Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pcc-1

 • 14.08.2020PCC od umowy subwencji finansowej w ramach tarczy antykryzysowej
  Spóka z o.o. zawara umow subwencji finansowej z (...) Spóka Akcyjna w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Na podstawie tej umowy otrzymaa na rachunek bankowy subwencj w kwocie 144 000,00 z, któr spóka zamierza przeznaczy na finasowanie biecej dziaalnoci, tj. wynagrodze pracowników, koszty biura, koszty nabycia materiaów budowlanych itp. Czy na spóce spoczywa obowizek naliczenia oraz zadeklarowania podatku od czynnoci cywilnoprawnych, wedug stawki podatkowej w wysokoci 0,5% podstawy jej naliczania, od otrzymanej subwencji?
  • 14.07.2020Podatnik kupuje samochód osobowy w innym kraju unijnym
   Najwikszym rynkiem samochodowym w Europie s Niemcy, czoowy kraj Unii Europejskiej. Czsto mona tam kupi po przystpnej cenie bardzo ciekawe pojazdy. Dotyczy to samochodów nowych, cho w wikszym jednak stopniu uywanych. Wysoka kultura techniczna zachodnich ssiadów gwarantuje natomiast dobry stan takich pojazdów. Nie jest wic rzadkoci dokonywanie przez przedsibiorców zakupu w Niemczech pojazdów na potrzeby prowadzonej dziaalnoci.
   • 01.07.2020Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
    Przedsibiorcy, prowadzcy rachunkowo w formie PKPiR, bardzo czsto z tytuu rónego rodzaju transakcji zobowizani bd do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Najczciej bdzie stanowi on koszty uzyskania przychodów, cho s sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie bdzie.
    • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
     Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
     • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
      [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
      • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
       [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
       • 25.05.2020Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
        Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
        • 22.05.2020Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
         Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
         • 12.05.2020Podatki 2020: Bd nowe uatwienia w podatkach?
          Sejm zaczyna prace nad kolejnym projektem zmian zwizanych z pandemi koronawirusa. W zgoszonym przez posów Koalicji Obywatelskiej projekcie zaproponowano m.in. kilka zmian w ustawach podatkowych. Pakiet nowych propozycji obejmuje m.in. zwolnienia z podatku PCC oraz obnienie VAT na usugi kosmetyczne.
          • 11.05.2020Podatki 2020: Bd nowe uatwienia w podatkach?
           Sejm zaczyna prace nad kolejnym projektem zmian zwizanych z pandemi koronawirusa. W zgoszonym przez posów Koalicji Obywatelskiej projekcie zaproponowano m.in. kilka zmian w ustawach podatkowych. Pakiet nowych propozycji obejmuje m.in. zwolnienia z podatku PCC oraz obnienie VAT na usugi kosmetyczne.
           • 07.05.2020Umowa sprzeday samochodu podpisana za granic z PCC
            Podczas pobytu za granic podatnik dowiedzia si za porednictwem portalu spoecznociowego o moliwoci zakupu samochodu w Austrii. Umówi si na ogldziny samochodu w miejscu zamieszkania sprzedajcej, tj. w W. w Austrii. 1 lutego br. sprzedajca podpisaa z podatnikiem umow kupna-sprzeday. Samochód w momencie sprzeday by ju zarejestrowany w Polsce i posiada polskie tablice rejestracyjne. Czy przedmiot ww. umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
            • 20.04.2020Podatki 2020: Co zmienia uzupenienie tarczy antykryzysowej?
             W ycie wesza ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, która ma by uzupenieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy take kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszce si m.in. do cen transferowych, organizacji poytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
             • 02.04.2020WSA. Zniesienie wspówasnoci: Bez spat i dopat nie ma PCC
              Poza zakresem ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych znajduj si te umowy (orzeczenia) o zniesieniu wspówasnoci, w ramach których spat lub dopat nie przewidziano. Czynno nieprzewidujca zatem dopat ani spat nie podlega opodatkowaniu powyszym podatkiem - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy.
              • 30.03.2020Gdzie zaatwia sprawy podatkowe, czyli waciwo miejscowa organów podatkowych
               Zgodnie z ogóln zasad, waciwo miejscow organów podatkowych ustala si wedug miejsca zamieszkania (dla przedsibiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spóek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bd miejsca wykonywania czynnoci podlegajcych podatkowi moe wpyn na zmian twojego urzdu skarbowego. Jeli zmiana warunkujca now waciwo urzdu skarbowego nastpia w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczk za ten okres wpacasz ju do nowego urzdu skarbowego.
               • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                 • 04.02.2020WSA. Sprzeda zbioru rzeczy jedn umow a PCC
                  W przypadku zawarcia jednej umowy sprzeday, podstaw opodatkowania w podatku od czynnoci cywilnoprawnych naley ustali w odniesieniu do cznej wartoci przenoszonych rzeczy. Tak ustalon podstaw opodatkowania naley bra pod uwag przy stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                  • 23.01.2020Nowi wspólnicy ECDP TAX: Radosaw uk, Joanna Szlzak-Matusewicz, Mateusz Cedro
                   Z dniem 16 stycznia do spóki podatkowej ECDP przystpili w charakterze komplementariuszy Krzysztof Komorniczak, wspózaoyciel Grupy ECDP, oraz Radosaw uk, przez co jej nowa nazwa brzmi ECDP TAX uk Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Dodatkowo, wspólnikami spóki zostali Joanna Szlzak-Matusewicz oraz Mateusz Cedro.
                   • 16.01.2020Zbyt niska podstawa opodatkowania PCC przy umowie sprzeday
                    Zgodnie z ustaw o PCC podstaw opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych przy umowie sprzeday rzeczy lub praw majtkowych stanowi warto rynkowa rzeczy lub praw majtkowych bdcych przedmiotem tej umowy. Co si jednak stanie, kiedy strony umowy zani jej warto, chcc "zaoszczdzi" na podatku PCC albo zawy (sytuacje, w których zawyenie wartoci umowy bdzie kusio podatników s wbrew pozorom do liczne).
                    • 14.01.2020PCC od umowy zniesienia wspówasnoci
                     Z uzasadnienia: Celem zawartego w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych okrelenia "w czci dotyczcej spat lub dopat" byo objcie opodatkowaniem wycznie umów (orzecze) o zniesieniu wspówasnoci, które skutkuj odpatnymi przysporzeniami majtkowymi dla przynajmniej jednej ze stron. "A contrario", zapis ten skutkuje tym, e poza zakresem ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych znajduj si te umowy (orzeczenia) o zniesieniu wspówasnoci, w ramach których takich spat lub dopat nie przewidziano. Czynno nieprzewidujca zatem dopat ani spat nie podlega opodatkowaniu powyszym podatkiem.
                     • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
                      Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
                      • 23.12.2019Podatki 2020: Obrót kryptowalutami zwolniony z PCC przez kolejne pó roku
                       W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie przeduajce okres zaniechania poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) od umowy sprzeday lub zamiany waluty wirtualnej. Pierwotnie zwolnienie miao obowizywa do koca 2019 r., ale Ministerstwo Finansów postanowio przeduy je przynajmniej do 30 czerwca 2020 r.
                       • 11.12.2019Podatki 2020: MF przeduy zwolnienie z PCC dla obrotu kryptowalutami
                        Zaniechanie poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) od umów sprzeday lub zamiany walut wirtualnych bdzie obowizywa nie do 31 grudnia 2019 r., ale przynajmniej do 30 czerwca 2020 r. – wynika z projektu rozporzdzenia, który opublikowao Ministerstwo Finansów. W tym przypadku zaniechanie poboru podatku obowizuje ju od 13 lipca 2018 r.
                        • 10.12.2019Podatki 2020: MF przeduy zwolnienie z PCC dla obrotu kryptowalutami
                         Zaniechanie poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) od umów sprzeday lub zamiany walut wirtualnych bdzie obowizywa nie do 31 grudnia 2019 r., ale przynajmniej do 30 czerwca 2020 r. – wynika z projektu rozporzdzenia, który opublikowao Ministerstwo Finansów. W tym przypadku zaniechanie poboru podatku obowizuje ju od 13 lipca 2018 r.
                         • 09.12.2019PCC: Dlaczego warto zgasza due poyczki
                          Poyczki pienine to powszechne zjawisko. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy poyczki, najczciej chodzi o spore kwoty - przy kworach drobnych poyczajcy nie formalizuj zwykle samej czynnoci, nie sporzdzaj adnej umowy, a o poyczce wszyscy zapominaj na drugi dzie po jej zwróceniu. Ale przy kwotach wikszych warto ju pamita o umowie. I nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie (cho to oczywicie wane), ale przede wszystkim o kwestie zwizane z karnym opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych róde i poyczki niezgoszonej.
                          • 06.12.2019PCC: Dlaczego warto zgasza due poyczki
                           Poyczki pienine to powszechne zjawisko. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy poyczki, najczciej chodzi o spore kwoty - przy kworach drobnych poyczajcy nie formalizuj zwykle samej czynnoci, nie sporzdzaj adnej umowy, a o poyczce wszyscy zapominaj na drugi dzie po jej zwróceniu. Ale przy kwotach wikszych warto ju pamita o umowie. I nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie (cho to oczywicie wane), ale przede wszystkim o kwestie zwizane z karnym opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych róde i poyczki niezgoszonej.
                           • 03.12.2019PCC od umowy poyczki zawartej pomidzy spókami
                            Pytanie: Dwie spóki z o.o., zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni w Polsce, planuj zawrze umow poyczki. Spóki nie s podmiotami powizanymi. Przedmiotem dziaalnoci jednej spóki-poyczkobiorcy jest gównie realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków. Natomiast gównym przedmiotem dziaalnoci spóki-poyczkodawcy jest sprzeda hurtowa komputerów, urzdze peryferyjnych i oprogramowania. Poyczkodawca nie prowadzi staej dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania kredytów i poyczek. Czy w zwizku z zawarciem umowy poyczki powstanie obowizek zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                            • 17.10.2019Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
                             Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
                             • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                              Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                              • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                               Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                               • 11.10.2019Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie rzeczy i praw
                                W artykule: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych omówilimy sposób ujmowania w PKPiR podatku od czynnociach cywilnoprawnych, jeli wystpi po stronie przedsibiorcy obowizek jego zapaty. Dzisiaj, koczc temat, zajmiemy si sposobem ujcia tego podatku w ksidze przychodów i rzochodów w przypadku zakupu pozostaych rzeczy i praw.
                                • 11.10.2019Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
                                 Przedsibiorcy, prowadzcy rachunkowo w formie PKPiR, bardzo czsto z tytuu rónego rodzaju transakcji zobowizani bd do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Najczciej bdzie stanowi on koszty uzyskania przychodów, cho s sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie bdzie.
                                 • 08.10.2019Niepenosprawny kupi samochód bez PCC
                                  Pytanie: Wnioskodawca naby za 25 000 z samochód. Wnioskodawca jest weteranem z orzeczon III grup inwalidzk - zmiany zwyrodnieniowe krgosupa z dyskopati. Czy w zwizku z faktem, e trzecia grupa inwalidzka odpowiada stopniu niepenosprawnoci lekkiemu a schorzenie zwyrodnieniowe krgosupa jest w „orzecznictwie cywilnym” klasyfikowane jako dysfunkcja ruchowa 05R-, to Wnioskodawca jest osob zwolnion z podatku od czynnoci cywilnoprawnych nabywajc ww. pojazd na potrzeby wasne czy nie?
                                  • 24.09.2019Katowice: Przeksztacenia przedsibiorstw - aspekty prawne i podatkowe
                                   Szkolenie przedstawia sytuacje zwizane z przeksztaceniami podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz i dziaania konieczne dla przeprowadzenia przeksztace. Zaprezentowane zostan konkretne przykady przeksztace wraz z ich ocen z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzgldnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane s ze szczególnym uwzgldnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzgldnia bdzie równie koszty dokonania przeksztacenia obejmujce midzy innymi koszty administracyjne, sdowe, kwalifikowanych jako koszty zewntrzne, ale i koszty wewntrzne, wynikajce z koniecznoci dokonania zmian w strukturze kapitaowej, organizacyjnej czy personalnej.
                                   • 23.09.2019E-kurs: Podatki przy sprzeday towarów i usug przez Internet
                                    Warto transakcji przeprowadzanych przez Internet ronie wykadniczo. Dla tego rodzaju przedsibiorczoci bariera wejcia jest stosunkowo niska. Coraz wicej przedsibiorców zauwaa zalety dropshippingu, specjalnego modelu porednictwa, umoliwiajcego zaoferowanie towarów i usug, dostarczanych przez innych. Coraz wicej osób wiadczy take przez Internet usugi lub po prostu znajduje klientów dla innych przedsibiorców. Za tym gwatownym rozwojem rynku transakcji przeprowadzanych za porednictwem elektronicznych rodków komunikacji powinna poda wiadomo obowizujcych ram podatkowych. Przedstawiamy Pastwu e-kurs: Podatki przy sprzeday towarów i usug przez Internet.
                                    • 16.09.2019WSA. PCC: Przechowywanie pienidzy czy depozyt nieprawidowy?
                                     Z uzasadnienia: Niezbdn cech depozytu nieprawidowego, której zaistnienie naley wykaza, jest uprawnienie przechowawcy do rozporzdzania oddanymi mu na przechowanie rodkami (...) uprawnienia tego nie wolno domniemywa, zwaszcza, e pozostajemy na gruncie prawa daninowego, a przyjcie, i zawarta zostaa umowa depozytu nieprawidowego sprawia, e zdarzenie to (czynno prawna) podlega opodatkowaniu (...) Sam wic fakt umieszczenia pienidzy na rachunku bankowym, nie jest równoznaczny z istnieniem upowanienia udzielonego przechowawcy przez skadajcego do rozporzdzania przechowywanymi pienidzmi.
                                     • 03.09.2019Kiedy dochodzi do powstania depozytu nieprawidowego dla celów opodatkowania PCC?
                                      Samo przelanie pienidzy na konto bankowe okrelonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpacajcego innej osobie nie oznacza, e doszo do powstania depozytu nieprawidowego, podlegajcego podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych. Naley ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporzdzania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 30.08.2019E-kurs: Kryptowaluty - podatki i rachunkowo
                                       Kryptowaluta to szczególna posta pienidza wirtualnego. Jej pojawienie si i gwatowna ekspansja spowodoway due zamieszanie. Przepisy podatkowe nie naday za kolejnymi zdarzeniami rynkowymi, a spory interpretacyjne dotyczce zasad opodatkowania przychodów wynikajcych z obrotu na rynku kryptowalut nadal trwaj. Problemy pojawiy si praktycznie we wszystkich obszarach - podatków dochodowych, podatku VAT i PCC. Poczwszy od 2019 r. problemy te zostay w duej mierze rozwizane, w wyniku nowelizacji przepisów podatkowych. Dla wszystkich zainteresowanych - inwestorów, osób "wydobywajcych" kryptowalut, a przede wszystkim dla osób, zajmujcych si obsug ksigow i podatkow rynku kryptowalut przygotowalimy specjalny e-kurs/
                                       • 07.08.2019Podatek od poyczki. Kiedy naley go zapaci?
                                        Poyczka od rodziny czy znajomych nie wie si z koniecznoci zapaty odsetek. Jednak dodatkowym obcieniem moe by podatek do urzdu skarbowego. Zobacz jakie warunki trzeba speni, eby unikn podatku.
                                        • 06.08.2019Podatki 2020: MF szykuje nowelizacj dotyczc opodatkowania kryptowalut
                                         Do ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) wprowadzone zostanie zwolnienie z podatku umów sprzeday i zamiany walut wirtualnych – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Nowela ma wej w ycie z pocztkiem 2020 r., a do tego czasu pobór podatku bdzie zaniechany na mocy rozporzdzenia.
                                         • 05.08.2019Podatki 2020: MF szykuje nowelizacj dotyczc opodatkowania kryptowalut
                                          Do ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) wprowadzone zostanie zwolnienie z podatku umów sprzeday i zamiany walut wirtualnych – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Nowela ma wej w ycie z pocztkiem 2020 r., a do tego czasu pobór podatku bdzie zaniechany na mocy rozporzdzenia.
                                          • 25.07.2019Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                                           Podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) jest powszechnie pacon danin. Podatnicy VAT co prawda bardzo czsto korzystaj ze zwolnienia z PCC, jednak wystpuje równie wiele sytuacji, w których trzeba go zapaci. Najczciej konieczno ta powstaje w przypadku umów zawieranych pomidzy osobami fizycznymi lub z udziaem osób fizycznych.
                                           • 24.07.2019Skutki w PCC rozwizania umowy sprzeday samochodu osobowego
                                            Pytanie: Wnioskodawczyni dokonaa sprzeday samochodu. Nastpnie po ponad miesicu nowy waciciel uzna, e auto posiada wady mechaniczne i chce rozwiza umow kupna-sprzeday. Czy Wnioskodawczyni jako sprzedajcy (po odstpieniu od umowy) ma obowizek uiszczenia podatku od czynnoci cywilnoprawnych dotyczcego pojazdu, ze wzgldu na to, e wróci on w jej posiadanie?
                                            • 28.06.2019Podatki 2019: Zwolnienie dotyczce kryptowalut przeduone do koca roku
                                             Zaniechanie poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) wobec umów sprzeday lub zamiany waluty wirtualnej zostanie przeduone do koca 2019 r. – wynika z rozporzdzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Pocztkowo zwolnienie to miao obowizywa tylko do 30 czerwca br.
                                             • 27.06.2019Podatki 2019: Zwolnienie dotyczce kryptowalut przeduone do koca roku
                                              Zaniechanie poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) wobec umów sprzeday lub zamiany waluty wirtualnej zostanie przeduone do koca 2019 r. – wynika z rozporzdzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Pocztkowo zwolnienie to miao obowizywa tylko do 30 czerwca br.
                                              • 11.06.2019Podatki 2019: Nowy wzór zbiorczej deklaracji PCC-4
                                               W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC-4). W efekcie podatnicy dokonujcy w cigu danego miesica wielu czynnoci cywilnoprawnych bd mogli korzysta ze zbiorczej deklaracji. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem lipca br.
                                               • 10.06.2019Podatki 2019: Nowy wzór zbiorczej deklaracji PCC-4
                                                W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC-4). W efekcie podatnicy dokonujcy w cigu danego miesica wielu czynnoci cywilnoprawnych bd mogli korzysta ze zbiorczej deklaracji. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem lipca br.
                                                • 05.06.2019Podatki 2019: Umowy ws. kryptowalut zwolnione z PCC przez kolejne pórocze
                                                 Obowizywanie zaniechania poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) wzgldem umów sprzeday lub zamiany waluty wirtualnej zostanie przeduone do koca 2019 r. – wynika z projektu rozporzdzenia opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Pierwotnie zwolnienie miao obowizywa do 30 czerwca br.
                                                 • 04.06.2019Podatki 2019: Umowy ws. kryptowalut zwolnione z PCC przez kolejne pórocze
                                                  Obowizywanie zaniechania poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) wzgldem umów sprzeday lub zamiany waluty wirtualnej zostanie przeduone do koca 2019 r. – wynika z projektu rozporzdzenia opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Pierwotnie zwolnienie miao obowizywa do 30 czerwca br.
                                                  • 14.05.201914.05.2019: E-szkoa podatkowa
                                                   Od podstaw do biegoci - taki cel przywieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko podatkow. To wyjtkowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udziau w kursie. Dziki niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomoci, lecz take zdobd now wiedz, a przede wszystkim - dziki wielu praktycznym przykadom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »