Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa

 • 18.09.2020Niedotrzymanie terminu a prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej
  Przedsibiorca prowadzi dziaalno gospodarcz - mechanika pojazdowa. Od 1 stycznia 2020 r. by zobowizany rejestrowa sprzeda z wykorzystaniem kasy fiskalnej online. W grudniu mia problem zakupi tak kas, a  w styczniu zachorowa i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Mimo trwajcej choroby 13 stycznia br. kupi i ufiskalni kas online. Pierwsza sprzeda dokonana i zarejestrowana na kasie jest w dniu 30 stycznia. Czy przedsibiorcy naley si zwrot ulgi na zakup kasy w kwocie 700 z?
  • 17.09.2020wiadczenie usug elektronicznych a rozliczenie VAT
   Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug usugami elektronicznymi s usugi wiadczone za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Nale do nich usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemoliwe.
   • 17.09.2020NSA. Paliwo nie stanowi dodatkowego przychodu pracownika
    Ryczatowa warto przychodu z tytuu uytkowania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie koszty eksploatacji, w tym równie udostpnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrbnego wiadczenia.
    • 11.09.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
     Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
     • 10.09.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
      Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
      • 02.09.2020Nowa dziaalno a ponowne skorzystanie z ulgi na zakup kas
       Przedsibiorca prowadzi dziaalno od 1 grudnia 2006 r. do 11 czerwca 2018 r. - sprzeda detaliczna. W toku prowadzenia dziaalnoci zakupi kas rejestrujc, a nastpnie skorzysta z ulgi na zakup kasy. 10 stycznia 2020 r. rozpocz wykonywanie nowej dziaalnoci - fryzjerstwo i pozostae zabiegi kosmetyczne. Czy przedsibiorca moe skorzysta z ulgi na zakup kasy w ramach obecnie prowadzonej dziaalnoci, pomimo skorzystania z tej ulgi w ramach innej, obecnie zakoczonej dziaalnoci?
       • 10.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
        Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
        • 07.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
         Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
         • 31.07.2020Podatki 2021: Budet pastwa nie obdzie si bez nowych podatków?
          Prognozy, na jakich rzd opiera zaoenia do budetu na 2021 r., wskazuj na niekorzystny obraz polskiej gospodarki – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja twierdzi, e w takiej sytuacji wydatki budetowe trzeba bdzie pokrywa take z nowych podatków, w tym cukrowego i handlowego.
          • 30.07.2020Podatki 2021: Budet pastwa nie obdzie si bez nowych podatków?
           Prognozy, na jakich rzd opiera zaoenia do budetu na 2021 r., wskazuj na niekorzystny obraz polskiej gospodarki – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja twierdzi, e w takiej sytuacji wydatki budetowe trzeba bdzie pokrywa take z nowych podatków, w tym cukrowego i handlowego.
           • 29.07.2020Korekta sprzeday w kasie rejestrujcej
            Cecha „jednokrotnoci i niezmienialnoci” zapisów w pamici fiskalnej sprawia, i brak jest moliwoci zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usug, które skutkuj zwrotem caoci lub czci nalenoci (zapaty) z tytuu sprzeday, ujmuje si w odrbnej ewidencji. Ewidencja ta zawiera ma m.in. dokument potwierdzajcy dokonanie sprzeday, w przypadku transakcji zarejestrowanej w kasie fiskalnej bdzie to paragon fiskalny.
            • 28.07.2020Korekta sprzeday w kasie rejestrujcej
             Cecha „jednokrotnoci i niezmienialnoci” zapisów w pamici fiskalnej sprawia, i brak jest moliwoci zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usug, które skutkuj zwrotem caoci lub czci nalenoci (zapaty) z tytuu sprzeday, ujmuje si w odrbnej ewidencji. Ewidencja ta zawiera ma m.in. dokument potwierdzajcy dokonanie sprzeday, w przypadku transakcji zarejestrowanej w kasie fiskalnej bdzie to paragon fiskalny.
             • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
              Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
              • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
               Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
               • 17.07.2020Podatki 2020: Wany wyrok NSA dotyczcy kredytów frankowych
                Naczelny Sd Administracyjny wyda wyrok w sprawie frankowicza ubiegajcego si o umorzenie zalegoci podatkowej, która powstaa w efekcie restrukturyzacji kredytu frankowego. Sd oceni, e zamiana zobowizania cywilnego na zobowizanie podatkowe stoi w sprzecznoci z zasad zaufania obywatela do pastwa. Podobne stanowisko zaj wczeniej rzecznik praw obywatelskich.
                • 16.07.2020Podatki 2020: Wany wyrok NSA dotyczcy kredytów frankowych
                 Naczelny Sd Administracyjny wyda wyrok w sprawie frankowicza ubiegajcego si o umorzenie zalegoci podatkowej, która powstaa w efekcie restrukturyzacji kredytu frankowego. Sd oceni, e zamiana zobowizania cywilnego na zobowizanie podatkowe stoi w sprzecznoci z zasad zaufania obywatela do pastwa. Podobne stanowisko zaj wczeniej rzecznik praw obywatelskich.
                 • 14.07.2020Podatki 2020: Faktura do paragonu w deklaracji VAT
                  Brak podstaw prawnych aby przedsibiorca dwukrotnie zadeklarowa podatek naleny w przypadku sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, w sytuacji, gdy do paragonu dokumentujcego sprzeda na rzecz ww. osób zostanie na danie nabywcy wystawiona faktura. Podatek naleny do zadeklarowania w takim przypadku bdzie wynika z ewidencji sprzeday prowadzonej za pomoc kasy rejestrujcej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                  • 07.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
                   W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
                   • 06.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
                    W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
                    • 01.07.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                     Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                     • 01.07.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
                      Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
                      • 30.06.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
                       Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
                       • 29.06.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                        Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                        • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                         Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                         • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
                          Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
                          • 03.06.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
                           Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
                           • 03.06.2020Serwis kas fiskalnych podczas pandemii
                            Podatnicy prowadzcy ewidencj sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych s obowizani poddawa kasy rejestrujce w okrelonych terminach obowizkowemu przegldowi technicznemu przez waciwy podmiot prowadzcy serwis kas rejestrujcych. Majc na uwadze zagroenie zwizane z rozpowszechnianiem si wirusa COVID-19, MF ju w poowie marca 2020 r. szeroko rozpowszechnio informacj w urzdach skarbowych o moliwoci odroczenia ww. terminów. Podatnicy mog indywidualnie zwraca si z takimi wnioskami do naczelników urzdów skarbowych. Wniosek powinien by zoony przed terminem dokonania przegldu technicznego kasy rejestrujcej - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                            • 02.06.2020Uomnoci postpowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej
                             Postpowanie nakazowe uregulowane w kodeksie postpowania karnego jest szczególnym trybem postpowania zastrzeonym dla spraw, w których prowadzone byo dochodzenie i w którym sd poprzestaje na orzeczeniu grzywny lub kary ograniczenia wolnoci. Cech charakterystyczn tego postpowania jest rezygnacja z rozprawy gównej i z udziau stron, albowiem sd orzeka wyrokiem nakazowym na posiedzeniu niejawnym, na podstawie materiaów dochodzenia i zebranych w nim dowodów. Sd moe wyda wyrok nakazowy, jeli okolicznoci czynu i wina oskaronego nie budz wtpliwoci.
                             • 02.06.2020Serwis kas fiskalnych podczas pandemii
                              Podatnicy prowadzcy ewidencj sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych s obowizani poddawa kasy rejestrujce w okrelonych terminach obowizkowemu przegldowi technicznemu przez waciwy podmiot prowadzcy serwis kas rejestrujcych. Majc na uwadze zagroenie zwizane z rozpowszechnianiem si wirusa COVID-19, MF ju w poowie marca 2020 r. szeroko rozpowszechnio informacj w urzdach skarbowych o moliwoci odroczenia ww. terminów. Podatnicy mog indywidualnie zwraca si z takimi wnioskami do naczelników urzdów skarbowych. Wniosek powinien by zoony przed terminem dokonania przegldu technicznego kasy rejestrujcej - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                              • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                               Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                               • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                 [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                 • 28.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wirtualne kasy coraz bliej
                                  Pilota wirtualnych kas fiskalnych powinien ruszy ju z pocztkiem czerwca br. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, takie kasy mog uatwi wyjcie podatników z szarej strefy. Cz ekspertów krytykuje jednak rozszerzenie pilotau wirtualnych kas na wraliwe podatkowo brane (gastronomia i hotelarstwo), wskazujc na ewentualne zagroenia i kwestie dotyczce bezpieczestwa.
                                  • 27.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wirtualne kasy coraz bliej
                                   Pilota wirtualnych kas fiskalnych powinien ruszy ju z pocztkiem czerwca br. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, takie kasy mog uatwi wyjcie podatników z szarej strefy. Cz ekspertów krytykuje jednak rozszerzenie pilotau wirtualnych kas na wraliwe podatkowo brane (gastronomia i hotelarstwo), wskazujc na ewentualne zagroenia i kwestie dotyczce bezpieczestwa.
                                   • 27.05.2020Faktura uproszczona w ewidencji VAT
                                    Czy, w wietle art. 109 ustawy o VAT, wystawiony paragon o wartoci brutto nieprzekraczajcej 450 z, zawierajcy NIP nabywcy, naley zaewidencjonowa w odrbnej pozycji ewidencji prowadzonej dla celów VAT, wskazujc w niej numer paragonu i NIP nabywcy?
                                    • 26.05.2020Kasy fiskalne 2020: Zmiany ws. wirtualnych kas zwiksz szar stref?
                                     Wirtualne kasy fiskalne bdzie mona stosowa w branach gastronomicznej, hotelarskiej i transportowej – wynika z zapowiedzi resortu finansów. Cz ekspertów negatywnie ocenia planowane zmiany i wskazuje na ryzyko powikszenia si w efekcie tzw. szarej strefy.
                                     • 26.05.2020Faktura uproszczona w ewidencji VAT
                                      Czy, w wietle art. 109 ustawy o VAT, wystawiony paragon o wartoci brutto nieprzekraczajcej 450 z, zawierajcy NIP nabywcy, naley zaewidencjonowa w odrbnej pozycji ewidencji prowadzonej dla celów VAT, wskazujc w niej numer paragonu i NIP nabywcy?
                                      • 25.05.2020Kasy fiskalne 2020: Zmiany ws. wirtualnych kas zwiksz szar stref?
                                       Wirtualne kasy fiskalne bdzie mona stosowa w branach gastronomicznej, hotelarskiej i transportowej – wynika z zapowiedzi resortu finansów. Cz ekspertów negatywnie ocenia planowane zmiany i wskazuje na ryzyko powikszenia si w efekcie tzw. szarej strefy.
                                       • 25.05.2020Rozliczenie VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliwa
                                        Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug istnieje obowizek obliczenia i zapaty VAT przez podatnika dokonujcego transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia paliw. Obowizek ten dotyczy m.in.: benzyn silnikowych, benzyn lotniczych, gazu pynnego (LPG), olejów napdowych, olejów opaowych, benzyny i nafty do silników odrzutowych.
                                        • 22.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
                                         Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
                                         • 19.05.2020Podatki 2020: Kontrole i postpowania bd wznawiane od 25 maja
                                          Z pocztkiem kolejnego tygodnia, czyli od 25 maja br., wznawiane bd kontrole oraz postpowania podatkowe. To efekt przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, w ramach której usunito przepisy zawieszajce bieg terminów procesowych, w tym take terminów zaatwiania spraw podatkowych.
                                          • 12.05.20204,5 roku czekania na zwrot, bo zdaniem fiskusa spóka nie nabya nieruchomoci, a zorganizowan cz przedsibiorstwa
                                           Przedsibiorca 4,5 roku toczy spór z fiskusem o zwrot podatku od towarów i usug. Pomimo i przy nabyciu nieruchomoci zrezygnowa z moliwoci skorzystania ze zwolnienia, zgosi transakcj do opodatkowania VAT i podatek uici, fiskus odmówi mu prawa do póniejszego jego odliczenia. Stwierdzi bowiem, e przedsibiorca nie naby nieruchomoci, a zorganizowan cz przedsibiorstwa. W obronie spóki stan sd, pouczajc fiskusa, e: „Sam fakt wykorzystywania nieruchomoci w dziaalnoci gospodarczej – bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrbnienia w ramach prowadzonego przedsibiorstwa – nie daje podstaw do przyjcia, e nieruchomoci te samodzielnie tworzyy zorganizowan cz przedsibiorstwa” (wyrok WSA we Wrocawiu, sygn. I SA/Wr 676/17).
                                           • 08.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
                                            W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
                                            • 05.05.2020Numer paragonu jako numer faktury uproszczonej
                                             Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie,  kady paragon fiskalny, w tym równie i ten, który uznany jest za faktur uproszczon posiada swój numer i naley przyj, e numer paragonu fiskalnego jest numerem tej faktury uproszczonej. Faktura powinna zawiera kolejny numer nadany w ramach jednej lub wicej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje faktur. Numer paragonu fiskalnego tak rol spenia.
                                             • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                                              Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                                              • 30.04.2020NSA. Zaliczenie nadpaty na poczet przyszych zalegoci
                                               Moliwe jest zarachowanie nadpaty na poczet zalegoci podatkowych take w sytuacji kiedy nadpata powstaa wczeniej ni zalego podatkowa; wówczas z mocy prawa zaliczenie dokonuje si z chwil wymagalnoci zalegoci podatkowej - tak uzna Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 29.04.2020NSA. Blokada rachunku na 72 godziny podlega kontroli
                                                Zgodna z konstytucyjnymi zasadami wykadnia i analiza treci art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 Ordynacji podatkowej prowadzi do wniosku, e przesanki tzw. krótkiej blokady rachunku podlegaj kontroli sdowo-administracyjnej na podstawie art. 134 § 1 w zw. z art. 135 Prawa o postpowaniu przed sdami administracyjnymi w przypadku zaskarenia postanowienia Szefa KAS w przedmiocie przeduenia teje blokady na czas oznaczony.
                                                • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                                                 Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                                                 • 21.04.2020MF: Kasy online z nowym terminem
                                                  Ministerstwo Finansów poinformowao, e odroczy obowizek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Nowy termin dotyczy m.in. brany gastronomicznej, hotelarskiej. Aktualnie w MF trwaj prace nad szczegóami rozporzdzenia dotyczcego odroczenia terminu wejcia w ycie kas online.
                                                  • 21.04.2020MF: Kasy online z nowym terminem
                                                   Ministerstwo Finansów poinformowao, e odroczy obowizek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Nowy termin dotyczy m.in. brany gastronomicznej, hotelarskiej. Aktualnie w MF trwaj prace nad szczegóami rozporzdzenia dotyczcego odroczenia terminu wejcia w ycie kas online.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 55 ] nastpna strona »