Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak kasy fiskalnej internet

 • 11.09.2020Nie mona wystawi firmie faktury do paragonu bez NIP
  Po dokonaniu zakupu podatnik nie moe ponownie dokonywa wyboru, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, czy te wystpuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot wystpuje w charakterze konsumenta i nabywa okrelony towar, jako konsument, wówczas nie ma moliwoci póniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usuga nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie moe z czasem przeksztaci si w zakup sucy dziaalnoci gospodarczej z punktu widzenia VAT.
  • 10.09.2020Nie mona wystawi firmie faktury do paragonu bez NIP
   Po dokonaniu zakupu podatnik nie moe ponownie dokonywa wyboru, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, czy te wystpuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot wystpuje w charakterze konsumenta i nabywa okrelony towar, jako konsument, wówczas nie ma moliwoci póniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usuga nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie moe z czasem przeksztaci si w zakup sucy dziaalnoci gospodarczej z punktu widzenia VAT.
   • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
    Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
    • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
     • 21.05.2020Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
      Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2021 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
      • 02.10.2019Bdnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
       Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomyki serwisanta caa sprzeda zwolniona z VAT opodatkowana bya 23% stawk. W czerwcu br. pracownik US poinformowa Wnioskodawc, e kasa jest bdnie ustawiona i nie powinna wykazywa podatku VAT za towary. W tym samym dniu zgosi si do serwisu który ustawia na pocztku kas, aby j przefiskalizowano prawidowo. W jaki sposób naley dokona sprostowania zaistniaej pomyki? Czy Wnioskodawca musi rozliczy omykowo naliczony podatek?
       • 18.07.2019VAT mara: Towar nowy, ale uywany
        Osoby, zajmujce si kupnem i sprzeda rónego rodzaju przedmiotów od osób fizycznych czasem wchodz w posiadanie towaru handlowego, który jest fabrycznie nowy. Posiada oryginalne opakowanie, pen lub ograniczon gwarancj producenta, nigdy nie by przez pierwotnego posiadacza uywany. Nabywcy, podatnicy VAT, kupujc ten towar nie zyskuj prawa odliczenia podatku - sprzedawca nie wystawia przecie faktur VAT. Aby odsprzeda miaa sens ekonomiczny, konieczne jest zastosowanie do rozliczenia podatku procedury VAT mara. Czy jednak mona j zastosowa w sytuacji sprzeday towaru nowego, skoro ustawa o VAT mówi o tej procedurze w odniesieniu do towaru uywanego? Oto (korzystne dla podatnika) rozstrzygnicie KIS w takiej wanie sprawie.
        • 19.06.2019WSA. Paragon nie zawsze musi by wysany do klienta
         Z uzasadnienia: Warunek "wydania" paragonu bdzie speniony poprzez udostpnienie i umoliwienie jego odbioru w miejscu siedziby Skarcej, o czym informacja znajdowa si bdzie m.in. na stronie internetowej Skarcej. Za stanowiskiem prezentowanym przez Skarc, w odniesieniu do sprzeday biletów online, przemawiaj wzgldy racjonalnoci i sprawnoci funkcjonowania obrotu gospodarczego, a take postpu technologicznego oraz upowszechnienia si elektronicznych rodków komunikacji oraz przesyania danych, za którymi nie zawsze nada ustawodawca.
         • 29.05.2019Przekazanie klientowi paragonu gdy sprzedawca nie ma kontaktu z nabywc
          Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych maj, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obowizek prowadzi ewidencj sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Maj oni ponadto, w myl art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, w takich sytuacjach dokonywa wydruku paragonu fiskalnego a wydrukowany dokument wydawa nabywcy.
          • 22.05.2019Kasa fiskalna przy sprzeday stacjonarnej i wysykowej
           Pytanie: Czy Firma, która posiada zainstalowan kas fiskalna moe korzysta ze zwolnienia okrelonego w poz. 38 zacznika do rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi) na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokumentujc sprzeda faktur VAT, a jedynie sprzeda stacjonarn dokumentowa paragonami fiskalnymi?  
           • 25.03.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
            Skoro Wnioskodawca dokonuje wycznie dostawy towarów, która jest objta zwolnieniem z obowizku prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej lub dokonuje dostawy dla podmiotów gospodarczych, na rzecz których sprzeda w ogóle nie jest objta ww. obowizkiem, to Wnioskodawca moe obecnie zoy do waciwego naczelnika urzdu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas uywanej kasy rejestrujcej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzdu skarbowego, stosownie do zapisu powoanego § 15 ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych, z uwzgldnieniem pozostaych zasad wynikajcych z tego przepisu - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
            • 11.03.2019NSA. Zuywanie subowego paliwa do celów prywatnych wymaga ewidencji na kasie
             Z uzasadnienia: Zuycie paliwa nalecego do przedsibiorstwa przez pracowników, na ich cele osobiste, podlega bdzie obowizkowi ewidencjonowania za pomoc kasy rejestrujcej. (...) Trudnoci z ustaleniem rzeczywistej iloci zuytego paliwa nie daj podstawy do wyczenia zastosowania art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
             • 20.11.2018WSA. Kasy rejestrujce: Impreza plenerowa to nie park rozrywki
              Z uzasadnienia: Dziaalno polegajca na prowadzeniu "parku rozrywki" jest to dziaalno o okrelonej skali, zarówno co do zajmowanego terenu, jak i wykorzystywanych urzdze i towarzyszcej jej infrastrukturze. Nie mona wic uzna za prawidowe stanowiska organu interpretacyjnego, zgodnie z którym dziaalno polegajca na wiadczeniu usug w zakresie udostpniania urzdze (dmuchane zjedalnie, urzdzenia do rywalizacji oraz inne) podczas imprez plenerowych (doranych), takich jak festyny, pikniki, czy targi, jest dziaalnoci polegajc na prowadzeniu "parku rozrywki".
              • 18.09.2018Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
               Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2018 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
               • 29.03.2018Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
                Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz.U. poz. 2454) w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2018 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
                • 07.02.2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
                 Zauwaalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazuj obowizujce przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrujcej. Rachunek lub paragon kelnerski moe suy wycznie do rozlicze pracodawcy z pracownikami, w aden sposób nie moe zastpowa paragonu fiskalnego. Jeeli w lad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, e transakcja prawdopodobnie nie zostaa zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usuga zostaa wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki nalene z tego tytuu nie trafiy do budetu pastwa – wyjanio Ministerstwo Finansów.
                 • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
                  Pytanie: Czy z chwil otrzymania zaliczek na poczet przyszych dostaw, których nie mona cile i jednoznacznie okreli powstaje obowizek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowizek wystawiania faktury zaliczkowej i ujcia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawiera wycznie tre „zaliczka w stawce 23” lub tre „zaliczka w stawce 8”?
                  • 27.06.2017Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrujcej przy zawieszeniu dziaalnoci
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej, w zwizku z faktem, i zawiesi dziaalno gospodarcz przed upywem trzech lat od momentu rozpoczcia ewidencjonowania?
                   • 02.06.2017Obowizek ewidencjonowania na kasie sprzeday towarów za granic
                    Pytanie podatnika: Czy dokonujc sprzeday towarów za granic na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej po przekroczeniu limitu obrotu w wysokoci 20.000 z Wnioskodawca ma obowizek ewidencjonowa tak sprzeda na kasie fiskalnej przy jednoczesnym wystawianiu faktur?
                    • 06.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
                     Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierajcy wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a take opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawidowo wystawion faktur VAT?
                     • 05.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
                      Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierajcy wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a take opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawidowo wystawion faktur VAT?
                      • 15.03.2017Dokumentowanie zwrotu towaru gdy brak paragonu
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentujcego dokonanie sprzeday tego towaru, mona wykorzysta inne dokumenty potwierdzajce fakt sprzeday?
                       • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
                        • 17.10.2016Wkrótce obowizkowa wymiana kas fiskalnych?
                         Interpelacja nr 6193 w sprawie wprowadzenia kas rejestrujcych.
                         • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
                          Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                          • 07.04.2016Patno przez PayU zwalnia z kasy fiskalnej
                           Pytanie: Aktualnie pracuj nad budow platformy hostingowej - usug elektronicznych. System sprzeday kont bdzie maksymalnie zautomatyzowany i bdzie wymaga minimalnego wkadu zasobw ludzkich. Klient, zamawiajc usug, bdzie za ni paci szybkimi patnociami typu PayU oraz przelewem bankowym. Po zaksigowaniu kwoty wpaty, system automatycznie wystawi faktur VAT, ktra bdzie dla niego dostpna w systemie po zalogowaniu. Czy koniecznym bdzie stosowanie kasy fiskalnej do rejestracji sprzeday?
                           • 06.04.2016Patno przez PayU zwalnia z kasy fiskalnej
                            Pytanie: Aktualnie pracuj nad budow platformy hostingowej - usug elektronicznych. System sprzeday kont bdzie maksymalnie zautomatyzowany i bdzie wymaga minimalnego wkadu zasobów ludzkich. Klient, zamawiajc usug, bdzie za ni paci szybkimi patnociami typu PayU oraz przelewem bankowym. Po zaksigowaniu kwoty wpaty, system automatycznie wystawi faktur VAT, która bdzie dla niego dostpna w systemie po zalogowaniu. Czy koniecznym bdzie stosowanie kasy fiskalnej do rejestracji sprzeday?
                            • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
                             Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
                             • 21.10.2015Rezygnacja z kasy fiskalnej przez biuro rachunkowe
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi biuro rachunkowe, w którym wykonuje usugi polegajce na: prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników i patników ksig rachunkowych, ksig podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, sporzdzaniu w imieniu i na rzecz podatników i patników zezna i deklaracji podatkowych, deklaracji rozliczeniowych do ZUS, sporzdzaniu dokumentacji kadrowo-pacowej. Czy Wnioskodawca moe zrezygnowa z prowadzenia ewidencji sprzeday i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                              • 06.07.2015Dostawa towaru przez kuriera a rozliczenie VAT
                               Pytanie podatnika: Jak dat, dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                               • 25.06.2015Usugi medyczne. Nazwa na paragonie a tajemnica lekarska
                                Z uzasadnienia: W rezultacie, to podatnik, majc na uwadze specyfik prowadzonej dziaalnoci decyduje, w jaki sposób dobierze nazw towaru lub usugi, tak, by jego klient móg zidentyfikowa przedmiot nabytej usugi.
                                • 19.06.2015Korekta zapisu kasy fiskalnej po zwrocie towaru
                                 Sprzeda towarw i usug na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych co do zasady musi by ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Nie ewidencjonuje si jednak zwrotw towarw oraz uznanych reklamacji towarw i usug. Jak w takim razie uj zwrot sprzedanego towaru i skorygowa rozliczenia VAT?
                                 • 18.06.2015Korekta zapisu kasy fiskalnej po zwrocie towaru
                                  Sprzeda towarów i usug na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady musi by ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Nie ewidencjonuje si jednak zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usug. Jak w takim razie uj zwrot sprzedanego towaru i skorygowa rozliczenia VAT?
                                  • 12.06.2015Zwrot towarów: Brak podpisu klienta a korekta sprzeday na kasie fiskalnej
                                   Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy na skutek odstpienia od umowy klient zwraca Wnioskodawcy towar za porednictwem operatora pocztowego lub kuriera, i nie skada podpisu na protokole przyjcia zwrotu towarów, Wnioskodawca uprawniony jest do skorygowania zapisu kasy fiskalnej, dokonanego w zwizku z zakupem zwracanych towarów, w odrbnej ewidencji, o której mowa § 3 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych, a co za tym idzie obnienia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o kwot zwróconej patnoci za towar?
                                   • 15.05.2015Data dostawy towaru na fakturze a obowizek rejestracji sprzeday na kasie
                                    Pytanie podatnika: Jak dat dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                                    • 23.04.2015Usugi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
                                     Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawc jest usug elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowizek rejestrowa sprzeda swych usug dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej na kasie fiskalnej?
                                     • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
                                      Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeday, w stosunku do której wystawiona zostaa faktura VAT, zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujtej w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy, wystarczajce w wietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usug jest doczenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau takiego paragonu? Czy wystarczajce jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau paragonu, jeeli sprzeda jest jednoczenie zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujta w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy?
                                      • 27.02.2015Brak paragonu a korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                       Pytanie podatnika: Czy jest moliwe - w wietle ustawy o podatku od towarów i usug - zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku nalenego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywc, gdy nie dysponuje on oryginaem paragonu fiskalnego?
                                       • 19.11.2014Kasy fiskalne: Obowizek przekazania kupujcemu wystawionego paragonu
                                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzeday na odlego z osob fizyczn, która opaca swoje zamówienie za porednictwem np. banku (nie gotówk) obowizkiem Wnioskodawcy jest przekazanie (wystawionego) kupujcemu paragonu fiskalnego jeli towar jest wysyany bezporednio z hurtowni?
                                        • 14.11.2014Kasa fiskalna przy sprzeday przez Internet
                                         Pytanie podatnika: Czy ewidencjonowanie za porednictwem kas fiskalnych jest konieczne w sytuacji, gdy caa sprzeda opiera si na przelewach bankowych a dostawa towarów nastpuje w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi) dodatkowo z ewidencji i dowodów dokumentujcych transakcj jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapata dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) i Spóka nie dokonuje dostaw towarów usug okrelonych w § 4 rozporzdzenia? Czy ewentualne zmiany systemu rejestracji s moliwe w trakcie roku podatkowego?
                                         • 08.10.2014Sprzeda na serwisach zakupów grupowych a zwolnienia z kas fiskalnych
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca sprzedaje usugi na portalach zakupów grupowych (internetowych). Usugi wiadczone s na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Patnoci s gromadzone na kontach portali zakupów grupowych, a nastpnie wpacane na konto bankowe Wnioskodawcy. Czy po ewentualnym przekroczeniu w przyszoci limitu zobowizujcego do zaprowadzeniu ewidencji sprzeday przy uyciu kasy fiskalnej Wnioskodawca bdzie móg skorzysta ze zwolnienia z tego obowizku?
                                          • 27.06.2014Prawo do zwolnienia z prowadzenia ewidencji po wyrejestrowaniu kasy fiskalnej
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi drukark fiskaln. Przysugiwao mu wówczas zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej - poniewa sprzeda na rzecz osób indywidualnych, prowadzi wycznie przez internet i wszystkie transakcje maj odzwierciedlenie w aukcjach oraz przelewach bankowych. Kupujc i rejestrujc kas fiskaln Wnioskodawca nie skorzysta z tego zwolnienia. W tym roku chciaby wyrejestrowa kas i zaprzesta z jej korzystania. Czy po wyrejestrowaniu kasy fiskalnej Wnioskodawca bdzie móg skorzysta ze zwolnienia z jej posiadania i fiskalnego ewidencjonowania?
                                           • 16.06.2014Jedna kasa fiskalna w dwóch miejscach sprzeday
                                            Pytanie podatnika: Czy mona uywa do sprzeday na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest uywana do sprzeday w sklepie internetowym?
                                            • 13.01.2014VAT: Sprzeda towarów przez internet a obowizek wystawienia paragonu
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku prowadzenia wspomnianego typu sprzeday oraz sposobu jej dokumentowania Wnioskujcy moe skorzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania na kasie rejestrujcej (fiskalnej) sprzeday asortymentu sklepu internetowego, a co za tym idzie, take z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych?
                                             • 28.10.2013Kasy fiskalne. Coraz wicej obowizków dla przedsibiorców?
                                              Interpelacja nr 20462 w sprawie nadmiernych i nieracjonalnych ciarów nakadanych przez Ministerstwo Finansów na przedsibiorców korzystajcych z kas fiskalnych
                                              • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
                                               Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
                                               • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
                                                Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                                                • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
                                                 Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                                                 • 25.06.2013Zakoczenie dziaalnoci a waciwo miejscowa urzdu skarbowego w VAT
                                                  Waciwym miejscowo do wszczcia postpowania wymiarowego w zakresie podatku od towarw i usug w stosunku do osoby fizycznej, ktra zmienia miejsce zamieszkania po zakoczeniu dziaalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie objtym zakresem dziaania dwch lub wicej urzdw skarbowych, jest organ podatkowy, ktry - stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug - jest organem waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania tej osoby w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, z upywem ktrego nastpio zakoczenie przez ni dziaalnoci gospodarczej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 30.07.2012Obowizek w VAT przy wymianie pienidzy na punkty
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w postaci sklepu internetowego. Wnioskodawca ma zamiar sprzedawa towary (usugi) poprzez tzw. wymian na punkty. W celu dokonania zakupw klient najpierw wymieni pienidze na punkty, za ktre nastpnie bdzie uprawniony do zakupu towarw (usug). Czy w momencie wydania punktw uprawniajcych klientw Wnioskodawcy do dokonywania zakupw w sklepie internetowym powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »