Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekwiwalentu pieniężnego urlop wypoczynkowy

 • 26.09.2017Praca tymczasowa – biznes apeluje o zmiany ws. wynagradzania za urlop
  Przepisy dotyczące ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy czy ekwiwalent pracowników tymczasowych powinny zostać znowelizowane – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak ocenia organizacja, konstrukcja obecnych przepisów prowadzi m.in. do zaniżania w takich przypadkach wynagrodzenia urlopowego.
  • 06.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakończenia umowy o pracę
   Pytanie: Poza stałą pensją miesięczną pracownik otrzymuje premię kwartalną naliczaną w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cały dział handlowy firmy (wypłacana w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału, za który przysługuje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tą osobą. Pracownik nie wykorzysta należnego urlopu więc wypłacony będzie również ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypłacamy jednak do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Kiedy powinniśmy wypłacić wszystkie należności? Czy możemy zaczekać z jakimkolwiek rozliczeniem na dzień wypłaty wynikający z naszych regulacji wewnętrznych?
   • 05.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakończenia umowy o pracę
    Pytanie: Poza stałą pensją miesięczną pracownik otrzymuje premię kwartalną naliczaną w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cały dział handlowy firmy (wypłacana w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału, za który przysługuje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tą osobą. Pracownik nie wykorzysta należnego urlopu więc wypłacony będzie również ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypłacamy jednak do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Kiedy powinniśmy wypłacić wszystkie należności? Czy możemy zaczekać z jakimkolwiek rozliczeniem na dzień wypłaty wynikający z naszych regulacji wewnętrznych?
    • 29.06.2017Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 r.
     W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm).
     • 28.06.2017Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 r.
      W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm).
      • 01.09.2016Urlop wypoczynkowy z prawem do przeniesienia na kolejną umowę?
       Resort rozwoju powinien rozważyć wprowadzenie przepisu, który pozwalałby na przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na okres trwania kolejnej umowy o pracę – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy ocenili przygotowany przez resort pakiet „100 zmian dla firm”. Możliwość przeniesienia miałaby funkcjonować zamiast obowiązku wypłaty ekwiwalentu.
       • 31.08.2016 Urlop wypoczynkowy z prawem do przeniesienia na kolejną umowę?
        Resort rozwoju powinien rozważyć wprowadzenie przepisu, który pozwalałby na przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na okres trwania kolejnej umowy o pracę – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy ocenili przygotowany przez resort pakiet „100 zmian dla firm”. Możliwość przeniesienia miałaby funkcjonować zamiast obowiązku wypłaty ekwiwalentu.
        • 25.08.2015Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop?
         Według jakich zasad oblicza się wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy takie same zasady odnoszą się do pracowników niepełnoetatowych?
         • 11.08.2015Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop?
          Według jakich zasad oblicza się wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy takie same zasady odnoszą się do pracowników niepełnoetatowych?
          • 28.07.2015Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
           Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu?
           • 27.07.2015Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
            Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu?
            • 21.10.2014Nieobecności z powodu oddania krwi a dodatkowe wynagrodzenie roczne
             Zapytanie nr 6932 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uwzględnienia w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nieobecności w pracy z powodu oddania krwi
             • 21.07.2014Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
              Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu?
              • 12.06.2014Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Zasady wypłaty
               Według jakich zasad oblicza się wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy takie same zasady odnoszą się do pracowników niepełnoetatowych?
               • 06.05.2014Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
                Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. Pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za czas urlopu?
                • 15.07.2013Wynagrodzenie za czas urlopu
                 Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
                 • 27.05.2013Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Zasady obliczania
                  Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz.14, z późn. zm).
                  • 27.11.2012Wypowiedzenie a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
                   Interpelacja nr 8791 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania prawnego zasad zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
                   • 23.11.2012Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na kolejną umowę
                    Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umowy zaproponowano mu kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na 2 lata. Jak obliczyć wymiar urlopu?
                    • 16.11.2012Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady ustalania
                     Według jakich zasad oblicza się wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy takie same zasady odnoszą się do pracowników niepełnoetatowych?
                     • 02.11.2012Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
                      Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu?
                      • 02.07.2012Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
                       Pytanie: Według jakich zasad oblicza się wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy takie same zasady odnoszą się do pracowników niepełnoetatowych?
                       • 23.05.2012Wynagrodzenie związkowców a koszty pracodawcy
                        Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Przepisy określają zasady zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Czy wynagrodzenie związkowców za ten okres może być kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?
                        • 30.04.2012Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a kolejna umowa o pracę
                         Pytanie: Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez okres 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umowy zaproponowano pracownikowi kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na czas określony na 2 lata. Podczas trwania pierwszej umowy pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. Czy po zakończeniu tej umowy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent, czy też może udzielić pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy?
                         • 29.11.2011Odprawa emerytalno – rentowa – podstawowe informacje
                          Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odrębne przepisy często wprowadzają wyższe wysokości odprawy (np. art. 38 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
                          • 04.10.2011Odprawa dla zwalnianego pracownika
                           Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem z pracy ma pracownik, który otrzymał wypowiedzenie albo rozwiązano z nim umowę na podstawie porozumienia stron w ramach grupowych bądź indywidualnych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników.
                           • 19.07.2011Dni wolne na poszukiwanie pracy
                            W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
                            • 08.12.2010Mimo choroby należy się ekwiwalent
                             Interpelacja nr 19252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących wypłacania przez pracodawców ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim
                             • 17.03.2010PIP przygotowała zmiany w prawie pracy
                              Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach
                              • 02.11.2009MPiPS: Ustalając ekwiwalent, należy uwzględnić normę dobową, a nie dobowy wymiar czasu pracy
                               Interpelacja nr 11408 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w sposobie ustalania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
                               • 24.08.2009Zmiana w wysokości zmiennych składników wynagrodzenia a ekwiwalent za niewykorzystany urlop
                                Pytanie: Pracownik, z którym kończymy współpracę (pod koniec sierpnia) poza stałą pensją w wysokości 4000 zł otrzymuje prowizję od sprzedaży. Prowizja rozliczana jest w okresach miesięcznych, w ciągu 3 miesięcy poprzedzających sierpień pracownik otrzymał premie w wysokości: w maju 1400 zł, w czerwcu 1200 zł, w lipcu 1550 zł. W czerwcu pracownik był przez 5 dni roboczych chory. Od czerwca nastąpiła zmiana wysokości prowizji – przedtem była wypłacana jako 0,5% wartości sprzedaży, od początku czerwca jest to 0,6% wartości sprzedaży. W jaki sposób wyliczyć kwotę będącą podstawą wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
                                • 03.06.2009Ekwiwalent za urlop – kontrowersyjna opinia SN
                                 Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy de facto nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.
                                 • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                                  W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
                                  • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kłopot z udowodnieniem wysokości żądania
                                   Stosując art. 322 k.p.c. (tj. ustalając wysokość szkody wedle oceny sądu opartej na okolicznościach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie można pomijać przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za pracę w dzień wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolności do pracy.
                                   • 12.03.2007Urlop pracowników tymczasowych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne
                                    Pytanie: Jak przebiega udzielanie urlopów w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło), a jak w przypadku pracowników tymczasowych?
                                    • 13.02.2007Współczynnik urlopowy
                                     Pytanie: Co to jest współczynnik urlopowy? Jak go ustalić?
                                     • 06.02.2007Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
                                      Pytanie: W jakim przypadku wypłaca się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W jaki sposób należy go wyliczać?
                                      • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                                       Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
                                       • 03.01.2007Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
                                        Pytanie: Czy urlop bezpłatny ma wpływ na długość urlopu wypoczynkowego?
                                        • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
                                         Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).
                                         • 11.09.2006Odprawy zwalnianych pracowników.
                                          Pracownikowi, z którym zostaje rozwiązany stosunek pracy przysługuje w pewnych przypadkach prawo do odprawy. Jest tak w szczególności w razie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także w razie przejścia pracownika na rentę lub emeryturę oraz w razie powołania pracownika do zasadniczej służby wojskowej.
                                          • 05.09.2006Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                                           Generalną zasadą, którą kierujemy się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest to, że przysługiwać ono powinno w takiej wysokości, w jakiej pracownik otrzymałby je, gdyby w tym czasie pracował. Dlatego też przy ustalaniu tego wynagrodzenia musimy brać pod uwagę nie tylko stałą, miesięczną pensję, ale również składniki wynagrodzenia przysługujące w zmiennej wysokości, jak np. wszelkie dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie prowizyjne itp.
                                           • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – trochę teorii i odpowiedzi na pytania
                                            Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.Jedynym wyjątkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na świadczenie pieniężne w przypadkach, w których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
                                            • 24.11.2005Odprawa dla zwalnianego pracownika
                                             Pytanie: Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w firmie, która zatrudnia powyżej 20 pracowników. Pracuję już ponad 8 lat. Jestem jedną z osób, które otrzymały od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. W moim przypadku jest dodany zapis: "przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy" Czy należy mi się odprawa pieniężna? W jakiej wysokości?
                                             • 08.06.2005Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
                                              Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Przy obliczaniu sumy wynagrodzeń, branych pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, nie uwzględnia się jednak: