abonament medycyna

 • 15.03.2021WSA. Ulga rehabilitacyjna: Lek, czyli co?
  Skoro to lekarz powinien stwierdzić, że należy stosować określone leki, to wydaje się oczywiste, iż to lekarz zgodnie z posiadanymi kompetencjami "określa", jaki preparat ma właściwości lecznicze w przypadku konkretnego schorzenia występującego u osoby niepełnosprawnej. Z całą pewnością takich kompetencji nie posiada organ podatkowy, więc nie powinien uzurpować sobie praw do "określenia", czy dany preparat jest lekiem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
 • 24.07.2017NIK i PIP: Medycyna pracy nie do skontrolowania
  Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie badań profilaktycznych pracownika
 • 07.03.2017PIT od świadczeń medycznych wykupionych na rzecz pracowników
  Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawcę i pracownika, świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej ze względu na warunki pracy stanowią przychód pracownika i winny być podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • 15.09.2016Medycyna pracy do zmiany?
  Aktualny model medycyny pracy nie jest dostosowany do potrzeb współczesnego rynku i nie wspiera odpowiednio pracodawców oraz pracowników – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 12 tys. działających w Polsce przedsiębiorstw. 
 • 14.09.2016Medycyna pracy do zmiany? 
  Aktualny model medycyny pracy nie jest dostosowany do potrzeb współczesnego rynku i nie wspiera odpowiednio pracodawców oraz pracowników – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 12 tys. działających w Polsce przedsiębiorstw. 
 • 24.08.2015E-medycyna a zwolnienie z VAT
  W ramach rozwoju elektronicznych środków przekazywania informacji coraz więcej gałęzi gospodarki zaczyna świadczyć usługi za pośrednictwem internetu. Jedną z najnowszych usług pojawiających się na rynku są usługi e-medycyny. Niestety przepisy podatkowe nie wskazują wprost, czy usługi takie podlegają opodatkowaniu VAT.
 • 28.11.2014Abonament medyczny nie zawsze jest przychodem pracownika
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza objąć pracowników opieką medyczną oferowaną przez firmę, która przedstawiła pakiety usług obejmujące następujące grupy świadczeń medycznych: medycyna pracy (m.in. badania okresowe), profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą, obejmująca (m.in. konsultacje okulisty, konsultacje ortopedy oraz ewentualna rehabilitacja, konsultacje internisty i/lub laryngologa, interwencja karetki i zespołu ratowniczego, wizyta w miejscu pracy lekarza internisty). Czy koszty abonamentu za ww. świadczenia medyczne ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią podstawę do naliczenia podatku dochodowego pracowników?
 • 11.08.2014Świadczenia medyczne dla pracowników a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawcę i pracownika zgodnie z wyszczególnieniem w opisie stanu faktycznego za świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej niezbędnej ze względu na warunki pracy stanowią przychód pracownika i powinny stanowić podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • 19.08.2013Ubezpieczenie pracownika a składki ZUS
  Czy korzyść materialna uprawniająca do korzystania z polisy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie w formie indywidualnej oraz w formie rodzinnej powinna podlegać składkom ZUS?
 • 22.02.2013Pakiety medyczne a przychód pracownika
  Z uzasadnienia: Nie jest też dopuszczalne, aby po uznaniu za podlegające opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia polegającego na otrzymaniu prawa skorzystania z określonej opieki medycznej opodatkowaniu podlegała jego realizacja w postaci wykorzystania konkretnej usługi medycznej. Z tych powodów zagwarantowane pakietem medycznym prawo do korzystania z wchodzących w jego skład usług medycznych nie jest pozostawieniem tych usług do dyspozycji w rozumieniu (odpowiedniej części) art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.; otrzymanym (nieodpłatnym) świadczeniem jest już bowiem uprawniona zakupem pakietu możliwość wykorzystania tych usług.
 • 10.07.2012Pakiety medyczne dla pracowników – skutki w VAT
  Pytanie podatnika: Czy przekazanie pracownikom pakietów medycznych jest czynnością opodatkowaną VAT?
 • 20.06.2012Gruby idzie do burmistrza
  - Interesuje się pan piłką nożną?- zapytał szef. - Niecałkowicie - odpowiedział Gruby. - To pójdzie pan do urzędu spotkać się z burmistrzem. Ja nie mogę. Mecz- szef wręczył zaproszenie.
 • 07.03.2012Abonament za świadczenia medyczne jako przychód pracownika
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł z podmiotem świadczącym usługi medyczne umowę o świadczenie usług medycznych dla swoich pracowników. Umowa przewiduje, w zamian za ustalony abonament pieniężny, świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia obejmujące profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy. Czy koszty abonamentu za ww. świadczenia medyczne ponoszone przez pracodawcę stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego pracowników?
 • 24.10.2011Orzekanie o niezdolności do pracy – podstawowe informacje
  Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest natomiast osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
 • 17.08.2011Rząd: Jak połączyć naukę z gospodarką?
  Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę o ustanowieniu Krajowego Programu Badań, który ma określić strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.
 • 08.03.2011Nadal brak zielonego światła dla rozwoju telefonii komórkowej w uzdrowiskach
  Posłowie odrzucili poprawkę Senatu do ustawyo lecznictwie uzdrowiskowym, która zezwalała na stawianie stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarach uznanych za uzdrowiska. – W ten sposób skutecznie zablokowano rozwój sieci komórkowych w 44 miejscowościach posiadających status uzdrowiska i skazano je na bycie technologicznym skansenem, a ich mieszkańców i gości na cyfrowe wykluczenie – uważa PKPP Lewiatan.  
 • 14.02.2011Gminy stracą na preferencyjnych stawkach podatku dla sanatoriów
  Interpelacja nr 19841 do ministra finansów w sprawie przyjętej ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • 07.09.2010Medycyna pracy: Pracodawcy RP nawołują do zmian
  Zwiększenie fachowego nadzoru nad lekarzami medycyny pracy i zmiana systemu zapoznawania lekarzy tej specjalności z zagrożeniami na stanowiskach pracy – to postulaty Pracodawców RP dotyczące zmian w systemie medycyny pracy. Według organizacji, projekty resortu zdrowia dotyczące funkcjonowania w firmach medycyny pracy można streścić zdaniem: Jeśli pracodawcy będą płacić więcej, to system być może się poprawi.
 • 03.08.2010Świadczenia medyczne dla pracowników pozostaną opodatkowane
  Interpelacja nr 15765 do ministra zdrowia oraz ministra finansów w sprawie możliwości zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
  Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od świadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
 • 10.02.2010Orzecznictwo WSA: Ulga rehabilitacyjna a dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
  Z uzasadnienia: Brak podstaw do przyjęcia aby ustawodawca użył sformułowania zabiegi "leczniczo -rehabilitacyjne" nieracjonalnie. Skoro użył racjonalnie tego zwrotu to niewątpliwe dla podkreślenia i pełnego opisania wymienionych zabiegów jako łączących leczenie z rehabilitacją. Nowoczesna medycyna nie umożliwia utożsamiania zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych tylko z samymi zabiegami, wykonywanymi przez personel ochrony zdrowia, z wyłączeniem lekarzy specjalistów. Sam proces rehabilitacyjny ma charakter mobilny i elastyczny, co oznacza że w zależności od postępów tego procesu (lub ich braku) niezbędnym jest modyfikacja zalecanych i dopuszczalnych metod usprawnienia. Należy podkreślić, że przejazd do wymienionej placówki ochrony zdrowia w W. miał na celu konsultację neurologiczną, co wynika z wyżej opisanego zaświadczenia, nie zaś leczenie sensu stricto.
 • 07.05.2009Podatki w ochronie zdrowia
  Poprawa sytuacji polskich szpitali poprzez wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi medyczne była jednym z głównych tematów poruszanych podczas konferencji „Optymalne regulacje podatkowe w ochronie zdrowia” zorganizowanej przez Konfederację Pracodawców Polskich we współpracy m.in. z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna.
 • 06.08.2008Przejęcia w branży medycznej i spożywczej
  Prezes UOKiK wydała dwie zgody na połączenie przedsiębiorców. Decyzje dotyczą przejęcia kontroli przez Beatrice Investments nad Centrum Medycznym LIM oraz Lactalis Polska nad spółką Obory.
 • 01.10.200760 proc. - wskaźnik zatrudnienia w 2013 roku
  Podwyższenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) w Polsce do 60 proc. w 2013 roku to jeden z głównych celów zaakceptowanego przez Komisję Europejską pod koniec ubiegłego tygodnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na działania zapisane w tym programie Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Społecznego 9,7 mld euro.
 • 13.06.2007Fundusze strukturalne: Koniec negocjacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wczoraj w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się ostatnie spotkanie negocjacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozmowy między stroną polską a przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) trwały od 21 marca 2007 r. Ostateczny kształt programu udało się uzgodnić w trakcie trzech rund negocjacyjnych. Kapitał Ludzki jest pierwszym programem operacyjnym na lata 2007-15, którego negocjacje zakończyliśmy. Ma też szansę zostać jednym z pierwszych zatwierdzonych programów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w całej Unii Europejskiej.
 • 07.02.2007Nauka języka kosztem uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z nauką języka angielskiego można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności?