Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emerytury pomostowe

 • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
  Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
  • 03.04.202013. emerytura, czyli dodatkowe roczne wiadczenie pienine w 2020 roku
   W zwizku ze zbliajcym si wielkimi krokami kryzysem gospodarczym wielu osobom towarzyszy niepokój, a nieprawdziwe pogoski np. o wstrzymaniu wypat wiadczenia wychowawczego czy trzynastej emerytury tylko go potguj. – Zapewniam, e rodki na te wiadczenia s zabezpieczone, nie ma powodu do obaw – mówi minister rodziny, pracy i polityki spoecznej Marlena Malg. I tak wynika z wczorajszej informacji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, który na swojej stronie internetowej zapewni, e w kwietniu wypaci dodatkowe roczne wiadczenie pienine, czyli tzw. trzynast emerytur.
   • 12.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
    Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
    • 11.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
     Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
     • 22.10.2019Czternasta emerytura, czy opaca si jeszcze pracowa?
      Zasada gówna obecnego systemu emerytalnego: „duej pracujesz, pacisz wicej skadek, masz wysz emerytur” zachca do duszej aktywnoci zawodowej i zdobywania wyszych kwalifikacji. Ale program partii rzdzcej nie idzie w kierunku aktywizacji zawodowej, proponujc w 2020 roku 13. emerytur. Od 2021 r. ma zosta wypacana 14. emerytura dla seniorów, którzy pobieraj mniej ni 2900 z wiadczenia emerytalnego. W 2021 r. obciy to budet pastwa kwot blisko 20 mld z.
      • 15.10.2019Wysza waloryzacja i zwolnienie z PIT zamiast trzynastej emerytury?
       2020 rok w wietle zakoczonej wanie kampanii zapowiada si bardzo obiecujco. Bd w budecie rodki na trzynast emerytur. Wypata dodatkowego wiadczenia oznaczaaby dla finansów publicznych dodatkowy koszt w wysokoci 10 mld z, a jednorazowe wiadczenie pienine trafioby ponownie do blisko mln osób. System wsparcia obejmie wszystkich, bez wzgldu na wysoko wiadczenia, jakie otrzymuj. Emeryci woleliby jednak wyszy wskanik waloryzacji ni jednorazow wypat i oczekuj na zwolnienie emerytur i rent z pacenia podatku. Podatku, który ju raz zapacili.
       • 12.09.2019Decyzja o przyznaniu emerytury pomostowej dopiero po zwolnieniu z pracy
        Organy rentowe powinny w decyzjach o odmowie przyznania emerytury pomostowej wskaza, czy jedyn przyczyn odmowy prawa do emerytury pomostowej (wczeniejszej emerytury z tytuu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego) jest nierozwizanie stosunku pracy, czy te nie zostay spenione inne warunki wymagane do jej przyznania.
        • 29.04.2019Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe jednorazowe wiadczenie pienine - kiedy, ile i komu
         W maju 2019 r., na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym wiadczeniu pieninym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Zakad Ubezpiecze Spoecznych wypaci jednorazowe wiadczenie pienine emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypaca wiadczenia okrelone w tej ustawie.
         • 26.04.2019Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe jednorazowe wiadczenie pienine - kiedy, ile i komu
          W maju 2019 r., na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym wiadczeniu pieninym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Zakad Ubezpiecze Spoecznych wypaci jednorazowe wiadczenie pienine emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypaca wiadczenia okrelone w tej ustawie.  
          • 18.03.2019Ile mona dorobi do emerytury i renty
           W interesie pracujcych emerytów lub rencistów jest znajomo informacji ZUS, dotyczcych zawieszania wiadcze uprawnionych, którzy uzyskuj dodatkowe dochody. Pobierajcy emerytur lub rent i pracujcy w ramach np. umowy o prac czy zlecenia mog znale si w sytuacji, w której bd musieli zwraca uwag na wysoko przychodów i przekazywa okrelone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS moe zmniejszy lub zawiesi kwot wypacanych wiadcze. Dotyczy to jednak tylko czci uprawnionych.
           • 15.03.2019Ile mona dorobi do emerytury i renty
            W interesie pracujcych emerytów lub rencistów jest znajomo informacji ZUS, dotyczcych zawieszania wiadcze uprawnionych, którzy uzyskuj dodatkowe dochody. Pobierajcy emerytur lub rent i pracujcy w ramach np. umowy o prac czy zlecenia mog znale si w sytuacji, w której bd musieli zwraca uwag na wysoko przychodów i przekazywa okrelone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS moe zmniejszy lub zawiesi kwot wypacanych wiadcze. Dotyczy to jednak tylko czci uprawnionych.
            • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
             Biorc pod uwag orzecznictwo Trybunau Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgldu na wysoko dochodów, stworzyoby zamknit kategori podatników cieszcych si wyjtkowymi przywilejami. Takie rozwizanie staoby w sprzecznoci z konstytucyjn zasad sprawiedliwoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
             • 21.05.2018Niepenosprawno, niezdolno do pracy, renta
              Niepenosprawno nie oznacza automatycznie niezdolnoci do pracy. Std orzeczenie o niepenosprawnoci i orzeczenie o niezdolnoci do pracy maj odmienne znaczenie dla osób, które si nimi legitymuj. Aby stara si o rent z tytuu niezdolnoci do pracy, konieczne jest orzeczenie o takiej wanie niezdolnoci. Z kolei potwierdzona orzeczeniem niepenosprawno uprawnia do korzystania z rónego rodzaju ulg, uatwie i wiadcze pomocowych, pomagajcych w codziennym funkcjonowaniu osobom, które z racji swojej niepenosprawnoci czsto musz powici wiele czasu i dodatkowych nakadów, aby w miar normalnie funkcjonowa w otoczeniu spoecznym.
              • 18.05.2018Niepenosprawno, niezdolno do pracy, renta
               Niepenosprawno nie oznacza automatycznie niezdolnoci do pracy. Std orzeczenie o niepenosprawnoci i orzeczenie o niezdolnoci do pracy maj odmienne znaczenie dla osób, które si nimi legitymuj. Aby stara si o rent z tytuu niezdolnoci do pracy, konieczne jest orzeczenie o takiej wanie niezdolnoci. Z kolei potwierdzona orzeczeniem niepenosprawno uprawnia do korzystania z rónego rodzaju ulg, uatwie i wiadcze pomocowych, pomagajcych w codziennym funkcjonowaniu osobom, które z racji swojej niepenosprawnoci czsto musz powici wiele czasu i dodatkowych nakadów, aby w miar normalnie funkcjonowa w otoczeniu spoecznym.
               • 22.03.2018Do 3 kwietnia naley zoy ZUS ZSWA
                Do 3 kwietnia br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA - Zgoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
                • 21.03.2018Do 3 kwietnia naley zoy ZUS ZSWA
                 Do 3 kwietnia br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA - Zgoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
                 • 08.03.2018Prawo do renty z tytuu niezdolnoci do pracy - zmiany od 1 grudnia 2017 r.
                  Pojawiy si ostatnio informacje o zmianach dotyczcych przyznawania rent z tytuu niezdolnoci do pracy osobom, które mog te stara si o emerytur. Co dokadnie si zmienio?
                  • 26.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
                   • 23.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
                    Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
                    • 12.10.2017ZUS: Zasady opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych w przykadach
                     Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, skadka na Fundusz Emerytur Pomostowych jest opacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spenia cznie nastpujce warunki:
                     • 05.09.2017ZUS: Mona ju skada wniosek o emerytur w obnionym wieku
                      Od 1 wrzenia br. moesz zoy wniosek o emerytur w obnionym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. Wniosek o emerytur moesz zoy: przez internet - za pomoc Platformy Usug Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), osobicie w kadej placówce ZUS, poczt.
                      • 04.09.2017ZUS: Mona ju skada wniosek o emerytur w obnionym wieku
                       Od 1 wrzenia br. moesz zoy wniosek o emerytur w obnionym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. Wniosek o emerytur moesz zoy: przez internet - za pomoc Platformy Usug Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), osobicie w kadej placówce ZUS, poczt.
                       • 19.06.2017ZUS informuje: Niszy wiek emerytalny od 1 padziernika 2017 r.
                        Od 1 padziernika 2017 r. powszechny wiek emerytalny bdzie niszy. Jeli jeste kobiet, bdziesz moga przej na emerytur, gdy skoczysz 60 lat. Jeli jeste mczyzn, bdziesz móg przej na emerytur, gdy skoczysz 65 lat.
                        • 23.05.2017Emeryci i rencici otrzymaj w lipcu specjalny dodatek?
                         Do Sejmu trafi przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieninym. Dodatek na poziomie 200-500 z miaby przysugiwa wiadczeniobiorcom, których wiadczenia nie przekraczaj 2000 z.
                         • 22.05.2017Emeryci i rencici otrzymaj w lipcu specjalny dodatek?
                          Do Sejmu trafi przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieninym. Dodatek na poziomie 200-500 z miaby przysugiwa wiadczeniobiorcom, których wiadczenia nie przekraczaj 2000 z.
                          • 02.11.2016Jeden ZUS, potem jeden podatek?
                           W zeszym tygodniu ogoszono projekt zmian, zgodnie z którym patnicy skadek ZUS bd wysya jeden przelew, zamiast – jak obecnie – czterech. Jak to uatwienie ma si jednak do planów wprowadzenia jednej wspólnej daniny, czcej zarówno skadki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy?
                           • 31.10.2016Jeden ZUS, potem jeden podatek?
                            W zeszym tygodniu ogoszono projekt zmian, zgodnie z którym patnicy skadek ZUS bd wysya jeden przelew, zamiast – jak obecnie – czterech. Jak to uatwienie ma si jednak do planów wprowadzenia jednej wspólnej daniny, czcej zarówno skadki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy?
                            • 05.10.2016Wprowadzenie skróconego systemu czasu pracy a prawo do emerytury pomostowej
                             Firma zatrudnia pracowników na stanowiskach, które z uwagi na bardzo duy wydatek energetyczny pow. 8400 kJ zakwalifikowane zostay zgodnie z zacznikiem 1 poz. 10 ustawy o emeryturach pomostowych, tj. Prace bezporednio przy obsudze agregatów i urzdze do produkcji metali nieelaznych, do stanowisk pracy w warunkach szczególnych. Pracownicy na tych stanowiskach zatrudnieni s w penym wymiarze czasu pracy. Ze wzgldu na bardzo duy wydatek energetyczny i rodowisko pracy firma zamierza wprowadzi na tych stanowiskach skrócony wymiar czasu pracy poprzez skrócenie wymiaru czasu pracy na 5 godzin na dob i 25 godzin w tygodniu. Czy nie spowoduje to w przyszoci utraty prawa pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach do emerytury pomostowej mimo spenienia pozostaych warunków wynikajcych z ustawy?
                             • 29.09.2016Kto decyduje o tym, czy dany pracownik spenia warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej?
                              Postpowanie majce na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spenia warunki do nabycia wiadcze emerytalno-rentowych, w tym do emerytury pomostowej naley - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) oraz z art. 68 ustawy z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z pn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS.
                              • 28.09.2016Kto decyduje o tym, czy dany pracownik spenia warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej?
                               Postpowanie majce na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spenia warunki do nabycia wiadcze emerytalno-rentowych, w tym do emerytury pomostowej naley - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) oraz z art. 68 ustawy z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z pn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS.
                               • 07.09.2016Czym jest praca w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze?
                                Postpowanie majce na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spenia warunki do nabycia wiadcze emerytalno-rentowych, w tym do emerytury wczeniejszej lub pomostowej, naley - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z pn. zm.) oraz z art. 68 ustawy z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z pn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS.
                                • 19.07.2016MRPiPS. Pomoc spoeczna dla osb z nisk emerytur
                                 Interpelacja nr 4045 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie podjcia dziaa odnoszcych si do najniszych uposae rentowo-emerytalnych
                                 • 24.02.2016Jednorazowy dodatek dla wiadczeniobiorcw w 2016 r.
                                  Zakad Ubezpiecze Spoecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizacj wypaty jednorazowego dodatku pieninego. Jednorazowy dodatek pieniny przysuguje wiadczeniobiorcom, ktrzy speniaj cznie nastpujce warunki:
                                  • 23.02.2016Jednorazowy dodatek dla wiadczeniobiorcw w 2016 r.
                                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizacj wypaty jednorazowego dodatku pieninego. Jednorazowy dodatek pieniny przysuguje wiadczeniobiorcom, ktrzy speniaj cznie nastpujce warunki:
                                   • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                                    Interpelacja nr 251 w sprawie zaoe i kierunków planowanych dziaa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w VIII kadencji Sejmu.
                                    • 18.01.2016Emerytury i renty 2016: Cz wiadczeniobiorcw dostanie dodatek
                                     Cz emerytw i rencistw otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, ktry popieraj w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakada, e jednorazowe dodatki wynios od 50 do 400 z. Na dodatkowe pienidze liczy mog wiadczeniobiorcy otrzymujcy wiadczenia na poziomie do 2 tys. z miesicznie. 
                                     • 15.01.2016Emerytury i renty 2016: Cz wiadczeniobiorcw dostanie dodatek
                                      Cz emerytw i rencistw otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, ktry popieraj w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakada, e jednorazowe dodatki wynios od 50 do 400 z. Na dodatkowe pienidze liczy mog wiadczeniobiorcy otrzymujcy wiadczenia na poziomie do 2 tys. z miesicznie. 
                                      • 18.09.2015Emerytury i renty 2016. wiadczeniobiorcy dostan jednorazowe dodatki
                                       W 2016 r. emeryci i rencici, ktrych wiadczenia nie przekraczaj 2 tys. z, bd mogli liczy na jednorazowe dodatki - wynika z projektu nowej ustawy, ktr w rod opublikowa resort pracy i polityki spoecznej. czne koszty dodatkw wynie maj ok. 1,4 mld z.
                                       • 17.09.2015Emerytury i renty 2016. wiadczeniobiorcy dostan jednorazowe dodatki
                                        W 2016 r. emeryci i rencici, ktrych wiadczenia nie przekraczaj 2 tys. z, bd mogli liczy na jednorazowe dodatki – wynika z projektu nowej ustawy, ktr w rod opublikowa resort pracy i polityki spoecznej. czne koszty dodatkw wynie maj ok. 1,4 mld z.
                                        • 30.06.2015Wypata emerytur i rent z ZUS osobom zamieszkaym za granic
                                         Informacja dotyczca postanowie rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego (Dz.U. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1 ze zm.) majcych zastosowanie do wiadcze przedemerytalnych, zasikw przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich wiadcze kompensacyjnych
                                         • 13.05.2015Uprawnienia PIP zostan wyranie zwikszone
                                          Kompetencje wadcze Pastwowej Inspekcji Pracy bd obejmowa rwnie ocen procesu kwalifikowania przez pracodawc wykonywanych u niego prac w szczeglnych warunkach albo o szczeglnym charakterze – wynika z rzdowego projektu nowelizacji ustawy o PIP i ustawy o emeryturach pomostowych. Projekt trafi do Sejmu w ubiegy pitek.
                                          • 12.05.2015Uprawnienia PIP zostan wyranie zwikszone
                                           Kompetencje wadcze Pastwowej Inspekcji Pracy bd obejmowa rwnie ocen procesu kwalifikowania przez pracodawc wykonywanych u niego prac w szczeglnych warunkach albo o szczeglnym charakterze – wynika z rzdowego projektu nowelizacji ustawy o PIP i ustawy o emeryturach pomostowych. Projekt trafi do Sejmu w ubiegy pitek.
                                           • 11.05.2015Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.
                                            1 maja 2015 r. weszy w ycie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustaw zmieniajc. Ustawa zmieniajca wprowadzia nastpujce zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitau pocztkowego oraz emerytury:
                                            • 08.05.2015Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.
                                             1 maja 2015 r. weszy w ycie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustaw zmieniajc. Ustawa zmieniajca wprowadzia nastpujce zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitau pocztkowego oraz emerytury:
                                             • 05.05.2015Rekompensata przy braku prawa do wczeniejszej emerytury
                                              W myl art. 2 pkt 5 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw pomostow, rekompensata jest form odszkodowania za utrat moliwoci nabycia prawa do wczeniejszej emerytury z tytuu pracy w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze dla osb, ktre nie nabd prawa do emerytury pomostowej. Osoba uprawniona do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, skadajc wniosek o t emerytur, moe zaznaczy, e jednoczenie ubiega si o rekompensat.
                                              • 15.04.2015Wicej uprawnie dla PIP. Sprawa pomostwek budzi wtpliwoci
                                               Dotyczce emerytur pomostowych uprawnienia Pastwowej Inspekcji Pracy bd poszerzone – wynika z przyjtego przez rzd projektu nowelizacji ustawy o PIP. Projekt krytycznie oceniaj organizacje zrzeszajce pracodawcw. Kontrowersje budzi kwestia prawa do nakazania pracodawcy umieszczania w wykazie stanowisk, na ktrych wykonywane s prace w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze.
                                               • 10.02.2015Opozycja chce zwikszy podstaw obliczenia emerytur
                                                Podstawa obliczenia emerytury dla osb urodzonych po 1948 r., ktre posiadaj co najmniej 25-letni okres skadkowy i przed przejciem na emerytur nie pobieray innych wiadcze emerytalno-rentowych, powinna by zwikszana o 25 proc. – twierdzi klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przewidujcy tak zmian projekt nowelizacji trafi w ubiegym tygodniu do Sejmu.
                                                • 09.02.2015Opozycja chce zwikszy podstaw obliczenia emerytur
                                                 Podstawa obliczenia emerytury dla osb urodzonych po 1948 r., ktre posiadaj co najmniej 25-letni okres skadkowy i przed przejciem na emerytur nie pobieray innych wiadcze emerytalno-rentowych, powinna by zwikszana o 25 proc. – twierdzi klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przewidujcy tak zmian projekt nowelizacji trafi w ubiegym tygodniu do Sejmu.
                                                 • 09.02.2015Emerytura pomostowa. Dokumenty od pracodawcy (patnika skadek)
                                                  W zakresie postpowania w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej stosuje si odpowiednio przepisy art. 116-128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych). Przy czym, ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., do ktrych nie stosuje si art. 46-47, 50, 50a oraz 50e ustawy emerytalnej, zgaszaj wnioski o emerytur bezporednio w organie rentowym (art. 182 ustawy emerytalnej). Tak wic, pracodawca nie ma obowizku poredniczenia w skadaniu wniosku o emerytur dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., przechodzcej na emerytur wedug nowych zasad.
                                                  • 06.02.2015Emerytura pomostowa. Dokumenty od pracodawcy (patnika skadek)
                                                   W zakresie postpowania w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej stosuje si odpowiednio przepisy art. 116-128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych). Przy czym, ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., do ktrych nie stosuje si art. 46-47, 50, 50a oraz 50e ustawy emerytalnej, zgaszaj wnioski o emerytur bezporednio w organie rentowym (art. 182 ustawy emerytalnej). Tak wic, pracodawca nie ma obowizku poredniczenia w skadaniu wniosku o emerytur dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., przechodzcej na emerytur wedug nowych zasad.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »