Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki

 • 19.06.2020Test na koronawirusa nie jest przychodem dla pracownika
  Dostarczenie rodków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si choroby, niweluje niepodan przez kadego pracodawc absencj pracowników i jest istotne dla terminowego wywizania si pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika - wyjanio Ministerstwo Finansów.
  • 10.06.2020Wynagrodzenie wynikajce z osobistego zaszeregowania, czyli jakie?
   Stawka osobistego zaszeregowania oznacza wynagrodzenie zasadnicze i ewentualny dodatek funkcyjny. Zatem, dla pracownika minimum wynagrodzenia, które musi on otrzyma, stanowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i dodatek funkcyjny przewidziany przepisami dla zajmowanego przez niego stanowiska. Takiego zwizku z wynagrodzeniem zasadniczym nie wykazuj natomiast inne dodatkowe skadniki wynagrodzenia za prac, w tym dodatki: za prac w porze nocnej i za wysug lat oraz premie regulaminowe i nagrody. Dlatego te pojcie "wynagrodzenia wynikajcego z osobistego zaszeregowania" nie obejmuje tych dodatków - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
   • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
    Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
    • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodze  - objanienia prawne MPiPS
     Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców zwróci si do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej o wydanie objanie prawnych dotyczcych wykadni art. 15g tzw. Tarczy antykryzysowej na mocy którego przedsibiorcy mog si ubiega o pomoc w formie wypaty ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych wiadcze na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objtych przestojem ekonomicznym lub obnionym wymiarem czasu pracy oraz rodków z ww. Funduszu na opacenie skadek na ubezpieczenia spoeczne nalenych od pracodawcy od przyznanych wiadcze na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.
     • 28.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
      Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
      • 27.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
       Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
       • 27.05.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
        Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
        • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
         Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
         • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
          Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
          • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
           Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
           • 17.04.2020Telefon subowy do celów prywatnych prywatnych. Jak rozliczy PIT?
            Spóka ponosi miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych przez pracownika pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej. Zasady korzystania z telefonów zostay okrelone w umowach o prac zawartych z pracownikami - . telefon subowy moe by wykorzystywany wycznie do celów subowych. Czy incydentalne korzystanie z telefonu dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy?
            • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
             Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
             • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
              W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
              • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
               W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
               • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 26.03.2020Sprzeday stacjonarna i wysykowa. Czy moliwe jest zwolnienie z kas?
                 Fundacja prowadzi od 20 sierpnia 2019 r. sprzeda wysykow (poczt i kurierem) i stacjonarn tych samych towarów (ksiek) zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej warto sprzeday wysykowej w 2019 r. wyniosa 5494,02 z brutto, natomiast warto sprzeday stacjonarnej w 2019 r. to 1990 z brutto. Czy Fundacja moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia kasy w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym?
                 • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                  Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                  • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                   Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                   • 05.03.2020Podatek cukrowy. Troska o zdrowie, czy o budet?
                    W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów zaproponowano naoenie nowego podatku na wszystkie napoje z dodatkiem substancji o waciwociach sodzcych. W projekcie brak jest natomiast dziaa w zakresie edukacji i innych prozdrowotnych dziaa w zakresie promocji zdrowej diety i aktywnego trybu ycia. Czy rzd przewiduje wspiera aktywno, stosujc niskie stawki VAT np. na usugi fitness lub wprowadzenie moliwoci odliczenia od podatku czci poniesionych wydatków na sport?
                    • 27.02.2020Opata recyklingowa od reklamówek po zmianach
                     Od 1 wrzenia 2019 r. opacie recyklingowej podlegaj wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjtkiem bardzo lekkich toreb (tzw. zrywek). Opat naley wnosi do 15 dnia miesica nastpujcego po kwartale, w którym zostaa pobrana. Oznacza to, e opat za pierwszy kwarta 2020 r. naley zapaci do 15 kwietnia 2020 r. Przy czym, opat recyklingow pobieran od klientów od 1 wrzenia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. trzeba uregulowa do 15 marca 2020 r. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. przedsibiorcy musz prowadzi ewidencj nabytych i wydanych toreb foliowych - w postaci papierowej lub elektronicznej.
                     • 27.02.2020Czternasta emerytura w 2021 r. – rzd przyj projekt ustawy
                      W przyszym roku wypacone zostan dodatkowe roczne wiadczenia pienine dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd. wiadczenia maj by zrónicowane w zalenoci od wysokoci otrzymywanych przez dan osob wiadcze. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld z.
                      • 26.02.2020Czternasta emerytura w 2021 r. – rzd przyj projekt ustawy
                       W przyszym roku wypacone zostan dodatkowe roczne wiadczenia pienine dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd. wiadczenia maj by zrónicowane w zalenoci od wysokoci otrzymywanych przez dan osob wiadcze. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld z.
                       • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                        Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                        • 06.02.2020Podatki 2020: Projekt wprowadzajcy podatek cukrowy ju w Sejmie
                         Rzdowy projekt przewidujcy m.in. wprowadzenie tzw. podatku cukrowego trafi ju do Sejmu. Specjalna opata ma dotyczy w praktyce przede wszystkim napojów z dodatkiem cukrów (monosacharydy lub disacharydy), rodków spoywczych zawierajcych te substancje oraz innych substancji sodzcych. Zmiany maj przynie pastwu wzrost wpywów o ponad 3 mld z rocznie.
                         • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
                          Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
                          • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
                           Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
                           • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                            • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                             Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                             • 08.01.2020Dodatek staowy ju bez wpywu na wynagrodzenie minimalne
                              Od 1 stycznia 2020 r. dodatek staowy nie powinien mie ju adnego wpywu na podstaw wynagrodzenia minimalnego za prac. Dodatki staowe zostay w praktyce wyczone z podstawy minimalnej pacy. Zmiana przepisów powinna by korzystna przede wszystkim dla pracowników osigajcych najnisze zarobki, w tym pracowników sektora publicznego.
                              • 07.01.2020Dodatek staowy ju bez wpywu na wynagrodzenie minimalne
                               Od 1 stycznia 2020 r. dodatek staowy nie powinien mie ju adnego wpywu na podstaw wynagrodzenia minimalnego za prac. Dodatki staowe zostay w praktyce wyczone z podstawy minimalnej pacy. Zmiana przepisów powinna by korzystna przede wszystkim dla pracowników osigajcych najnisze zarobki, w tym pracowników sektora publicznego.
                               • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
                                W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
                                • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
                                 Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
                                 • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
                                  Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
                                  • 09.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
                                   Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy.
                                   • 06.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
                                    Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy.
                                    • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                                     Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                                     • 29.11.2019Jak rozpozna Wewntrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
                                      Jeli mielibymy odpowiedzie sobie na pytanie, jakiego rodzaju transakcje opodatkowane s VAT, bez wtpienia jako pierwsza przyszaby nam na myl sprzeda towarów lub usug. Jednak przewiduje si te opodatkowanie nabycia (zakupów). Ma to miejsce np. w razie nabywania towarów bd usug od kontrahentów zagranicznych. Wewntrzwspólnotowe nabycie towarów naley wanie do takiego rodzaju naby, tj. naby, które musz zosta opodatkowane przez kupujcego. Ale uwaga: opodatkowanie to, poza wyjtkowymi sytuacjami, nie zrodzi po stronie kupujcego odczuwalnych skutków finansowych.
                                      • 28.11.2019Jak rozpozna Wewntrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
                                       Jeli mielibymy odpowiedzie sobie na pytanie, jakiego rodzaju transakcje opodatkowane s VAT, bez wtpienia jako pierwsza przyszaby nam na myl sprzeda towarów lub usug. Jednak przewiduje si te opodatkowanie nabycia (zakupów). Ma to miejsce np. w razie nabywania towarów bd usug od kontrahentów zagranicznych. Wewntrzwspólnotowe nabycie towarów naley wanie do takiego rodzaju naby, tj. naby, które musz zosta opodatkowane przez kupujcego. Ale uwaga: opodatkowanie to, poza wyjtkowymi sytuacjami, nie zrodzi po stronie kupujcego odczuwalnych skutków finansowych.
                                       • 22.11.2019Wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo, optymalizacja
                                        Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, lecz take rónego rodzaju elementy dodatkowe pac - wymagane przez przepisy lub wynikajce z umowy pomidzy pracownikiem i pracodawc: ekwiwalenty, wiadczenia dodatkowe, zasiki, wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp. Cz ze skadników jest opodatkowana, cz wolna od podatku, cz zwiksza podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne, a cz nie. Pracodawcy musz rozstrzyga zagadnienia zwizane nie tylko z przychodami pracowników i zaliczaniem do nich poszczególnych rodzajów wypat i wiadcze niepieninych, ale równie z moliwoci zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Wszystko to powoduje, e zagadnienia zwizane z wynagrodzeniami s do zoone, ale jednoczenie nios ze sob spore rezerwy optymalizacyjne i oszczdnociowe. W poniedziaek koczymy przyjmowanie zapisów na e-kurs Wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo, optymalizacja. 
                                        • 21.11.2019Zasiki z Wielkiej Brytanii dla polskiego rezydenta
                                         W dzisiejszej interpretacji rozstrzygnita zostaa (na korzy Wnioskodawczyni) sytuacja, w której podatniczka stwierdzia, i bank niesusznie pobiera zaliczk na podatek dochodowy od kwot, które uzyskuje ona z Wielkiej Brytanii. S to kwoty otrzymywane na podstawie przepisów o wiadczeniach rodzinnych obowizujcych w Wielkiej Brytanii, które, zdaniem podatniczki, podlegaj zwolnieniu równie w Polsce.
                                         • 25.10.2019Akcyza: Owiadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów nie jest bezwzgldnym warunkiem zastosowania stawki 0 z
                                          Przepisy akcyzowe wprowadzaj moliwo stosowania zerowej stawki akcyzy do wyrobów energetycznych, które nie maj pozytywnej stawki akcyzy okrelonej w ustawie o podatku akcyzowym i nie s zarazem przeznaczone do celów napdowych lub opaowych. W wielu przypadkach przepisy akcyzowe budz jednak sporo wtpliwoci interpretacyjnych odnonie tego, czy podmiot sprzedajcy wyroby akcyzowe, winien dokumentowa fakt przeznaczenia takiego wyrobu na cele inne ni opaowe inne ni napdowe.
                                          • 23.10.2019Podatki 2019: Zmiany w przepisach ws. zwolnie z akcyzy
                                           W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy dotyczce zwolnie z podatku akcyzowego. Nowe regulacje rozszerzaj zwolnienie take na oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 i preparaty smarowe objte pozycj CN 3403.
                                           • 22.10.2019Czternasta emerytura, czy opaca si jeszcze pracowa?
                                            Zasada gówna obecnego systemu emerytalnego: „duej pracujesz, pacisz wicej skadek, masz wysz emerytur” zachca do duszej aktywnoci zawodowej i zdobywania wyszych kwalifikacji. Ale program partii rzdzcej nie idzie w kierunku aktywizacji zawodowej, proponujc w 2020 roku 13. emerytur. Od 2021 r. ma zosta wypacana 14. emerytura dla seniorów, którzy pobieraj mniej ni 2900 z wiadczenia emerytalnego. W 2021 r. obciy to budet pastwa kwot blisko 20 mld z.
                                            • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                                             Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
                                             • 15.10.2019Wysza waloryzacja i zwolnienie z PIT zamiast trzynastej emerytury?
                                              2020 rok w wietle zakoczonej wanie kampanii zapowiada si bardzo obiecujco. Bd w budecie rodki na trzynast emerytur. Wypata dodatkowego wiadczenia oznaczaaby dla finansów publicznych dodatkowy koszt w wysokoci 10 mld z, a jednorazowe wiadczenie pienine trafioby ponownie do blisko mln osób. System wsparcia obejmie wszystkich, bez wzgldu na wysoko wiadczenia, jakie otrzymuj. Emeryci woleliby jednak wyszy wskanik waloryzacji ni jednorazow wypat i oczekuj na zwolnienie emerytur i rent z pacenia podatku. Podatku, który ju raz zapacili.
                                              • 11.10.2019Szkolenia w Warszawie: Rozliczanie czasu pracy - aspekty praktyczne
                                               Przepisy dotyczce czasu pracy nale do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednoczenie s jedn z najwaniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest zarówno chtnie kontrolowane przez PIP, jak te czsto przepisy te s podstaw dochodzenia roszcze finansowych przez pracowników. Wiele problemów praktycznych powstaje w zwizku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim prac w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikajcych z zasady przecitnie piciodniowego tygodnia pracy, niedziele i wita, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziaów czasu aktywnoci pracownika.
                                               • 16.09.2019PIT dla modych - KIS wyjania wtpliwoci zwizane z niektórymi skadnikami wypat
                                                Krajowa Informacja Skarbowa opublikowaa odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania, zwizane z praktycznym stosowaniem zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku ycia. Wyjania w nich m.in. kwestie zwizane z wypatami zasików, momentu, w którym zwolnienie przestaje obowizywa czy stosowanie zwolnienia w odniesieniu do nierezydentów.
                                                • 13.09.2019Podatki 2019: Rozporzdzenie ws. zwolnie z akcyzy do zmiany
                                                 Przepisy rozporzdzenia ws. zwolnie od podatku akcyzowego, które zakadaj zwolnienie z podatku niektórych olejów smarowych, zostan rozszerzone i obejm take oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 i preparaty smarowe objte pozycj CN 3403. Przewidziane w nowym projekcie resortu finansów zmiany wejd w ycie z pocztkiem listopada br.
                                                 • 13.09.2019PIT dla modych - KIS wyjania wtpliwoci zwizane z niektórymi skadnikami wypat
                                                  Krajowa Informacja Skarbowa opublikowaa odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania, zwizane z praktycznym stosowaniem zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku ycia. Wyjania w nich m.in. kwestie zwizane z wypatami zasików, momentu, w którym zwolnienie przestaje obowizywa czy stosowanie zwolnienia w odniesieniu do nierezydentów.
                                                  • 12.09.2019Wynagrodzenie minimalne – radykalna podwyka moe kosztowa nawet 50 mld z
                                                   Radykalne podwyszenie wynagrodzenia minimalnego bdzie oznacza dla pracodawców dodatkowe koszty w wysokoci ok. 47 mld z w cigu 4 lat – wynika z szacunków ekspertów Business Centre Club. Od stycznia 2020 r. paca minimalna ma wynosi 2600 z brutto miesicznie, a w 2021 i 2023 stawka moe by podwyszona odpowiednio do 3000 oraz 4000 z.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 21 ] nastpna strona »