Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywizacja zawodowa

 • 04.08.2020Zwolnienie z PIT otrzymanej nagrody przy uldze dla młodych
  Podatniczka jest osobą, która nie ukończyła 26. roku życia. W roku 2019 była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dla pracowników punktu sprzedaży organizowany jest co miesiąc konkurs (program lojalnościowy). Przychód opodatkowany wg skali podatkowej 18%, który pracownik ma zapłacić po rozliczeniu w zeznaniu rocznym. W PIT-11 przychód jest ujęty jako “prowizja”. Czy przychód osiągany z konkursu organizowanego dla pracowników podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148?
 • 05.02.2020Ulga dla młodych w  PIT nie dotyczy umów o studencki staż i praktyk
  Skoro ustawa PIT zawiera zwolnienia dla młodych uczących się podatników, to dla równowagi (równości) i sprawiedliwości społecznej powinna również przewidywać także przywileje podatkowe dla młodych pracujących osób. Wprowadzona ulga dla młodych stanowi zatem odpowiedź ustawodawcy wobec przedstawionego dylematu, równoważy bowiem sytuację prawnopodatkową młodych osób kształcących się i pracujących zarobkowo. Ponadto młode osoby łączą często kształcenie się z pracą zarobkową. Stosowanie ulgi dla młodych nie wyklucza korzystania z innych zwolnień przedmiotowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 28.11.2019Przychody ze staży i praktyk opodatkowane PIT na normalnych zasadach
  Przepisy ustawy znoszącej PIT dla osób do ukończenia 26 roku życia nie dotyczą przychodów uzyskanych na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich. Przychody uzyskane z tego tytułu nie są bowiem przychodami z pracy, czy umów zlecenia zawartych z firmą. Brak ujęcia w zwolnieniu przychodów ze staży i praktyk absolwenckich nie jest niedopatrzeniem ustawodawcy, a działaniem zamierzonym.
 • 06.08.2019Podatki 2019: Zwolnienie z PIT dla młodych nie dla firm
  Nowe zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców. Sytuacja prawnopodatkowa osób osiągających przychody z działalności i osób osiągających przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia jest bowiem inna. Młodzi przedsiębiorcy osiągający przychody z działalności mogą dla przychodów osiąganych z tego źródła, wybrać najbardziej korzystną dla siebie formę opodatkowania. Może także korzystać z szeregu rozwiązań, które wpływają na zmniejszenie obciążeń podatkowych, a niekiedy może wręcz „wyzerować” podatek dochodowy. Dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców funkcjonują również w zakresie ubezpieczeń społecznych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 07.09.2012Jak zrównoważyć system emerytalny w Polsce?
  Podniesienie wieku emerytalnego, aktywizacja zawodowa osób po 50. oraz polityka prorodzinna, która doprowadzi do zwiększenia dzietności polskich rodzin – zastosowanie łącznie tych trzech metod doprowadzi do zrównoważenia systemu emerytalnego w naszym kraju. Minister pracy i prezes ZUS rozmawiali na ten temat z przedstawicielami krajów, które starają się wdrażać w życie te pomysły, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. 
 • 09.02.2012Przedsiębiorcy powyżej 55 lat a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
  Interpelacja nr 746 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niespójności przepisów dotyczących osób w wieku 50+ prowadzących działalność gospodarczą
 • 25.07.2011Nowe prawo ogranicza możliwości zatrudniania niepełnosprawnych
  Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest zła – wyniki kontroli PFRON przez NIK wskazują, że aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a po odbyciu stażu nie znajdują oni pracy. Sytuacja pogorszyła się wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
 • 04.04.2011Stażyści są tylko tanią siłą roboczą
  Interpelacja nr 20594 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania stażystów
 • 21.09.2010Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych – wspólna kontrola europejskich NOK
  Skuteczność programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych sprawdza NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli (NOK). W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników międzynarodowej kontroli. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas ósmego kongresu EUROSAI w Lizbonie.
 • 03.02.2010300 mln zł na aktywizację osób do 30 roku życia
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że w tym roku przeznaczy dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 300 mln zł na realizację programu, którego celem będzie aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia oraz ich wsparcie w zakresie skutecznego wejścia na rynek pracy. Program będzie bazował na rozwiązaniach wynikających z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • 30.12.2009Urzędy pracy pozbywają się bezrobotnych
  Interpelacja nr 12177 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie aktywizacji bezrobotnych
 • 20.02.2009Cele statutowe izby gospodarczej a zwolnienie od CIT
  Fakt, że podstawowym celem działalności izby gospodarczej, zgodnie z jej statutem, jest tworzenie warunków umożliwiających harmonijną działalność i rozwój branży motoryzacyjnej w zakresie produkcji, usług i handlu, nie oznacza, że nie może ona realizować celów uznanych przez ustawodawcę za cele społecznie użyteczne, które są zbieżne z celami określonymi w treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten nie zawiera wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi, czy też jedynymi, celami działalności osoby prawnej. Za podstawowe kryterium w budowie organizacji społecznej należy przyjąć kryterium trwałego zrzeszania się określonej grupy społecznej. Jako pomocnicze kryteria można wymienić: dobrowolność członkostwa oraz szczególne rozwiązania dotyczące struktury organizacyjnej wewnętrznej, tzn. takiej, w której najwyższą pozycję zajmuje ogół członków, zaś wszelkie inne organy są mu bezpośrednio lub pośrednio podporządkowane - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 20.10.2008Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
  Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+” – to główne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, który przyjął rząd.
 • 19.06.2008Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  Do konsultacji międzyresortowych i społecznych został przesłany projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – poinformowała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności instytucji rynku pracy i aktywizacja zawodowa jak największej liczby bezrobotnych.
 • 12.03.2008Rząd nie popiera poselskiego projektu
  Rada Ministrów zajęła krytyczne stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Posłowie proponują, by NFZ otrzymywał połowę składek, jakie wpływają do Funduszu Pracy.
 • 03.12.2007Kto orzeka o niepełnosprawności?
  Interpelacja nr 7352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności
 • 05.10.2007PAIiIZ: Polscy pracownicy najbardziej konkurencyjni w Europie
  Najwięcej nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej w wyniku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) powstaje w Polsce – ocenia szef Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Liderami w przyciąganiu zagranicznych inwestorów są województwa mazowieckie, wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie.
 • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
  Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.