Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/jednolity-plik-kontrolny/765629,Faktura-do-paragonu-w-JPK-VAT.html

 • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
  Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
  • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
   Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
   • 06.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
    Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
    • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
     Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
     • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
      Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
      • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
       Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
       • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
        Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
        • 22.07.2020Tarcza antykryzysowa: wiadczenie postojowe i sytuacja materialna przedsibiorcy
         Biorc pod uwag konieczno zapewnienia niezbdnych rodków finansowych dla przedsibiorców i osób wykonujcych umowy cywilnoprawne, przyjto konstrukcj przepisów, która umoliwi wypat wiadczenia postojowego jak najszerszej grupie osób, które wymagaj tego wsparcia oraz skróci czas przyznania tej pomocy. Dlatego te ponowna wypata wiadczenia ma form uproszczon i odbywa si wycznie na podstawie owiadczenia osoby ubiegajcej si o przyznanie wiadczenia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
         • 21.07.2020Tarcza antykryzysowa: wiadczenie postojowe i sytuacja materialna przedsibiorcy
          Biorc pod uwag konieczno zapewnienia niezbdnych rodków finansowych dla przedsibiorców i osób wykonujcych umowy cywilnoprawne, przyjto konstrukcj przepisów, która umoliwi wypat wiadczenia postojowego jak najszerszej grupie osób, które wymagaj tego wsparcia oraz skróci czas przyznania tej pomocy. Dlatego te ponowna wypata wiadczenia ma form uproszczon i odbywa si wycznie na podstawie owiadczenia osoby ubiegajcej si o przyznanie wiadczenia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
          • 17.07.2020Opata rezerwacyjna jest zaliczk w VAT
           Opata rezerwacyjna jest zaliczk w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usug, dokonywana jest bowiem na poczet konkretnej transakcji - usugi gastronomicznej realizowanej w ramach organizacji imprezy okolicznociowej. Podatnik w sposób jednoznaczny jest w stanie okreli rodzaj usugi oraz miejsce jej wiadczenia. A zatem, wpacona przez klienta zaliczka jest otrzymywana na poczet sprecyzowanego wiadczenia, które jest znane stronom w momencie wpaty zaliczki. Tak uzna Dyrektor IS w interpretacji indywidualnej.
           • 03.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
            Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
            • 02.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
             Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
             • 30.06.2020Odroczone skadki ZUS w kosztach podatkowych
              Koszt podatkowy z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne od nalenoci ze stosunku pracy, w czci finansowanej przez patnika skadek powstanie w sposób niewtpliwy dopiero w miesicu ich uiszczenia (tj. po ich zapaceniu), co nastpi po upywie okresu odroczenia ich patnoci przez ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
              • 29.06.2020Odroczone skadki ZUS w kosztach podatkowych
               Koszt podatkowy z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne od nalenoci ze stosunku pracy, w czci finansowanej przez patnika skadek powstanie w sposób niewtpliwy dopiero w miesicu ich uiszczenia (tj. po ich zapaceniu), co nastpi po upywie okresu odroczenia ich patnoci przez ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
               • 25.06.2020Tarcza antykryzysowa: Czy pomoc dla firm jest opodatkowana?
                Rzd zapewni pomoc dla przedsibiorców w zwizku z epidemi koronawirusa w Polsce. Przedsibiorcy, którzy otrzymali pomoc finansow, zastanawiaj si teraz, czy otrzymane rodki bd podlega opodatkowaniu, czy bd one przychodem, od którego naley odprowadzi podatek. Sprawa ta jest bardzo istotna z punktu widzenia prowadzenia dziaalnoci i poprawnoci rozlicze z urzdem skarbowym. Czy rodki wypacane na rzecz pomocy dla firm i przedsibiorców w postaci poyczek s opodatkowane? Czy traktowane s one jako przychód? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Finansów.
                • 24.06.2020Tarcza antykryzysowa: Czy pomoc dla firm jest opodatkowana?
                 Rzd zapewni pomoc dla przedsibiorców w zwizku z epidemi koronawirusa w Polsce. Przedsibiorcy, którzy otrzymali pomoc finansow, zastanawiaj si teraz, czy otrzymane rodki bd podlega opodatkowaniu, czy bd one przychodem, od którego naley odprowadzi podatek. Sprawa ta jest bardzo istotna z punktu widzenia prowadzenia dziaalnoci i poprawnoci rozlicze z urzdem skarbowym. Czy rodki wypacane na rzecz pomocy dla firm i przedsibiorców w postaci poyczek s opodatkowane? Czy traktowane s one jako przychód? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Finansów.
                 • 19.06.2020Uniknij kary nawet do 1 mln z. Zgo beneficjentów rzeczywistych spóki do CRBR
                  Do 13.07.20 musisz zgosi Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), albo zapacisz kar nakadan przez Ministerstwo Finansów do 1 mln z. Lepiej nie czeka na ostatni chwil.
                  • 16.06.2020Czy bdzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?
                   W zwizku z zamkniciem szkó i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowizków zwizanych z nauk zostao przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach musz oni powica swój dodatkowy czas na wytumaczenie dzieciom niektórych zagadnie oraz dodatkowe ich przewiczenie. Ponadto, budet domowy wielu rodzin zosta obciony dodatkowymi kosztami wynikajcymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozwaa wprowadzenie jakiej formy niewielkiej rekompensaty finansowej bd dotacji, któr mogliby otrzymywa rodzice uczniów w zwizku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta pose Ministra Edukacji Narodowej.
                   • 16.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                    Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.  
                    • 15.06.2020Czy bdzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?
                     W zwizku z zamkniciem szkó i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowizków zwizanych z nauk zostao przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach musz oni powica swój dodatkowy czas na wytumaczenie dzieciom niektórych zagadnie oraz dodatkowe ich przewiczenie. Ponadto, budet domowy wielu rodzin zosta obciony dodatkowymi kosztami wynikajcymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozwaa wprowadzenie jakiej formy niewielkiej rekompensaty finansowej bd dotacji, któr mogliby otrzymywa rodzice uczniów w zwizku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta pose Ministra Edukacji Narodowej.
                     • 04.06.2020Przedszkola i obki otwarte: Zasiek opiekuczy nadal si naley
                      W zwizku z COVID-19 dodatkowy zasiek opiekuczy do 14 czerwca przysuguje, w trzech przypadkach: zamknicia przedszkola lub szkoy; niemonoci zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoy; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiku maj rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecyduj si na posanie do niej dziecka - wyjanio Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                      • 03.06.2020Przedszkola i obki otwarte: Zasiek opiekuczy nadal si naley
                       W zwizku z COVID-19 dodatkowy zasiek opiekuczy do 14 czerwca przysuguje, w trzech przypadkach: zamknicia przedszkola lub szkoy; niemonoci zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoy; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiku maj rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecyduj si na posanie do niej dziecka - wyjanio Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                       • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                        [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                        • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                         [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                         • 28.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                          Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                          • 27.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                           Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                           • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                            Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                            • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                             Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                             • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
                              Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
                              • 13.05.2020Od 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji
                               Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ogranicze zwizanych z koronawirusem. Od poniedziaku 18 maja bdziemy mogli skorzysta z usug fryzjera i kosmetyczki, a take pój do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, poniewa podwyszamy limit pasaerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umoliwione zostan bezporednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiek nad uczniami klas 1-3 w szkoach podstawowych.
                               • 13.05.2020Od 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji
                                Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ogranicze zwizanych z koronawirusem. Od poniedziaku 18 maja bdziemy mogli skorzysta z usug fryzjera i kosmetyczki, a take pój do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, poniewa podwyszamy limit pasaerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umoliwione zostan bezporednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiek nad uczniami klas 1-3 w szkoach podstawowych.
                                • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
                                 Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
                                 • 12.05.2020PIT za 2019: Zapata podatku od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. bez odsetek
                                  Na mocy rozporzdzenia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 728) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy zapac podatek za 2019 r. wynikajcy z zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39 w okresie midzy 1 maja 2020 r. a 1 czerwca 2020 r. nie bd paci odsetek za zwok od powstaej zalegoci podatkowej.
                                  • 08.05.2020E-kursy podatki.biz: Specjalny rabat do 15.05.2020 r.
                                   W okresie do 15.05.2020 r. wprowadzilimy uatwienia dotyczce uczestnictwa w e-kursach organizowanych przez dzia szkole podatki.biz. Obowizuj do tego czasu nastpujce uatwienia, preferencje i rabaty:
                                   • 06.05.2020E-kursy podatki.biz: Specjalny rabat do 15.05.2020 r.
                                    W okresie do 15.05.2020 r. wprowadzilimy uatwienia dotyczce uczestnictwa w e-kursach organizowanych przez dzia szkole podatki.biz. Obowizuj do tego czasu nastpujce uatwienia, preferencje i rabaty:
                                    • 06.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
                                     Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
                                     • 06.05.2020MF: 0% VAT dla darowizn nie ma uzasadnienia w prawie unijnym
                                      Obecnie wiele firm wspiera dziaania w walce z epidemi. Polskie przepisy dotyczce podatku VAT wymagaj jednak od darczycy przekazujcego produkty na rzecz organizacji poytku publicznego zastosowania 23 proc. stawki VAT, obliczonej na podstawie pocztkowej ceny sprzeday na wszystkie towary. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku dziaalnoci charytatywnej, dotyczy atwo psujcych si artykuów spoywczych i niektórych produktów IT, które stanowi niewielk cz potrzeb.
                                      • 05.05.2020Nie kady przedsibiorca otrzyma zasiek dla bezrobotnych
                                       Przedsibiorca speniajcy warunki do opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne na preferencyjnych warunkach moe zadeklarowa jako podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia kwot wysz ni 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeeli kwota ta odpowiadaaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsibiorca bdzie zobowizany opaca za siebie skadk na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia dziaalnoci podlegaby zaliczeniu do okresu uprawniajcego do zasiku dla bezrobotnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                       • 05.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
                                        Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
                                        • 04.05.2020Nie kady przedsibiorca otrzyma zasiek dla bezrobotnych
                                         Przedsibiorca speniajcy warunki do opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne na preferencyjnych warunkach moe zadeklarowa jako podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia kwot wysz ni 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeeli kwota ta odpowiadaaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsibiorca bdzie zobowizany opaca za siebie skadk na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia dziaalnoci podlegaby zaliczeniu do okresu uprawniajcego do zasiku dla bezrobotnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                         • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                                          Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                                          • 20.04.2020Darowizna samochodu - co powiniene wiedzie
                                           Zakup nowego samochodu, zmiana sytuacji rodzinnej czy zdrowotnej lub inne zdarzenie losowe czsto tworz potrzeb pozbycia si posiadanego wczeniej samochodu. Jednym ze sposobów – poza sprzeda – jest przekazanie auta bliskiej osobie w formie darowizny. Jak przeprowadzi taki proces, aby by zgodny z prawem i jakie formalnoci s wymagane w takiej sytuacji?
                                           • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                            Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                            • 17.04.2020MF nie podwyszy drugiego progu w PIT
                                             Analiza danych z zezna podatkowych pozwala na stwierdzenie, e liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokoci skutkujcej koniecznoci zastosowania 32% stawki podatkowej (od nadwyki ponad kwot 85 528 z) wynosi okoo 4,0%, co oznacza, e zdecydowana wikszo podatników (ponad 95%) paci podatek wedug niszej stawki podatku - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                             • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                              Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                              • 09.04.2020Pandemia pandemi, ale deklaracj VAT zó w terminie
                                               Z uwagi na specyfik wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur ksigowych nie ma moliwoci zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozwaana jest moliwo odroczenia terminów skadania deklaracji i zezna podatkowych, w szczególnoci przypadajcego na dzie 25 marca 2020 r. obowizku zoenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzie 31 marca 2020 r. terminu sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i zoenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
                                               • 06.04.2020Jak opodatkowa zyski z handlu walutami?
                                                Dua zmienno na rynkach walutowych powoduje, e wielu z nas ponosi realne zyski lub straty zwizane z handlem walutami. Najczciej zyski dotycz eksporterów, którzy rozliczajc si w walucie obcej niespodziewanie otrzymuj zdecydowanie wiksz zapat. Natomiast straty dotycz przewanie importerów. Mówimy tutaj oczywicie o przedsibiorcach, którzy nie korzystaj z moliwoci zabezpieczenia kursów walutowych w banku. S te jednak osoby, które kupuj i sprzedaj walut w celach zarobkowych jako inwestycje.
                                                • 16.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                                 Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                                                 • 16.03.2020Samorzdowcy nie chc zamawia w firmach bez kont na biaej licie VAT
                                                  Od stycznia istnieje obowizek weryfikacji, czy konto znajduje si na "biaej licie", ale dotyczy to patnoci powyej 15.000 z. W chwili obecnej wiele jednostek samorzdowych, przykadem moe by, miasto stoeczne Warszawa i inne jednostki samorzdowe, odmawiaj zamawiania usug w firmach, których konta nie s zamieszczone na "biaej licie" pomimo tego, i usuga opiewa na kwot 100-500 z twierdzc, e nie bd mogy za ni zapaci lub bd musiay powiadomi o takiej patnoci urzd skarbowy.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »