Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czy paragon czy faktura vat

 • 27.06.2013Poczstunek w trakcie wycieczki a koszty uzyskania przychodw
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg zaliczy w koszty organizacji wycieczki (imprezy turystycznej) wydatek na mini poczstunek w autokarze przeznaczony dla uczestnikw wyjazdu?
  • 12.06.2013Obowizek przechowywania paragonów razem z kopi faktury VAT
   Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, dokumentowanej za pomoc faktury VAT, Spóka ma obowizek przechowywania paragonów fiskalnych razem z egzemplarzem (kopi) faktury VAT, czy te moe wysya paragon fiskalny klientowi razem z faktur VAT?
   • 24.05.2013VAT 2013: Paragon jako faktura uproszczona
    Interpelacja nr 16365 do ministra finansw w sprawie wystawiania paragonu z NIP nabywcy
    • 16.04.2013Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatkw remontowych paragonami
     Ustawodawca nie nakada na wynajmujcych szczeglnych wymogw w zakresie dokumentowania wydatkw uznawanych za koszty uzyskania przychodw z najmu. W zwizku z tym za ich udokumentowanie naley przyj kady dokument, z ktrego bdzie wynika fakt poniesienia i zwizek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mog by zarwno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wycigami bankowymi potwierdzajcymi zapat.
     • 25.03.2013Zwrot VAT osobie upowanionej przez podrnego
      Pytanie podatnika: Czy Spka moe dokona zwrotu podatku od towarw i usug osobie trzeciej dziaajcej w imieniu i na rzecz podrnego (ktry faktycznie naby towar oraz dokona jego wywozu poza terytorium Unii Europejskiej), jeeli osoba ta przedstawi niezbdne dokumenty uprawniajce do dokonania zwrotu VAT podrnemu oraz penomocnictwo do odbioru podatku udzielone tej osobie podpisane przez podrnego podpisem tosamym z tym jaki figuruje na fakturze?
      • 05.03.2013Rozliczenie roczne: Darowizny na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz
       Z uzasadnienia: Dziaalno charytatywno-opiekucza Kocioa nie moe by rozumiana wycznie jako realizowanie osobistego, materialnego wsparcia, w tym edukacyjno-wychowawczego i zdrowotnego osoby korzystajcej z takiej pomocy. Oczywistym jest, e wykonujc swoje posannictwo Koci musi dysponowa odpowiedni baza materialn, w tym budynkami, czy te boiskami sportowymi. Jeli zatem dziaalno taka majca znamiona charatatywno-opiekuczej ma by prowadzona w budynkach nalecych do parafii, to ich remonty, przebudowa, a nawet budowa powinna zosta zaliczona do realizujcej cele wymienione w art. 39 ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego.
       • 21.02.2013Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrujcej: Zaprzestanie prowadzenia dziaalnoci i zarejestrowanie nowej firmy
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni musi oddawa do Urzdu Skarbowego przyznan ulg na kas fiskaln, w kwocie 700 z, jeli zamierza kontynuowa dziaalno i ewidencjonowa t kas sprzeda pod tym samym nr NIP, ale inn nazw firmy, po dostosowaniu kasy do swoich potrzeb prowadzenia nowej dziaalnoci, dokonanej przez autoryzowanego serwisanta swojej kasy fiskalnej?
        • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
         Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
         • 07.02.2013Opóniony raport dobowy kasy fiskalnej
          Pytanie podatnika: Podatnik dokonuje ewidencji wpat otrzymanych od osób fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Czasami zdarza si, e paragony (lub faktury do paragonów lub raporty kasy fiskalnej) zawieraj bdne dane, lub pojawia si konieczno ich skorygowania z innego powodu. Jak podatnik powinien postpi w przypadku nie wykonania raportu dobowego kasy fiskalnej w dniu, którego raport dotyczy i wykonania go w innym dniu?
          • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
           W zwizku z koniecznoci implementowania zmian wprowadzonych dyrektyw Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniajc dyrektyw 2006/112/WE w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej w odniesieniu do przepisw dotyczcych fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwan dalej dyrektyw 2010/45/UE, Minister Finansw wyda nastpujce rozporzdzenia:
           • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
            Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
            • 28.11.2012PKPiR: Paragon za przejazd takswk jako dowd poniesienia wydatku
             Zagadnienie, czy przejazd takswk moe by dokumentowany w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw paragonem z kasy fiskalnej, czy te konieczne jest posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez takswkarza, budzi cige kontrowersje. Dziay ksigowe podatnikw zwykle twierdz, e paragon jest niewystarczajcym dokumentem. Podatnicy uwaaj natomiast, e skoro ponieli koszt i s w stanie udowodni zwizek przyczynowo-skutkowy np. z osignitym przychodem, to naley ten koszt zaksigowa take na podstawie paragonu.
             • 21.11.2012Dowd wewntrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca cz towarw przeznaczonych do sprzeday bdzie nabywa w sklepach, gdzie jedynym dostpnym dowodem sprzeday bdzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu bdzie przygotowywa dowd wewntrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, bdcym jego zacznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawc. Czy tak sporzdzony dowd wewntrzny moe zosta uznany za dowd ksigowy?
              • 14.11.2012Obowizek doczania paragonu do kopii faktury
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonania sprzeday zaewidencjonowanej przez Spk na kasie fiskalnej, w stosunku do ktrej wystawiona zostaa faktura VAT, konieczne jest doczanie do kopii faktury VAT paragonu dokumentujcego t sprzeda oraz jego przechowywanie przez Spk?
               • 25.10.2012Dokumentowanie podry subowej
                Pytanie podatnika: Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki subowe zapacone kart subow pracownika spki udokumentowane: formularzem zlecenia podry subowej; wycigiem bankowym z karty subowej; owiadczeniem pracownika zawierajcym przyczyn braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd rodkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierajcym owiadczenie, i przejazd odbywa si w ramach zleconej podry subowej (potwierdzonym przez przeoonego pracownika)?
                • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowizkowa tre faktury
                 Dua cz zmian jakie zaproponowao Ministerstwo Finansw w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmieni si m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana bdzie take kwestia wystawiania tzw. faktur na danie, o czym pisalimy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy si zmianami dotyczcymi treci faktury. Jedn z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektrych danych, np. zlikwidowany bdzie obowizek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujcych nabycie paliw. Zlikwidowane bd rwnie okrelenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-mara” oraz moliwo umieszczenia informacji, e podatek VAT rozlicza nabywca.
                 • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie poniesienia wydatku
                  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jak rwnie analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zawieraj ani wskazwek, ani wymogw co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentowa poniesienie kosztu uzyskania przychodu.
                  • 20.07.2012Zwrot podatku podrnym a 0-proc. stawka VAT
                   Pozbawienie podatnika - sprzedawcy wynikajcego z art. 129 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug prawa do stosowania stawki 0 % podatku, w stosunku do dostawy towarw wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej, od ktrych dokona on zwrotu podatku podrnemu, tylko z uwagi na to, e podatnik ten nie speni formalnych warunkw informacyjnych, o ktrych mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, narusza zasad proporcjonalnoci, wyraon w art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                    Dua cz zmian w ustawie o VAT, ktre planuje resort finansw dotyczy faktur. W ustawie proponuje si uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisw dotyczcych fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian maj przede wszystkim na celu dostosowanie przepisw do zmian wprowadzonych dyrektyw 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnie dotyczcych obowizkw zwizanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, ktr przedsibiorcy bd mogli stosowa do kwoty 450 z. Taka faktura nie bdzie musiaa zawiera czci elementw, ktre dzi s wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma by tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                    • 10.05.2012Odliczenie VAT: Wprowadzenie do firmy prywatnego majtku
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Do prowadzenia tej dziaalnoci niezbdny bdzie mu m.in. samochd osobowy i komputer. W zwizku z tym Wnioskodawca ma zamiar przeznaczy do prowadzenia dziaalnoci uywane przez niego zakupione uprzednio na potrzeby prywatne: samochd osobowy i komputer. Komputer zosta nabyty na podstawie faktury VAT wystawionej na imi i nazwisko Wnioskodawcy, natomiast samochd zosta nabyty na podstawie faktury VAT wystawionej na imi i nazwisko jego ony. Czy w zwizku z zakupem samochodu i komputera przysuguje cakowite lub czciowe prawo do odliczenia podatku VAT?
                     • 27.03.2012Przechowywanie kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
                      Pytanie podatnika: Czy spka moe przechowywa kopie wystawionych faktur VAT w oryginalnej elektronicznej formie, bez koniecznoci ich drukowania, jeli orygina faktury VAT nadal bdzie drukowany i przekazywany kontrahentowi w formie papierowej?
                      • 19.12.2011Usugi kompleksowe a rozliczenie i stawka VAT
                       Gdy przedmiotem sprzeday jest usuga, do ktrej stosuje si preferencyjn stawk podatku, stawka ta odnosi si do caej usugi gwnej. Podstaw opodatkowania jest bowiem kwota nalena z tytuu sprzeday okrelonej usugi – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-518/11-4/BM.
                       • 19.12.2011Paragony za przejazd takswkami w PKPiR
                        Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytuu przejazdu takswk w miecie (poza miastem), w ktrym znajduje si siedziba firmy Wnioskodawcy, udokumentowane paragonami, mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw, czy te musz by udokumentowane faktur lub rachunkiem?
                        • 07.11.2011Dwie faktury do jednego paragonu
                         Pytanie podatnika: Czy Spka moe wystawi dwie faktury na rnych nabywcw (osob fizyczn i firm) do jednego paragonu dokumentujcego sprzeda okularw? Faktury cznie bd zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapaty. Ponadto na kadej fakturze bdzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie ktrego wykonano okulary i kopie obu faktur bd podpite do paragonu. Jeli tak, to czy moe wystawia faktury wychodzc od kwoty brutto danej przez klienta w zwizku z wysokoci refundacji przez jego pracodawc?
                         • 04.10.2011Co powinien zawiera paragon fiskalny
                          Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy okrelenia waciwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyszych czynnoci w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, monta i uruchomienie urzdzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie s wasnej produkcji, czyli sprzeda obejmuje cznie warto montowanych elementw oraz usug montau i czy wwczas na paragonie naley wyrni wszystkie elementy skadowe przedmiotu sprzeday z osobna, np. wanna, usuga montau? Czy mona traktowa to jako czn usug dostawy, montau i uruchomienia wanny SPA?
                          • 23.08.2011Kasy fiskalne – kiedy ewidencjonowa zaliczki?
                           Pytanie podatnika: Czy zaliczka moe by zaewidencjonowania w dniu, w ktrym podatnik otrzyma informacj z banku o jej wpywie na konto, lub te samodzielnie odnotowa tak wpat, a nie w dniu, w ktrym jego rachunek zosta t kwot uznany, jeeli zaliczka wpynie na konto na przeomie miesica?
                           • 11.07.2011„We paragon” - wakacyjna akcja resortu finansw
                            Ruszya kolejna odsona letniej akcji resortu finansw pn. „We paragon”. Do tegorocznej akcji wczy si take Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw oraz regionalne inspektoraty inspekcji handlowej. W miejscowociach turystycznych zaczli pojawia si kontrolerzy skarbowi, ktrzy sprawdzaj, czy sprzeda jest prawidowo ewidencjonowana na kasach fiskalnych.
                            • 06.06.2011Rejestrowanie zaliczek w kasie fiskalnej
                             Pytanie podatnika: Spka zawiera cz umw z klientami poza siedzib Spki - przez swoich przedstawicieli, bd w znajdujcych si w innych miastach oddziaach. Zdarzaj si sytuacje, e przy zawieraniu takich umw pobierana jest zaliczka na poczet wykonania usugi lub dostawy towarw. Wwczas przedstawiciele Spki pobieraj od klientw zaliczki w formie gotwkowej bezporednio przy zawarciu umowy poza siedzib Spki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiaj klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Czy, gdyby klient odmwi przyjcia faktury VAT, postpowanie Spki polegajce na dorczeniu poczt osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w zwizku z pobran przez przedstawiciela poza siedzib Spki zaliczk, jest prawidowe?
                             • 25.05.2011Od 2013 roku bd stosowane faktury uproszczone
                              Interpelacja nr 21599 do ministra finansw w sprawie moliwoci ksigowania drobnych wydatkw firmy na podstawie paragonu fiskalnego
                              • 13.05.2011Przejazd takswk moe by potwierdzony paragonem
                               Pytanie podatnika: Spka wiadczy usugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Na potrzeby prowadzonej dziaalnoci pracownicy spki korzystaj czsto z usug takswkarskich / przewozu osb, w szczeglnoci w trakcie delegacji subowych, jak rwnie w zwizku z wykonywaniem innych obowizkw subowych. Czy prawidowe jest zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw spki wydatkw udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujcych zainstalowanych w takswkach lub rachunkami wystawionymi przez takswkarzy?
                               • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
                                Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
                                • 11.04.2011Ministerstwo Finansw o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
                                 W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwali ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta zostaa opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. wesza w ycie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym e: - z dniem 1 wrzenia 2011 r. wchodz w ycie przepisy w zakresie kas rejestrujcych, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowlt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustaw uregulowa ma istotny wpyw na zasady rozliczania podatku przez podatnikw. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporzdzeniach Ministra Finansw z dnia 28 marca 2011 r.:
                                 • 04.04.2011Faktura nie moe zastpi kasy fiskalnej
                                  Pytanie podatnika: Czy Zainteresowany jest zobowizany do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku przy pomocy kas rejestrujcych, w odniesieniu do sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolnikw ryczatowych, nie objtej zwolnieniem zgodnie z Rozporzdzeniem, w sytuacji kadorazowego udokumentowania sprzeday, we wskazanym zakresie, faktur VAT?
                                  • 15.03.2011Wystawianie faktury na podstawie paragonu
                                   Pytanie podatnika: Czy Spka ma obowizek wystawi faktur VAT, gdy uprzednio zaewidencjonowaa obrt i podatek naleny na kasie rejestrujcej, a danie wystawienia faktury VAT zgaszane jest przez podatnika podatku od towarw i usug po 7 dniach od wydania towaru?
                                   • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                                    Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                                    • 21.01.2011Kasy fiskalne 2011: danie wystawienia faktury po wydaniu paragonu
                                     Czsto widujemy w sklepach wywieszki i komunikaty, mwice, w jakim terminie od momentu wydania paragonu moemy oczekiwa wystawienia faktury. I czsto sprzedawcy informuj konsumentw, e termin ten nie powinien przekracza np. tygodnia lub dwch. Czy sprzedawca ma prawo ustali ten termin wedug  swojego uznania? Odpowied na tak postawione pytanie jest negatywna - sprzedawca jest bowiem zwizany przepisami ustawy o podatku od towarw i usug oraz przepisami ordynacji podatkowej.
                                     • 20.12.2010Prawa i obowizki podatnika rozpoczynajcego ewidencjonowanie za pomoc kasy rejestrujcej
                                      I. WSTP – oglnie o kasach rejestrujcych Kasy rejestrujce pojawiy si, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdroeniem zasad funkcjonowania podatku od wartoci dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarw i usug). Miay by urzdzeniami przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano rwnie realizowa prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                                      • 06.12.2010Paragon jako dowd poniesienia kosztu
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na terenie Polski oraz Niemiec w zakresie: usug mechaniki samochodowej, handlu czciami samochodowymi, autami, itp. Czsto zdarza si, e w Niemczech zakupuje czci, jako towar handlowy i sprzedaje je w Polsce. Jako dowd zakupu dostaje jedynie paragon fiskalny, gdzie widniej dane sprzedawcy oraz towaru ktry zakupi. Czy otrzymany paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania, jako koszt prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej?
                                       • 21.09.2010Ewidencja obrotw na kasie fiskalnej a obowizek prowadzenia odrbnej ewidencji VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy pomimo prowadzenia szczegowej ewidencji caego obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kasy fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT) musz jeszcze prowadzi dodatkow, szczegow ewidencj na mocy art. 109 ust. 3, pomimo e w kasie fiskalnej mam wprowadzony podzia obrotu o ktrym mowa w art. 120 ust. 15 i mog sporzdzi deklaracj podatkow?
                                        • 20.09.2010Rabat powinien by udokumentowany faktur korygujc
                                         Z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug oraz § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporzdzenia ministra finansw z 25 maja 2005 r. w sprawie wystawiania faktur wynika, e jeeli podatnik dokonuje obnienia obrotu z tytuu rabatu udzielonego po wystawieniu faktur, fakt udzielenia takiego rabatu musi zosta przez niego udokumentowany faktur korygujc. Podstaw obnienia obrotu na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT stanowi rwnie kwoty wynikajce z faktur korygujcych wystawionych na podstawie § 17 ust. 1 ww. rozporzdzenia, czyli w razie stwierdzenia pomyki w cenie, stawce lub kwocie podatku bd w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jeeli zatem wypacanych kontrahentom premii pieninych z tytuu osiganego poziomu udokumentowanych fakturami zakupw podatnik nie traktuje jako formy nagrody za osignite wyniki, lecz jako rabat stanowicy podstaw do obnienia swojego obrotu, z uwagi na przepis § 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia udzielenie takiego rabatu podatnik obowizany jest udokumentowa w formie faktury korygujcej odnoszcej si do wszystkich faktur stanowicych podstaw udzielenia rabatu – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 30.08.2010Wystawianie faktury zbiorczej dokumentujcej kilka transakcji
                                          Pytanie podatnika: Klienci Wnioskodawczyni daj wystawienia jednej faktury dokumentujcej sprzeda wykonan w danym miesicu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest dla nich korzystniejsze (z uwagi na mniejsz ilo dokumentw w miesicu do zaksigowania). Z uwagi na dania klientw Wnioskodawczyni chciaaby wprowadzi nowy sposb fakturowania, ktry pozwoliby umieci na jednej fakturze dat jej wystawienia oraz numery i daty poszczeglnych transakcji sprzeday. Wystawiana w taki sposb faktura zawieraaby: dane sprzedawcy i nabywcy, kolejny numer, dat wystawienia oraz dane dotyczce transakcji zrealizowanych dla poszczeglnych klientw w cigu danego miesica przez konkretny oddzia czy placwk. Czy prawidowy bdzie sposb prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczeglnoci dat sprzeday, w opisanym w stanie faktycznym, w przypadku wprowadzenia przez Spk nowego sposobu fakturowania?
                                          • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatkw poniesionych przez pracownikw
                                           Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw spki w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw subowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracownikw, 2. fakturami wystawionymi na pracownikw, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracownikw, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczcymi przejazdw za granic, podpisanymi przez tych pracownikw, 5. owiadczeniami pracownikw zawierajcymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracownikw, bd stanowi dla spki koszt uzyskania przychodu?
                                           • 19.07.2010Zmiana zamwienia a konieczno korekty sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                            Pytanie podatnika: Czy mona nie anulowa wystawionych paragonw fiskalnych, lecz gdy warto zaliczki nie ulega zmianie zmieni specyfikacj zamawianych towarw na wewntrznym dokumencie zamwienia, bez korekty obrotu fiskalnego?
                                            • 02.07.2010Dokumentowanie sprzeday paragonami fiskalnymi
                                             Pytanie podatnika: Czy wystawiajc paragon imienny dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej naley kupujcemu wrczy: - paragon z kasy fiskalnej i wydrukowany orygina paragonu z programu magazynowego? - sam paragon z kasy fiskalnej? - wydrukowany z programu magazynowego orygina paragonu imiennego a w dokumentacji pozostawi kopi paragonu imiennego z programu magazynowego z podpitym paragonem z kasy fiskalnej i potraktowa jak faktur do rozlicze podatku od towarw i usug?
                                             • 29.06.2010Nieodpatne przekazanie towarw
                                              Cz wstpna art. 7 ust. 2 ustawy o VAT odnosi si do takiego przekazania towarw, ktre nastpio wycznie na cele inne, ni zwizane z prowadzonym przez podatnika przedsibiorstwem, co oznacza, i przepis ten pomija takie nieodpatne przekazanie towarw przez podatnika, ktre zostao dokonane na cele zwizane z przedsibiorstwem przez niego prowadzonym. Ustp 3 tego przepisu po nowelizacji okrela tylko rodzaje towarw, ktrych przekazanie wskazane w ustpie 2, czyli na inne cele ni zwizane z prowadzonym przedsibiorstwem, zostao wyczone z zakresu przedmiotowego opodatkowania.
                                              • 21.06.2010Ewidencja sprzeday na rzecz pracownikw przy zastosowaniu kasy rejestrujcej
                                               Pytanie podatnika: Czy Spka moe korzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na rzecz swoich pracownikw na kasie rejestrujcej na podstawie rozporzdzenia z dnia 23 grudnia 2009 r.?
                                               • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                                                Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
                                                • 30.04.2010Dokumentowanie sprzeday wirtualnego bonu
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej prowadzi bdzie sklep internetowy, w ktrym oferowa bdzie szeroki zakres towarw i usug. Bd to zarwno towary i usugi opodatkowane VAT stawk podstawow 22%, jak rwnie towary i usugi opodatkowane stawk VAT 7% lub zwolnione z VAT. Spka zamierza wprowadzi nowy kana dystrybucji oferowanych przez jej sklep internetowy towarw i usug. Nowy projekt opiera si bdzie na produkcie, nazwanym roboczo „wirtualnymi bonami”. Oferta Spki skierowana bdzie jednak nie do osb fizycznych, lecz do klientw korporacyjnych. W jaki sposb naley udokumentowa sprzeda „wirtualnego bonu”?
                                                 • 22.01.2010Odliczenie w zeznaniu rocznym wydatkw na leki
                                                  Pytanie podatnika: Czy posiadajc orzeczenie o niepenosprawnoci oraz zawiadczenie lekarskie o przyjmowaniu lekw Wnioskodawca moe w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu wydatki na zakup lekarstw, o ktrych mowa w zawiadczeniu?
                                                  • 12.01.2010PKPiR krok po kroku – odcinek 15
                                                   Omawiajc dokumenty ksigowe stanowice podstaw zapisu operacji w PKPiR, chciabym zwrci uwag na dowd wewntrzny – dokument, wok ktrego naroso wiele nieporozumie co do zakresu jego stosowania i moliwoci dokumentowania operacji gospodarczych z jego wykorzystaniem. Pragn zaznaczy, e okrelenie „dowd wewntrzny” w kontekcie rozporzdzenia w sprawie prowadzenia PKPiR oznacza konkretny typ dokumentu sucego do dokumentowania wymienionych w rozporzdzeniu operacji. Nie naley go myli z dokumentem okrelanym np. jako „dokument ksigowy wewntrzny” – okrelenie to odnosi si bowiem do kadego dokumentu ksigowego, ktrego wystawc jest przedsibiorca, ktry nastpnie uywa go w swojej ksigowoci.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] nastpna strona »