Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki

 • 28.03.2013Karta nauczyciela do zmiany. Nauczyciele stracą przywileje
  Skrócenie urlopu wypoczynkowego z 70 do maksymalnie 47 dni, likwidacja dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, zniesienie prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły – to tylko niektóre z zaprojektowanych ograniczeń w Karcie nauczyciela. Przygotowana przez MEN nowelizacja ma wejść w życie już w styczniu 2014 r.
  • 27.03.2013Moment ujęcia w kosztach podatkowych diet z tytułu podróży służbowych
   Pytanie podatnika: Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, firma ma prawo zaliczyć koszt diet do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich naliczenia mimo że wypłata zgodnie z zapisami Regulaminu wynagrodzeń następuje w kolejnym miesiącu?
   • 26.03.2013Treść faktury VAT: Możliwość używania zamiennie nazw firm
    Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest dla celów podatku VAT używanie zamiennie dwóch nazw dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną tzn. „XXXX” lub „YYYYY” - na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, gdzie obydwie nazwy są zarejestrowane?
    • 20.03.2013Służba Celna tnie zatrudnienie. Pozostali celnicy dostaną podwyżki
     Pracę straci w tym roku w sumie 420 celników. Zaoszczędzone pieniądze trafią na podwyżki wynagrodzeń dla pozostałych funkcjonariuszy. Dodatki za stopnie służbowe wzrosną o 150 zł miesięcznie. Wyższe pensje otrzymają praktycznie wszyscy celnicy – poza aplikantami celnymi.
     • 20.03.2013Składki ZUS synowej wspólnika spółki jako koszt podatkowy
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, która zatrudnia na podstawie umowy o pracę synową Wnioskodawcy (żonę wspólnika). Od wypłacanego wynagrodzenia dla pracownika spółka opłaca należne składki na ubezpieczenia oraz Fundusz Pracy i FGŚP. Wnioskodawca posiada 90% udziału w zyskach i stratach spółki, natomiast drugi wspólnik 10% udziału. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wypłacone dla pracownika wynagrodzenie oraz zapłacone przez spółkę należne od wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP?
      • 13.03.2013Badania lekarskie i szczepienia związane z delegacją a PIT pracownika
       Zwrot kosztów prywatnej wizyty lekarskiej, szczepień oraz leków, które podatnik jako pracodawca refunduje pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową, stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r., sygn. IPPB4/415-951/12-4/MP.
       • 08.03.2013Podatkowe skutki utraty statusu zakładu pracy chronionej
        Pytanie podatnika: W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należnych za styczeń 2013 r. a wypłaconych 8 lutego 2013 r., w lutym 2013 r. - płatnik nie będzie posiadał statusu zakładu pracy chronionej? Czy powstaje obowiązek korygowania wpłaconej do US zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?
        • 07.03.2013Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a PIT
         Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Sprawdźmy, czy wypłacony ekwiwalent podlega opodatkowaniu PIT.
         • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
          • 22.02.2013Emerytury i renty 2013 - ważne komunikaty ZUS
           Od 1 marca minimalne emerytury i renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o nieco ponad 30 zł i wyniosą 831,15 zł miesięcznie – wynika z jednego z opublikowanych w Monitorze Polskim komunikatów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury i renty oraz inne świadczenia (np. dodatki) wzrosną w tym roku o 4% (wskaźnik waloryzacji – 104%).
           • 19.02.2013Pracownik na zwolnieniu lekarskim a koszty uzyskania przychodu
            Pytanie podatnika: W jakiej wysokości należy zastosować koszty uzyskania przychodu, w przypadku gdy pracownik przebywał w danym miesiącu na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni natomiast za 1 dzień wypłacono mu wynagrodzenie ze stosunku pracy?
            • 14.02.2013Płatności za pomocą systemu PayPal a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem działalności jest handel gotowych produktów, głównie bielizny damskiej. Sprzedaży Wnioskodawca dokonuje jedynie za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane są za pomocą faktur VAT. Czy zważywszy na powyższe okoliczności Wnioskodawca musi założyć kasę fiskalną?
             • 12.02.2013NSA: Udział w imprezie integracyjnej a przychód pracownika
              Z uzasadnienia: Nie zasługuje na aprobatę pogląd, że o powstaniu przychodu przesądza fakt umożliwienia pracownikowi skorzystania z posiłków i napojów oraz usług realizowanych w trakcie imprezy integracyjnej. W sytuacji, gdy wartości świadczeń pracowniczych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretnego pracownika - nie jest możliwe ustalenie w odniesieniu do konkretnego pracownika kwoty przychodu. Nie można bowiem ustalić, czy i który pracownik otrzymał w istocie i w jakiej wysokości świadczenie. Nie jest też możliwe przypisanie pracownikowi określonego świadczenia, jeżeli nie tylko go nie otrzymał, ale nie wyrażał nawet woli jego przyjęcia.
              • 04.02.2013Rozliczenie roczne: 50% koszty uzyskania przychodów
               Pytanie podatnika: Praca Wnioskodawczyni polega na tworzeniu projektów, które są chronione prawem autorskim, a za wykonaną pracę wypłacane jest wynagrodzenie autorskie, co daje podstawę do odliczenia kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego wynagrodzenia. Jednakże zakład pracy, który zatrudnia Wnioskodawczynię, odlicza koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł miesięcznie. Czy istnieje możliwość zastosowania w zeznaniu podatkowym 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia z praw autorskich?
               • 01.02.2013Refundacja kosztów szkoleń byłym pracownikom a skutki w PIT
                Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym refundacja byłym pracownikom kosztów szkoleń (o których mowa w ww. Programie Dobrowolnych Odejść), stanowi przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9), określony w art. 20 ustawy o PIT i na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C o wypłaconych kwotach refundacji?
                • 31.01.2013Forma zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok a zwolnienie z PIT
                 Pytanie podatnika: Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym pracownikowi, który co najmniej 4 godziny dziennie pracuje przy komputerze przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych w wysokości 150 zł. Pracownik składa wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz fakturą wystawioną na jego imię i nazwisko. Czy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych będzie stanowił dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                 • 29.01.2013Ubezpieczenie pracowników a przychód do opodatkowania PIT
                  Pytanie podatnika: Jak rozliczyć wartość nieodpłatnego świadczenia, jeśli nie jest też możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                  • 24.01.2013Bezpłatny transport do pracy a przychód w PIT
                   Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy pracodawca ponosi koszty zakupu paliwa związane z dojazdem pracowników do pracy, przy czym koszt ten nie jest zależny od liczby pracowników mogących skorzystać ze świadczenia, jak też nie jest możliwe ustalenie, którzy konkretnie pracownicy z tego dojazdu i w jakim zakresie skorzystali, to brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tego tytułu po stronie pracownika.
                   • 23.01.2013Podróż służbowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztów opłat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
                    Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywają krajowe podróże służbowe. Zdarza się, że na wniosek pracownika wyraża on zgodę na odbycie podróży służbowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy je uznać jako przekroczenie kilometrówki, uznać za przychód ze stosunku służbowego i opodatkować?
                    • 18.01.2013PIT od napiwków
                     Pytanie podatnika: Czy otrzymane napiwki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                     • 16.01.2013Dodatkowe badania a PIT od zwrotu wydatków na zakup okularów
                      Pytanie podatnika: Kilku pracowników mających aktualne badania okresowe zwróciło się do pracodawcy o skierowanie na badania profilaktyczne mające na celu określenie potrzeby stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym. Po przeprowadzeniu tych badań pracownicy otrzymali zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych do pracy. Pracodawca zrefundował tym pracownikom zakup okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych. Czy refundacja ww. zakupu okularów lub soczewek podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                      • 04.01.2013Koszty uzyskania przychodów twórców zatrudnionych na umowę o pracę
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50 % stawki kosztów dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę?
                       • 02.01.2013Obniżenie podstawy opodatkowania w związku z nadpłaconym wynagrodzeniem
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku potrącenia z kwoty wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego pracownikowi będącemu na zwolnieniu lekarskim, kwoty nadwyżki wynagrodzenia zapłaconego pracownikowi w miesiącu poprzednim wskutek niedostarczenia przez niego płatnikowi, przed dniem wypłaty wynagrodzenia zwolnienia lekarskiego, Wnioskodawca może obniżyć podstawę opodatkowania przychodów w miesiącu dokonania potrącenia o kwotę potrącenia i przekazać niższą zaliczkę na podatek dochodowy w tym miesiącu, bez potrzeby korygowania rozliczenia z miesiąca poprzedniego?
                        • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                         Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                         • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                          Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                          • 31.12.2012Sylwestrowe wydatki wyraźnie wyższe niż rok temu
                           Na tegoroczne zabawy sylwestrowe Polacy wydadzą łącznie aż 9,2 mld zł. To o 16,3% więcej niż w ubiegłym roku – wynika z raportu pn. „Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków 2012”, przygotowanego przez firmę doradczą KPMG. W sumie wydatki na Sylwestra i Boże Narodzenie wyniosą w tym roku 23,7 mld zł.
                           • 31.12.2012Podróże służbowe: Zwrot opłat za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                            • 24.12.2012Emerytury 2013: Mundurowi stracą przywileje
                             1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad funkcjonowania systemu emerytalnego służb mundurowych i żołnierzy. „Mundurówka” utraci część swoich obecnych przywilejów. Zmiany dotkną jednak tylko nowych mundurowych, czyli tych, którzy zaczną służbę po 31 grudnia bieżącego roku.
                             • 19.12.2012Zatrudnienie w innej firmie przy karcie podatkowej
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub kontrakt menadżerski w firmie brata Wnioskodawcy zajmującej się wykonywaniem usług będących również przedmiotem działalności Zainteresowanego, nie utraci on prawa do opodatkowania swoich przychodów na zasadzie karty podatkowej?
                              • 11.12.2012Podatki 2013: Kolejna nowelizacja przepisów o VAT
                               Obniżenie stawki VAT na kizeryt, likwidacja zwolnienia dla usług zarządzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi, zmiana oznaczania niektórych faktur oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania kawy – to główne zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji rozporządzenia ws. wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.
                               • 03.12.2012Świąteczne spotkanie firmowe a przychód pracownika
                                Grudzień to czas, w którym pracodawcy organizują w swoich firmach spotkania świąteczne. Udział w imprezie zazwyczaj powoduje powstanie przychodu, który należy doliczyć do wynagrodzenia i opodatkować PIT. Przychód powstaje jednak tylko u osób, które faktycznie uczestniczą w spotkaniu.
                                • 03.12.2012Przychody pracownika: Finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy
                                 Pytanie podatnika: Spółka (Wnioskodawca) zamierza zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę lojalnościową o finansowanie przedostatniego i ostatniego roku studiów z zakresu „mechanika budowa maszyn”. Ww. studia są organizowane przez jedną ze szkół wyższych, zaś sam pracownik podjął je bez skierowania pracodawcy, ponieważ rozpoczął je przed zatrudnieniem w Spółce Wnioskodawcy. Czy finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                 • 29.11.201250-procentowe koszty przy chorobie i urlopie pracownika
                                  Pytanie podatnika: Czy spółka powinna potrącać 50% koszty uzyskania przychodu od części wynagrodzenia wypłacanej pracownikom za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?
                                  • 26.11.2012Postępowanie egzekucyjne w administracji – podstawowe zasady
                                   Zasady postępowania oraz środki przymusu, które mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, regulują przepisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
                                   • 26.11.2012Ubezpieczenie w podróży służbowej jako przychód pracownika
                                    Z uzasadnienia: Zakup przez pracodawcę polisy stanowić będzie przychód pracownika, który należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy. Pracownik zyskuje tu realną korzyść (bez zaangażowania własnego majątku), bowiem jako beneficjent ubezpieczenia zawartego przez pracodawcę korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, w tym jest uprawniony do podstawowego dobrodziejstwa związanego z przedmiotową polisą tj. ewentualnego odszkodowania.
                                    • 23.11.2012Przychody pracownika: Świadczenia z ZFŚS a podatek dochodowy
                                     Pytanie podatnika: Czy od wszystkich wykorzystanych przez pracowników świadczeń należy z wynagrodzenia potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy wśród wymienionych świadczeń są takie, które korzystają ze zwolnienia z podatku?
                                     • 22.11.2012Służbowy telefon komórkowy a przychód pracownika
                                      Pracodawcy bardzo często przekazują swoim pracownikom telefony komórkowe. Zazwyczaj mają one pomagać w wykonywanej pracy. Czasem jednak pracownicy mogą korzystać z nich również w celach prywatnych. Czy pracownik musi w takiej sytuacji zapłacić podatek? W jaki sposób dokonać takiego rozliczenia?
                                      • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika
                                       Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".
                                       • 15.11.2012Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a przychód pracownika
                                        Zwrot pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów prania odzieży roboczej podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Wartość ryczałtu nie stanowi bowiem równowartości faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów. Do takiego wniosku doszedł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 10 października 2012 r., nr IPPB4/415-574/12-4/JK.
                                        • 12.11.2012PIT: Abonamenty medyczne a przychód pracownika
                                         Jednym z powszechnie stosowanych dodatków do pensji są tzw. abonamenty medyczne. Pracownicy otrzymują od pracodawców specjalne karty, dzięki którym mogą bezpłatnie korzystać z usług prywatnej służby zdrowia. Czy przyznanie pracownikowi takich uprawnień powoduje powstanie przychodu? Kiedy pracownik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?
                                         • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                                          Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                                          • 23.10.2012Przychody pracownika: Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, z których zajmowaniem wiąże się konieczność dostarczania pracownikom nieodpłatnie odzieży roboczej. Przy czym, pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej i z tego powodu postanowił, że wypłacać będzie środki pieniężne celem zapewnienia prania tej odzieży przez pracowników, tj. ryczałt brutto ustalany kwotowo, nie stanowiący równowartości poniesionych przez pracownika kosztów. Czy ww. świadczenie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                           • 18.10.2012Stawka dla sprzedaży napojów mlecznych z kawą
                                            Pytanie: W ramach działalności gospodarczej sprzedaję napoje przyrządzane w prowadzonym lokalu. Są to m.in. napoje, których zasadniczym składnikiem jest mleko, a dodatkiem napar kawowy. Powyższe produkty są przygotowywane i serwowane z przeznaczeniem do spożycia zarówno na miejscu jak i na wynos. Przy sprzedaży napojów do spożycia na miejscu klienci mają do dyspozycji stoliki i krzesła. Na życzenie kupujących napoje wydawane są również na wynos w specjalnych opakowaniach. Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży ww. napojów?
                                            • 16.10.2012Wyżywienie w czasie podróży służbowej a przychód pracownika
                                             Pytanie podatnika: Spółka zamierza sporządzić regulamin wewnętrzny, w ramach którego pracownicy odbywający podróże służbowe uzyskają umocowanie do tego, aby odbywając podróże nabywali w imieniu i na rzecz Spółki posiłki lub korzystali z posiłków nabytych przez Spółkę w inny sposób (np. w cenie konferencji, w której pracownik uczestniczy itp.). Stosując takie rozwiązanie Spółka przyjmowała będzie, że jako pracodawca zapewniła pracownikom wyżywienie, co wyeliminuje obowiązek wypłaty diety. Czy zapewniając pracownikom posiłki o wartości wyższej niż kwota diety Spółka jako płatnik musi pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                             • 12.10.2012Podwyższone koszty uzyskania przychodów twórców i artystów
                                              Pytanie podatnika: Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006-2011, przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
                                              • 11.10.2012PIT: Zwrot kosztów noclegu pracownika niebędącego w delegacji
                                               Z uzasadnienia: Zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swe obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych celów gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowiący koszt działalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów firmy nie może być uznany za element przychodu pracownika.
                                               • 04.10.2012Urlop wychowawczy zostanie jednak wydłużony
                                                Z początkiem przyszłego roku maksymalny wymiar urlopu wychowawczego zostanie wydłużony z 36 do 37 miesięcy. Ojcowie zyskają w ten sposób prawo do dodatkowego miesiąca urlopu. Wydatki państwa wzrosną łącznie o ok. 1 mln zł w skali roku.
                                                • 02.10.2012Wynagrodzenie prokurenta jako przychód z innych źródeł
                                                 Osoby wykonujące obowiązki prokurentów najczęściej są jednocześnie pracownikami spółki zatrudnionymi na podstawie umów o pracę. Zwyczajowo z prokurentami nie zawiera się odrębnych umów, a powierzenie obowiązków prokurenta następuje w drodze uchwały.
                                                 • 27.09.2012Karty doładowujące do prywatnego telefonu a przychód pracownika
                                                  Pytanie podatnika: Ze względu na wysokie koszty związane z zakupem komórkowych telefonów służbowych dla pracowników i opłacaniem abonamentu telefonicznego Wnioskodawca postanowił wydawać pracownikom karty doładowujące. Zarówno aparaty telefoniczne, jak i karty z numerem telefonu są prywatną własnością pracownika. W większości numery nie są zarejestrowane i nie ma możliwości uzyskania bilingu wykazującego spis wykonywanych połączeń. Czy przekazanie doładowań kart telefonicznych pracowników spowoduje powstanie u nich przychodu, który Wnioskodawca powinien uwzględnić przy obliczaniu i pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                                  • 24.09.2012Okulary korekcyjne jako przychód pracownika
                                                   Pytanie podatnika: Gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskaże potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy refundacja kosztów przez pracodawcę powinna być opodatkowana?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] ... [ 21 ] następna strona »