Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

drugie miejsce kasy fiskalnej

 • 09.10.2019NSA. Sprzedawca nie musi wrcza paragonu do rki klienta
  Z uzasadnienia: Skoro kupujcy nie ma obowizku odbioru wydrukowanego dokumentu fiskalnego, to obowizkiem sprzedawcy (podatnika) jest jedynie zaoferowanie mu jego odbioru. Podatnik ewidencjonujcy sprzeda ma zatem obowizek wydrukowania paragonu w czasie i miejscu dokonania transakcji oraz poinformowania (w dowolnej, skoro ustawa i akt wykonawczy nie wskazuj formy) kupujcego o tym, e taki dokument zosta wydrukowany, jest dostpny dla kupujcego w miejscu dokonania sprzeday i moe on ten dokument odebra.
  • 05.09.2019Wydanie paragonu fiskalnego oznacza udostpnienie paragonu nabywcy i umoliwienie zabrania go
   Przed Naczelnym Sdem Administracyjnym zakoczy si kilkuletni spór podatnika z Ministrem Finansów, dotyczcy sposobu rozumienia pojcia wydania paragonu. NSA, wydajc w dniu 29.08.2019 r. wyrok I FSK 734/17 oddali kasacj szefa KAS do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 2700/15 z 16.01.2017 r.     
   • 19.06.2019WSA. Paragon nie zawsze musi by wysany do klienta
    Z uzasadnienia: Warunek "wydania" paragonu bdzie speniony poprzez udostpnienie i umoliwienie jego odbioru w miejscu siedziby Skarcej, o czym informacja znajdowa si bdzie m.in. na stronie internetowej Skarcej. Za stanowiskiem prezentowanym przez Skarc, w odniesieniu do sprzeday biletów online, przemawiaj wzgldy racjonalnoci i sprawnoci funkcjonowania obrotu gospodarczego, a take postpu technologicznego oraz upowszechnienia si elektronicznych rodków komunikacji oraz przesyania danych, za którymi nie zawsze nada ustawodawca.
    • 04.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
     W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
     • 03.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
      W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
      • 02.01.2019NSA. Moliwo skorygowania sprzeday paragonowej
       Z uzasadnienia: Podatnik ma moliwo dokonania korekty w sytuacji zawyonej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeday na kasie fiskalnej – z tym, e powstay wskutek tego przychód opodatkowany bdzie podatkiem dochodowym. Nie mona bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowizujcymi przepisami ustawy o VAT.
       • 21.11.2018Ulga na zakup kas: Uwaga na terminy
        Pytanie: 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wysa do US zawiadomienie o rozpoczciu 21 czerwca br. ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas fiskalnych: 2 sztuki, w tym 1 sztuka jako kasa rezerwowa. Zakup pierwszej kasy nastpi 21 czerwca i w tym dniu zostaa dokonana fiskalizacja. Zakup kasy rezerwowej nastpi w lipcu. Fiskalizacja tej kasy zostaa dokonana 27 lipca, przy czym kasa ta jest nieuytkowana. Czy w stosunku do kasy rezerwowej, na której rozpoczto ewidencj, bdzie przysugiwao dofinansowanie do zakupu w wysokoci 90% kwoty. lecz nie wicej ni 700 z? 
        • 28.08.2018VAT. Rachunek kelnerski nie wystarczy
         Na podatniku ciy obowizek takiego sposobu zorganizowania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, aeby zapewni, e z tytuu sprzeday (wczeniejszego otrzymania zaliczki) obrót i kwota podatku nalenego zostanie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, paragon fiskalny (lub faktura) zostanie wydrukowany oraz wydany nabywcy – do jego uznania naley, czy w ramach przewidzianych przez siebie procedur chce do tego celu wykorzystywa takie dokumenty jak tzw. rachunki kelnerskie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
         • 15.05.2018Rachunki kelnerskie - tak, ale nie zamiast paragonu
          Na podatniku ciy obowizek takiego sposobu zorganizowania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, aeby zapewni, e z tytuu sprzeday (wczeniejszego otrzymania zaliczki) obrót i kwota podatku nalenego zostanie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, paragon fiskalny (lub faktura) zostanie wydrukowany oraz wydany nabywcy – do jego uznania naley, czy w ramach przewidzianych przez siebie procedur chce do tego celu wykorzystywa takie dokumenty jak tzw. rachunki kelnerskie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
          • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
           W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
           • 14.03.2018NSA. Kiedy powstaje obowizek podatkowy przy sprzeday z automatu?
            Do sprzeday napoju, którego wydanie nastpuje w zamian za eton, a tym samym jego dostawy rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporzdzania takim towarem jak waciciel, dochodzi ju w momencie otrzymania przez klienta etonu, po uiszczeniu w kasie ceny napoju - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 19.02.2018WSA. Ewidencja pomyek zarejestrowanych w kasie fiskalnej
             Z uzasadnienia:W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej.
             • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
              Pytanie: Czy z chwil otrzymania zaliczek na poczet przyszych dostaw, których nie mona cile i jednoznacznie okreli powstaje obowizek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowizek wystawiania faktury zaliczkowej i ujcia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawiera wycznie tre „zaliczka w stawce 23” lub tre „zaliczka w stawce 8”?
              • 20.07.2017MF ostrzega: Kelner ma obowizek wyda klientowi paragon
               W przypadku wiadczenia usug gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej istnieje obowizek zaewidencjonowania tych usug na kasie fiskalnej1. Kelner obsugujcy klienta, dla którego wiadczona jest taka usuga, powinien zarejestrowa na kasie fiskalnej dokonan sprzeda, wydrukowa paragon fiskalny oraz wyda go klientowi. Ministerstwo Finansów przypomina, e wydanie paragonu jest obowizkiem kelnera i nie jest uzalenione od proby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebra paragon – paragon ma by klientowi wrczony, a wic w szczególnoci przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.
               • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed gryp z PIT
                Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spók koszty szczepie na gryp dla pracowników stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 16.11.2016Podstawa opodatkowania przychodu udokumentowanego faktur i potwierdzonego paragonem
                 Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzeday detalicznej wlicza si przychód: a) udokumentowany faktur fiskaln, b) zarejestrowany na kasie fiskalnej i potwierdzony paragonem fiskalnym, do którego nastpnie zostaa wystawiona faktura ze wskazanym w niej NIP-em? Jeli odpowied na pytanie jest pozytywna - to, czy spóka powinna dokona korekty sprzeday udokumentowanej faktur za okres rozliczeniowy, w którym miaa miejsce sprzeda, czy te moe pomniejszy podstaw opodatkowania za okres, w którym wystawiono faktur?
                 • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
                  Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
                  • 16.09.2016Zwolnienia z kas. Jakie zmiany planuje MF?
                   Interpelacja nr 5239 do ministra finansów w sprawie zwolnie od stosowania kas fiskalnych
                   • 10.06.2016W przypadku dwóch form dziaalnoci wystarczy jedna kasa
                    Pytanie podatnika: Czy w zwizku z istnieniem dwóch firm na nazwisko Wnioskodawczyni - ten sam NIP - Wnioskodawczyni ma zakupi drug kas fiskaln, a jeli tak, czy przysuguje jej dofinansowanie za zakup drugiej kasy?
                    • 12.06.2015Zwrot towarów: Brak podpisu klienta a korekta sprzeday na kasie fiskalnej
                     Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy na skutek odstpienia od umowy klient zwraca Wnioskodawcy towar za porednictwem operatora pocztowego lub kuriera, i nie skada podpisu na protokole przyjcia zwrotu towarów, Wnioskodawca uprawniony jest do skorygowania zapisu kasy fiskalnej, dokonanego w zwizku z zakupem zwracanych towarów, w odrbnej ewidencji, o której mowa § 3 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych, a co za tym idzie obnienia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o kwot zwróconej patnoci za towar?
                     • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
                      Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeday, w stosunku do której wystawiona zostaa faktura VAT, zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujtej w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy, wystarczajce w wietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usug jest doczenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau takiego paragonu? Czy wystarczajce jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau paragonu, jeeli sprzeda jest jednoczenie zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujta w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy?
                      • 16.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
                       Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
                       • 15.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
                        Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
                        • 23.12.2014Najem prywatny lokali przez podatnika VAT a dane sprzedawcy na fakturze
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc dziaalno i jest podatnikiem VAT. Do swego prywatnego majtku Wnioskodawca zamierza zakupi kilka lokali mieszkalnych i czerpa dochody z ich wynajmu. Przychody te zamierza dokumentowa faktur, jednak w pozycji wystawcy faktury wpisze swoje imi i nazwisko oraz adres domowy, a nie dane dotyczce dziaalnoci. Czy faktura dokumentujca najem bdzie wystawiona prawidowo?
                         • 16.06.2014Jedna kasa fiskalna w dwóch miejscach sprzeday
                          Pytanie podatnika: Czy mona uywa do sprzeday na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest uywana do sprzeday w sklepie internetowym?
                          • 28.10.2013Kasy fiskalne. Coraz wicej obowizków dla przedsibiorców?
                           Interpelacja nr 20462 w sprawie nadmiernych i nieracjonalnych ciarów nakadanych przez Ministerstwo Finansów na przedsibiorców korzystajcych z kas fiskalnych
                           • 02.10.2013Koszty dziaalnoci: Bezprawne przywaszczenie przez wspmaonka majtku firmy
                            Pytanie podatnika: Czy bezprawne przywaszczenie przez wspmaonka rodkw majtku obrotowego w kwocie 42.905,36 z i rodka trwaego - motocykla firmy Wnioskodawczyni moe by zaliczone w koszty uzyskania przychodu jako strata nadzwyczajna? Czy istnieje moliwo dokonania korekty PIT-36 dotyczcej ww. zdarzenia?
                            • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
                             Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
                             • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
                              Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                              • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
                               Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                               • 02.07.2013Obowizek odczytu z kas rejestrujcych
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od lipca 2008 r. prowadzia dziaalno gospodarcz - sklep odzieowy. W sklepie zostay zainstalowane dwie kasy rejestrujce. Z uwagi na zy stan zdrowia w listopadzie 2012 r. Wnioskodawczyni zamkna dziaalno gospodarcz. Czy niezbdny jest odczyt kas fiskalnych, które Wnioskodawczyni posiadaa w prowadzonej przed chorob dziaalnoci skoro w najbliszym czasie zamierza wróci do wykonywanej przed chorob pracy?
                                • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
                                 Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
                                 • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodw: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
                                  Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie cakowicie lub czciowo zniszczonych przedmiotw na podstawie zachowanych elementw. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczce rodka trwaego stanowi tzw. remont kapitalny czy te rekonstrukcj naley pamita, e ulepszenie charakteryzowa musi wzrost wartoci uytkowej rodkw trwaych w stosunku do wartoci z dnia przyjcia ich do uywania, mierzonej w szczeglnoci okresem uywania, zdolnoci wytwrcz, jakoci produktw uzyskiwanych za pomoc ulepszonych rodkw trwaych i kosztami ich eksploatacji. Jeli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastpi wzrost wartoci uytkowej, prace te stanowi bd rekonstrukcj, a wic bd pracami ulepszeniowymi. Jeeli natomiast skutek taki nie wystpi, to bdziemy mieli do czynienia z remontem.
                                  • 23.10.2012Kasy fiskalne 2013: MF nie odstpi od wprowadzenia niszego limitu
                                   Interpelacja nr 8473 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia kas fiskalnych do przedsibiorstw, ktrych roczne obroty przekrocz 20 tys. z
                                   • 04.04.2011Faktura nie moe zastpi kasy fiskalnej
                                    Pytanie podatnika: Czy Zainteresowany jest zobowizany do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku przy pomocy kas rejestrujcych, w odniesieniu do sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolnikw ryczatowych, nie objtej zwolnieniem zgodnie z Rozporzdzeniem, w sytuacji kadorazowego udokumentowania sprzeday, we wskazanym zakresie, faktur VAT?
                                    • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                                     Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                                     • 06.10.2010WSA: Wydanych nagrd nie trzeba ewidencjonowa w kasie fiskalnej
                                      Z uzasadnienia: W wietle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug - w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw. Zatem, czynno nieodpatnego wydania nagrd przez spk uczestnikom programu lojalnociowego nie stanowi dostaw towarw i nie ma obowizku ewidencjonowania jej za pomoc kas rejestrujcych.
                                      • 29.06.2009Orzecznictwo podatkowe: „Nierzetelno ksig podatkowych” na gruncie Ordynacji podatkowej
                                       Nierzetelno w rozumieniu art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej nie sprowadza si tylko do nieujcia w ksigach poszczeglnych operacji gospodarczych, ale take moe wiza si z ujciem tych operacji w wartociach (obrotu, przychodu, kosztw) nierzeczywistych, czyli niezgodnych ze stanem faktycznym jaki mia miejsce.
                                       • 01.12.2008Przepisy nie uzaleniaj moliwoci pomniejszania obrotu od posiadanych oryginaw paragonu
                                        Pytanie podatnika: Czy brak oryginalnego paragonu fiskalnego pozbawia Spk prawa do korekty podatku nalenego od zwrconego towaru przy zastosowaniu procedury opisanej poniej?
                                        • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnociowy i VAT
                                         Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spka P. S.A. (zwana dalej „Spk” lub „Skarc”) wystpia o udzielenie pisemnej interpretacji przepisw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.), powoywanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 51, pz. 375 ze sprost.), powoywanego dalej jako „rozporzdzenie” w zakresie dotyczcym obowizku stosowania kas rejestrujcych.
                                         • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                                          Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.