Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa

 • 23.05.2006Okres przechowywania kopii raportów i paragonów fiskalnych
  Pytanie: Prowadzę działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż jest rejestrowana przez kasy fiskalne. Jak długo należy przechowywać kopie raportów i paragonów fiskalnych drukowanych przez kasy rejestrujące? Uważam, że okres przechowywania kopii raportów fiskalnych i paragonów został określony w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości i zgodnie z nim dokumenty te należy przechowywać do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.
  • 23.05.2006Odliczenie wydatków na spłatę kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
   Pytanie podatnika: Czy można dokonać odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej częściowo niewykończonym budynkiem mieszkalnym i remont tego budynku?
   • 17.05.2006Interpelacja nr 414 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uchylenia art. 263 ustawy Kodeks pracy
    Panie Ministrze! Uchwalona 28 lipca 2005r. ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz.1398) uchyliła moc prawną art.263 Kodeksu pracy (Dz. U. 98.21.94 z dnia 1998.02.16), który wzmacniał ochronę pozycji pracownika w sporach toczonych z pracodawcą. Dotychczas obowiązujące przepisy Kodeksu pracy gwarantowały pracownikom bezpłatne dochodzenie roszczeń od pracodawców w sądzie pracy. Powołany art.263 stanowił, iż postępowanie w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy jest wolne od opłat sądowych.
    • 15.05.2006Właściciele nieruchomości w Trybunale Konstytucyjnym
     17 i 23 maja 2006 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędą się rozprawy, istotne dla właścicieli nieruchmości, którzy wynajmują je na cele mieszkaniowe. W obu sprawach chodzi o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
     • 10.05.2006Śmierć wspólnika w spółce cywilnej i spółce jawnej
      Śmierć wspólnika w spółce cywilnej czy też spółce jawnej nie musi powodować perturbacji w dalszej działalności spółki, jeżeli spadkobierca (osoba uprawniona) wejdzie w miejsce zmarłego wspólnika. Odpowiednie zapisy w umowie spółek, jak również dalsza chęć prowadzenia działalności, pozwalają płynnie przejść przez ten trudny zarówno dla spadkobierców jak i pozostałych wspólników okres.
      • 10.05.2006Skrytka pocztowa a zastępcze doręczenie
       Dnia 25 kwietnia 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odrzucającego skargę na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie ulgi płatniczej - rozłożenia na raty zaległości podatkowej ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych skargi (nieuiszczenie wpisu sądowego), w zakreślonym przez sąd terminie 7 dni.
       • 17.04.2006Korekta paragonów fiskalnych
        Pytanie: Będąc czynnym podatnikiem VAT ewidencjonuję obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W przypadku stwierdzenia błędu w rejestracji sprzedaży po wydrukowaniu paragonu fiskalnego (np. błąd w cenie towaru), paragon zostaje zatrzymany, a transakcja jest ponownie ewidencjonowana w urządzeniu rejestrującym. Paragon z prawidłową wartością sprzedaży zostaje wręczony klientowi. Oryginały paragonów z błędnymi danymi są ewidencjonowane w „rejestrze korekt”. Sporządzając ewidencję sprzedaży, stanowiącą podstawę sporządzenia deklaracji podatkowej VAT-7, ewidencjonuję dane wynikające z raportu fiskalnego okresowego, które podlegają pomniejszeniu o dane z rejestru korekt. Czy taki sposób dokonywania korekty paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną sprzedaż jest prawidłowy?
        • 03.04.2006Pożar środków obrotowych jako szczególna forma straty w środkach obrotowych
         Pytanie podatnika: Czy straty w środkach obrotowych (w towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli Podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia towaru i jak ma dokonać rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym wystąpiła strata, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą?
         • 03.04.2006TK - Prawo do sądowej kontroli legalności decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej
          Nie objęcie spadkobierców zobowiązanej podatkowo osoby trzeciej kwestionowanym przepisem Ordynacji podatkowej ma na celu ich ochronę przed ingerencją ze strony fiskusa i jest zgodne z Konstytucją.
          • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (2)
           Niektóre z proponowanych zmian korzystne są wyłącznie dla niektórych grup podatników. Czasami oznacza to, że dla innych grup zmiany są po prostu niekorzystne.
           • 29.03.2006Interpelacja nr 536 do ministra finansów w sprawie zasadności składania podpisu na paragonie przez świadczeniobiorców usług taksówkarskich
            Szanowna Pani Premier! Przepis § 5.2 pkt 1b ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z późn. zm.) stwierdza, iż podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani (jeżeli wykonują te usługi również w zakresie, w jakim odrębne przepisy nie określają obowiązku rozliczania się według wskazań taksometru) do stosowania kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.
            • 20.03.2006Interpelacja nr 583 do ministra finansów w sprawie stosowania przez urzędników skarbowych zasady swobodnej oceny
             Szanowna Pani Minister! Urzędnik skarbowy może zwolnić firmę z akcyzy, a po pewnym czasie uznać, że powinna ją płacić. Dla przedsiębiorcy taka zmiana stanowiska może oznaczać bankructwo. Tak właśnie stało się w przypadku pewnego przedsiębiorcy, który kupował skażony spirytus i po odpowiednim przystosowaniu sprzedawał jako podpałkę do grilla. Opisał to szczegółowo we wniosku skierowanym do urzędu skarbowego. Występował wówczas o zwolnienie z podatku przy sprzedaży podpałki. Zaznaczył, że nie będzie zmieniał składu spirytusu, a proces technologiczny ma polegać na przelewaniu go do mniejszych butelek opatrzonych specjalną etykietą i mniejszym otworem ułatwiającym podsycanie ognia niewielkim strumieniem. Urząd opis zaakceptował i zgodził się na zwolnienie z akcyzy. Podpałka była sprzedawana jako produkt chemiczny, czego nie kwestionowały ani władze skarbowe, ani producent.
             • 20.03.2006Kasy fiskalne u kolejnych grup podatników
              Zamiast obiecywanych zwolnień z obowiazku stosowania kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyznaczyło kolejne grupy podatników, które te urządzenia będą musiały zainstalować. I to już niedługo.
              • 07.03.2006Do końca marca 23 dni, a o kasach cicho
               Już za 23 dni przestanie obowiązywać dotychczasowe, przedłużone w atmosferze skandalu rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Tymczasem setki tysięcy podatników w dalszym ciągu nie wie, czy i kiedy będą mieli obowiązek zainstalowania kas. Pojawiają się spekulacje prasowe, oparte na projekcie MF, ale jak pokazuje przypadek z końca 2005 r. czerpanie wiedzy z tych spekulacji jest ryzykowne, nawet jeśli są poparte wypowiedziami pracowników ministerstwa. Świecka (a raczej ministerialno-urzędnicza) tradycja trzymania podatników w niepewności do ostatniej chwili jest kontynuowana (a nawet twórczo rozwijana) przez rząd, który przecież wszystko miał robić lepiej. Trudno wytłumaczyć opóźnienie w opublikowaniu rozporządzenia napięciami w tzw. pakcie stabilizacyjnym. Być może Ministerstwo Finansów po prostu tak ma.
               • 02.03.2006Co nam skontrolują
                Przeglądając strony internetowe MF natrafiłem na ciekawy materiał, dotyczący wszystkich przedsiębiorców. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzące z Departamentu Administracji Podatkowej. Może okazać się bardzo przydatny dla podatników między innymi z tego powodu, że zawiera omówienie najczęściej popełnianych błędów i nadużyć w poszczególnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczęściej kontrolowane pozwoli przeprowadzić skuteczną kontrolę wewnętrzną i uniknąć problemów podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
                • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
                 2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
                 • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                  2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
                  • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                   Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.
                   • 14.02.2006Czy mamy stawkę 50%?
                    Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie wyjaśniło co z kasami fiskalnymi, a już powinno zabrać zdecydowany głos w innej sprawie. Powróciła bowiem kwestia stawki 50% w tabeli podatkowej. W dużym skrócie – stanowiska specjalistów w tej sprawie są dwa. Jedno mówi, że stawka obowiązuje od 1 stycznia 2006 r., inne wręcz przeciwnie. Powodem zamieszania jest spór co do skutków wyroku TK z 15.02.2005 r.
                    • 12.02.2006Kasowa niepewność
                     W sobotę nie zostały rozwiane wątpliwości podatników, którzy powinni wkrótce wprowadzić kasę fiskalną do rejestracji obrotu. Usłyszeliśmy co prawda, że znacznie zostanie podniesiona kwota przychodu, po osiągnięciu której trzeba będzie ewidencjonować obrót na kasach, ale zmiana wymaga zmian ustawowych, a termin zmiany nie jest znany.
                     • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                      W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                      • 09.02.2006Kasy fiskalne – wyjaśnienie już w sobotę?
                       W sobotę ma odbyć się konferencja prasowa w Ministerstwie Finansów, na której poznamy (podobno) główne założenia reformy podatkowej. Do tej wiadomości nie przywiązywałbym wagi – różnego rodzaju założeń, które pozostały tylko w sferze deklaracji słyszałem i czytałem dziesiątki. Na konferencji może pojawić się jednak zapowiedź przyszłych działań, zapowiedź z uwagą słuchana przez dziesiątki tysięcy osób, które rozpoczęły działalność w 2005 r., i które nie wiedzą do dzisiaj, czy miały czy też nie obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej.
                       • 07.02.2006Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym (w tym podatkowym)
                        Skarga kasacyjna stanowi środek odwoławczy od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny1) (dalej: WSA). Celem kasacji jest ostateczna kontrola zgodności z prawem orzeczeń sądowych. Należy zaznaczyć, iż postępowanie kasacyjne nie ma na celu kontroli ustaleń faktycznych, będących podstawą zaskarżonego orzeczenia, a jedynie kontrolę prawidłowości stosowania prawa. Sądem właściwym do rozpatrywania skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA). Należy zaznaczyć, iż w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej NSA uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie2).
                        • 31.01.2006Oddalenie kasacji jako oczywiście bezzasadnej
                         Przepis Kodeksu postępowania karnego, w którym równocześnie występują: brak powinności zawiadamiania stron o rozprawie, brak powinności uzasadnienia wyroku sądowego, a także zwrot nieostry - "kasacja oczywiście bezzasadna" jest niezgodny z Konstytucją.
                         • 29.01.2006Ministerstwo Finansów wprowadziło podatników w błąd
                          Przez ostatni miesiąc wielu podatników (a w szczególności zainteresowani) zadawali sobie pytanie, czy od 1 stycznia 2006 r. przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2005 r. i prowadzili ją również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej bez względu na wysokość przychodów ze sprzedaży w 2005 r (rzecz dotyczy wykonujących działalność nie wymienioną w załączniku do rozporządzenia, normującym zwolnienia przedmiotowe). Wątpliwości wynikały z odmiennych interpretacji zapisów znowelizowanego 27.12.2005 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących. Część ekspertów podkreślała, że literalne brzmienie przepisów wskazuje na obowiązek wprowadzenia kas już od 1 stycznia, część zaś twierdziła, że zwolnienie obowiązuje do końca marca, jeśli tylko wartość przychodów na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o ptu nie przekroczyła w 2005 r. 20 000 zł. W sprawie zabrało głos biuro prasowe Ministerstwa Finansów informując, że prawidłowa jest ta druga interpretacja. Okazało się, że ministerstwo wprowadziło podatników błąd.
                          • 24.01.2006Interpretacja PP/443-20/05 z dnia 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
                           Pytanie podatnika: Podatnik zarejestrowany dla celów podatkowych jako podatnik od towarów i usług prowadził działalność wspólnie z małżonką na imię i nazwisko obojga małżonków. W chwili obecnej małżonek występuje z firmy natomiast działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez żonę. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy przekazanie firmy żonie wiąże się z koniecznością likwidacji dotychczasowej działalności, z co za tym idzie sporządzeniem remanentu likwidacyjnego.
                           • 24.01.2006Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej partnerem programu "Tu jest Praca"
                            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało partnerem programu "Tu jest Praca" IW Equal, którego administratorem jest Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerstwo, poprzez działania prowadzone w dziedzinie edukacji, promocji, badań oraz doradztwa prawno-finansowego będzie wspierać inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, w tym spółdzielczości, służące aktywizacji społecznej i zawodowej grup najsłabszych na rynku pracy i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
                            • 19.01.2006Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej
                             24 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Vadain International sp. z o.o. dotyczącą prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny z: art. 42 ust. 1, 2, 3, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 175 ust. 1, art. 177, art. 46, art. 10 ust. 1, 2, art. 91 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 91 ust. 3, art. 2 Konstytucji.