Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki

 • 24.03.2014Zwrot wydatkw za okulary, szka i badania okulistyczne a PIT pracownika
  Bardzo czsto zdarza si, e pracodawcy pac za badania okulistyczne swoich pracownikw. Finansuj lub wspfinansuj rwnie zakup okularw bd szkie kontaktowych. Sprawdmy, jakie skutki podatkowe bd miay tego rodzaju wydatki. Czy pracownik bdzie musia zapaci podatek dochodowy?
  • 24.03.2014Przychody z tytuu skadek na ubezpieczenie OC a opodatkowanie PIT
   Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, i w opisanym zdarzeniu przyszym nie jest moliwe ustalenie przychodu przypadajcego na kadego ubezpieczonego objtego ochron ubezpieczeniow z tytuu opacenia skadki ubezpieczeniowej przez Wnioskodawc, w zwizku z czym na Wnioskodawcy nie bdzie ciy rwnie z tego tytuu obowizek patnika, o ktrym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
   • 19.03.2014Wynagrodzenie czonka rodziny w kosztach dziaalnoci
    Pytanie podatnika: Czy wydatki (skadki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokoci pacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) zwizane z zatrudnieniem pracownika na umow o prac (lub w formie dugoterminowej umowy - umowa zlecenie) - czonka rodziny (ony Wnioskodawcy) bd stanowiy dla prowadzcego dziaalno gospodarcz koszt uzyskania przychodw?
    • 13.03.2014Ekwiwalent za pranie odziey roboczej i ochronnej a PIT
     Wypata ekwiwalentu za pranie odziey roboczej z uwagi na fakt, e ekwiwalent ten zosta przyznany zgodnie z przepisami bhp, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W zwizku z tym pracodawca jako patnik nie jest obowizany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych od tych wiadcze – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1162/13-2/TW.
     • 12.03.2014Ekwiwalent za pranie odziey roboczej i ochronnej a PIT
      Wypata ekwiwalentu za pranie odziey roboczej z uwagi na fakt, e ekwiwalent ten zosta przyznany zgodnie z przepisami bhp, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W zwizku z tym pracodawca jako patnik nie jest obowizany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych od tych wiadcze – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1162/13-2/TW.
      • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja wiadcze
       Od 1 marca 2014 r. obowizuj nowe kwoty najniszych emerytur i rent, a take dodatkw oraz kwot maksymalnych zmniejsze emerytur i rent z tytuu osigania przychodu z dziaalnoci zarobkowej.
       • 26.02.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
        Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
        • 25.02.2014Posiek na spotkaniu z klientem a przychd pracownika
         Pytanie podatnika: Czy posiek spoyty przez pracownika na spotkaniu z kontrahentem pracodawcy bdzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, od ktrego Wnioskodawca - bdcy patnikiem podatku dochodowego od osb fizycznych obowizana jest pobra zaliczk na ten podatek dochodowy i odprowadzi go do waciwego organu podatkowego, a jeli tak to jak obliczy warto tego przychodu i warto podatku?
         • 24.02.2014Podatek od odszkodowania od pracodawcy
          Pytanie podatnika: Czy pracodawca wypacajc pracownikowi kwot 7.600 z tytuem odszkodowania, susznie przyj, e jest to kwota wolna od podatku dochodowego od osb fizycznych, stosujc przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, i w konsekwencji skadajc deklaracj podatkow PIT-8C?
          • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Wicej osb popracuje w niedziel i wita
           4 marca 2014 r. wejd w ycie przepisy dopuszczajce prac w niedziele i wita w przypadku usug wiadczonych drog elektroniczn na rzecz podmiotu zagranicznego.
           • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Wicej osb popracuje w niedziel i wita
            4 marca 2014 r. wejd w ycie przepisy dopuszczajce prac w niedziele i wita w przypadku usug wiadczonych drog elektroniczn na rzecz podmiotu zagranicznego. Zmienione przepisy Kodeksu pracy bd zezwalay na prac w niedziele i wita take przy wykonywaniu prac:
            • 20.02.2014Waloryzacja rent i emerytur w 2014 r.
             Zgodnie z komunikatem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej, renty i emerytury w tym roku wzrosn o jedynie 1,6%. Jak ta podwyka przeoy si na portfele? Kwota najniszej emerytury, renty z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy czy renty rodzinnej wzronie o ok. 13 z, a przecitna emerytura, ktra w III kw. 2013 r. wyniosa 1983 z, bdzie wysza o 32 z. Bdzie to najnisza waloryzacja od 12 lat. Przypomnijmy, e np. w zeszym roku wynosia ona 4%.
             • 12.02.2014Podre subowe: Zwrot kosztw wyywienia a zwolnienie z PIT
              Pytanie podatnika: Czy kwota zapaconego przez pracodawc na podstawie faktury wyywienia pracownika delegowanego, obejmujcej jednodniowe, jak rwnie kilkudniowe zakwaterowanie na szkolenie, kurs, warsztaty, itp. podlega zwolnieniu na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? Czy w przykadowej sytuacji pracownikowi powinno opodatkowa si kwot posikw zapewnionych przez pracodawc ponad limit diety i co w zwizku z tym z wypacon czci diety w wysokoci 25% za kolacj?
              • 07.02.2014Skadki ZUS od zaliczki na poczet przyszego wynagrodzenia
               W zwizku z brakiem stosownego przepisu pozwalajcego na wyczenie z podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne wypaconej pracownikowi zaliczki na poczet przyszego wynagrodzenia, jej warto podlega bdzie uwzgldnieniu w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne. Uwzgldnienie to powinno nastpi w miesicu, w ktrym dojdzie do faktycznej wypaty tej zaliczki pracownikowi. Warto ww. zaliczki, ktra zostanie wypacona pracownikowi przebywajcemu na urlopie bezpatnym bdzie stanowia rwnie podstaw wymiaru skadki na ubezpieczenie zdrowotne.
               • 31.01.2014Zagraniczne podre subowe: Indywidualna i oglna polisa ubezpieczeniowa dla pracownikw
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca, z tytuu zagranicznej podry subowej swoich pracownikw, zamierza wykupi indywidualne polisy ubezpieczeniowe dla pracownikw oraz wykupienie oglnej polisy ubezpieczeniowej, ktrej bdzie wacicielem i jedynym podmiotem wskazanym jako uprawniony do otrzymania caego wiadczenia ubezpieczeniowego. Czy wykupienie ww. polis stanowi przychd pracownika ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o podatki dochodowym od osb fizycznych?
                • 27.01.2014Ewidencjonowanie czasu pracy
                 Ewidencj czasu pracy naley tak wypeni, aby prawidowo wypaci wynagrodzenie za prac. Poznajmy najwaniejsze zasady ewidencjonowania czasu pracy.
                 • 24.01.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                  • 24.01.2014Skadki ZUS: Wycieczka dla pracownika z ZFS
                   Pracodawca moe organizowa imprezy okolicznociowe i integracyjne dla pracownikw, finansujc je ze rodkw zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Pracodawca moe w zwizku z powyszym zorganizowa imprez integracyjn, okolicznociow, wycieczk umoliwiajc wszystkim udzia w imprezie na rwnych zasadach. W przypadku, gdy w ramach takiej imprezy lub wycieczki pracodawca przewidzia na rzecz uczestnikw dodatkowo ulgowe wiadczenia lub usugi, to powinny one zosta ustalone w oparciu o kryterium socjalne - wyjani ZUS.
                   • 22.01.2014Dodatki za nadgodziny dla pracownikw samorzdowych - wyrok TK
                    Obecne regulacje, dotyczce prawa pracownikw samorzdowych do dodatkw za nadgodziny nadliczbowe, nie s sprzeczne z ustaw zasadnicz – orzek we wtorek Trybuna Konstytucyjny. Sdziowie stwierdzili, e suba publiczna nie powinna oczekiwa w takich przypadkach szczeglnej rekompensaty, szczeglnie i – w porwnaniu do pracownikw sektora prywatnego – otrzymuje inne korzyci, w tym np. nagrody jubileuszowe.
                    • 20.01.2014Rozliczenie wypaty rocznej premii
                     Pytanie podatnika: Czy wypacona w obowizujcym terminie premia roczna oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne, FP i FGP w czci finansowanej przez Spk, ktrych podstaw obliczenia jest kwota przedmiotowej premii, stanowi koszty uzyskania przychodw tego roku, w ktrym premia jest wypacana?
                     • 16.01.2014Koszty uzyskania przychodw. Rozliczenie wydatkw na kwiaty i wiece pogrzebowe
                      Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w zwizku ze mierci pracownika, byego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliszej rodziny pracownika lub byego pracownika (emeryta, rencisty), mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                      • 15.01.2014Rabaty dla pracownikw a przychd w PIT
                       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wprowadzeniem modelu adresowanego do szerokiego grona odbiorcw - pracownikw Spki, osb wiadczcych na rzecz Spki usugi w oparciu o umowy cywilnoprawne, kontrahentw Spki i ich pracownikw, udzielane w ramach poszczeglnych akcji rabatowych rabaty bd stanowiy dla pracownikw Spki przychd wynikajcy z przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych jako czciowo nieodpatne wiadczenie wynikajce ze stosunku pracy, od ktrego Spka bdzie zobowizana pobra zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                       • 14.01.2014Szwedzki st jako przychd pracownika
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracodawca nie posiada informacji o iloci osb uczestniczcych w imprezie oraz gdy brak jest moliwoci indywidualizacji wiadczenia konkretnemu pracownikowi, poczstunek w formie szwedzkiego stou naley uzna jako przychd ze stosunku pracy i opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                        • 08.01.2014Okresy wliczane do stau pracy
                         Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stau pracy
                         • 07.01.2014Ubezpieczenie OC czonkw zarzdu (ubezpieczenie D&O) poczone z ubezpieczeniem OC Spki – skutki podatkowe
                          Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyda interpretacj, bdc odpowiedzi na zapytanie jednej ze spek w zakresie dotyczcym ubezpieczenia OC czonkw zarzdu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednoczenie Spki – od zdarze bdcych i niebdcych skutkiem dziaa zarzdu. Ze wzgldu na fakt, e odpowiedzialno czonkw zarzdu (czy szerzej – odpowiedzialno wadz spki) moe by bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia moe stanowi element optymalizacji podatkowej, zachcamy do lektury interpretacji. Skrty i wytuszczenia pochodza od redakcji.
                          • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osb fizycznych
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie obowizany do realizacji obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych dla przychodw ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w czci G., poz. 68 niniejszego wniosku, do ktrej zwrotu pracownik nie zosta zobowizany?
                           • 31.12.2013Rezygnacja z tworzenia ZFS a skadki ZUS od paczek dla dzieci pracownikw
                            Pracodawca rezygnujcy z tworzenia ZFS powinien wyda rodki zgromadzone na rachunku funduszu na cele socjalne. Rezygnacja z tworzenia funduszu nie oznacza jego natychmiastowej likwidacji, a jedynie brak obowizku naliczania nowych odpisw. Obowizki pracodawcy dotyczce gospodarowania zasobami funduszu istniej dopki na koncie funduszu pozostaj jakiekolwiek pienidze. Zatem, sfinansowane w caoci z funduszu paczki witeczne dla dzieci pracownikw korzystaj ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporzdzenia w sprawie szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
                            • 30.12.2013Umorzenie nalenoci od pracownika a PIT
                             Zdarzaj si sytuacje, gdy u pracodawcy w wyniku np. przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzone zostan niedobory ilociowe w mieniu powierzonym pracownikom. Kosztami niedoborw pracodawca moe zgodnie z przepisami Kodeksu pracy obciy pracownika bd umorzy je w caoci lub czci. Powstaje pytanie jakie skutki podatkowe wizay si bd z obcieniem lub umorzeniem wierzytelnoci po stronie pracownika.
                             • 10.12.2013PIT: Skutki podatkowe wykupienia polisy odpowiedzialnoci cywilnej
                              Pytanie podatnika: Czy koszt zwizany z wykupieniem polisy OC stanowi dla czonkw organw, pracownikw, osoby odpowiedzialnej za ksigi rachunkowe spki oraz podmiotw zalenych, przychd z tytuu umowy o prac lub z tytuu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 12 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem? Jeeli tak, to w jaki sposb naley naliczy przychd podlegajcy opodatkowaniu?
                              • 09.12.2013Skadki ZUS od zadouczynienia dla byego pracownika
                               Kwota wypaconego byemu pracownikowi zadouczynienia z powodu wypadku przy pracy wraz z odsetkami ustawowymi za doznanie krzywdy oraz rozstroju zdrowia na podstawie art. 444 i 445 Kodeksu cywilnego nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne - wyjani ZUS.
                               • 09.12.2013Podre subowe: Wysoko diety przy czciowo odpatnych posikach
                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku rozliczania podry subowych pracownikw budowlanych, wypata penej diety (100%) w wysokoci okrelonej rozporzdzeniem w sprawie podry subowych korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 (jeeli chodzi o przychd pracownikw) jeli pracodawca zapewniaby pracownikom inne ni profilaktyczne posiki, ale w czci patne przez pracownika (np. 5%)?
                                • 06.12.2013Wynagrodzenie pracownika z tytuu penienia funkcji prokurenta a rdo przychodu w PIT
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski dziaalno gospodarcz w formie spki z o.o. i posiada status pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Pracownik Wnioskodawcy zosta powoany uchwa zarzdu na prokurenta spki. Do jakiej kategorii rde przychodw naley zaliczy wypacane pracownikowi w przyszoci wynagrodzenie z tytuu wykonywania czynnoci prokurenta?
                                 • 05.12.2013Przychody pracownika: Podwyszone koszty i ulga podatkowa po ustaniu zatrudnienia
                                  Pytanie: Wynagrodzenia za prac wypacane s w mojej firmie do 10. dnia kadego miesica, za poprzedni miesic. Dotyczy to wszystkich pracownikw, zarwno tych zatrudnionych jak i zwolnionych w danym miesicu. Czy wypacajc wynagrodzenie (np. 10 czerwca) dla pracownika zwolnionego w poprzednim miesicu (np. 31 maja) naley uwzgldni podwyszone koszty uzyskania przychodw (pracownik zamieszkuje poza miejscowoci w ktrej wykonywa prac i zoy stosowane owiadczenie o podwyszonych kosztach uzyskania przychodu) i ulg podatkow (pracownik mia zoony PIT-2 w trakcie zatrudnienia)?
                                  • 04.12.2013VAT: Sprzeda gruntu z budynkami do rozbirki
                                   Nie mona dostawy zabudowanych gruntw traktowa jako czynnoci wyczonej spod zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug tylko z tych wzgldw, e nabywca zamierza wyburzy budynki oraz budowle i wznie na tym terenie nowy budynek - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 04.12.2013Podre subowe: Zwrot kosztw noclegu na podstawie rachunku
                                    Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, ktrego wysoko przekracza limity, o ktrych mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., nalenoci wypacone pracownikowi ponad limit podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te s wolne od obcie podatkowych?
                                    • 26.11.2013Wynajem sali gimnastycznej dla pracownikw a przychd w PIT
                                     Pytanie podatnika: Czy u pracownikw Wnioskodawcy powstaje nieodpatne wiadczenie w zwizku z zawarciem umowy o udostpnienie dla nich sali gimnastycznej i czy Wnioskodawca jest zobowizany dolicza do przychodw pracownika z tytuu umowy o prac warto takiego nieodpatnego wiadczenia (jeli tak to w jakiej wysokoci), nawet jeli pracownik faktycznie nie skorzysta z moliwoci wicze w sali gimnastycznej w danym miesicu?
                                     • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularw korekcyjnych przed upywem terminu bada okresowych a PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca si do pracodawcy z prob o skierowanie na badania przed upywem terminu bada okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wska potrzeb ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularw na inne, to czy koszty bada oraz refundacja za okulary stanowi przychd pracownika, ktry naley opodatkowa podatkiem dochodowym?
                                      • 21.11.2013Zwolnienie z PIT ekwiwalentu za pranie odziey roboczej
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako pracodawca jest zobowizany nieodpatnie dostarczy odzie i obuwie robocze pracownikom wykonujcym prace zwizane z bezporedni obsuga maszyn i urzdze technicznych oraz prace powodujce brudzenie odziey roboczej. Pranie odziey i obuwia dokonywane jest przez pracownikw we wasnym zakresie. Pracownicy otrzymuj za te czynnoci ekwiwalent pieniny w kwocie 30 z na miesic. Czy ekwiwalent pieniny za pranie odziey roboczej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? Czy Wnioskodawca jako patnik jest zobowizany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                       • 12.11.2013Podre subowe: Skutki zakupu szczepie ochronnych i lekarstw dla pracownikw
                                        Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawc na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepie ochronnych w celu zapobieenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracownikw odbywajcych podr subow do kraju, w ktrym wystpuje realne ryzyko zachorowalnoci na jedn z zakanych chorb tropikalnych, stanowi dla tych pracownikw przychd ze stosunku pracy?
                                        • 21.10.2013Ubezpieczenie czonkw zarzdu a PIT
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidowo uznaje, e w przedstawionym stanie faktycznym nie jest moliwe ustalenie przychodu przypadajcego na kadego ubezpieczonego objtego ochron ubezpieczeniow, co powoduje, e na Wnioskodawcy nie ci obowizki patnika, o ktrych mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                         • 16.10.2013Podre subowe: Posiek profilaktyczny a wysoko diety
                                          Pytanie podatnika: Czy wypata diety pracownikowi z tytuu wyjazdu subowego do wysokoci okrelonej w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej - bez uwzgldnienia obniki diety o 30% z tytuu obowizku zapewnienia posiki profilaktycznego - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 15.10.2013Telefon subowy a przychd pracownika z nieodpatnych wiadcze
                                           Pytanie: Czy z tytuu uywania telefonw komrkowych bdcych wasnoci pracodawcy i przyznania w zwizku z tym limitw do wykorzystania przez pracownikw zatrudnionych na podstawie umowy o prac na rozmowy subowe powstaje przychd z tytuu nieodpatnych wiadcze i podlega opodatkowaniu cznie z innymi skadnikami wynagrodzenia? Dodam, e w przypadku przekroczenia kwoty stanowicej limit miesiczny uytkownik zobowizany jest wykaza, i rozmowy te byy prowadzone w celach subowych. Za rozmowy wykonane ponad przyznany limit pracownicy pac z wasnych rodkw.
                                           • 09.10.2013Skadki ZUS: Bezpatne lub czciowo odpatne przejazdy do/z miejsca czasowego oddelegowania
                                            Skadki na ubezpieczenia spoeczne nie powinny by naliczane od przychodu, jaki pracownik uzyskuje korzystajc z bezpatnych lub czciowo odpatnych przejazdw rodkami lokomocji przez co naley rozumie korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazywanych przez pracodawc biletw lub z transportu organizowanego przez pracodawc. Z podstawy wymiaru skadek nie mona wyczy (tj. za korzy materialn nie moe by uwaany) ekwiwalent pieniny jaki otrzymuje pracownik z przeznaczeniem na zakup biletu lub jako zwrot poniesionych kosztw zwizanych z kupnem biletu.
                                            • 09.10.2013Ekwiwalent za pranie i konserwacj odziey i obuwia roboczego a PIT
                                             Pytanie podatnika: W zwizku z brakiem moliwoci zapewnienia prania i konserwacji odziey roboczej przez Wnioskodawc (pracodawc), czynnoci te bd wykonywane przez pracownika za jego zgod. Wnioskodawca zobowizany jest wypaci pracownikom ekwiwalent pieniny bdcy rekompensat poniesionych przez nich kosztw. Czy Wnioskodawca bdzie mg nieopodatkowywa podatkiem dochodowym od osb fizycznych wypacanych ekwiwalentw za pranie i konserwacj odziey i obuwia roboczego?
                                             • 07.10.2013Rabat dla pracownika a opodatkowanie PIT
                                              Pytanie podatnika: Czy w zwizku z realizacj opisanego programu rabatowego, adresowanego do pracownikw Spki i innych odbiorcw zewntrznych niebdcych podmiotami wsppracujcymi ze Spk na podstawie umw lub porozumie handlowych, udzielane rabaty dla pracownikw bd stanowiy dla pracownika przychd, od ktrego Spka powinna pobra zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                              • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
                                               Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.