Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zadaniowy czas

 • 21.07.2021Pracownicy coraz częściej oczekują większej elastyczności pracy
  Pracownicy częściej oczekują większej elastyczności na rynku pracy – wynika z 44. edycji Monitora Rynku Pracy, cyklicznie publikowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Tego rodzaju oczekiwania dotyczą przede wszystkim możliwości decydowania o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy. Najmniej popularna wśród pracowników jest praca w systemie zmianowym.
 • 26.05.2021Rośnie znaczenie pracy zdalnej. Problemy budzi kontrola nad czasem pracy
  Praca w formule zdalnej będzie popularna prawdopodobnie także po pandemii koronawirusa. Jak oceniają eksperci, największym wyzwaniem pozostaje w tym przypadku kontrola nad czasem pracy. Okazuje się, że jedna trzecia zdalnych pracowników wyrabia nadgodziny w większym stopniu niż w trakcie pracy w biurze. To często efekt braku kontroli nad swoim czasem pracy, ale też presji ze strony pracodawców.
 • 25.05.2021Rośnie znaczenie pracy zdalnej. Problemy budzi kontrola nad czasem pracy
  Praca w formule zdalnej będzie popularna prawdopodobnie także po pandemii koronawirusa. Jak oceniają eksperci, największym wyzwaniem pozostaje w tym przypadku kontrola nad czasem pracy. Okazuje się, że jedna trzecia zdalnych pracowników wyrabia nadgodziny w większym stopniu niż w trakcie pracy w biurze. To często efekt braku kontroli nad swoim czasem pracy, ale też presji ze strony pracodawców.
 • 08.02.2021Parkowanie pod domem uprawnia do pełnego odliczenie VAT? Dyrektor KIS: Nie i już
  Organ podatkowy nie przedstawił prawidłowego stanowiska w kwestii będącej przedmiotem wniosku o interpretację i ograniczył się jedynie do ogólnikowego stwierdzenia, że zaprezentowane przez spółkę stanowisko nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których wynikałby brak możliwości użycia pojazdów do celów prywatnych. Z niewiadomych powodów organ uznał, iż sposób wykorzystania samochodów i ich nadzór kontrolny wprowadzony przez podatnika nie jest wystarczający, by przyjąć, że pojazdy wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
 • 26.01.2021Pracownicy z prawem do „odłączenia” w czasie wolnym od pracy?
  W Parlamencie Europejskim przyjęto rezolucję zalecającą Komisji Europejskiej wprowadzenie dyrektywy o prawie pracowników do „odłączenia” poza godzinami pracy. Prawo do bycia offline miałoby być odpowiedzią na liczne sytuacje, gdy dany pracownik musi odbierać w czasie wolnym telefony czy wiadomości e-mail związane z jego pracą.
 • 25.01.2021Pracownicy z prawem do „odłączenia” w czasie wolnym od pracy?
  W Parlamencie Europejskim przyjęto rezolucję zalecającą Komisji Europejskiej wprowadzenie dyrektywy o prawie pracowników do „odłączenia” poza godzinami pracy. Prawo do bycia offline miałoby być odpowiedzią na liczne sytuacje, gdy dany pracownik musi odbierać w czasie wolnym telefony czy wiadomości e-mail związane z jego pracą.
 • 27.10.2020Prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z kamperem
  Wspólnicy spółki cywilnej, autorzy książek podróżniczych, podjęli decyzję o kupnie kampera (leasing operacyjny). Postanowili, że kolejne 5 lat spędzą na podróżowaniu kamperem po Europie i pisaniu książki/poradnika na ten temat. W czasach postoju i powrotu do Polski kamper będzie odpłatnie wypożyczany. Spółka sporządzi regulamin najmu, będzie wystawiać faktury/paragony za najem. Czy takie użytkowanie kampera uprawnia do pełnego (100%) odliczenia VAT naliczonego od rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów bieżącej eksploatacji?
 • 07.02.2020Trudny powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym
  Podmiotom, zatrudniającym pracowników powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym przysługuje ulga, zgodnie z którą pracodawcy są czasowo zwolnieni z obowiązku opłacania za te osoby składek na Fundusz Pracy. Analogiczne przepisy obowiązują również w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inne formy pomocy matkom, wracającym do pracy po przerwie związanej z macierzyństwem omawia prezentowana odpowiedź na interpelację poselską.
 • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - bieżące problemy i planowane zmiany
  W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. Jedną z największych "grup" nowości są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy związane z dokumentacją pracowniczą. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości, przechowywania oraz możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS weszła w życie 4 maja 2019 r. Wprowadziła nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. 
 • 15.11.2018Księgowość projektów unijnych
  Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcję z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o środki - ale to dopiero początek długiej drogi. Wydatki należy bowiem prawidłowo udokumentować i rozliczyć, a korzystanie z dotacji komplikują dodatkowo kwestie związane z rachunkowością i podatkami. Dlatego właśnie stworzyliśmy e-kurs: Księgowość projektów unijnych, do którego bieżącej edycji można zapisać się jeszcze od końca dzisiejszego dnia. Dzięki udziałowi w e-kursie Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.
 • 25.06.2018WSA. Zwrot kosztów dojazdu do pracy nie jest przychodem pracownika
  Z uzasadnienia: Świadczenia w postaci pokrycia przez pracodawcę kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowiązków służbowych nie są świadczeniami spełnionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynoszą one pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby on samodzielnie ponieść. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawcę na zwrot kosztów dojazdu nie stanowią przychodu dla pracownika.
 • 07.02.2018WSA. Ekwiwalent za przejazdy służbowe komunikacją miejską a przychód pracownika
  Z uzasadnienia: Świadczenia w postaci pokrycia przez pracodawcę kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowiązków służbowych nie są świadczeniami spełnionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynoszą one pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby on samodzielnie ponieść. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawcę na zwrot kosztów dojazdu nie stanowią przychodu dla pracownika.
 • 01.03.2017Zadaniowy czas pracy w praktyce
  Zapytanie nr 2034 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sprawdzenia w praktyce stosowania zadaniowego czasu pracy przez firmy i administrację publiczną
 • 18.11.2016Składki ZUS od noclegów i diet pracowników mobilnych
  Jeśli określone świadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to nie istnieje z tego tytułu obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem, w sytuacji gdy wartość noclegów i diet dla pracowników mobilnych przebywających w podróży służbowej oraz wartości noclegów zapewnianych pracownikom mobilnym w trakcie wyjazdów odbywanych w celu wykonywania swoich obowiązków nie stanowi przychodu z tytułu stosunku pracy, wartości tych świadczeń nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wyjaśnił ZUS.
 • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
  Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
 • 05.11.2015Fiskus nieskutecznie walczył z transferem dochodów firm za granicę
  Interpelacja nr 34776 do ministra finansów w sprawie unikania płacenia podatków przez zagraniczne spółki
 • 28.04.2015NSA: Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie można wybudować
  Alternatywa rozłączna zawarta w art. 10 ust. 1 pkt 8 in fine ustawy o PIT poprzez swój funktor „lub” wskazuje, że przy rekonstrukcji wyrażonej w niej normy wchodzić może w rachubę tylko jeden z argumentów zadaniowych, tj. nabycie w drodze czynności konwencjonalnej prawa własności lub innego prawa majątkowego lub wybudowanie nieruchomości, która może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. Wybudowanie odnosić się będzie zatem jedynie do sytuacji, gdy budynek stanowi przedmiot odrębnej własności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracowników mobilnych z noclegów sfinansowanych przez pracodawcę
  Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegów „w terenie” przez pracowników mobilnych na koszt pracodawcy będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatków poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
 • 16.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – harmonogramy czasu pracy
  Harmonogramem czasu pracy określa się zindywidualizowany rozkład czasu pracy obowiązujący konkretnego pracownika. W obecnych przepisach Kodeksu pracy brak jest do niego odwołania. Kodeks wskazuje wprawdzie na rozkłady czasu pracy, ale nie odnosi się do jakichkolwiek okresów, na jakie mają być tworzone (inaczej jest już np. w ustawie o czasie pracy kierowców). Stąd wiele opinii wskazujących, że harmonogramy muszą opiewać na całe okresy rozliczeniowe czasu pracy.
 • 10.09.2012Zadaniowy system czasu pracy: kiedy i jak stosować?
  Zadaniowy system czasu pracy jest często nazywany „nienormowanym czasem pracy”. Może się wydawać, że system ten jest najwygodniejszą formą rozliczania pracowników, ponieważ - w odróżnieniu od pozostałych systemów - nie rodzi obowiązku ewidencji czasu pracy, a tym samym - wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Czy te opinie są prawdziwe? Przyjrzyjmy się dokładnie: na czym polega zadaniowy system pracy? W jakich przypadkach, i dla których grup pracowników można go wdrożyć? Czy stosowanie tego systemu czasu pracy wiąże się z jakimiś szczególnymi obowiązkami pracodawcy?
 • 19.06.2012Job-sharing w Kodeksie pracy
  Interpelacja nr 4793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania kwestii job-sharingu w Kodeksie pracy
 • 21.05.2012MAC walczy o pieniądze i podsumowuje
  Walczymy o to, żeby Komisja Europejska odblokowała nam pieniądze na wszystkie dobrze prowadzone projekty informatyczne – zapowiada minister Michał Boni, podsumowując pierwsze pół roku działania swojego ministerstwa. W tej chwili jest to jedno z priorytetowych zadań MAC.
 • 15.03.2012Systemy czasu pracy
  Wyróżniamy następujące systemy czasu pracy: System podstawowego czasu pracy - pracownik świadczy pracę 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Praca powyżej obowiązujących norm (dobowej i przeciętnej tygodniowej) stanowi pracę w godzinach nad liczbowych.
 • 02.12.2011Zmiany w zadaniowym czasie pracy kierowców od stycznia 2012 r.
  Wchodzące w życie z początkiem 2012 r. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców rozszerzą możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy oraz pozwolą na nieewidencjonowanie godzin pracy kierowcy zatrudnionego w tym systemie czasu pracy.
 • 02.05.2011Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem
  Przepisy nie wykluczają możliwości zatrudniania pracownika przez jednego pracodawcę na podstawie dwóch umów o pracę. Nie oznacza to jednak, że występuje w tym zakresie pełna swoboda. Jako zasadę przyjmuje się bowiem, że pracownik i pracodawca złączeni są jednym stosunkiem pracy.
 • 15.06.2010Czas pracy kierowców: PIP proponuje zmiany w przepisach
  Rezygnację z obowiązku przestrzegania przez kierowców tzw. doby pracowniczej przewiduje propozycja zmiany przepisów o czasie pracy kierowców przedstawiona przez Państwową Inspekcję Pracy. Rozwiązanie to zaakceptowali posłowie sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, którzy przyjęli opinię dla ministra infrastruktury w sprawie zmiany przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne.
 • 02.11.2009MPiPS: Ustalając ekwiwalent, należy uwzględnić normę dobową, a nie dobowy wymiar czasu pracy
  Interpelacja nr 11408 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w sposobie ustalania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
  Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
 • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
  Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
 • 18.03.2009Orzecznictwo: Podróż służbowa musi mieć charakter incydentalny
  Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.
 • 17.11.2008Dyżury kierowców
  W stosunku do kierowców przepisy przewidują dwa rodzaje dyżurów. Typowy dyżur polegający na oczekiwaniu na konieczność wykonywania pracy oraz okresy zaliczane przez przepisy do czasu dyżuru. Te drugie obejmują zarówno czas nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę jadącego w załodze, jak również szczególne przerwy przeznaczone na wypoczynek przysługujące kierowcy.
 • 09.10.2008Czas minimalnego wypoczynku dobowego
  Pytanie: Czy minimalny wypoczynek przysługuje w każdym systemie czasu pracy?
 • 04.09.2008BCC chwali projekt ustawy o finansach publicznych
  Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, rządowy projekt ustawy ma szanse uporządkować finanse publiczne. Ekspert BCC podkreśla, że ustawa nie dotyczy strony wydatkowej (ani też dochodowej) finansów publicznych i w najbliższym czasie nie przyniesie dużych oszczędności w budżecie.
 • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
  W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
 • 15.04.2008Kumulacja przerw w pracy
  Pytanie: Czy pracowników może obowiązywać jednocześnie godzinna przerwa niewliczona do czasu pracy z art. 141 k. p. i pięciogodzinna przerwa związana ze stosowaniem przerywanego czasu pracy?
 • 20.11.2007Dla kogo ewidencja czasu pracy
  Pytanie: Czy ewidencję czasu pracy trzeba prowadzić w stosunku do wszystkich pracowników?
 • 13.11.2007Ewidencja czasu pracy
  Pytanie: Jakie dane powinna zawierać ewidencja czasu pracy i na jaki okres czasu powinna opiewać?
 • 12.11.2007Zadaniowy czas pracy — pracownik choruje
  Pytanie: Czy choroba pracownika wpływa na wymiar zadań w zadaniowym czasie pracy?
 • 09.11.2007Przerwa na posiłek dla zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy
  Pytanie: Czy pracownicy zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy mają prawo do przerwy na posiłek?
 • 08.11.2007Dyżur przy zadaniowym czasie pracy
  Pytanie: Czy osobie pracującej w zadaniowym czasie pracy można zlecić pełnienie dyżuru po pracy?
 • 07.11.2007Praca na zmiany i zadaniowy czas pracy
  Pytanie: Czy można stosować pracę zmianową w zadaniowym czasie pracy?
 • 06.11.2007Zadaniowy czas pracy i godziny nadliczbowe
  Pytanie: Czy można zlecać pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy?
 • 05.11.2007Określanie zakresu prac w zadaniowym systemie czasu pracy
  Pytanie: Czy w systemie zadaniowego czasu pracy zadania mogą być zlecane na bieżąco, tzn. pracodawca, przełożony określa zadanie (zadania), które pracownik w danym dniu wykonuje?
 • 02.11.2007Zadaniowy czas pracy dla kobiet w ciąży?
  Pytanie: Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w zadaniowym czasie pracy, w którym przecież nie ma ścisłego ograniczenia długości czasu pracy?
 • 31.10.2007Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
  Pytanie: W jaki sposób wprowadzamy zadaniowy czas pracy?
 • 30.10.2007Zadaniowy czas pracy
  Pytanie: Czym jest zadaniowy czas pracy?
 • 22.10.2007Systemy czasu pracy w firmie
  Pytanie: Jakie systemy czasu pracy przewiduje Kodeks pracy i czy można je „mieszać” ze sobą w ramach jednej umowy?
 • 11.10.2007Mieszany system czasu pracy
  Pytanie: Czy można wprowadzić dla pracownika mieszany system czasu pracy — częściowo pracowałby w tradycyjnym systemie czasu pracy, częściowo w zadaniowym?
 • 03.08.2007Wstępne wyniki badania "Pracujący Polacy 2007"
  Ze zleconych przez PKPP Lewiatan, reprezentatywnych badań pracujących Polaków, wyłania się obraz społeczeństwa w większości zadowolonego ze swojej pracy i pracodawców, nieobawiającego się bezrobocia, mniej skłonnego do migracji zarobkowej niż by to wynikało z tonu medialnych dyskusji.
 • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

  Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?

[ 1 ] . [ 2 ] następna strona »