Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki emerytury

 • 14.10.2020Nie bdzie gwarantowanej minimalnej podwyki emerytur?
  Zdaniem Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Pana Stanisawa Szweda najnisza emerytura i renta, najnisza renta rodzinna, a take renta z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy oraz renta rolnicza wzronie z 1200 do 1250 z brutto, czyli o 20 z mniej ni obiecywano w 2019 roku. W dodatku, na waloryzacj skadaj si dwie kwestie - inflacja w gospodarstwach emeryckich i nie mniej ni 20 proc. realnego wzrostu pac z poprzedniego roku. Wedug prognoz rzdu wskanik waloryzacji wyniesie 3,84 proc., co spowoduje wzrost najniszych wiadcze o 46,08 z. W takim przypadku pastwo dooy emerytom i rencistom zaledwie 3,92 z brutto.
  • 14.09.2020Dodatek do emerytur i rent z tytuu pracy w szczególnych warunkach
   Przy zmianach ustrojowych i zmianach wasnociowych cz dokumentacji pracowniczej zagina, wielu z nich zostao zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im skadki tylko od czci wynagrodzenia. A do otrzymania rekompensat za utrat prawa do nabycia wczeniejszej emerytury potrzebna jest pena dokumentacja. W póniejszym okresie zlikwidowano równie dodatki do emerytury za prac w trudnych warunkach. Czy rzd ma wiedz, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji pacowej i czy rzd rozwaa przywrócenie ww. dodatki? - pytaj posowie w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.
   • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
    Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
    • 27.02.2020Czternasta emerytura w 2021 r. – rzd przyj projekt ustawy
     W przyszym roku wypacone zostan dodatkowe roczne wiadczenia pienine dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd. wiadczenia maj by zrónicowane w zalenoci od wysokoci otrzymywanych przez dan osob wiadcze. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld z.
     • 26.02.2020Czternasta emerytura w 2021 r. – rzd przyj projekt ustawy
      W przyszym roku wypacone zostan dodatkowe roczne wiadczenia pienine dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd. wiadczenia maj by zrónicowane w zalenoci od wysokoci otrzymywanych przez dan osob wiadcze. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld z.
      • 21.11.2019Zasiki z Wielkiej Brytanii dla polskiego rezydenta
       W dzisiejszej interpretacji rozstrzygnita zostaa (na korzy Wnioskodawczyni) sytuacja, w której podatniczka stwierdzia, i bank niesusznie pobiera zaliczk na podatek dochodowy od kwot, które uzyskuje ona z Wielkiej Brytanii. S to kwoty otrzymywane na podstawie przepisów o wiadczeniach rodzinnych obowizujcych w Wielkiej Brytanii, które, zdaniem podatniczki, podlegaj zwolnieniu równie w Polsce.
       • 22.10.2019Czternasta emerytura, czy opaca si jeszcze pracowa?
        Zasada gówna obecnego systemu emerytalnego: „duej pracujesz, pacisz wicej skadek, masz wysz emerytur” zachca do duszej aktywnoci zawodowej i zdobywania wyszych kwalifikacji. Ale program partii rzdzcej nie idzie w kierunku aktywizacji zawodowej, proponujc w 2020 roku 13. emerytur. Od 2021 r. ma zosta wypacana 14. emerytura dla seniorów, którzy pobieraj mniej ni 2900 z wiadczenia emerytalnego. W 2021 r. obciy to budet pastwa kwot blisko 20 mld z.
        • 15.10.2019Wysza waloryzacja i zwolnienie z PIT zamiast trzynastej emerytury?
         2020 rok w wietle zakoczonej wanie kampanii zapowiada si bardzo obiecujco. Bd w budecie rodki na trzynast emerytur. Wypata dodatkowego wiadczenia oznaczaaby dla finansów publicznych dodatkowy koszt w wysokoci 10 mld z, a jednorazowe wiadczenie pienine trafioby ponownie do blisko mln osób. System wsparcia obejmie wszystkich, bez wzgldu na wysoko wiadczenia, jakie otrzymuj. Emeryci woleliby jednak wyszy wskanik waloryzacji ni jednorazow wypat i oczekuj na zwolnienie emerytur i rent z pacenia podatku. Podatku, który ju raz zapacili.
         • 04.03.2019Emerytury dla matek z czwórk dzieci budz kontrowersje. Lepiej byo nie pracowa?
          Od 1 stycznia 1999 r. w przypadku pracowników (urlop wychowawczy), a od 1 wrzenia 2013 r. w przypadku wszystkich osób sprawujcych osobist opiek nad dzieckiem, za okresy te opacane s skadki z budetu pastwa. W ten sposób okresy te uwzgldniane s w wymiarze emerytury wiadczeniobiorców. Takie rozwizania nie obowizyway w przeszoci. Ustawa o rodzicielskim wiadczeniu uzupeniajcym kieruje wiadczenie o charakterze zaopatrzeniowym do osób objtych starym systemem emerytalnym, które przez niespenienie wymaga staowych zostay wykluczone z powszechnego systemu zabezpieczenia spoecznego - wyjanio MRPiPS.
          • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
           Biorc pod uwag orzecznictwo Trybunau Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgldu na wysoko dochodów, stworzyoby zamknit kategori podatników cieszcych si wyjtkowymi przywilejami. Takie rozwizanie staoby w sprzecznoci z konstytucyjn zasad sprawiedliwoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
           • 30.03.2018Warto sprawdzi, czy jest moliwo przeliczenia kapitau pocztkowego
            Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie akcji informujcej ubezpieczonych o moliwoci wystpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitau pocztkowego
            • 25.08.2017PIT: Podwyszenie zasiku macierzyskiego a kwota wolna od podatku
             Zatrudniona pracownica w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. czy urlop rodzicielski z prac na ½ etatu. W myl obowizujcych przepisów, w miesicu czerwcu 2017 r. nastpi konieczno podwyszenia zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego. Pracownica zoya PIT-2. Czy pracodawca powinien stosowa zasad proporcjonalnego dzielenia miesicznej kwoty zmniejszajcej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypaca za cz miesica wynagrodzenie za prac i podwysza kwot zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego?
             • 24.08.2017PIT: Podwyszenie zasiku macierzyskiego a kwota wolna od podatku
              Zatrudniona pracownica w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. czy urlop rodzicielski z prac na ½ etatu. W myl obowizujcych przepisów, w miesicu czerwcu 2017 r. nastpi konieczno podwyszenia zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego. Pracownica zoya PIT-2. Czy pracodawca powinien stosowa zasad proporcjonalnego dzielenia miesicznej kwoty zmniejszajcej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypaca za cz miesica wynagrodzenie za prac i podwysza kwot zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego?
              • 07.07.2017Kwota zmniejszajca podatek po ustaniu zatrudnienia
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zmieni obecny sposób obliczania zaliczki na podatek i zacz stosowa 1/12 kwoty zmniejszajcej podatek przy obliczaniu zaliczki z wynagrodzenia i innych wiadcze ze stosunku pracy wypaconych pracownikowi po rozwizaniu z nim stosunku pracy, jeeli ten zoy w odpowiednim czasie owiadczenie PIT-2 i nie powiadomi patnika o zmianie stanu faktycznego wynikajcego z tego owiadczenia?
               • 23.05.2017Emeryci i rencici otrzymaj w lipcu specjalny dodatek?
                Do Sejmu trafi przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieninym. Dodatek na poziomie 200-500 z miaby przysugiwa wiadczeniobiorcom, których wiadczenia nie przekraczaj 2000 z.
                • 22.05.2017Emeryci i rencici otrzymaj w lipcu specjalny dodatek?
                 Do Sejmu trafi przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieninym. Dodatek na poziomie 200-500 z miaby przysugiwa wiadczeniobiorcom, których wiadczenia nie przekraczaj 2000 z.
                 • 07.12.2016Sposoby i terminy wypaty wiadcze emerytalno-rentowych
                  Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z pón. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, prawo do wiadcze okrelonych w ustawie powstaje z dniem spenienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
                  • 01.12.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                   Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                   • 30.11.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                    Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                    • 09.09.2016Emerytury i renty 2017: Ochotnicza stra poarna ze specjalnym dodatkiem?
                     Klub parlamentarny Kukiz’15 zgosi do Sejmu projekt ustawy, w ktrym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla czonkw ochotniczej stray poarnej. Dodatek miaby wynosi 20 z za kady rok aktywnej suby. 
                     • 08.09.2016Emerytury i renty 2017: Ochotnicza stra poarna ze specjalnym dodatkiem? 
                      Klub parlamentarny Kukiz’15 zgosi do Sejmu projekt ustawy, w ktrym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla czonkw ochotniczej stray poarnej. Dodatek miaby wynosi 20 z za kady rok aktywnej suby. 
                      • 09.08.2016Dodatek pielgnacyjny bdzie wyszy?
                       Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyszenia dodatku pielgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepenosprawnoci.
                       • 16.05.2016Rozliczenie skadek na PPE
                        Pytanie podatnika: Czy skadka podstawowa na PPE dla celw podatkowych winna by uznana za koszt uzyskania przychodw w miesicu ujcia jej w ksigach rachunkowych (zaksigowania)?
                        • 18.01.2016Emerytury i renty 2016: Cz wiadczeniobiorcw dostanie dodatek
                         Cz emerytw i rencistw otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, ktry popieraj w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakada, e jednorazowe dodatki wynios od 50 do 400 z. Na dodatkowe pienidze liczy mog wiadczeniobiorcy otrzymujcy wiadczenia na poziomie do 2 tys. z miesicznie. 
                         • 15.01.2016Emerytury i renty 2016: Cz wiadczeniobiorcw dostanie dodatek
                          Cz emerytw i rencistw otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, ktry popieraj w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakada, e jednorazowe dodatki wynios od 50 do 400 z. Na dodatkowe pienidze liczy mog wiadczeniobiorcy otrzymujcy wiadczenia na poziomie do 2 tys. z miesicznie. 
                          • 18.09.2015Emerytury i renty 2016. wiadczeniobiorcy dostan jednorazowe dodatki
                           W 2016 r. emeryci i rencici, ktrych wiadczenia nie przekraczaj 2 tys. z, bd mogli liczy na jednorazowe dodatki - wynika z projektu nowej ustawy, ktr w rod opublikowa resort pracy i polityki spoecznej. czne koszty dodatkw wynie maj ok. 1,4 mld z.
                           • 17.09.2015Emerytury i renty 2016. wiadczeniobiorcy dostan jednorazowe dodatki
                            W 2016 r. emeryci i rencici, ktrych wiadczenia nie przekraczaj 2 tys. z, bd mogli liczy na jednorazowe dodatki – wynika z projektu nowej ustawy, ktr w rod opublikowa resort pracy i polityki spoecznej. czne koszty dodatkw wynie maj ok. 1,4 mld z.
                            • 06.08.2015Ulga prorodzinna dla dorosego, niepenosprawnego dziecka
                             Pytanie podatnika: Czy z ulgi prorodzinnej mog skorzysta rodzice niepenosprawnego, dorosego dziecka, gdy otrzymuje ono rent?
                             • 14.07.2015Wyjedajcy na stae z kraju trac dopat do emerytury
                              Interpelacja nr 33277 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dopat do emerytur minimalnych wypacanych przez ZUS osobom wyjedajcym na pobyt stay do innych krajw Unii Europejskiej
                              • 26.09.2014Obowizki patnika PIT: Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia
                               Pytanie podatnika: W jaki sposb pracodawca ma obliczy zaliczk na podatek dochodowy oraz sporzdzi informacj PIT-11 w przypadku, gdy pracownik osiga przychody z tytuu umowy zlecenia uzyskanych z zewntrznej firmy wykonywanej na rzecz pracodawcy?
                               • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja wiadcze
                                Od 1 marca 2014 r. obowizuj nowe kwoty najniszych emerytur i rent, a take dodatkw oraz kwot maksymalnych zmniejsze emerytur i rent z tytuu osigania przychodu z dziaalnoci zarobkowej.
                                • 20.02.2014Waloryzacja rent i emerytur w 2014 r.
                                 Zgodnie z komunikatem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej, renty i emerytury w tym roku wzrosn o jedynie 1,6%. Jak ta podwyka przeoy si na portfele? Kwota najniszej emerytury, renty z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy czy renty rodzinnej wzronie o ok. 13 z, a przecitna emerytura, ktra w III kw. 2013 r. wyniosa 1983 z, bdzie wysza o 32 z. Bdzie to najnisza waloryzacja od 12 lat. Przypomnijmy, e np. w zeszym roku wynosia ona 4%.
                                 • 08.01.2014Okresy wliczane do stau pracy
                                  Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stau pracy
                                  • 07.01.2014Ubezpieczenie OC czonkw zarzdu (ubezpieczenie D&O) poczone z ubezpieczeniem OC Spki – skutki podatkowe
                                   Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyda interpretacj, bdc odpowiedzi na zapytanie jednej ze spek w zakresie dotyczcym ubezpieczenia OC czonkw zarzdu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednoczenie Spki – od zdarze bdcych i niebdcych skutkiem dziaa zarzdu. Ze wzgldu na fakt, e odpowiedzialno czonkw zarzdu (czy szerzej – odpowiedzialno wadz spki) moe by bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia moe stanowi element optymalizacji podatkowej, zachcamy do lektury interpretacji. Skrty i wytuszczenia pochodza od redakcji.
                                   • 05.12.2013Przychody pracownika: Podwyszone koszty i ulga podatkowa po ustaniu zatrudnienia
                                    Pytanie: Wynagrodzenia za prac wypacane s w mojej firmie do 10. dnia kadego miesica, za poprzedni miesic. Dotyczy to wszystkich pracownikw, zarwno tych zatrudnionych jak i zwolnionych w danym miesicu. Czy wypacajc wynagrodzenie (np. 10 czerwca) dla pracownika zwolnionego w poprzednim miesicu (np. 31 maja) naley uwzgldni podwyszone koszty uzyskania przychodw (pracownik zamieszkuje poza miejscowoci w ktrej wykonywa prac i zoy stosowane owiadczenie o podwyszonych kosztach uzyskania przychodu) i ulg podatkow (pracownik mia zoony PIT-2 w trakcie zatrudnienia)?
                                    • 21.10.2013Ubezpieczenie czonkw zarzdu a PIT
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidowo uznaje, e w przedstawionym stanie faktycznym nie jest moliwe ustalenie przychodu przypadajcego na kadego ubezpieczonego objtego ochron ubezpieczeniow, co powoduje, e na Wnioskodawcy nie ci obowizki patnika, o ktrych mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                     • 01.07.2013Chorwacja w UE. Prawo do chorwackiej emerytury
                                      Osoby, ktre zainteresowane s przyznaniem emerytury lub renty rwnie z chorwackiej instytucji ubezpieczeniowej, nie musz skada oddzielnego wniosku. Wniosek o przyznanie wiadczenia zoony w polskim ZUS bdzie przekazany do instytucji chorwackiej i zainicjuje wszczcie postpowania o przyznanie tego wiadczenia.
                                      • 31.05.2013Skadki ZUS: wiadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
                                       Warto udziau w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firm zewntrzn, wspfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne z tytuu stosunku pracy, poniewa prawo do tych wiadcze nie przysuguje za okres wiadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku warto udziau w tym nie stanowi rwnie podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia zdrowotne z tytuu stosunku pracy - wyjani ZUS.