Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czy paragon czy faktura vat

 • 18.11.2016NSA. Obowizek umieszczania numeru NIP kupujcego na paragonie
  Z uzasadnienia: Spóka ma obowizek wyda nabywcy paragon fiskalny zawierajcy jego NIP w kadej sytuacji, gdy nabywca tego zada, niezalenie od wartoci sprzeday. Konsument - nabywca moe da zarówno wystawienia faktury VAT penej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni da nabywca.
  • 17.11.2016PKPiR. Paragon jako dowód ksigowy
   Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie sprzeday detalicznej towarów m.in. kosmetyków, rodków czystoci, sodyczy. Zakupu towarów dokonuj w centrach handlowych na terenie Niemiec i Czech, jednak, jako dowód zakupu kontrahenci wystawiaj mi wycznie paragony. Mimo podejmowanych stara z mojej strony, kontrahenci nie chc wystawia faktur i rachunków. Czy paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodów w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
   • 16.11.2016Podstawa opodatkowania przychodu udokumentowanego faktur i potwierdzonego paragonem
    Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzeday detalicznej wlicza si przychód: a) udokumentowany faktur fiskaln, b) zarejestrowany na kasie fiskalnej i potwierdzony paragonem fiskalnym, do którego nastpnie zostaa wystawiona faktura ze wskazanym w niej NIP-em? Jeli odpowied na pytanie jest pozytywna - to, czy spóka powinna dokona korekty sprzeday udokumentowanej faktur za okres rozliczeniowy, w którym miaa miejsce sprzeda, czy te moe pomniejszy podstaw opodatkowania za okres, w którym wystawiono faktur?
    • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
     • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
      Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
      • 19.09.2016VAT. Nazwa usugi na fakturze i na paragonie fiskalnym
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym paneli podogowych lub podóg z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy lub wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym drzwi zewntrznych lub wewntrznych z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy, prawidowo uywa okrelenia nazwy towaru/usugi: "Monta podogi" lub odpowiednio "Monta drzwi"? 
       • 19.07.2016Dokumentowanie sprzeday w sklepie internetowym: Faktura zamiast paragonu
        Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug wystawienie faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, jeeli do regulaminu sklepu internetowego wprowadzone zostan postanowienia, zgodnie z którymi, poprzez akceptacj regulaminu konsument bdzie automatycznie zgasza danie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraa zgod na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej?
        • 20.06.2016Rzetelno ksig podatkowych a szacowanie dochodu
         Z uzasadnienia: Konsekwencj ustale podwaajcych rzetelno ksig i zgodno z prawd dokumentw dotyczcych przychodw skarcego byo zastosowanie szacowania przychodu. O ile za uzasadnione mona uzna odstpienie od szacowania na podstawie metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, to przyjta metoda szacowania w ocenie Sdu nie speniaa okrelonego w art. 23 § 5 O.p. wymogu denia do okrelenia jej w wysokoci zblionej do rzeczywistej.
         • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
          Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?
          • 06.06.2016Czy bilet parkingowy mona traktowa jak paragon?
           Pytanie podatnika: Czy bilet parkingowy generowany przez elektroniczny system powinien mie znamiona paragonu fiskalnego? Czy na bilecie parkingowym winna by informacja o naliczonym podatku VAT?
           • 13.05.2016Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie z bdn stawk VAT
            Pytanie podatnika: Czy Spóka moe skorygowa stawk i kwot podatku VAT z 23% na 8% dla sprzeday biletów ewidencjonowanych przy uyciu drukarek fiskalnych, uprawniajcych klientów indywidualnych do korzystania z saun, basenów sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesiczne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obsugi Klienta), poprzez który Spóka sprzedaje klientom bilety wstpu w porównaniu z ewidencj wynikajc z drukarek fiskalnych?
            • 06.05.2016Wydatki udokumentowane paragonami w kosztach uzyskania przychodu
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzi ofert bada „tajemniczego klienta”. Z uwagi na fakt, e „tajemniczy klient” powinien pozosta anonimowy nie powinien do usugi prosi o faktur, gdy taka proba stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonujc zakupu usugi/towaru pobiera zatem paragon. Czy Wnioskodawca moe taki paragon potraktowa jako koszt uzyskania przychodu w penej wysokoci?
             • 05.05.2016Czy paragon to faktura uproszczona?
              Pytanie podatnika: Czy „Spóka” moe potraktowa paragon jako faktur (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniy kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tego paragonu wynikajcego?
              • 29.04.2016WSA. Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie zakupu towarw handlowych
               Z uzasadnienia: Wydatki powinny by udokumentowane dowodami sprawdzalnymi, a wic takimi, ktre organy podatkowe s w stanie zweryfikowa. Nie speniaj tego wymogu zestawienia kwot i rodzaju zakupionego asortymentu, sporzdzone przez skarc na kartkach, skoro na tej podstawie nawet nie mona zidentyfikowa sprzedawcy. W tym miejscu naley podkreli, e to na podatniku, a nie na organie podatkowym, ciy obowizek przedstawienia wiarygodnych dowodw na okoliczno poniesienia wydatku kosztowego. Skoro skarca nie przedstawia takich dowodw, to organ nie mia obowizku ich poszukiwa.
               • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
                • 12.04.2016Sprzeda udokumentowana jednoczenie paragonem fiskalnym i faktur VAT w VAT-7
                 Pytanie podatnika: Zdarza si, e klient po skorzystaniu z usugi, na drugi dzie (do 3 miesicy po sprzeday) zgasza si do Wnioskodawcy w celu uzyskania faktury. Wnioskodawca wystawia faktur zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu. Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta?
                 • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
                  Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
                  • 27.11.2015WSA. Korekta i zwrot VAT a przychd w PIT
                   Z uzasadnienia: Przez naleny podatek od towarw i usug, o ktrym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT powinno si rozumie podatek wykazany przez podatnika w deklaracji, albo w wydanej przez organ decyzji okrelajcej wysoko zobowizania podatkowego. Podatek ten powinien wynika rwnie z dokumentw sprzeday. Korekty tych dokumentw (faktur, deklaracji podatkowych) powodujce w konsekwencji zmniejszenie wysokoci podatku nalenego i zwrot nadpaty, nie mog by neutralne w odniesieniu do podatku dochodowego, gdy w takim przypadku przychd nie odzwierciedlaby rzeczywistej wartoci przychodu pomniejszonego o naleny podatek od towarw i usug.
                   • 28.10.2015Przechowywanie dokumentw dot. usug wiadczonych przez podwykonawcw
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi firm w zakresie m.in. usug budowlanych. Uzyskiwane przychody opodatkowuje w formie ryczatu. Wnioskodawczyni nie zatrudnia pracownikw, a wykonywane usugi zleca innym firmom jednoosobowym niebdcym podatnikami VAT. Umowy w zakresie robocizny zawierane s ustnie. Jakie dokumenty i przez jaki okres Wnioskodawczyni jest zobowizana przechowywa w zwizku z wykonywanymi usugami?
                    • 06.10.2015Premia pienina a VAT. Nota ksigowa jako faktura
                     Z uzasadnienia: W myl art. 219 Dyrektywy 112 kady dokument lub not, ktra zmienia faktur pierwotn i odnosi si do niej w sposb wyrany i jednoznaczny, uznaje si za faktur. Poniewa nota otrzymana od producenta, potwierdzajca premi udzielon skarcej, dotyczy konkretnego towaru nabytego wczeniej na podstawie faktur wystawionych przez dystrybutora naley stwierdzi, i dokumentuje ona rabat, czyli obnienie ceny tego towaru, zatem w konsekwencji otrzymanie rabatu powinno prowadzi do obnienia podatku naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych dostaw towarw dokonan przez dystrybutora na rzecz skarcej Spki.
                     • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
                      • 11.09.2015Zniszczona dokumentacja i faktury. Czy trzeba skorygowa i odda VAT?
                       Co do zasady podstaw odliczenia VAT jest faktura. Moe si jednak zdarzy, e dokumentacja podatkowa, w tym faktury, ulegnie zniszczeniu, np. w wyniku zalania lub poaru. Co zrobi w razie braku dokumentw? Czy trzeba skorygowa rozliczenia podatkowe i zwrci odliczony podatek? Zobaczmy.
                       • 10.09.2015Zniszczona dokumentacja i faktury. Czy trzeba skorygowa i odda VAT?
                        Co do zasady podstaw odliczenia VAT jest faktura. Moe si jednak zdarzy, e dokumentacja podatkowa, w tym faktury, ulegnie zniszczeniu, np. w wyniku zalania lub poaru. Co zrobi w razie braku dokumentw? Czy trzeba skorygowa rozliczenia podatkowe i zwrci odliczony podatek? Zobaczmy.
                        • 06.08.2015Opodatkowanie kosztw przesyki przy sprzeday przez internet
                         Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw dotyczcych podatku od towarw i usug, prawidowe jest stosowanie zrnicowanych stawek VAT (tj. 5% lub 23% w zalenoci od stawki VAT towaru podstawowego, jakim jest ksika) w stosunku do kosztw przesyki, w przypadku gdy usuga wysyki nie naley do przedmiotu dziaalnoci sprzedajcego, jest natomiast nierozerwalnie zwizana ze sprzeda towaru podstawowego, tj. ksiki, a jej koszt wyszczeglniony jest na fakturze lub paragonie w osobnej pozycji?
                         • 06.07.2015Dostawa towaru przez kuriera a rozliczenie VAT
                          Pytanie podatnika: Jak dat, dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                          • 18.06.2015Rozliczenia VAT. Doczanie paragonów do faktur
                           Pytanie podatnika: Czy doczanie do partii faktur z danego dnia odpowiadajcych im paragonów wydrukowanych kolejno, w formie wstgi jest poprawne i zgodne z przepisami?
                           • 15.05.2015Data dostawy towaru na fakturze a obowizek rejestracji sprzeday na kasie
                            Pytanie podatnika: Jak dat dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                            • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
                             Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeday, w stosunku do której wystawiona zostaa faktura VAT, zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujtej w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy, wystarczajce w wietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usug jest doczenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau takiego paragonu? Czy wystarczajce jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau paragonu, jeeli sprzeda jest jednoczenie zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujta w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy?
                             • 22.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                              Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarw i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                              • 19.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                               Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                               • 17.12.2014Dokumentowanie sprzeday faktur bez dania nabywcy
                                Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usug?
                                • 19.11.2014Kasy fiskalne: Obowizek przekazania kupujcemu wystawionego paragonu
                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzeday na odlego z osob fizyczn, która opaca swoje zamówienie za porednictwem np. banku (nie gotówk) obowizkiem Wnioskodawcy jest przekazanie (wystawionego) kupujcemu paragonu fiskalnego jeli towar jest wysyany bezporednio z hurtowni?
                                 • 05.11.2014Ewidencja zwrotw - wybrane zagadnienia
                                  Coraz wiksza liczba podatnikw dokonujcych sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych zobowizana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Odpowiednich zapisw w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa rwnie podatnicy, ktrzy z rnych powodw zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestrujcej obrt.
                                  • 04.11.2014Ewidencja zwrotów – wybrane zagadnienia
                                   Coraz wiksza liczba podatników dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych zobowizana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Odpowiednich zapisów w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa równie podatnicy, którzy z rónych powodów zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestrujcej obrót.
                                   • 08.09.2014Akcyza. Powstanie obowizku podatkowego
                                    Z uzasadnienia: Tym samym wystawienie faktury VAT czasami nie bdzie okolicznoci decydujc dla powstania obowizku podatkowego w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami ustawy obowizek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem wystawienia faktury, pod warunkiem e bdzie ona dokumentowa dokonanie czynnoci opodatkowanej podatkiem akcyzowym.
                                    • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawc kosztw wyywienia pracownika podczas podry subowych
                                     Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatkw na wyywienie dla zatrudnionych pracownikw - zarwno w sytuacji, kiedy pracownikom wypacono zaliczk na wyywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypacono - stanowicy nadwyk ponad limity okrelone w rozporzdzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej - powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                     • 07.03.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej faktur
                                      Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane s przez Wnioskodawc na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgoszenia. W zwizku z tym, e do paragonu zostaa wystawiona faktura, korekta sprzeday nastpuje poprzez wystawienie faktury korygujcej. Czy przy sprzeday zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podczony do egzemplarza faktury pozostajcego u sprzedawcy, ma by prowadzona ewidencja oraz zaczane protokoy z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczce kas rejestrujcych?
                                      • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu ni paragon
                                       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywc dokonujcego zwrotu towaru lub zgaszajcego reklamacj, „dokumentem potwierdzajcym dokonanie sprzeday” moe by: specyfikacja do paragonu z okreleniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartociami netto, VAT naleny i brutto, wygenerowana przez system sprzeda obsugujcy jednostk, wydruk z pamici kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapaty kart patnicz), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniajcy fakt, e klient towar zamówi, kupi i zapaci za niego Wnioskodawcy?
                                       • 16.01.2014Brak ksig podatkowych a szacowanie dochodu
                                        Tezy: Brak ksig podatkowych stanowi nieusuwaln przeszkod do odstpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od okrelenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
                                        • 19.12.2013Kasy rejestrujce: NIP klienta na paragonie a wystawienie faktury
                                         Pytanie podatnika: Czy sprzedawca ma obowizek umieszczania numeru NIP kontrahenta na kadym paragonie, na którym klient zada? Czy te obowizek umieszczenia NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy moemy odmówi umieszczenia na paragonie NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
                                         • 11.12.2013NIP nabywcy na paragonie fiskalnym
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca zawsze bdzie zobowizany do umieszczania numeru NIP kontrahenta na paragonie, w przypadku, gdy klient zada wskazania na paragonie jego numeru NIP, czy te obowizek umieszczenia numeru NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków, w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy te w kadym przypadku Wnioskodawca moe odmówi umieszczenia na paragonie numeru NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
                                          • 08.11.2013Podatki 2014: Zmiany w VAT a moment powstania przychodu w podatku dochodowym
                                           W zwizku z nowelizacj ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, od 1 stycznia 2014 r. przychd podatkowy z tytuu obrotu towarami i wiadczenia usug naley rozpozna na podstawie wystawionej faktury przyjmujc, jako moment uzyskania przychodu ostatni dzie miesica, w ktrym dokonano dostawy lub wykonano usugi, o ile nie bdzie to pniej ni w momencie wystawienia faktury lub uregulowania nalenoci zgodnie z treci art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.
                                           • 28.10.2013Sprzeda skadnikw majtku osobistego a dziaalno gospodarcza i VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku od towarw i usug dokonywana przez Wnioskodawc sprzeda czci podlega opodatkowaniu, jeeli byy to prywatne transakcje niezwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz?
                                            • 16.10.2013Kasy fiskalne: Rónice pomidzy raportem dobowym a sum pojedynczych paragonów
                                             Pytanie podatnika: Jak w przypadku, gdy raport dobowy róni si od sumy pojedynczych paragonów prawidowo ewidencjonowa sprzeda w rejestrze VAT? Czy rónica midzy miesicznym podsumowaniem sprzeday w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowan w rejestrze sprzeday VAT sprzeda na podstawie pojedynczych dokumentów jest nadpat lub niedopat podatku VAT? Czy naley wylicza i rozlicza rónice pomidzy pojedynczymi dokumentami, a miesicznym podsumowaniem sprzeday na przykad w zeszycie korekt doczonym do kasy fiskalnej?
                                             • 10.09.2013Obowizek rozliczenia VAT przy bdnym zaprogramowaniu kasy rejestrujcej
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zainstalowa kas w dniu 1 stycznia 2013 r. Serwisant kasy zafiskalizowa omykowo stawk 23% zamiast stawki zw. na kasie fiskalnej. Wnioskodawca nie zwróci uwagi, e paragony, które nabija na kas fiskaln zawieraj VAT naleny. O pomyce zorientowa si w dniu 11 lutego 2013 r., co natychmiast zgosi serwisantowi, który zmieni stawk i dokona stosownej adnotacji w ksice serwisowej kasy. Czy Wnioskodawca winien rozliczy podatek VAT za miesic stycze i luty 2013 roku i zoy deklaracj VAT-7 za ww. miesice?
                                              • 08.08.2013Zasady zaokrglania kwot na fakturach
                                               Pytanie podatnika: Czy przedstawiony poniej sposb wystawiania faktur VAT jest prawidowy?
                                               • 26.07.2013Dokumentowanie sprzeday na rzecz osób fizycznych i rolników
                                                Pytanie podatnika: Czy prawidowy jest sposób dokumentowania sprzeday dla indywidualnego klienta - wystawiajc mu tylko faktur bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie naley wystawi paragon dla klienta indywidualnego, który otrzyma faktur za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie si w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu równie dla klientów, którzy zrobili przedpat na konto bankowe?
                                                • 04.07.2013Kasy rejestrujce: Ewidencja zwrotów i reklamacji
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy klient odmówi przyjcia zamówionych towarów jednoczenie odmawiajc dokonania zapaty, Spóka bdzie obowizana do prowadzenie odrbnej ewidencji zwracanych towarów, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujcych z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2003 r., poz. 363?