Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

GASTRONOMICZNE PARAGON

 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
  [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
  • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
   [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
   • 21.04.2020MF: Kasy online z nowym terminem
    Ministerstwo Finansów poinformowao, e odroczy obowizek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Nowy termin dotyczy m.in. brany gastronomicznej, hotelarskiej. Aktualnie w MF trwaj prace nad szczegóami rozporzdzenia dotyczcego odroczenia terminu wejcia w ycie kas online.
    • 21.04.2020MF: Kasy online z nowym terminem
     Ministerstwo Finansów poinformowao, e odroczy obowizek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Nowy termin dotyczy m.in. brany gastronomicznej, hotelarskiej. Aktualnie w MF trwaj prace nad szczegóami rozporzdzenia dotyczcego odroczenia terminu wejcia w ycie kas online.
     • 07.04.2020Masowe kontrole, prowokacje i kary, czyli co moe grozi przedsibiorcom po epidemii
      Departament Zwalczania Przestpczoci Ekonomicznej Ministerstwa Finansów zleci dyrektorom podlegych jednostek przedstawienie propozycji do wdroenia nowej formy przeprowadzania kontroli skarbowych w formie zakupu kontrolowanego. Tzw. nabycie sprawdzajce miaoby wzi na celownik ponad 66 tys. przedsibiorców z brany gastronomicznej. To nie jedyne skutki uboczne koronawirusowego kryzysu, jakich przedsibiorcy mog obawia si ze strony fiskusa.
      • 12.03.2020Kasy online dla hoteli i gastronomii ju od 1 lipca 2020 r.
       Brana hotelarska i gastronomiczna zostanie objta obowizkiem stosowania kas on-line na pocztku sezonu letniego 2020 r. Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, dziki temu moliwe bdzie wprowadzenie rozwizania uszczelniajcego VAT w momencie, w którym w tych branach jest najwikszy obrót, a co za tym idzie, równie najbardziej s nasilone niekorzystne zjawiska zwizane z nieewidencjonowaniem transakcji za pomoc kas. Przesunicie tego obowizku, np. do padziernika 2020 r., oznaczaoby, e w praktyce rozwizanie uszczelniajce przesunite byoby efektywnie o kolejny rok, poniewa nie objoby szczytu sezonu.
       • 09.03.2020Kasy fiskalne w formie oprogramowania. Dla kogo? Nie wiadomo
        Obecnie trwaj prace nad okreleniem grup podatników, w odniesieniu do których bdzie moliwe uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Trudno zatem w chwili obecnej stwierdzi czy podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT bd wyczeni spod dziaania regulacji w zakresie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Szczegóowy wykaz podatników, którzy bd mogli uywa kasy rejestrujce majce posta oprogramowania, bdzie okrelony w projekcie rozporzdzenia wydawanego na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
        • 26.02.2020System elektronicznego paragonu ju niebawem?
         12 lutego 2020 r. odbyo si w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 207). W art. 5 projektu przewidziano zmiany do ustawy o VAT majce na celu wprowadzenie moliwoci przesyania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgod i w uzgodniony z nim sposób. Z kolei zgodnie z projektowanym art. 14 procedowanej ustawy regulacje te maj wej w ycie 1 kwietnia 2020 r. - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
         • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
          Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
          • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
           Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
           • 15.01.2020Kasa rejestrujca online
            Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie definiuje kasy fiskalnej online. Art. 111 ust. 6a tego aktu okrela to urzdzenie w sposób funkcjonalny. Zgodnie z nim kasa rejestrujca musi zapewnia prawidowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyanie danych na zewntrzne noniki danych oraz umoliwia poczenie i transmitowanie danych midzy kas a Centralnym Repozytorium Kas. Termin kasa online wystpuje natomiast w § 2 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Tutaj odwoano si do definicji kasy fiskalnej ww. przepisu z powoanej ustawy.
            • 14.01.2020Kasa rejestrujca online
             Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie definiuje kasy fiskalnej online. Art. 111 ust. 6a tego aktu okrela to urzdzenie w sposób funkcjonalny. Zgodnie z nim kasa rejestrujca musi zapewnia prawidowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyanie danych na zewntrzne noniki danych oraz umoliwia poczenie i transmitowanie danych midzy kas a Centralnym Repozytorium Kas. Termin kasa online wystpuje natomiast w § 2 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Tutaj odwoano si do definicji kasy fiskalnej ww. przepisu z powoanej ustawy.
             • 15.11.2019Przy dobrowolnej wymianie kasy starszego typu na kas on-line z ulgi nie skorzystasz
              W dzisiejszej interpretacji wyjanione zostay wtpliwoci przedsibiorcy, który prowadzc zrónicowan dziaalno w czci punktów bdzie zobowizany wkrótce do zainstalowania kas on-line, a w drugiej czci bdzie móg uywa kas starszego typu - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Zastanawia si on nad wymian kas na kasy on-line równie w tej drugiej czci, formuujc tez, e i w tym przypadku bdzie móg skorzysta z ulgi przy zakupie kas.
              • 23.04.2019Usugi biurowe na ryczacie
               Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dziaalnoci jest „dziaalno usugowa zwizana z administracyjn obsug biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osiga w zwizku ze wiadczeniem ww. usug moe opodatkowa w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, a jeeli tak, to wg jakiej stawki?
               • 29.11.2018Kasy fiskalne online: Co z projektem zmian w ustawie o VAT?
                27 kwietnia br. do Sejmu wpyn rzdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz – ustawy Prawo o miarach (druk 2503). Nowelizacja ta stworzy prawn podstaw do wprowadzenia kas rejestrujcych online. W projekcie zapisano, e mia on wej w ycie 1 padziernika 2018 r., za kasy rejestrujce online wprowadzone miay zosta od 1 stycznia 2019 r. 15 czerwca br. odbyo si jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, po którym projekt zosta skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Komisja nie prowadzia i nie prowadzi nad nim adnych prac. Zakadany termin wejcia w ycie nowelizacji (1 padziernika 2018 r.) min i nic nie wskazuje, e nowelizacja zacznie obowizywa choby od pocztku nowego roku.
                • 28.11.2018Kasy fiskalne online: Co z projektem zmian w ustawie o VAT?
                 27 kwietnia br. do Sejmu wpyn rzdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz – ustawy Prawo o miarach (druk 2503). Nowelizacja ta stworzy prawn podstaw do wprowadzenia kas rejestrujcych online. W projekcie zapisano, e mia on wej w ycie 1 padziernika 2018 r., za kasy rejestrujce online wprowadzone miay zosta od 1 stycznia 2019 r. 15 czerwca br. odbyo si jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, po którym projekt zosta skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Komisja nie prowadzia i nie prowadzi nad nim adnych prac. Zakadany termin wejcia w ycie nowelizacji (1 padziernika 2018 r.) min i nic nie wskazuje, e nowelizacja zacznie obowizywa choby od pocztku nowego roku.
                 • 19.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                  W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                  • 15.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                   W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                   • 23.03.2018Centralne repozytorium kas fiskalnych ju wkrótce
                    Podatnicy prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie bran szczególnie naraonych na nieprawidowoci w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku zostan w pierwszej kolejnoci objci bezwzgldnym obowizkiem stosowania do ewidencji obrotu kas rejestrujcych pn-line.
                    • 14.03.2018NSA. Kiedy powstaje obowizek podatkowy przy sprzeday z automatu?
                     Do sprzeday napoju, którego wydanie nastpuje w zamian za eton, a tym samym jego dostawy rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporzdzania takim towarem jak waciciel, dochodzi ju w momencie otrzymania przez klienta etonu, po uiszczeniu w kasie ceny napoju - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 07.02.2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
                      Zauwaalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazuj obowizujce przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrujcej. Rachunek lub paragon kelnerski moe suy wycznie do rozlicze pracodawcy z pracownikami, w aden sposób nie moe zastpowa paragonu fiskalnego. Jeeli w lad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, e transakcja prawdopodobnie nie zostaa zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usuga zostaa wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki nalene z tego tytuu nie trafiy do budetu pastwa – wyjanio Ministerstwo Finansów.
                      • 28.11.2017Kasy rejestrujce od 1 stycznia 2018 r.
                       Do 31 grudnia 2017 r. obowizywa bdzie rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ycie cakiem nowy akt prawny regulujcy to zagadnienie.
                       • 27.11.2017Kasy rejestrujce od 1 stycznia 2018 r.
                        Do 31 grudnia 2017 r. obowizywa bdzie rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ycie cakiem nowy akt prawny regulujcy to zagadnienie.
                        • 20.07.2017MF ostrzega: Kelner ma obowizek wyda klientowi paragon
                         W przypadku wiadczenia usug gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej istnieje obowizek zaewidencjonowania tych usug na kasie fiskalnej1. Kelner obsugujcy klienta, dla którego wiadczona jest taka usuga, powinien zarejestrowa na kasie fiskalnej dokonan sprzeda, wydrukowa paragon fiskalny oraz wyda go klientowi. Ministerstwo Finansów przypomina, e wydanie paragonu jest obowizkiem kelnera i nie jest uzalenione od proby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebra paragon – paragon ma by klientowi wrczony, a wic w szczególnoci przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.
                         • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
                          Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
                          • 16.09.2016Zwolnienia z kas. Jakie zmiany planuje MF?
                           Interpelacja nr 5239 do ministra finansów w sprawie zwolnie od stosowania kas fiskalnych
                           • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
                            Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                            • 12.04.2016Sprzeda udokumentowana jednoczenie paragonem fiskalnym i faktur VAT w VAT-7
                             Pytanie podatnika: Zdarza si, e klient po skorzystaniu z usugi, na drugi dzie (do 3 miesicy po sprzeday) zgasza si do Wnioskodawcy w celu uzyskania faktury. Wnioskodawca wystawia faktur zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu. Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta?
                             • 08.01.2016WSA. Podre subowe: Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
                              Z uzasadnienia: Limity zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT nie maj zastosowania w przypadkach, kiedy pracodawca nie rozlicza kosztw podry subowej, w tym diet, w formie ryczatowej, a ponosi bezporednio cae koszty podry subowej. Poza tym, zdaniem sdu, nie mona przypisa jako przychd pracownika wydatkw ponoszonych przez pracodawc na jego wyywienie w czasie podry subowej, jeeli przekraczaj one limity z rozporzdzenia, poniewa realizuje on zadania skarcej, a nie wasne.
                              • 24.08.2015Kasy fiskalne. Kiedy nie trzeba wystawia paragonu?
                               Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych s obowizani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Czasami paragonw wydawa jednak nie trzeba. Zobaczmy kiedy.
                               • 21.08.2015Sprzeda lodów a kasa rejestrujca i VAT
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma obowizek ewidencjonowania sprzeday za pomoc kasy fiskalnej?
                                • 17.08.2015Kasy fiskalne. Kiedy nie trzeba wystawia paragonu?
                                 Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych s obowizani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Czasami paragonów wydawa jednak nie trzeba. Zobaczmy kiedy.
                                 • 29.06.2015Interpretacja podatkowa nie jest ogln opini prawn
                                  Z uzasadnienia: Interpretacja indywidualna wydana na podstawie oglnikowo przedstawionego lub obiektywnie nieprawdziwego stanu faktycznego moe w rozwaanym kontekcie by "abstrakcyjnie" zgodna z prawem, ale nie przyniesie jakiegokolwiek poytku wnioskodawcy, ktry do sytuacji takiej doprowadzi poprzez przekazanie nieprawdy lub prawdy zatajenie we wniosku o jej wydanie albo przez niewyczerpujce przedstawienie stanu faktycznego dochodzonej interpretacji.
                                  • 23.04.2015Usugi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
                                   Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawc jest usug elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowizek rejestrowa sprzeda swych usug dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej na kasie fiskalnej?
                                   • 23.01.2015Podre subowe pracownikw w kosztach: Zwrot wydatkw w walucie obcej
                                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zwrot wydatkw poniesionych przez pracownikw Wnioskodawcy w walucie obcej nastpuje w kwocie rzeczywicie poniesionej, tj. po przeliczeniu na zote po kursie, po ktrym pracownik naby walut lub po kursie, po ktrym zapaci za towary i usugi nabywane dla Wnioskodawcy (a nie po rednim kursie Narodowego Banku Polskiego), Wnioskodawca bdzie mia prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw ca kwot zwrconego wydatku?
                                    • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
                                     Projekt rozporzdzenia okrelajcy zakres zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na lata 2015-2016 zosta skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnie oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporzdzenia przewiduje racjonalizacj zwolnie oraz objcie niektrych dziaalnoci obowizkiem stosowania kas bez wzgldu na osigane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objoby te rodzaje dziaalnoci, w ktrych wykonuje si usugi w przewaajcej czci na rzecz konsumentw, czsto o duej wartoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacje poselsk.
                                     • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
                                      Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie koniecznoci zwikszenia kwoty obrotu uprawniajcej do uzyskania zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
                                      • 06.08.2014Podatki 2015. Kasy fiskalne. Zmiana przepisów
                                       Ochrona uczciwych przedsibiorców w istotnych obszarach usug o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najwaniejsze zaoenia projektowanej zmiany rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowizek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.
                                       • 23.09.2013Opis na paragonie fiskalnym
                                        12 wrzenia 2013 r. minister finansów wyda interpretacj ogóln dotyczc sposobu opisywania na paragonach fiskalnych sprzedawanych towarów lub usug (nr PT7/033/1/589/MHL/13). Pismo zostao przez podatników przyjte z duym entuzjazmem. Gówn przyczyn ogólnego zadowolenia jest sam fakt wydania w sprawie rozstrzygnicia o charakterze ogólnym (a nie indywidualnym) i to jeszcze przed faktycznym momentem wejcia w ycie kontrowersyjnych przepisów.
                                        • 16.09.2013W wakacje kontrolerzy skarbowi wystawili prawie 30 tys. mandatw
                                         Urzdnicy kontroli skarbowej i izb skarbowych mog zaliczy tegoroczne wakacje do udanych. Midzy lipcem a sierpniem – w ramach akcji „We paragon” – wystawili w sumie blisko 30 tys. mandatw na kwot przeszo 7 mln z. Przecitny mandat opiewa na sum 265 z.
                                         • 13.09.2013Interpretacja ogólna MF: Nazwa towaru lub usugi na paragonie fiskalnym
                                          Nazwy pozwalajce na „jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usug (oraz sposób przyporzdkowania stawki podatku do nazw towarów i usug), okrela sam podatnik uwzgldniajc asortyment sprzedawanych towarów i wiadczonych usug. Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usugi jest w duej mierze uzaleniony od specyfiki prowadzonej przez podatnika dziaalnoci gospodarczej. Podatnicy wiadczcy usugi (dokonujcy szeregu czynnoci skadajcych si na dostaw towaru) mog przy okrelaniu nazwy usugi (towaru) wykorzystywa take nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpatnoci (cennika) - wyjani Minister Finansów.
                                          • 27.06.2013Poczstunek w trakcie wycieczki a koszty uzyskania przychodw
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg zaliczy w koszty organizacji wycieczki (imprezy turystycznej) wydatek na mini poczstunek w autokarze przeznaczony dla uczestnikw wyjazdu?
                                           • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w zakresie kas rejestrujcych od 1 kwietnia 2013 r.
                                            Od 1 kwietnia 2013 r. obowizuje rozporzdzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz.U. poz. 363), zwane dalej rozporzdzeniem. Rozporzdzenie to byo poprzedzone rozporzdzeniem z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338, z pón. zm.), zwane dalej rozporzdzeniem 2008.
                                            • 16.10.2012Wyywienie w czasie podry subowej a przychd pracownika
                                             Pytanie podatnika: Spka zamierza sporzdzi regulamin wewntrzny, w ramach ktrego pracownicy odbywajcy podre subowe uzyskaj umocowanie do tego, aby odbywajc podre nabywali w imieniu i na rzecz Spki posiki lub korzystali z posikw nabytych przez Spk w inny sposb (np. w cenie konferencji, w ktrej pracownik uczestniczy itp.). Stosujc takie rozwizanie Spka przyjmowaa bdzie, e jako pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie, co wyeliminuje obowizek wypaty diety. Czy zapewniajc pracownikom posiki o wartoci wyszej ni kwota diety Spka jako patnik musi pobra zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                             • 12.10.2012Stawka VAT dla pakietw hotelowych
                                              Z uzasadnienia: Oferowane do sprzeday poprzez platform internetow usugi hotelowe powizane z usugami dodatkowymi jak. np. kolacja, czyli w tzw. pakiecie, stanowi usug kompleksow (wiadczenie zoone), do ktrego naley stosowa jednolit stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%.
                                              • 09.08.2011UOKiK: Czy wiesz, co jesz?
                                               Inspekcja Handlowa skontrolowaa 424 punkty gastronomiczne. Kontrola, przeprowadzona na zlecenie UOKiK wykazaa, e dziaalno czterech na pi budzi zastrzeenia. Najwiksze inspektorzy mieli do punktw sezonowych, dziaajcych w popularnych miejscowociach wypoczynkowych.
                                               • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
                                                Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
                                                • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                                                 Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                                                 • 06.09.2010Prawidowo nazwy usugi na paragonie fiskalnym
                                                  Pytanie podatnika: Czy prawidowy bdzie paragon fiskalny z wykazaniem wartoci wydanych potraw (usugi) na kwot ogem z przyporzdkowaniem stawki 7%, poniewa napoje nie s objte umwion kwot odpatnoci od osoby?
                                                  • 10.12.2006Lokale gastronomiczne na celowniku posanki
                                                   Interpelacja nr 4551 do ministra finansw w sprawie przypadkw amania przez lokale gastronomiczne ustawy o cenach oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w zwizku z zanianiem stawki podatku VAT w sprzedawanych zestawach produktw spoywczych

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »