Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ile ulg za kasy fiskalne

 • 15.01.2020Kasa rejestrujca online
  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie definiuje kasy fiskalnej online. Art. 111 ust. 6a tego aktu okrela to urzdzenie w sposób funkcjonalny. Zgodnie z nim kasa rejestrujca musi zapewnia prawidowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyanie danych na zewntrzne noniki danych oraz umoliwia poczenie i transmitowanie danych midzy kas a Centralnym Repozytorium Kas. Termin kasa online wystpuje natomiast w § 2 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Tutaj odwoano si do definicji kasy fiskalnej ww. przepisu z powoanej ustawy.
  • 14.01.2020Kasa rejestrujca online
   Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie definiuje kasy fiskalnej online. Art. 111 ust. 6a tego aktu okrela to urzdzenie w sposób funkcjonalny. Zgodnie z nim kasa rejestrujca musi zapewnia prawidowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyanie danych na zewntrzne noniki danych oraz umoliwia poczenie i transmitowanie danych midzy kas a Centralnym Repozytorium Kas. Termin kasa online wystpuje natomiast w § 2 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Tutaj odwoano si do definicji kasy fiskalnej ww. przepisu z powoanej ustawy.
   • 02.10.2019Bdnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
    Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomyki serwisanta caa sprzeda zwolniona z VAT opodatkowana bya 23% stawk. W czerwcu br. pracownik US poinformowa Wnioskodawc, e kasa jest bdnie ustawiona i nie powinna wykazywa podatku VAT za towary. W tym samym dniu zgosi si do serwisu który ustawia na pocztku kas, aby j przefiskalizowano prawidowo. W jaki sposób naley dokona sprostowania zaistniaej pomyki? Czy Wnioskodawca musi rozliczy omykowo naliczony podatek?
    • 02.09.2019Ulga na zakup kas rejestrujcych online
     Pytanie: W zwizku z obowizkiem rozpoczcia ewidencjonowania obrotu za pomoc kas/drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spóka jeszcze w 2019 r. planuje wymieni wszystkie pracujce na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzi ewidencj sprzeday przy ich uyciu. Instalacje drukarek bd dokonywane sukcesywnie w zalenoci od moliwoci instalacyjnych. W zwizku z tym moe si zdarzy tak, e okrelona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a nastpna w grudniu 2019 r. W jakim terminie Spóka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujcych online? Od jakiego momentu naley liczy 6-miesiczny termin?
     • 30.01.2019Przedsibiorca na zwolnieniu lekarskim a prawo do odliczenia VAT
      Skoro bdc na zwolnieniu lekarskim, vatowiec nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, zada trzeba pytanie, czy w takim stanie prawnymi i faktycznym moe on dokonywa odliczenia podatku naliczonego za okres przebywania na zwolnieniu.
      • 29.01.2019Przedsibiorca na zwolnieniu lekarskim a prawo do odliczenia VAT
       Skoro bdc na zwolnieniu lekarskim, vatowiec nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, zada trzeba pytanie, czy w takim stanie prawnymi i faktycznym moe on dokonywa odliczenia podatku naliczonego za okres przebywania na zwolnieniu.
       • 21.11.2018Ulga na zakup kas: Uwaga na terminy
        Pytanie: 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wysa do US zawiadomienie o rozpoczciu 21 czerwca br. ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas fiskalnych: 2 sztuki, w tym 1 sztuka jako kasa rezerwowa. Zakup pierwszej kasy nastpi 21 czerwca i w tym dniu zostaa dokonana fiskalizacja. Zakup kasy rezerwowej nastpi w lipcu. Fiskalizacja tej kasy zostaa dokonana 27 lipca, przy czym kasa ta jest nieuytkowana. Czy w stosunku do kasy rezerwowej, na której rozpoczto ewidencj, bdzie przysugiwao dofinansowanie do zakupu w wysokoci 90% kwoty. lecz nie wicej ni 700 z? 
        • 09.10.2018NSA. Prawo do ulgi na zakup kas w przypadku wydzielenia
         Z uzasadnienia: W momencie wydzielenia spóka, z której nastpi podzia dokonaa ju odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania. Skorzystano zatem z prawa okrelonego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Jest to zatem swoisty "stan zamknity". (...) Zatem spóka, prowadzc nadal sprzeda, która podlega ewidencjonowaniu, korzystajc z zorganizowanej czci przedsibiorstwa nie moe skorzysta niejako ponownie z prawa z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Prawo to bowiem zostao niejako skonsumowane i nie moe na nowo powsta.
         • 11.09.2018Przedsibiorca na zwolnieniu lekarskim a prawo do odliczenia VAT
          Skoro bdc na zwolnieniu lekarskim vatowiec nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej zada trzeba pytanie czy w takim stanie prawnymi i faktycznym moe on dokonywa odliczenia podatku naliczonego za okres przebywania na zwolnieniu.
          • 08.05.2018VAT 2018: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP nabywcy
           Wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posugujcych si takim numerem bdzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadaj t funkcjonalno. Jednake podkrela si, e kasa rejestrujca suy do rejestrowania sprzeday na rzecz konsumentów. Podatnik VAT natomiast powinien otrzymywa wycznie faktury, poniewa to one generuj prawo do odliczenia VAT. Zmiana regulacji ma dotyczy szczególnej sytuacji, gdy podatnik nie odbiera od sprzedawcy od razu faktury, tylko paragon fiskalny - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
           • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
            Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
            • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
             Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
             • 19.05.2017NSA. Ulga na zakup kas tylko za pierwszym razem
              Z uzasadnienia: Sukcesja podatkowa wyprowadzona z art. 6 ust 1 w zwizku z art. 19 Dyrektywy 112 nie znajduje zastosowania do ulgi na podstawie art. 111 ust 4 ustawy o VAT, narusza zasad postrzegania ulg podatkowych jako wyjtku od zasady powszechnoci opodatkowania. Skarca bowiem jako nastpca prawny podmiotu, który aportem wniós do Spóki swoje przedsibiorstwo, stawaaby si sukcesorem zbywcy na gruncie rozlicze VAT w penym zakresie, poza prawem do ulgi z tytuu wymiany kas fiskalnych, w odniesieniu do której zachowywaaby status podatnika, który prawo to dopiero nabywa po raz pierwszy.
              • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
               • 05.08.2016Kasy fiskalne. Wymiana moduu pamici i ponowna rejestracja
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej, wymianie moduu pamici i ponownym jej zarejestrowaniu? Czy Wnioskodawczyni bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z równie wtedy, gdy bdzie uywa dotychczasowej kasy, ale z wymienionym moduem pamici? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
                • 22.07.2016Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczcia dziaalnoci
                 Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowaa dziaalno gospodarcz. W kwietniu zoya wniosek o ponowne zarejestrowanie dziaalnoci, z dat rozpoczcia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym, wymianie moduu pamici i ponownym zarejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym? Czy bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
                 • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
                  Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                  • 17.12.2015Dla kogo ulga na zakup kasy rejestrujcej?
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
                   • 15.12.2015Termin zgoszenia kas rejestrujcych ma wpyw na prawo do ulgi na ich zakup 
                    Pytanie podatnika: 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca dokona fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonowa na urzdzeniu fiskalnym pierwsz transakcj na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urzdu skarbowego o zamiarze rozpoczcia ewidencjonowania. Nie zgosi do urzdu skarbowego danych kasy fiskalnej w cigu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
                    • 08.09.2015Stara kasa fiskalna w nowej dziaalnoci
                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku ponownego rozpoczcia tego samego typu dziaalnoci gospodarczej i w tym samym miejscu Wnioskodawca moe uywa tej samej kasy fiskalnej, o tym samym numerze unikatowym?
                     • 25.03.2015Tajemnica lekarska a nazwa usugi na paragonie fiskalnym
                      Pytanie podatnika: Czy wystarczajcym jest nadanie na paragonach nazw: usuga medyczna chirurgiczna (usuga zwolniona ustawowo z podatku VAT), usuga medycyny estetycznej (23% VAT), usuga medycyny orzeczniczej (23% VAT). Czy te, Wnioskodawca zobowizany jest do nadania szczegóowych nazw usug takich jakie znajduj si w jego cenniku np. gastroskopia, wizyta lekarska chirurgiczna, wizyta lekarska proktologiczna, liposukcja poladków, powikszanie piersi Macrolane, wycicie guzka szyi, itd.?
                      • 26.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
                       Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                       • 25.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
                        Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                        • 11.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                         Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest rwnie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                         • 10.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                          Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy których ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest równie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                          • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowizku stosowania kas fiskalnych
                           W latach 2015-2016 bdzie obowizywao nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w przyszym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy tydzie temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                           • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowizku stosowania kas fiskalnych
                            W latach 2015-2016 bdzie obowizywao nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w przyszym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy tydzie temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                            • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
                             Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
                             • 21.02.2013Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrujcej: Zaprzestanie prowadzenia dziaalnoci i zarejestrowanie nowej firmy
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni musi oddawa do Urzdu Skarbowego przyznan ulg na kas fiskaln, w kwocie 700 z, jeli zamierza kontynuowa dziaalno i ewidencjonowa t kas sprzeda pod tym samym nr NIP, ale inn nazw firmy, po dostosowaniu kasy do swoich potrzeb prowadzenia nowej dziaalnoci, dokonanej przez autoryzowanego serwisanta swojej kasy fiskalnej?
                              • 07.09.2012Podatki 2013: Kasy fiskalne. Niszy limit obrotw sposobem na naduycia?
                               Interpelacja nr 7681 do ministra finansw w sprawie prac nad rozporzdzeniem obniajcym limit obrotw przy wprowadzaniu kas fiskalnych do 20 tys. z
                               • 02.01.2012Ulga na zakup kasy rejestrujcej
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca kilka lat temu prowadzi dziaalno TAXI. Przy wprowadzeniu przepisw dotyczcych rejestracji obrotu przy pomocy kasy fiskalnej Zainteresowany zainstalowa takie urzdzenie, korzystajc z ulgi na jego zakup. Jednake swoje przedsibiorstwo Wnioskodawca prowadzi jeszcze tylko rok. W zwizku z czym zgosi si do urzdu skarbowego i ulg ow zwrci w caoci. Zainteresowany wskaza, i upyno pi lat, straci on prac i znw zasiad za kierownic takswki, wyrobi licencj i zakupi kas. Czy Wnioskodawca moe tylko raz skorzysta z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
                                • 11.04.2011WSA: Podatnik zwolniony z VAT rwnie musi mie kas fiskaln
                                 Rezultatem wykadni gramatycznej, systemowej wewntrznej, celowociowej i historycznej art. 111 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT jest konstatacja, i obowizkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej obcieni s nie tylko podatnicy czynni, ale take zwolnieni od podatku od towarw i usug ze wzgldu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujcy czynnoci (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).
                                 • 20.12.2010Prawa i obowizki podatnika rozpoczynajcego ewidencjonowanie za pomoc kasy rejestrujcej
                                  I. WSTP – oglnie o kasach rejestrujcych Kasy rejestrujce pojawiy si, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdroeniem zasad funkcjonowania podatku od wartoci dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarw i usug). Miay by urzdzeniami przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano rwnie realizowa prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                                  • 08.10.2010Kolejne kasy fiskalne bez odliczenia
                                   Pytanie podatnika: Spka prowadzi dziaalno gospodarcz na terenie caej Polski w zakresie sprzeday detalicznej. W ramach prowadzonej dziaalnoci, sukcesywnie otwiera nowe placwki handlowe, w ktrych prowadzi sprzeda towarw podlegajc obowizkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych. W konsekwencji, kadorazowe otwarcie nowej placwki oznacza dla niej konieczno zakupu odpowiedniej liczby kas rejestrujcych. Czy Spce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych do jej nowych placwek handlowych?
                                   • 07.06.2010Ulga na zakup kolejnej kasy fiskalnej
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi na terenie kraju dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday hurtowej i detalicznej materiaw budowlanych. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarw i usug. Zainteresowany, rozpoczynajc w 2004 r. dziaalno gospodarcz, skorzysta z ulgi na zakup kasy rejestrujcej. W 2009 r. Wnioskodawca otworzy nowy punkt handlowy, do ktrego zakupi kolejn kas rejestrujc. Czy Wnioskodawca zasadnie uzna, e przysuguje mu moliwo odliczenia od kwoty podatku nalenego kwoty ulgi na zakup kasy rejestrujcej?
                                    • 14.05.2010Zwolnienia z kas fiskalnych: Wykaz projektowanych zmian zacznika
                                     Przedstawiony poniej wykaz zawiera porwnanie treci zacznika („Czynnoci zwolnione z obowizku ewidencjonowania”) obowizujcego obecnie rozporzdzenia ministra finansw z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) z treci wykazu zwolnie przedmiotowych zawartego w projekcie rozporzdzenia z 11 maja 2010 r.
                                     • 06.11.2009Nie bdzie specjalnych rozwiza dla powodzian
                                      Interpelacja nr 11397 do ministra finansw w sprawie odtworzenia dokumentacji podatkowej, ktra ulega zniszczeniu wskutek powodzi
                                      • 16.07.2008Rozpoczcie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej
                                       Podatnik, ktry ma zamiar rozpocz ewidencj kwot osiganych przychodw oraz kwot nalenego podatku od towarw i usug za pomoc kasy rejestrujcej powinien mie na uwadze konieczno powiadomienia o tym fakcie Naczelnika waciwego Urzdu Skarbowego. Powinien go take zawiadomi o fiskalizacji kasy. S to take warunki konieczne do uzyskania ulgi wynikajcej z zakupu kasy.