publicznej bez niezbędnej decyzji Komisji Europejskiej – wynika z najnowszego raportu NIK, dotyczącego restrukturyzacji i prywatyzacji polskich stoczni w latach  2005-2007.
 • 23.07.2009206 mln zł dla rozpoczynających działalność rolniczą
  Już ponad 4,1 tys. rolników, którzy ubiegali się w 2008 r. o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, otrzymało premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe 206,4 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w 2008 r. 6,5 tys. wniosków od młodych rolników ubiegających się o premie na start zawodowy, a z tej grupy około 5,2 tys. otrzymało z Agencji decyzje o przyznaniu takiego wsparcia.
 • 02.07.2009Unijne fundusze dla rolnictwa na lata 2004-2006 wykorzystane w 100 proc.
  Rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej otrzymali za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6,58 mld zł z Sektorowego Programu Operacyjnego  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (w skrócie – SPO Rolnictwo). To 99 proc. środków, jakie Polska miała do wykorzystania w ramach tego programu. Z wypłaconej kwoty około 5,42 mld zł przypadło na 9 działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, a blisko 1,16 mld zł na 6 pozostałych działań wdrażanych przez samorządy wojewódzkie i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), dla których Agencja wykonała zadania związane z płatnościami.
 • 25.06.2009Obniżki oprocentowania kredytów dla rolników
  Rolnicy i przetwórcy, którzy zawierali umowy kredytowe w okresach, kiedy obowiązywały mniej korzystne niż obecnie warunki przyznawania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencji, mogą ubiegać się o obniżenie płaconego przez siebie oprocentowania. Rozwiązanie to jest dostępne dla tych, którzy zaciągali kredyty z dopłatą Agencji od 8 lipca 2008 r. do 25 lutego 2009 r., oraz dla rolników, którzy zaciągnęli podstawowy kredyt inwestycyjny przed 1 maja 2007 r.
 • 18.06.2009Podsumowanie działalności ARiMR w 2008 r.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała roczne sprawozdanie ze swojej działalności. W 2008 r. Agencja wypłaciła rolnikom, rybakom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego i mieszkańcom wsi 18,3 mld zł. Tylko na konta bankowe 1,43 mln rolników przekazane zostały płatności bezpośrednie w wysokości ponad 10,3 mld zł. To najwyższy poziom wypłat, jaki osiągnięto w 15-letniej historii ARiMR.
 • 15.06.2009Pomoc na rozwój działalności nierolniczej nadal dostępna w 12 regionach
  Rolnicy w 12 województwach nadal mogą składać wnioski o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Przyjmowanie takich wniosków zakończyły natomiast cztery regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z powodu wyczerpania limitu środków przewidzianych na to działanie w 2009 roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Zachodniopomorskiem oraz na Warmii i Mazurach.
 • 25.05.2009Nowe wnioski o środki na zalesianie od 1 czerwca
  Rolnicy, którzy po raz pierwszy chcą się ubiegać o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych, a także zalesianie gruntów innych niż rolne, mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. Będzie to już trzeci nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

[ 1 ] . [ 2 ] następna strona »