Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki

 • 22.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
  Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
  • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
   Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
   • 15.09.2020Bilet miesiczny jako przychód pracownika
    Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
    • 14.09.2020Dodatek do emerytur i rent z tytuu pracy w szczególnych warunkach
     Przy zmianach ustrojowych i zmianach wasnociowych cz dokumentacji pracowniczej zagina, wielu z nich zostao zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im skadki tylko od czci wynagrodzenia. A do otrzymania rekompensat za utrat prawa do nabycia wczeniejszej emerytury potrzebna jest pena dokumentacja. W póniejszym okresie zlikwidowano równie dodatki do emerytury za prac w trudnych warunkach. Czy rzd ma wiedz, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji pacowej i czy rzd rozwaa przywrócenie ww. dodatki? - pytaj posowie w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.
     • 07.09.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy przyniesie budetowi 3 mld z rocznie
      Nowa opata od rodków spoywczych (tzw. podatek cukrowy) ma przynie budetowi pastwa ok. 3 mld z wpywów w skali roku – wynika z rzdowych zaoe. Danina zacznie obowizywa ju z pocztkiem stycznia 2021 r. i obejmie przede wszystkim producentów napojów oraz hurtownie.
      • 04.09.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy przyniesie budetowi 3 mld z rocznie
       Nowa opata od rodków spoywczych (tzw. podatek cukrowy) ma przynie budetowi pastwa ok. 3 mld z wpywów w skali roku – wynika z rzdowych zaoe. Danina zacznie obowizywa ju z pocztkiem stycznia 2021 r. i obejmie przede wszystkim producentów napojów oraz hurtownie.
       • 04.09.2020Podatki 2021: Rzd wprowadzi 5 podatków i opat spoywczo-rodowiskowych
        W 2021 r. rzd moe wprowadzi w sumie a 5 nowych podatków i opat spoywczo-rodowiskowych. Cz nowych danin moe wej w ycie ju 1 stycznia przyszego roku. Jak wskazuj eksperci firmy doradczej PwC, lista zaplanowanych obcie obejmuje nie tylko tzw. podatek cukrowy i opat mocow, ale te m.in. dotyczc smarów opat depozytow i podatek od plastiku.
        • 03.09.2020Podatki 2021: Rzd wprowadzi 5 podatków i opat spoywczo-rodowiskowych
         W 2021 r. rzd moe wprowadzi w sumie a 5 nowych podatków i opat spoywczo-rodowiskowych. Cz nowych danin moe wej w ycie ju 1 stycznia przyszego roku. Jak wskazuj eksperci firmy doradczej PwC, lista zaplanowanych obcie obejmuje nie tylko tzw. podatek cukrowy i opat mocow, ale te m.in. dotyczc smarów opat depozytow i podatek od plastiku.
         • 03.09.2020Zwrot kosztów odwoanego urlopu bez PIT
          Jeeli pracownicy ponieli ju konkretne wydatki dotyczce organizacji urlopu, tj. dokonali przedpat, lub ponieli inne koszty bezporednio zwizane z zaplanowanym wypoczynkiem, za przesunicie urlopu nastpio z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowizany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Zwrot przez pracodawc wydatków faktycznie poniesionych i dla celów dowodowych udokumentowanych nie stanowi podlegajcego opodatkowaniu przychodu pracownika. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
          • 31.08.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy jednak od pocztku przyszego roku
           Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów czeka obecnie ju tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. W ustawie przewidziano m.in. wprowadzenie tzw. podatku cukrowego, czyli opaty od napojów z dodatkiem cukrów. Finalnie nowe regulacje maj wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
           • 28.08.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy jednak od pocztku przyszego roku
            Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów czeka obecnie ju tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. W ustawie przewidziano m.in. wprowadzenie tzw. podatku cukrowego, czyli opaty od napojów z dodatkiem cukrów. Finalnie nowe regulacje maj wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
            • 26.08.2020Przy zasiku chorobowym nie stosuje si kosztów uzyskania przychodów
             Pracownica przedsibiorcy przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytuu ciy. W marcu przedsibiorcy rozliczy i wypaci jej zasiek chorobowy za cay miesic. Obok zasiku pracownicy wypacono wynagrodzenie - dodatek za wysug lat. Wynagrodzenie wynosi 222 z i jest nisze ni koszty uzyskania przychodu obowizujce w 2020 r. Czy koszty naley obniy do wysokoci otrzymanego wynagrodzenia? Czy naley zsumowa wynagrodzenie z zasikiem i odliczy cae koszty tj. w wysokoci 250 z?
             • 18.08.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
              Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
              • 14.08.2020Podatki 2020: Niekonstytucyjny podatek od cukru?
               W parlamencie trwaj prace nad tzw. ustaw prozdrowotn, która zakada wprowadzenie m.in. opaty od napojów sodzonych. Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazuj, e ustawa ta jest ju przeterminowana, bo miaa obowizywa od 1 lipca 2020 r., a Sejm nie zaj si ni w odpowiednim czasie. Jak twierdzi organizacja przedsibiorców, w efekcie przepisy dotyczce podatku od cukru bd niekonstytucyjne.
               • 14.08.2020Dodatek solidarnociowy – wypacono ju blisko 200 tys. wiadcze
                Osoby, które straciy prac w czasie pandemii koronawirusa, jeszcze do koca sierpnia br. mog wnioskowa o przyznanie dodatku solidarnociowego – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Dotychczas w ramach dodatków solidarnociowych wypacono ponad 185 tys. wiadcze na czn kwot niemal 246 mln z.
                • 13.08.2020Dodatek solidarnociowy – wypacono ju blisko 200 tys. wiadcze
                 Osoby, które straciy prac w czasie pandemii koronawirusa, jeszcze do koca sierpnia br. mog wnioskowa o przyznanie dodatku solidarnociowego – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Dotychczas w ramach dodatków solidarnociowych wypacono ponad 185 tys. wiadcze na czn kwot niemal 246 mln z.
                 • 11.08.2020Tarcza antykryzysowa a wysoko zasiku macierzyskiego
                  W przypadku gdy pracownica, której zmieniono wymiar czasu pracy, zachorowaa jeszcze przed zmian wymiaru czasu pracy i ma ustalon podstaw wymiaru zasiku chorobowego z zarobków osiganych przed zmian wynagrodzenia - to tak ustalona podstawa wymiaru obowizuje, w przypadku nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, równie po zmianie wymiaru czasu pracy. Dotyczy to równie ubezpieczonych, których niezdolno do pracy z powodu choroby przypada w okresie ciy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                  • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                   • 20.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
                    Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
                    • 17.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
                     Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
                     • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
                      Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
                      • 19.06.2020Test na koronawirusa nie jest przychodem dla pracownika
                       Dostarczenie rodków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si choroby, niweluje niepodan przez kadego pracodawc absencj pracowników i jest istotne dla terminowego wywizania si pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                       • 10.06.2020Wynagrodzenie wynikajce z osobistego zaszeregowania, czyli jakie?
                        Stawka osobistego zaszeregowania oznacza wynagrodzenie zasadnicze i ewentualny dodatek funkcyjny. Zatem, dla pracownika minimum wynagrodzenia, które musi on otrzyma, stanowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i dodatek funkcyjny przewidziany przepisami dla zajmowanego przez niego stanowiska. Takiego zwizku z wynagrodzeniem zasadniczym nie wykazuj natomiast inne dodatkowe skadniki wynagrodzenia za prac, w tym dodatki: za prac w porze nocnej i za wysug lat oraz premie regulaminowe i nagrody. Dlatego te pojcie "wynagrodzenia wynikajcego z osobistego zaszeregowania" nie obejmuje tych dodatków - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                        • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
                         Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
                         • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodze  - objanienia prawne MPiPS
                          Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców zwróci si do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej o wydanie objanie prawnych dotyczcych wykadni art. 15g tzw. Tarczy antykryzysowej na mocy którego przedsibiorcy mog si ubiega o pomoc w formie wypaty ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych wiadcze na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objtych przestojem ekonomicznym lub obnionym wymiarem czasu pracy oraz rodków z ww. Funduszu na opacenie skadek na ubezpieczenia spoeczne nalenych od pracodawcy od przyznanych wiadcze na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.
                          • 28.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                           Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                           • 27.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                            Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                            • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                             Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                             • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                              Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                              • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                               Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                               • 17.04.2020Telefon subowy do celów prywatnych prywatnych. Jak rozliczy PIT?
                                Spóka ponosi miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych przez pracownika pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej. Zasady korzystania z telefonów zostay okrelone w umowach o prac zawartych z pracownikami - . telefon subowy moe by wykorzystywany wycznie do celów subowych. Czy incydentalne korzystanie z telefonu dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                                • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                 Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                 • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
                                  W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
                                  • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                                   W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                                    W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 26.03.2020Sprzeday stacjonarna i wysykowa. Czy moliwe jest zwolnienie z kas?
                                     Fundacja prowadzi od 20 sierpnia 2019 r. sprzeda wysykow (poczt i kurierem) i stacjonarn tych samych towarów (ksiek) zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej warto sprzeday wysykowej w 2019 r. wyniosa 5494,02 z brutto, natomiast warto sprzeday stacjonarnej w 2019 r. to 1990 z brutto. Czy Fundacja moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia kasy w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym?
                                     • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                      Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                      • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                       Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                       • 05.03.2020Podatek cukrowy. Troska o zdrowie, czy o budet?
                                        W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów zaproponowano naoenie nowego podatku na wszystkie napoje z dodatkiem substancji o waciwociach sodzcych. W projekcie brak jest natomiast dziaa w zakresie edukacji i innych prozdrowotnych dziaa w zakresie promocji zdrowej diety i aktywnego trybu ycia. Czy rzd przewiduje wspiera aktywno, stosujc niskie stawki VAT np. na usugi fitness lub wprowadzenie moliwoci odliczenia od podatku czci poniesionych wydatków na sport?
                                        • 27.02.2020Opata recyklingowa od reklamówek po zmianach
                                         Od 1 wrzenia 2019 r. opacie recyklingowej podlegaj wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjtkiem bardzo lekkich toreb (tzw. zrywek). Opat naley wnosi do 15 dnia miesica nastpujcego po kwartale, w którym zostaa pobrana. Oznacza to, e opat za pierwszy kwarta 2020 r. naley zapaci do 15 kwietnia 2020 r. Przy czym, opat recyklingow pobieran od klientów od 1 wrzenia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. trzeba uregulowa do 15 marca 2020 r. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. przedsibiorcy musz prowadzi ewidencj nabytych i wydanych toreb foliowych - w postaci papierowej lub elektronicznej.
                                         • 27.02.2020Czternasta emerytura w 2021 r. – rzd przyj projekt ustawy
                                          W przyszym roku wypacone zostan dodatkowe roczne wiadczenia pienine dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd. wiadczenia maj by zrónicowane w zalenoci od wysokoci otrzymywanych przez dan osob wiadcze. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld z.
                                          • 26.02.2020Czternasta emerytura w 2021 r. – rzd przyj projekt ustawy
                                           W przyszym roku wypacone zostan dodatkowe roczne wiadczenia pienine dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd. wiadczenia maj by zrónicowane w zalenoci od wysokoci otrzymywanych przez dan osob wiadcze. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld z.
                                           • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                                            Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                                            • 06.02.2020Podatki 2020: Projekt wprowadzajcy podatek cukrowy ju w Sejmie
                                             Rzdowy projekt przewidujcy m.in. wprowadzenie tzw. podatku cukrowego trafi ju do Sejmu. Specjalna opata ma dotyczy w praktyce przede wszystkim napojów z dodatkiem cukrów (monosacharydy lub disacharydy), rodków spoywczych zawierajcych te substancje oraz innych substancji sodzcych. Zmiany maj przynie pastwu wzrost wpywów o ponad 3 mld z rocznie.
                                             • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
                                              Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
                                              • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
                                               Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
                                               • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                                • 08.01.2020Dodatek staowy ju bez wpywu na wynagrodzenie minimalne
                                                 Od 1 stycznia 2020 r. dodatek staowy nie powinien mie ju adnego wpywu na podstaw wynagrodzenia minimalnego za prac. Dodatki staowe zostay w praktyce wyczone z podstawy minimalnej pacy. Zmiana przepisów powinna by korzystna przede wszystkim dla pracowników osigajcych najnisze zarobki, w tym pracowników sektora publicznego.
                                                 • 07.01.2020Dodatek staowy ju bez wpywu na wynagrodzenie minimalne
                                                  Od 1 stycznia 2020 r. dodatek staowy nie powinien mie ju adnego wpywu na podstaw wynagrodzenia minimalnego za prac. Dodatki staowe zostay w praktyce wyczone z podstawy minimalnej pacy. Zmiana przepisów powinna by korzystna przede wszystkim dla pracowników osigajcych najnisze zarobki, w tym pracowników sektora publicznego.
                                                  • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
                                                   W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 21 ] nastpna strona »