Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dokument wydatku paragon

 • 31.07.2020WSA. Ulga rehabilitacyjna: Niepenosprawno to nie wszystko
  Z przepisów ustawy o PIT nie mona wywodzi, i ulga rehabilitacyjna przysuguje z samego faktu niepenosprawnoci. Wydatki musz by faktycznie poniesione przez osob niepenosprawn na okrelone cele, przy spenieniu okrelonych w nich warunków. Organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku w takim samym stopniu jak w wypadku wykorzystywania przez kadego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodni swoje twierdzenie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
  • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
    Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
    • 03.02.2020Prowadzenie wielu dziaalnoci: Paragon jako dowód poniesienia kosztu
     Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, ustosunkowujc si do stwierdzenia zawartego w interpelacji „Wskutek zniesienia obowizku zamieszczania na wydrukach z kas fiskalnych penych danych nabywcy, osoba prowadzca dwa lub wicej rodzajów dziaalnoci jest naraona, ze strony organów podatkowych, na zarzut nieprawidowego ksigowania przychodów i kosztów ich uzyskania (…)”, nigdy nie byo wymagane, aby na paragonach fiskalnych byy zamieszczane pene dane nabywcy. W przepisach dot. kas jest jedynie punkt dotyczcy tego, e na paragonie fiskalnym moe zosta umieszczony numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na danie nabywcy.
     • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
      Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
      • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
       Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
       • 27.09.2019NSA: Jak rozumie wymóg dokumentowania wydatków
        Wysoko wydatków na cele mieszkaniowe ustala si na podstawie dowodów stwierdzajcych ich poniesienie. Opinia biegego, czy zeznania wiadków nie mog stanowi wycznych dowodów potwierdzajcych t okoliczno, tj. nie mog zastpi dowodów ródowych takich jak faktury, rachunki czy umowy.
        • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
         Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
         • 25.07.2019Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
          Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
          • 24.07.2019Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
           Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
           • 20.12.2018MF: Podró subowa przedsibiorcy
            Ministerstwio Finansów udostpnio kompaktowe wyjanienia dotyczce zasad rozliczania kosztów w przypadku podróy subowej osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy), za któr naley uzna wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci. Co istotne - wyjanienia dotycz przychodów i odpowiadajcych im kosztów do koca 2018 r. - od 1.01.2019 r. zmienia si bowiem cz przepisów dotyczcych rozliczania kosztów eksploatacji samochodów.
            • 11.12.2018Dokumentowanie kosztów w przypadku dziaalnoci nierejestrowej
             Po zakoczeniu obecnej pracy na etat zamierzam wiadczy usugi kosmetyczne jako osoba fizyczna wykonujca dziaalno nierejestrow. Czy mog w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczy koszty, które poniosam cile w zwizku z wykonywan dziaalnoci nierejestrow (np. zakup szminek, lakierów do paznokci, rzs)? Skoro bd miaa kas fiskaln i NIP (bd zwolniona z VAT) - to czy aby udokumentowa te koszty musz od sprzedawcy koniecznie da faktur ze swoim NIP, czy mog je dokumentowa równie paragonami, dokumentami wewntrznymi?
             • 10.12.2018Dokumentowanie kosztów w przypadku dziaalnoci nierejestrowej
              Po zakoczeniu obecnej pracy na etat zamierzam wiadczy usugi kosmetyczne jako osoba fizyczna wykonujca dziaalno nierejestrow. Czy mog w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczy koszty, które poniosam cile w zwizku z wykonywan dziaalnoci nierejestrow (np. zakup szminek, lakierów do paznokci, rzs)? Skoro bd miaa kas fiskaln i NIP (bd zwolniona z VAT) - to czy aby udokumentowa te koszty musz od sprzedawcy koniecznie da faktur ze swoim NIP, czy mog je dokumentowa równie paragonami, dokumentami wewntrznymi?
              • 19.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
               W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
               • 15.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                 W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                 • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                  W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                  • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                   Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                   • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                    Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                    • 04.05.2018Dokumentowanie zakupów dokonywanych przez Rad Rodziców
                     Rada rodziców jest czci placówki owiatowej, tj. szkoy utworzonej przez jednostk samorzdu terytorialnego (np. gmin) w formie jednostki budetowej (np. gminnej jednostki budetowej). Podatnikiem VAT jest wobec tego dana jednostka samorzdu terytorialnego. W takim przypadku rady rodziców nie mona uzna odrbnego od jednostki samorzdowej podatnika VAT.
                     • 17.04.2018Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
                      Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón.zm.) zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
                      • 11.04.2018NSA. Ulga mieszkaniowa równie przy zakupie mieszkania od dewelopera
                       Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                        Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                        • 09.11.2017Wyjazdy subowe do spóek zalenych a koszty uzyskania przychodów
                         Z uzasadnienia: Nie mog stanowi kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z wyjazdami pracowników do spóek zalenych w celu sprawowania przez nich funkcji czonków rad nadzorczych tych spóek, z uwagi na fakt, i czynnoci te s sprawowane na rzecz odrbnych podmiotów/podatników.
                         • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wyywienia ponad limit diet
                          Z uzasadnienia: Niezalenie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywajcej podró wyywienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w rozporzdzeniu ws. nalenoci z tytuu podróy subowej.
                          • 29.06.2017Wydatki bez faktury w PKPiR
                           Pytanie podatnika: Czy pomimo braku faktur dokumentujcych zakup towarów handlowych, dokonane zakupy, udokumentowane opisami, sporzdzonymi zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, wraz z doczonymi do nich paragonami winny zosta zaewidencjonowane w kolumnie 10 PKPiR oraz mog stanowi koszt  przez co prowadzona ksiga nie bdzie uznana za nierzeteln?
                           • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
                            Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                            • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów uywania prywatnego samochodu
                             Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów uywania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróy subowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróy subowej, takich jak opaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w penej wysokoci bez uwzgldniania limitu Kilometrówki), stanowi dla Spóki koszt uzyskania przychodu?
                             • 20.01.2017Brak oryginalnego dokumentu nie wpywa na koszty
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                              • 23.11.2016Przechowywanie faktur. Brak oryginalnego dokumentu nie ma wpywu na koszty
                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                               • 18.11.2016PKPiR. Paragon jako dowód ksigowy
                                Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie sprzeday detalicznej towarów m.in. kosmetyków, rodków czystoci, sodyczy. Zakupu towarów dokonuj w centrach handlowych na terenie Niemiec i Czech, jednak, jako dowód zakupu kontrahenci wystawiaj mi wycznie paragony. Mimo podejmowanych stara z mojej strony, kontrahenci nie chc wystawia faktur i rachunków. Czy paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodów w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                • 17.11.2016PKPiR. Paragon jako dowód ksigowy
                                 Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie sprzeday detalicznej towarów m.in. kosmetyków, rodków czystoci, sodyczy. Zakupu towarów dokonuj w centrach handlowych na terenie Niemiec i Czech, jednak, jako dowód zakupu kontrahenci wystawiaj mi wycznie paragony. Mimo podejmowanych stara z mojej strony, kontrahenci nie chc wystawia faktur i rachunków. Czy paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodów w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                 • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
                                  • 07.09.2016Ksiki nie zawsze mog by kosztem dziaalnoci
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                                   • 25.08.2016Podre subowe przedsibiorcy. Rozliczenie kosztw w PIT
                                    Ministerstwo Finansw kilka dni temu opublikowao szczegowe wyjanienia dotyczce rozliczania podry subowych przedsibiorcw (osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz). Warto zapozna si ze stanowiskiem resortu.
                                    • 02.08.2016Przekazanie majtku osobistego do firmy. Skutki w PIT
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                                     • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
                                      Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?
                                      • 08.06.2016PIT. Podr subowa przedsibiorcy
                                       1. Definicja podry subowej Za podr subow osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy) uzna naley wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci.
                                       • 07.06.2016PIT. Podr subowa przedsibiorcy
                                        1. Definicja podry subowej Za podr subow osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy) uzna naley wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci.
                                        • 06.05.2016Wydatki udokumentowane paragonami w kosztach uzyskania przychodu
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzi ofert bada „tajemniczego klienta”. Z uwagi na fakt, e „tajemniczy klient” powinien pozosta anonimowy nie powinien do usugi prosi o faktur, gdy taka proba stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonujc zakupu usugi/towaru pobiera zatem paragon. Czy Wnioskodawca moe taki paragon potraktowa jako koszt uzyskania przychodu w penej wysokoci?
                                         • 06.05.2016Podre subowe. Zwrot kosztw paliwa do wynajtego samochodu a przychd pracownika
                                          Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw paliwa w przypadku wynajmu samochodu subowego podczas podry subowej stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 05.05.2016Czy paragon to faktura uproszczona?
                                           Pytanie podatnika: Czy „Spóka” moe potraktowa paragon jako faktur (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniy kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tego paragonu wynikajcego?
                                           • 29.04.2016WSA. Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie zakupu towarw handlowych
                                            Z uzasadnienia: Wydatki powinny by udokumentowane dowodami sprawdzalnymi, a wic takimi, ktre organy podatkowe s w stanie zweryfikowa. Nie speniaj tego wymogu zestawienia kwot i rodzaju zakupionego asortymentu, sporzdzone przez skarc na kartkach, skoro na tej podstawie nawet nie mona zidentyfikowa sprzedawcy. W tym miejscu naley podkreli, e to na podatniku, a nie na organie podatkowym, ciy obowizek przedstawienia wiarygodnych dowodw na okoliczno poniesienia wydatku kosztowego. Skoro skarca nie przedstawia takich dowodw, to organ nie mia obowizku ich poszukiwa.
                                            • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                                             Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
                                             • 25.09.2015Zwrot kosztw noclegu i wyywienia a przychd pracownika. Nie ma podry, ale s obowizki subowe
                                              Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw noclegu i gastronomii w czasie spotkania z kontrahentem, poniesionych przez pracownika mobilnego na realizacj zada wskazanych przez pracodawc, jeeli pracownik nie odbywa podry subowej w rozumieniu przepisw prawa pracy, ale potrzeba noclegu i gastronomii w czasie spotkania z kontrahentem jest bezporednio zwizana z czynnociami subowymi wykonywanymi przez tego pracownika stanowi dla pracownika przychd ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                              • 05.08.2015Zaliczenie do kosztw wydatkw na podstawie e-dokumentw
                                               Pytanie: Spka zamierza przechowywa w formie elektronicznej otrzymane w formie papierowej faktury, paragony i inne dokumenty ksigowe przy zachowaniu autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci, czytelnoci i atwoci odszukania jak w przypadku faktur przechowywanych w formie papierowej. Czy spka utrzyma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatkw zwizanych z ww. dokumentami przechowywanymi w formacie elektronicznym (zostaje zniszczona wersja papierowa)?
                                               • 04.08.2015Zaliczenie do kosztw wydatkw na podstawie e-dokumentw
                                                Pytanie: Spka zamierza przechowywa w formie elektronicznej otrzymane w formie papierowej faktury, paragony i inne dokumenty ksigowe przy zachowaniu autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci, czytelnoci i atwoci odszukania jak w przypadku faktur przechowywanych w formie papierowej. Czy spka utrzyma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatkw zwizanych z ww. dokumentami przechowywanymi w formacie elektronicznym (zostaje zniszczona wersja papierowa)?
                                                • 14.07.2015Przychody pracownika. Zwrot kosztw wyywienia w podry subowej ponad limit
                                                 Pytanie podatnika: U pracodawcy zwrot wydatkw na wyywienie w trakcie podry subowych krajowych i zagranicznych nastpuje na podstawie faktur, paragonw bd owiadczenia pracownika. Warto faktur za wyywienie w trakcie podry subowej, przewysza warto obowizujcej stawki ryczatowej diety. Czy w przypadku zwrotu pracownikowi nalenoci z tytuu podry subowych w kwotach wyszych ni ustalone w przepisach rozporzdzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. nadwyka winna podlega opodatkowaniu wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy?
                                                 • 29.06.2015Interpretacja podatkowa nie jest ogln opini prawn
                                                  Z uzasadnienia: Interpretacja indywidualna wydana na podstawie oglnikowo przedstawionego lub obiektywnie nieprawdziwego stanu faktycznego moe w rozwaanym kontekcie by "abstrakcyjnie" zgodna z prawem, ale nie przyniesie jakiegokolwiek poytku wnioskodawcy, ktry do sytuacji takiej doprowadzi poprzez przekazanie nieprawdy lub prawdy zatajenie we wniosku o jej wydanie albo przez niewyczerpujce przedstawienie stanu faktycznego dochodzonej interpretacji.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »