Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki emerytury

 • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
  Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
  • 27.02.2020Czternasta emerytura w 2021 r. – rzd przyj projekt ustawy
   W przyszym roku wypacone zostan dodatkowe roczne wiadczenia pienine dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd. wiadczenia maj by zrónicowane w zalenoci od wysokoci otrzymywanych przez dan osob wiadcze. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld z.
   • 26.02.2020Czternasta emerytura w 2021 r. – rzd przyj projekt ustawy
    W przyszym roku wypacone zostan dodatkowe roczne wiadczenia pienine dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd. wiadczenia maj by zrónicowane w zalenoci od wysokoci otrzymywanych przez dan osob wiadcze. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld z.
    • 21.11.2019Zasiki z Wielkiej Brytanii dla polskiego rezydenta
     W dzisiejszej interpretacji rozstrzygnita zostaa (na korzy Wnioskodawczyni) sytuacja, w której podatniczka stwierdzia, i bank niesusznie pobiera zaliczk na podatek dochodowy od kwot, które uzyskuje ona z Wielkiej Brytanii. S to kwoty otrzymywane na podstawie przepisów o wiadczeniach rodzinnych obowizujcych w Wielkiej Brytanii, które, zdaniem podatniczki, podlegaj zwolnieniu równie w Polsce.
     • 22.10.2019Czternasta emerytura, czy opaca si jeszcze pracowa?
      Zasada gówna obecnego systemu emerytalnego: „duej pracujesz, pacisz wicej skadek, masz wysz emerytur” zachca do duszej aktywnoci zawodowej i zdobywania wyszych kwalifikacji. Ale program partii rzdzcej nie idzie w kierunku aktywizacji zawodowej, proponujc w 2020 roku 13. emerytur. Od 2021 r. ma zosta wypacana 14. emerytura dla seniorów, którzy pobieraj mniej ni 2900 z wiadczenia emerytalnego. W 2021 r. obciy to budet pastwa kwot blisko 20 mld z.
      • 15.10.2019Wysza waloryzacja i zwolnienie z PIT zamiast trzynastej emerytury?
       2020 rok w wietle zakoczonej wanie kampanii zapowiada si bardzo obiecujco. Bd w budecie rodki na trzynast emerytur. Wypata dodatkowego wiadczenia oznaczaaby dla finansów publicznych dodatkowy koszt w wysokoci 10 mld z, a jednorazowe wiadczenie pienine trafioby ponownie do blisko mln osób. System wsparcia obejmie wszystkich, bez wzgldu na wysoko wiadczenia, jakie otrzymuj. Emeryci woleliby jednak wyszy wskanik waloryzacji ni jednorazow wypat i oczekuj na zwolnienie emerytur i rent z pacenia podatku. Podatku, który ju raz zapacili.
       • 04.03.2019Emerytury dla matek z czwórk dzieci budz kontrowersje. Lepiej byo nie pracowa?
        Od 1 stycznia 1999 r. w przypadku pracowników (urlop wychowawczy), a od 1 wrzenia 2013 r. w przypadku wszystkich osób sprawujcych osobist opiek nad dzieckiem, za okresy te opacane s skadki z budetu pastwa. W ten sposób okresy te uwzgldniane s w wymiarze emerytury wiadczeniobiorców. Takie rozwizania nie obowizyway w przeszoci. Ustawa o rodzicielskim wiadczeniu uzupeniajcym kieruje wiadczenie o charakterze zaopatrzeniowym do osób objtych starym systemem emerytalnym, które przez niespenienie wymaga staowych zostay wykluczone z powszechnego systemu zabezpieczenia spoecznego - wyjanio MRPiPS.
        • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
         Biorc pod uwag orzecznictwo Trybunau Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgldu na wysoko dochodów, stworzyoby zamknit kategori podatników cieszcych si wyjtkowymi przywilejami. Takie rozwizanie staoby w sprzecznoci z konstytucyjn zasad sprawiedliwoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
         • 30.03.2018Warto sprawdzi, czy jest moliwo przeliczenia kapitau pocztkowego
          Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie akcji informujcej ubezpieczonych o moliwoci wystpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitau pocztkowego
          • 25.08.2017PIT: Podwyszenie zasiku macierzyskiego a kwota wolna od podatku
           Zatrudniona pracownica w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. czy urlop rodzicielski z prac na ½ etatu. W myl obowizujcych przepisów, w miesicu czerwcu 2017 r. nastpi konieczno podwyszenia zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego. Pracownica zoya PIT-2. Czy pracodawca powinien stosowa zasad proporcjonalnego dzielenia miesicznej kwoty zmniejszajcej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypaca za cz miesica wynagrodzenie za prac i podwysza kwot zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego?
           • 24.08.2017PIT: Podwyszenie zasiku macierzyskiego a kwota wolna od podatku
            Zatrudniona pracownica w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. czy urlop rodzicielski z prac na ½ etatu. W myl obowizujcych przepisów, w miesicu czerwcu 2017 r. nastpi konieczno podwyszenia zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego. Pracownica zoya PIT-2. Czy pracodawca powinien stosowa zasad proporcjonalnego dzielenia miesicznej kwoty zmniejszajcej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypaca za cz miesica wynagrodzenie za prac i podwysza kwot zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego?
            • 07.07.2017Kwota zmniejszajca podatek po ustaniu zatrudnienia
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zmieni obecny sposób obliczania zaliczki na podatek i zacz stosowa 1/12 kwoty zmniejszajcej podatek przy obliczaniu zaliczki z wynagrodzenia i innych wiadcze ze stosunku pracy wypaconych pracownikowi po rozwizaniu z nim stosunku pracy, jeeli ten zoy w odpowiednim czasie owiadczenie PIT-2 i nie powiadomi patnika o zmianie stanu faktycznego wynikajcego z tego owiadczenia?
             • 23.05.2017Emeryci i rencici otrzymaj w lipcu specjalny dodatek?
              Do Sejmu trafi przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieninym. Dodatek na poziomie 200-500 z miaby przysugiwa wiadczeniobiorcom, których wiadczenia nie przekraczaj 2000 z.
              • 22.05.2017Emeryci i rencici otrzymaj w lipcu specjalny dodatek?
               Do Sejmu trafi przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieninym. Dodatek na poziomie 200-500 z miaby przysugiwa wiadczeniobiorcom, których wiadczenia nie przekraczaj 2000 z.
               • 07.12.2016Sposoby i terminy wypaty wiadcze emerytalno-rentowych
                Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z pón. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, prawo do wiadcze okrelonych w ustawie powstaje z dniem spenienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
                • 01.12.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                 Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                 • 30.11.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                  Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                  • 09.09.2016Emerytury i renty 2017: Ochotnicza stra poarna ze specjalnym dodatkiem?
                   Klub parlamentarny Kukiz’15 zgosi do Sejmu projekt ustawy, w ktrym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla czonkw ochotniczej stray poarnej. Dodatek miaby wynosi 20 z za kady rok aktywnej suby. 
                   • 08.09.2016Emerytury i renty 2017: Ochotnicza stra poarna ze specjalnym dodatkiem? 
                    Klub parlamentarny Kukiz’15 zgosi do Sejmu projekt ustawy, w ktrym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla czonkw ochotniczej stray poarnej. Dodatek miaby wynosi 20 z za kady rok aktywnej suby. 
                    • 09.08.2016Dodatek pielgnacyjny bdzie wyszy?
                     Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyszenia dodatku pielgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepenosprawnoci.
                     • 16.05.2016Rozliczenie skadek na PPE
                      Pytanie podatnika: Czy skadka podstawowa na PPE dla celw podatkowych winna by uznana za koszt uzyskania przychodw w miesicu ujcia jej w ksigach rachunkowych (zaksigowania)?
                      • 18.01.2016Emerytury i renty 2016: Cz wiadczeniobiorcw dostanie dodatek
                       Cz emerytw i rencistw otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, ktry popieraj w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakada, e jednorazowe dodatki wynios od 50 do 400 z. Na dodatkowe pienidze liczy mog wiadczeniobiorcy otrzymujcy wiadczenia na poziomie do 2 tys. z miesicznie. 
                       • 15.01.2016Emerytury i renty 2016: Cz wiadczeniobiorcw dostanie dodatek
                        Cz emerytw i rencistw otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, ktry popieraj w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakada, e jednorazowe dodatki wynios od 50 do 400 z. Na dodatkowe pienidze liczy mog wiadczeniobiorcy otrzymujcy wiadczenia na poziomie do 2 tys. z miesicznie. 
                        • 18.09.2015Emerytury i renty 2016. wiadczeniobiorcy dostan jednorazowe dodatki
                         W 2016 r. emeryci i rencici, ktrych wiadczenia nie przekraczaj 2 tys. z, bd mogli liczy na jednorazowe dodatki - wynika z projektu nowej ustawy, ktr w rod opublikowa resort pracy i polityki spoecznej. czne koszty dodatkw wynie maj ok. 1,4 mld z.
                         • 17.09.2015Emerytury i renty 2016. wiadczeniobiorcy dostan jednorazowe dodatki
                          W 2016 r. emeryci i rencici, ktrych wiadczenia nie przekraczaj 2 tys. z, bd mogli liczy na jednorazowe dodatki – wynika z projektu nowej ustawy, ktr w rod opublikowa resort pracy i polityki spoecznej. czne koszty dodatkw wynie maj ok. 1,4 mld z.
                          • 06.08.2015Ulga prorodzinna dla dorosego, niepenosprawnego dziecka
                           Pytanie podatnika: Czy z ulgi prorodzinnej mog skorzysta rodzice niepenosprawnego, dorosego dziecka, gdy otrzymuje ono rent?
                           • 14.07.2015Wyjedajcy na stae z kraju trac dopat do emerytury
                            Interpelacja nr 33277 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dopat do emerytur minimalnych wypacanych przez ZUS osobom wyjedajcym na pobyt stay do innych krajw Unii Europejskiej
                            • 26.09.2014Obowizki patnika PIT: Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia
                             Pytanie podatnika: W jaki sposb pracodawca ma obliczy zaliczk na podatek dochodowy oraz sporzdzi informacj PIT-11 w przypadku, gdy pracownik osiga przychody z tytuu umowy zlecenia uzyskanych z zewntrznej firmy wykonywanej na rzecz pracodawcy?
                             • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja wiadcze
                              Od 1 marca 2014 r. obowizuj nowe kwoty najniszych emerytur i rent, a take dodatkw oraz kwot maksymalnych zmniejsze emerytur i rent z tytuu osigania przychodu z dziaalnoci zarobkowej.
                              • 20.02.2014Waloryzacja rent i emerytur w 2014 r.
                               Zgodnie z komunikatem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej, renty i emerytury w tym roku wzrosn o jedynie 1,6%. Jak ta podwyka przeoy si na portfele? Kwota najniszej emerytury, renty z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy czy renty rodzinnej wzronie o ok. 13 z, a przecitna emerytura, ktra w III kw. 2013 r. wyniosa 1983 z, bdzie wysza o 32 z. Bdzie to najnisza waloryzacja od 12 lat. Przypomnijmy, e np. w zeszym roku wynosia ona 4%.
                               • 08.01.2014Okresy wliczane do stau pracy
                                Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stau pracy
                                • 07.01.2014Ubezpieczenie OC czonkw zarzdu (ubezpieczenie D&O) poczone z ubezpieczeniem OC Spki – skutki podatkowe
                                 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyda interpretacj, bdc odpowiedzi na zapytanie jednej ze spek w zakresie dotyczcym ubezpieczenia OC czonkw zarzdu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednoczenie Spki – od zdarze bdcych i niebdcych skutkiem dziaa zarzdu. Ze wzgldu na fakt, e odpowiedzialno czonkw zarzdu (czy szerzej – odpowiedzialno wadz spki) moe by bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia moe stanowi element optymalizacji podatkowej, zachcamy do lektury interpretacji. Skrty i wytuszczenia pochodza od redakcji.
                                 • 05.12.2013Przychody pracownika: Podwyszone koszty i ulga podatkowa po ustaniu zatrudnienia
                                  Pytanie: Wynagrodzenia za prac wypacane s w mojej firmie do 10. dnia kadego miesica, za poprzedni miesic. Dotyczy to wszystkich pracownikw, zarwno tych zatrudnionych jak i zwolnionych w danym miesicu. Czy wypacajc wynagrodzenie (np. 10 czerwca) dla pracownika zwolnionego w poprzednim miesicu (np. 31 maja) naley uwzgldni podwyszone koszty uzyskania przychodw (pracownik zamieszkuje poza miejscowoci w ktrej wykonywa prac i zoy stosowane owiadczenie o podwyszonych kosztach uzyskania przychodu) i ulg podatkow (pracownik mia zoony PIT-2 w trakcie zatrudnienia)?
                                  • 21.10.2013Ubezpieczenie czonkw zarzdu a PIT
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidowo uznaje, e w przedstawionym stanie faktycznym nie jest moliwe ustalenie przychodu przypadajcego na kadego ubezpieczonego objtego ochron ubezpieczeniow, co powoduje, e na Wnioskodawcy nie ci obowizki patnika, o ktrych mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                   • 01.07.2013Chorwacja w UE. Prawo do chorwackiej emerytury
                                    Osoby, ktre zainteresowane s przyznaniem emerytury lub renty rwnie z chorwackiej instytucji ubezpieczeniowej, nie musz skada oddzielnego wniosku. Wniosek o przyznanie wiadczenia zoony w polskim ZUS bdzie przekazany do instytucji chorwackiej i zainicjuje wszczcie postpowania o przyznanie tego wiadczenia.
                                    • 31.05.2013Skadki ZUS: wiadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
                                     Warto udziau w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firm zewntrzn, wspfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne z tytuu stosunku pracy, poniewa prawo do tych wiadcze nie przysuguje za okres wiadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku warto udziau w tym nie stanowi rwnie podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia zdrowotne z tytuu stosunku pracy - wyjani ZUS.
                                     • 02.05.2013Zwolnienie z podatku dochodowego emerytw i rencistw?
                                      Interpelacja nr 15137 do ministra finansw w sprawie zwolnienia emerytw i rencistw z koniecznoci pacenia podatku dochodowego od osb fizycznych
                                      • 22.02.2013Emerytury i renty 2013 - wane komunikaty ZUS
                                       Od 1 marca minimalne emerytury i renty rodzinne oraz renty z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy wzrosn o nieco ponad 30 z i wynios 831,15 z miesicznie – wynika z jednego z opublikowanych w Monitorze Polskim komunikatw Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Emerytury i renty oraz inne wiadczenia (np. dodatki) wzrosn w tym roku o 4% (wskanik waloryzacji – 104%).
                                       • 01.02.2013Refundacja kosztw szkole byym pracownikom a skutki w PIT
                                        Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym refundacja byym pracownikom kosztw szkole (o ktrych mowa w ww. Programie Dobrowolnych Odej), stanowi przychd z innych rde (art. 10 ust. 1 pkt 9), okrelony w art. 20 ustawy o PIT i na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych na Wnioskodawcy ciy obowizek sporzdzenia informacji PIT-8C o wypaconych kwotach refundacji?
                                        • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                         Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                                         • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                          Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                          • 24.12.2012Emerytury 2013: Mundurowi strac przywileje
                                           1 stycznia 2013 r. zaczn obowizywa nowe regulacje dotyczce zasad funkcjonowania systemu emerytalnego sub mundurowych i onierzy. „Mundurwka” utraci cz swoich obecnych przywilejw. Zmiany dotkn jednak tylko nowych mundurowych, czyli tych, ktrzy zaczn sub po 31 grudnia biecego roku.
                                           • 01.03.2012Emerytury i renty – najwaniejsze wskaniki
                                            Zakad Ubezpiecze Spoecznych poda na swojej stronie internetowej aktualn wysoko najniszych wiadcze wypacanych przez ZUS po waloryzacji od 1 marca 2012 r. oraz now wysoko dodatkw do emerytur i rent oraz wiadcze pieninych.
                                            • 01.03.2012Marcowa waloryzacja wiadcze emerytalnych
                                             Od 1 marca ronie wysoko wszystkich wiadcze emerytalno-rentowych wypacanych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Zdecydowana wikszo z nich zostanie podwyszona o kwot 71 z.
                                             • 29.02.2012Wysoko dodatkw po waloryzacji
                                              Wraz z waloryzacj emerytur od 1 marca 2012 roku zwaloryzowane zostaj – o 4,3 proc. – dodatki wypacane emerytom lub rencistom – przypomina ZUS.
                                              • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                               FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                                               • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                                Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. Zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                                • 04.01.2012Bdzie kwotowa waloryzacja rent i emerytur
                                                 Rzd przyj we wtorek projekt przepisw, na podstawie ktrych w 2012 roku zostanie przeprowadzona kwotowa waloryzacja rent i emerytur.
                                                 • 16.08.2011Dodatki do wiadcze emerytalno-rentowych
                                                  Do emerytury, renty z tytuu niezdolnoci do pracy i renty rodzinnej przysuguj nastpujce dodatki i wiadczenia:
                                                  • 28.03.2011Waloryzacja wiadcze emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
                                                   Od dnia 1 marca 2011 r. Zakad Ubezpiecze Spoecznych dokonuje podwyszenia wiadcze emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegaj wypacane emerytury i renty, a take renty socjalne, wiadczenia przedemerytalne i zasiki przedemerytalne oraz dodatki i wiadczenia wypacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje rwnie okresowe emerytury kapitaowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie wiadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowizuj rwnie nowe wysokoci najniszych emerytur i rent, nowe kwoty dodatkw i wiadcze wypacanych obok emerytury lub renty, a take maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osigania przychodu z dziaalnoci zarobkowej.  

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »