Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

absolwent bezrobotny

 • 15.01.2021Karta podatkowa 2021: Kto, co i jak?
  Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest dla wszystkich i możliwość jej wyboru zależy od kilku warunków, np. podatnik prowadzący określoną w ustawie działalność podlega opodatkowaniu w formie karty jeżeli jego małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Od 1 stycznia br. warunek ten został zmieniony i nie stanowi już przeszkody do opodatkowania w formie karty prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, jeśli i on korzysta z tej formy opodatkowania.
 • 14.01.2021Karta podatkowa 2021: Kto, co i jak?
  Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest dla wszystkich i możliwość jej wyboru zależy od kilku warunków, np. podatnik prowadzący określoną w ustawie działalność podlega opodatkowaniu w formie karty jeżeli jego małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Od 1 stycznia br. warunek ten został zmieniony i nie stanowi już przeszkody do opodatkowania w formie karty prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, jeśli i on korzysta z tej formy opodatkowania.
 • 09.04.2020Świadczenia w razie choroby: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy
  Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeśli jesteś np. pracownikiem, zleceniobiorcą lub przedsiębiorcą. Z kolei na zasiłek wyrównawczy możesz liczyć tylko wtedy, gdy jesteś pracownikiem. Prawo do świadczeń w razie choroby zależy od tego, czy jesteś objęty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeśli prowadzisz działalność i nie masz obowiązku opłacania ubezpieczenia chorobowego - także od tego, czy dobrowolnie opłacasz składki na to ubezpieczenie. Jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą, składki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, musisz opłacić je sam.
 • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego w przykładach
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Publikujemy dzisiaj część tego opracowania, poświęconą zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiłku chorobowego.
 • 23.04.2019Prawo do zasiłku chorobowego
  Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • 19.04.2019Prawo do zasiłku chorobowego
  Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • 22.02.2019Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - trochę statystyki
  Na liczbę niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia składa się liczba osób bezrobotnych, a więc tych, które gotowe są podjąć pracę i aktywnie poszukują zatrudnienia i liczba osób biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym bezrobotnych wynosił w roku 2015 – 3,1 %, w roku 2016 – 3,1%, w roku 2017 – 2,8%. Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym biernych zawodowo wynosił w roku 2015 – 72,7 %, w roku 2016 – 70,9%, w roku 2017 – 68,5% - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na interpelację.
 • 13.09.2018Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - trzeba uważać na terminy
  Przedsiębiorca, który chce być objęty ubezpieczeniem chorobowym, musi złożyć w tej sprawie wniosek. Nie może też spóźniać się z opłacaniem składek na ubezpieczenie - spóżnienie spowoduje ustanie ubezpieczenia, a to z kolei skutkuje długim okresem wyczekiwania. 
 • 12.04.2018Tylko bezrobotny doktorant może starać się o wsparcie przy rozpoczęciu działalności
  W przypadku ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej grupą uprawnioną do złożenia wniosku są studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, którzy nie muszą się rejestrować w urzędach pracy. Pozostałe osoby, które zamierzają złożyć wniosek o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.
 • 05.01.2018Ponad 200 mln zł na wsparcie przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuują program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Dotychczas na rozpoczęcie biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy udzielono już pożyczek na kwotę ponad 227,7 mln zł.
 • 15.12.2017Zasiłek chorobowy - ilustrowany przykładami komentarz ZUS
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo (również na przykładach) wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Publikację rozpoczynamy od zagadnień związanych z ustalaniem prawa do zasiłku chorobowego.
 • 14.12.2017Zasiłek chorobowy - ilustrowany przykładami komentarz ZUS
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo (również na przykładach) wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Publikację rozpoczynamy od zagadnień związanych z ustalaniem prawa do zasiłku chorobowego.
 • 29.06.2017Dotacja z urzędu pracy. Wymagany okres prowadzenia firmy powinien być wydłużony?
  Zapytanie nr 2742 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany zasad i form wsparcia dotyczących osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą
 • 27.04.2016ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego
  1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
 • 26.04.2016ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego
  1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
 • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
  Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
 • 23.06.2015Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
  Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego
 • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
  Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
 • 24.07.2014Prawo pracy. Czy będzie pomoc dla przedsiębiorców?
  Interpelacja nr 26546 w sprawie niekorzystnych przepisów prawa pracy.
 • 11.06.2014Prawo do zasiłku chorobowego - komentarz ZUS
  Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
 • 08.11.2013Resort finansów zablokował ulgi dla pracodawców
  Rząd odrzucił forsowaną przez resort pracy propozycję wprowadzenia 12-miesięcznego zwolnienia pracodawców zatrudniających skierowanych bezrobotnych (do 30. roku życia) z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Takiemu rozwiązaniu zdecydowanie sprzeciwiało się Ministerstwo Finansów.
 • 06.11.2013Urzędy pracy czeka wiele zmian
  Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmianie ulec mają zasady funkcjonowania urzędów pracy. W projekcie przewidziano też m.in. uruchomienie nowych narzędzi aktywizacyjnych, np. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla absolwentów szkół.
 • 08.10.2013Bezrobocie bez zmian. Odsetek nieaktywnych przekracza 40 proc.
  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 13 proc., pozostając bez zmian względem sierpnia – podał resort pracy i polityki społecznej. Odsetek osób nieaktywnych zawodowo szacuje się tymczasem na ok. 44 proc.
 • 10.09.2013Bezrobocie spadło w sierpniu do 13 proc.
  W sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła dokładnie 13 proc. – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do lipca wskaźnik spadł o 0,1 pkt proc. Bez pracy wciąż pozostaje przeszło 2 mln mieszkańców Polski. Eksperci przewidują, że kolejne miesiące przyniosą odwrócenie trendu.
 • 13.08.2013Rządowe programy młodych bezrobotnych nie uratują
  Przygotowywane przez rząd nowe instrumenty wsparcia dla młodych bezrobotnych (do 30. roku życia) będą niewystarczające – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Według ekspertów organizacji, kluczem do poprawy sytuacji młodych jest zwiększenie ich mobilności zawodowej i ścisłe dostosowanie programów nauki i studiów do potrzeb pracodawców.
 • 08.07.2013Bezrobocie spadło w czerwcu do 13,2%. Załamanie przyjdzie jesienią
  Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła z 13,5 w maju do 13,2 proc. w czerwcu – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak wskazują eksperci, poprawa będzie widoczna do końca wakacji. Kolejne załamanie na rynku pracy przewidywane jest na jesień.
 • 25.09.2012Nowe programy poprawią sytuację absolwentów?
  Ministerstwa pracy i szkolnictwa wyższego rozpoczęły realizację nowych programów i inicjatyw, które mają poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy. Z tej okazji ministrowie Barbara Kudrycka i Władysław Kosiniak-Kamysz wysłali specjalny list do rektorów polskich uczelni.
 • 07.09.2012Bezrobocie wzrosło w sierpniu do 12,4%
  Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 12,4% – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do lipca ilość bezrobotnych wzrosła o 0,1%. Bezrobocie jest zatem obecnie większe o 0,6% od poziomu zanotowanego w analogicznym okresie czasu w 2011 r.
 • 25.06.2012Bezrobotnych przybywa, ale Fundusz Pracy wciąż zablokowany
  Na przełomie czerwca i lipca na rynek pracy wejdzie przeszło pół miliona tegorocznych absolwentów. Jak przewidują Pracodawcy RP, co najmniej 110 tys. z nich nie znajdzie zatrudnienia. Organizacja apeluje o uruchomienie środków z Funduszu Pracy. Aktualnie na jego rachunku zamrożonych jest ponad 5 mld zł.
 • 01.06.2012„Młodzi na rynku pracy” – rusza nowy program MPiPS
  Resort pracy rozpoczyna realizację testowego programu „Młodzi na rynku pracy”, czyli pakietu wspólnych działań ministerstwa, instytucji rynku pracy i niektórych samorządów. Nowy system wsparcia (m.in. bony szkoleniowe, stażowe i dotacje na zasiedlenie) ma zwiększyć aktywność zawodową osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. W pilotażu biorą udział 23 powiaty.
 • 28.03.2012Urlopy wypoczynkowe
  Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, ani przenieść tego prawa na inną osobę.
 • 10.02.2012Szkoły nie przygotowują do wejścia na rynek pracy
  Kwalifikacje osób, które zakończyły w 2011 r. kształcenie, są w dużej części niedostosowane do potrzeb pracodawców – wynika z opublikowanych niedawno przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej danych nt. struktury wykształcenia polskich bezrobotnych. Problem dotyczy zarówno osób z wykształceniem zawodowym, jak i wyższym.
 • 01.02.2012Będą zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia
  Resort pracy szykuje zmiany w przepisach dotyczących przyznawania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej. Projektowane zmiany zakładają rozszerzenie grupy osób uprawnionych do ubiegania się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej o absolwentów centrów i klubów integracji społecznej.
 • 16.01.2012Kto ma prawo do zasiłku chorobowego
  Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Wcześniej okres ten wynosił 180 dni. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.
 • 09.01.2012Prawo do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych
  Z uzasadnienia: Wiedzę uzyskiwaną na kursie przygotowującym do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej można uznać za uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych, co w myśl przepisów unijnych jest wystarczające dla możliwości zwolnienia usługi z opodatkowania VAT.
 • 22.12.2011Polacy kupują, bezrobocie rośnie
  Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2011 roku była wyższa o 12,6 proc. od tej sprzed roku – wynika z danych GUS. Jednak ten wzrost jest wynikiem w dużym stopniu wzrostu cen.
 • 19.10.2011Student prowadzący firmę musi płacić składki do ZUS
  Interpelacja nr 24190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia obowiązku odprowadzania składki ZUS dla studentów prowadzących działalność gospodarczą
 • 01.09.2011Prywatne agencje wspomogą urzędy pracy?
  Urzędy pracy nie radzą sobie z zadaniem aktywizacji bezrobotnych, przede wszystkim z powodu niedoboru środków oraz rozdętej przesadnie biurokracji – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorców. – Przeciętnie jednemu bezrobotnemu poświęca się 15 minut uwagi, a w tak krótkim czasie znalezienie odpowiedniej pracy nie jest możliwe – mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.
 • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
 • 26.05.2011Lewiatan: Bezrobocie na koniec roku wyniesie ok. 11%
  Pod koniec kwietnia 2011 r. poziom bezrobocia wyniósł 12,6%; oznacza to spadek 0,5% w porównaniu do końca marca br. (13,1%) – poinformował wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Według ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pozytywna tendencja utrzyma się również w najbliższych miesiącach. – Na koniec roku bezrobocie osiągnie ok. 11% – przewiduje Małgorzata Rusewicz, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w PKPP Lewiatan.
 • 26.05.2011Pawlak kontra Rostowski w sprawie Funduszu Pracy
  - Drastyczne zmniejszanie przez Ministerstwo Finansów środków na Fundusz Pracy doprowadzi do wzrostu bezrobocia. W konsekwencji przedstawiony przez ministra Rostowskiego plan redukcji deficytu finansów publicznych stanie się nierealny – uważa wicepremier Waldemar Pawlak.
 • 04.04.2011Stażyści są tylko tanią siłą roboczą
  Interpelacja nr 20594 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania stażystów
 • 07.02.2011Prawo do zasiłku chorobowego
  Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
 • 07.10.2010Stopa bezrobocia w górę
  11,4 proc. wyniosła we wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego, określana na podstawie danych z wojewódzkich urzędów pracy - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc. Liczba bezrobotnych wzrosła od sierpnia br. o 14,9 tys. osób do 1 mln 815,1 tys. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 10,2 proc.
 • 09.09.2010Bezrobocie: Według Lewiatana są podstawy do optymizmu
  Optymistyczny scenariusz rozwoju sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach przewiduje Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan, w odpowiedzi na najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące bezrobocia. Według szacunków resortu, na koniec sierpnia bezrobocie spadło w porównaniu do lipca br. o 0,1 pkt proc. i wynosi obecnie 11,3 proc.
 • 12.07.2010W 2011 r. wyraźny spadek stopy bezrobocia?
  Od maja przyszłego roku, kiedy nastąpi otwarcie rynków pracy w Niemczech i Austrii, zachodnie regiony Polski mogą odnotować poważny spadek stopy bezrobocia – ocenia Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan. Dla porównania, w czerwcu br. stopa bezrobocia spadła – według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – o 0,3 pkt proc. w porównaniu do maja i wyniosła 11,6 proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten obniżył się o 0,1 pkt proc.  (z 10,7 do 10,6 proc.). Zmniejszenie liczby bezrobotnych nastąpiło pomimo niewielkiego ubytku miejsc pracy na obszarach dotkniętych powodzią oraz napływem absolwentów na rynek pracy.
 • 10.06.2010Bezrobocie: Aktywizacja przynosi efekty
  Sytuacja na rynku pracy w maju tego roku poprawiła się w dużej mierze dzięki aktywizacji zawodowej bezrobotnych – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W porównaniu z kwietniem stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt proc. Chociaż stało się to przede wszystkim dzięki pracom sezonowym, np. w ogrodnictwie, budownictwie, leśnictwie i rolnictwie, w opinii Lewiatana, znaczącą rolę odegrały także szkolenia, staże i dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej finansowane przez urzędy pracy zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 05.05.2010Co czwarta osoba w wieku do 25 lat jest bezrobotna
  Interpelacja nr 14993 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podejmowanych przez rząd działań na rzecz wspierania zatrudnienia osób młodych, a w szczególności osób kończących edukację
 • 24.03.2010Coraz więcej osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy
  W IV kwartale 2009 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 17,4 mln osób (z tego 15,9 mln pracujących i 1,5 mln bezrobotnych), a biernych zawodowo 14,1 mln osób. W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 198 tys. osób (tj. o 1,2%), natomiast populacja biernych zawodowo zmniejszyła się o 75 tys. osób, tj. o 0,5%. Wewnątrz populacji aktywnych zawodowo spadła liczba pracujących – o 120 tys., tj. o 0,7%, wzrosła zaś liczba bezrobotnych – o 317 tys., tj. o 27,5%.
 • 24.11.2009Polska powinna zwiększyć szanse młodzieży na zatrudnienie
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało najważniejsze tezy raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Z dokumentu wynika, że młodzież w Polsce bardzo dotkliwie odczuła skutki kryzysu na rynku pracy. Według OECD, w celu wsparcia tej grupy osób rząd powinien bardziej zaangażować się w szkolenia zawodowe oraz czasowo zmniejszyć koszty zatrudnienia absolwentów o niskich kwalifikacjach.

[ 1 ] . [ 2 ] następna strona »