Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki

 • 04.09.2013Składki ZUS: Zakwaterowanie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
  Zapewnienie przez pracodawcę pracownikom zakwaterowania za granicą stanowi świadczenie w naturze, którego wartość pieniężną należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca jako płatnik składek ma zatem obowiązek prowadzenie szczegółowej dokumentacji odnoszącej się do ewidencji kosztów zakwaterowania poszczególnych pracowników w okresach miesięcznych ponoszonych przez pracodawcę umożliwiającej zindywidualizowanie wartości świadczenia, do wysokości którą faktycznie uzyskał pracownik.
  • 04.09.2013Przychody pracownika: Bezpłatny dowóz do/z pracy
   Z uzasadnienia: Sama możliwość udziału pracownika w przewozie do pracy i z pracy, zorganizowanym przez pracodawcę na swój koszt, nie powoduje po stronie pracownika powstanie przychodu podatkowego. Trudno uznać bowiem, że ten, kto tylko mógł skorzystać z darmowego przejazdu, uzyskał korzyść finansową na równi z tym, który w przewozie faktycznie uczestniczył.
   • 03.09.2013Składki ZUS: Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom
    W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 20 pracowników, który nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który jednocześnie zdecyduje się na wprowadzenie dla swych pracowników korzystających z urlopu wypoczynkowego specjalnego świadczenia zobowiązany jest odprowadzić od tych składników wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne.
    • 26.08.2013Odprawa pieniężna i nagroda jubileuszowa a PIT pracownika
     Pytanie podatnika: Czy od zasądzonej wyrokiem odprawy emerytalnej (rentowej) i nagrody jubileuszowej od pracodawcy należy zapłacić podatek dochodowy?
     • 16.08.2013Przychód pracownika a składki ZUS
      Podstawy wymiaru składek nie stanowią należności obliczane od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu, oraz nagrody za wynalazczość, a także nagrody za prace badawcze i wdrożeniowe.
      • 14.08.2013Zakup suplementów diety a ulga rehabilitacyjna
       Pytanie podatnika: Czy w zaistniałym stanie faktycznym istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup suplementu diety umożliwiającego poprawę zdrowia i funkcjonowania organizmu?
       • 09.08.2013Odprawa pieniężna dla pracownika a składki na ubezpieczenie społeczne
        Wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodów uzyskanych przez pracownika z tytułu odpraw znajduje zastosowanie zarówno w odniesieniu do tych odpraw mających swe źródło w ustawach szczególnych, jak również tych wynikających z dobrowolnych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem.
        • 08.08.2013Dieta jako przychód pracownika opodatkowany PIT
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej”, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany, lub która nie została zwrócona, pomimo wezwania pracodawcy?
         • 02.08.2013Składki ZUS: Diety z tytułu podróży służbowych zleceniobiorcy
          Jeśli w umowie zlecenia znajdują się zapisy, w których przewidziana jest możliwość wykonywania usług poza granicami kraju i w związku z tym zwrot wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju w formie diet za każdy dzień świadczenia usług za każdy dzień pobytu poza granicą, to diety te nie stanowią podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia do wysokości określonej w rozporządzeniu ws. podróży służbowych - wyjaśnił ZUS.
          • 31.07.2013Składki ZUS: Odprawa przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron
           Fakt, iż wypłata odprawy pieniężnej następuje na podstawie dobrowolnego porozumienia między pracodawcą a pracownikiem i przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest porozumienie stron nie wyklucza zastosowania wyłączenia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
           • 25.07.2013Karta Nauczyciela do zmiany. Mniej przywilejów i nowe zasady wynagradzania
            Nauczyciele stracą część przysługujących im obecnie przywilejów. Chodzi m.in. o dodatki mieszkaniowe i zasiłki na zagospodarowanie. Zmianie ulec mają również zasady wynagradzania. Przewidujący to projekt nowelizacji Karty Nauczyciela został w ostatni wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.
            • 24.07.2013Dowóz pracowników do i z pracy a przychód opodatkowany PIT
             Organy podatkowe potwierdzają, że wartość miesięcznego wynagrodzenia firmy przewozowej powinna zostać podzielona przez liczbę pracowników, którzy korzystają z przewozów. Tak ustalona cena jednostkowa powinna zostać potraktowana jako przychód pracownika. A jak postąpić w sytuacji choroby i nieobecności pracownika?
             • 23.07.2013Dodatek językowy wypłacany za okresy choroby a składki ZUS
              Wysokość dodatku językowego wypłacanego za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego nie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił ZUS.
              • 22.07.2013Skierowanie pracowników na szkolenie a skutki w PIT
               Pytanie podatnika: Czy Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w związku z poniesieniem kosztów skierowania pracowników na szkolenia mające charakter zajęć pozaszkolnych, poza miejsce stałego świadczenia przez nich pracy, na podstawie polecenia Spółki?
               • 19.07.2013Składki ZUS: Częściowo odpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych
                Korzyści uzyskane przez pracownika z tytułu udostępnienia przez pracodawcę do korzystania z samochodu dla celów prywatnych po cenach niższych niż rynkowe będą wyłączone z podstawy wymiaru składek pod warunkiem, że uprawnienia te pracodawca wprowadzi do regulaminu wynagradzania lub wynikać będą ze stosownych zapisów zawartych w jednym z aktów wskazanych w tymże przepisie tj. układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu - wyjaśnił ZUS.
                • 17.07.2013Samorządy muszą wypłacać nauczycielom dodatki – wyrok TK
                 Nałożenie na jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, obowiązku wypłacania nauczycielom z własnych funduszy dodatku uzupełniającego jest zgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
                 • 17.07.2013Przychód pracownika: Ustalenie odpłatności za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku użytkowania przez pracowników Wnioskodawcy, samochodów do celów prywatnych, przychód pracowników powinno się określać zgodnie z przytoczoną w opisie zdarzenia przyszłego metodologią tj. na podstawie kosztów ponoszonych przez spółkę w związku z umową leasingu?
                  • 16.07.2013Dodatki do zasiłku rodzinnego
                   Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również - w szczególnych sytuacjach - uprawnione do specjalnych dodatków. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
                   • 05.07.2013Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
                    Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wskazując w nim datę wykorzystania tego wolnego przypadającą pod koniec przyszłego miesiąca (to już jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy można oddać pracownikowi wolne za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy może to nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy?
                    • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychód pracownika
                     Pytanie podatnika: Czy świadczenia związane z organizacją spotkań i wyjazdów szkoleniowych oraz integracyjnych stanowią przychód dla pracowników lub członków ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
                     • 02.07.2013Składki ZUS od nagrody jubileuszowej
                      Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi również nagroda jubileuszowa wypłacona w okresie krótszym niż co 5 lat, w sytuacji gdy prawo do jej nabycia nastąpiło wskutek zmiany wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród. Istotnym warunkiem staje się w tej sytuacji kwestia, aby zarówno nowe jak i stare przepisy obowiązujące u pracodawcy przewidywały przyznanie nagrody nie częściej niż co 5 lat - wyjaśnił ZUS.
                      • 01.07.2013Podatkowe skutki otrzymania napiwków
                       Napiwek otrzymywany przez pracownika jest przychodem ze stosunku pracy i powinien zostać opodatkowany razem z wynagrodzeniem. Sprawdźmy, na kim ciąży obowiązek jego rozliczenia? Na pracodawcy? Czy może na pracowniku?
                       • 01.07.2013Chorwacja w UE. Prawo do chorwackiej emerytury
                        Osoby, które zainteresowane są przyznaniem emerytury lub renty również z chorwackiej instytucji ubezpieczeniowej, nie muszą składać oddzielnego wniosku. Wniosek o przyznanie świadczenia złożony w polskim ZUS będzie przekazany do instytucji chorwackiej i zainicjuje wszczęcie postępowania o przyznanie tego świadczenia.
                        • 24.06.2013Ważny wyrok NSA: Spotkanie opłatkowe a przychód pracownika
                         Opłatek wigilijny, którym tradycyjnie dzielą się pracownicy przed świętami Bożego Narodzenia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód tego pracownika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                         • 11.06.2013Składki ZUS: Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
                          Bezpłatne używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników nie stanowi przychodu, o którym mówi cytowany § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bowiem nie stanowi nabycia artykułu, przedmiotu ani usługi, a jedynie polega na bezpłatnym korzystaniu z rzeczy będącej własnością pracodawcy - wyjaśnił ZUS.
                          • 07.06.2013Składki ZUS: Kupony żywieniowe dla pracowników
                           Prawo do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł nie jest uzależnione w żaden sposób od wymiaru etatu pracowników oraz ich ewentualnych nieobecności w pracy. Przepis rozporządzenia nie wskazuje na istnienie w tym zakresie żadnych zależności – wyjaśnił ZUS.
                           • 05.06.2013Odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzeń pracowniczych
                            Na pracodawcy spoczywa m.in. obowiązek wypłaty pracownikom wynagrodzeń. Wypłaty tej, zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.), dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Dalej przepisy kodeksu stanowią, że wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli zaś ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Wynagrodzenie wypłacane gotówką powinno być postawione do dyspozycji pracownika nie później niż w dniu ustalonym jako dzień wypłaty. Jeśli zaś wynagrodzenie jest przekazywane na rachunek bankowy pracownika, wówczas za dzień dokonania wypłaty uważa się dzień wpływu należności na ten rachunek.
                            • 04.06.2013Składki ZUS: Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej
                             W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej przy założeniu, że są one wypłacane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, tj. w wysokości odzwierciedlającej koszty faktycznie poniesione przez pracownika. Bezpośrednim skutkiem ustalenia stałej kwoty wskazanego świadczenia jest jego nieekwiwalentność w stosunku do faktycznych kosztów prania odzieży roboczej poniesionych przez różnych pracowników - wyjaśnił ZUS.
                             • 31.05.2013Składki ZUS: Świadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
                              Wartość udziału w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firmę zewnętrzną, współfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku wartość udziału w tym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.
                              • 28.05.2013Nagroda uznaniowa dla pracownika a składki ZUS
                               Jeśli Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy lub przepisy o wynagradzaniu obowiązujące u przedsiębiorcy nie zawierają jednoznacznego zapisu o prawie nagrody uznaniowej w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku, to nagroda taka stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił ZUS.
                               • 24.05.2013Dodatkowe świadczenia emerytalne od pracodawcy
                                Spółka zdecydowała się na wypłatę dodatkowych odpraw emerytalnych swoim pracownikom. Jak opodatkowane powinny być takie dodatkowe odprawy oraz czy są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?
                                • 24.05.2013Składki ZUS: Dodatkowe świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy
                                 Ekwiwalent pieniężny wypłacany zamiast poczęstunku z okazji ustalonego w spółce Dnia ... nie podlega zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako świadczenie przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne "barbórkowe". Świadczenie pieniężne może podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek tylko w sytuacji, gdy stanowi ekwiwalent świadczenia w naturze, prawo honorowe i symboliczne przysługujące z tytułu uroczystego dnia. Fakt otrzymania świadczenia przez pracowników powinien mieć więc podłoże w tradycji, a świadczenie powinno być pewną formą prawa honorowego przynależnego określonej grupie zawodowej - wyjaśnił ZUS.
                                 • 24.05.2013PIT: Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu z biura podróży
                                  Pytanie podatnika: Czy zakład pracy postąpił właściwie opodatkowując uzyskane dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu zorganizowanego przez biuro podróży?
                                  • 22.05.2013Kodeks pracy: Dodatki za nadgodziny będą niższe?
                                   Interpelacja nr 15499 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obcięcia dodatków do pensji za pracę w godzinach nadliczbowych
                                   • 21.05.2013Podróże służbowe: Składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku diet
                                    W sytuacji gdy pracodawca wypłaca swoim pracownikom wysłanym w podróż służbową poza miasto siedziby spółki diety w wysokości nie przekraczającej kwoty określonej przepisami w/w rozporządzenia, to ich wartość podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił ZUS.
                                    • 16.05.2013Autorskie koszty uzyskania przychodów podczas urlopu twórcy
                                     Pytanie podatnika: Jakie są możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na płatnym urlopie naukowym i podczas tego urlopu następuje przejęcie przez pracodawcę utworu i wypłata wynagrodzenia?
                                     • 15.05.2013Składki ZUS: Bezpłatne przedszkole dla dzieci pracowników
                                      Wartość całkowicie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, finansowanych ze środków pochodzących od organizacji międzynarodowych (przedszkole/żłobek ze środków z UE) nie została wymieniona w katalogu przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przepisy prawa nie przewidują, aby tego rodzaju, całkowicie nieodpłatna korzyść materialna, nawet, jeśli będzie wynikać z regulaminu wynagradzania, mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania tychże składek i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem obligatoryjnym, który nie jest spełniony w rzeczonym przypadku, jest partycypowanie przez pracownika w kosztach uzyskania świadczenia - wyjaśnił ZUS.
                                      • 14.05.2013Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
                                       Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi z tego tytułu, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, te które wynikają z układów zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego wysokość - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                       • 14.05.2013PIT od dodatkowych świadczeń dla pracowników
                                        Interpelacja nr 15603 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym niektórych świadczeń dodatkowych
                                        • 08.05.2013Opłacenie noclegu w podróży a przychód pracownika
                                         Pytanie podatnika: Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem zamieszkania pracownika?
                                         • 07.05.2013Nagrody dla pracowników jako koszty uzyskania przychodów pracodawcy
                                          Wykładnia językowa art. 15, a także art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinna uwzględniać konstrukcję podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypływający z niej charakter prawny, nie pozwalający powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów osoby prawnej nagród wypłaconych jej pracownikom z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu tego dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
                                          • 07.05.2013Obowiązki płatnika a 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców
                                           Pytanie podatnika: Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych postępuje prawidłowo, że do wyliczenia prawidłowej zaliczki na podatek dochodowy za pracowników wykonujących prace twórcze (w stosunku do których stosuje 50% koszty uzyskania przychodów), po przekroczeniu limitu kosztów 42.764,00 zł, stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości „0”, nie zależnie czy pracownik złoży lub nie oświadczenie dotyczące rezygnacji z ich stosowania?
                                           • 02.05.2013Zwolnienie z podatku dochodowego emerytów i rencistów?
                                            Interpelacja nr 15137 do ministra finansów w sprawie zwolnienia emerytów i rencistów z konieczności płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych
                                            • 23.04.2013Składki ZUS: Zasiłek macierzyński i abonament medyczny
                                             Jeżeli pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i ojcowskim przez cały miesiąc jak również przez część miesiąca, to z uwagi na brak uregulowania tej kwestii w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, wartość abonamentu medycznego za ten okres będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                             • 19.04.2013Składki ZUS: Karty przedpłacone dla pracowników
                                              Skoro karta przedpłacona jest środkiem płatniczym, za pomocą której pracodawca zapewnia pracownikom dostęp do środków pieniężnych, to brak jest podstaw, aby nie uznać, że pracownik otrzymuje świadczenie pieniężne. W konsekwencji należy stwierdzić, iż otrzymywane przez pracowników karty przedpłacone stanowią świadczenia pieniężne i będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                              • 16.04.2013PIT: Świadczenia z ZFŚS dla dzieci pracowników
                                               Interpelacja nr 14833 do ministra finansów w sprawie opodatkowania dzieci – beneficjentów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
                                               • 12.04.2013Premie pracownika wypłacane z zysku a koszty uzyskania przychodu
                                                Wykładnia językowa art. 15, a także art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) powinna uwzględniać konstrukcję podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypływający z niej charakter prawny, nie pozwalający powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów osoby prawnej nagród wypłaconych jej pracownikom z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu tego dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                • 09.04.2013Przychody pracownika: Ekwiwalent pieniężny za używanie internetu w domu
                                                 Pytanie podatnika: Część pracowników spółki zatrudnionych jest jako telepracownicy. Z uwagi na fakt, że praca wymaga stałego dostępu do Internetu, za pośrednictwem którego pracownik komunikuje się z pracodawcą i wykonuje zlecone mu prace, pracodawca pokrywa koszty abonamentu internetowego na podstawie udokumentowanych wydatków. Czy koszt abonamentu internetowego jest dodatkowym przychodem pracownika ze stosunku pracy, który podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                                 • 08.04.2013Korzystanie z samochodów służbowych a przychód pracownika
                                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] ... [ 21 ] następna strona »