Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

karta podatkowa kasy fiskalne

 • 24.10.2018VAT: Sprzeda kart podarunkowych bez rejestracji na kasie
  Pytanie: Czy w momencie sprzeday karty podarunkowej nie powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday karty lub te zapaty zaliczki za przysze, nieokrelone dostawy towarów lub wiadczenie usug, lecz obowizek podatkowy powstaje w momencie realizacji karty, tzn. w momencie zapaty kart za dostaw towarów lub wiadczenie usug? Czy w momencie sprzeday karty nie ma obowizku dokumentowania sprzeday za pomoc faktury lub zaewidencjonowania sprzeday na kasie, lecz naley wystawi faktur lub zaewidencjonowa transakcj na kasie w chwili wywiadczenia usugi lub wydania towaru?
  • 11.06.2018Patno za pomoc aplikacji a prawo do zwolnienia z kas
   Pytanie: Czy w odniesieniu do usug mycia samochodów wiadczonych przez Spók na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, w zwizku z którymi patnoci na rzecz Spóki dokonywane bd za porednictwem aplikacji W, Wnioskodawca zwolniony bdzie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
   • 26.05.2017Kasy rejestrujce: Ewidencjonowanie sprzeday przy wpacie po godzinach pracy
    Pytanie podatnika: Data wpywu zapaty, a rejestracja na kasie - czy jeli patno zostanie dokonana np. w dniu 28 listopada 2016 r., a z racji pracy w godzinach 8.30-16.30 odnotowana przez kasjera zostanie w dniu nastpnym 29 listopada 2016 r., to czy moemy taki fakt odnotowa dopiero w dniu odczytu patnoci w banku?
    • 07.12.2016Kasa fiskalna u podatników na karcie podatkowej
     Interpelacja nr 7387 do ministra finansów w sprawie celowoci obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych przez przedsibiorców prowadzcych dziaalno opodatkowan zryczatowanym podatkiem dochodowym opacanym w formie karty podatkowej i korzystajcych ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usug
     • 28.11.2016Podatki 2017. Znamy ju nowe stawki karty podatkowej
      W Monitorze Polskim poz. 1120 opublikowane zostao obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 padziernika 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której mona wykonywa wiadczenia przy prowadzeniu niektórych usug z wyjtkiem wiadcze dla ludnoci, oraz kwartalnych stawek ryczatu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowizujcych w 2017 r.
      • 25.11.2016Podatki 2017. Znamy ju nowe stawki karty podatkowej
       W Monitorze Polskim poz. 1120 opublikowane zostao obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 padziernika 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której mona wykonywa wiadczenia przy prowadzeniu niektórych usug z wyjtkiem wiadcze dla ludnoci, oraz kwartalnych stawek ryczatu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowizujcych w 2017 r.
       • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
        Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
        • 16.08.2016Karta podatkowa przy korzystaniu z usug specjalistycznych
         Pytanie podatnika: w ramach prowadzenia ww. dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza korzysta z usug specjalistycznych polegajcych na sprztaniu domkw oraz praniu pocieli - s to czynnoci i prace wchodzce w inny ni zgoszony przez Wnioskodawczyni zakres dziaalnoci oraz s niezbdne do cakowitego wiadczenia usugi. Czy bdc opodatkowanym w formie karty podatkowej mona korzysta z ww. usug specjalistycznych?
         • 22.10.2015Sprzeda kart podarunkowych a przychd podatkowy
          Pytanie podatnika: Czy w momencie sprzeday karty podarunkowej powstanie po stronie Spki obowizek podatkowy.
          • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
           Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeday, w stosunku do której wystawiona zostaa faktura VAT, zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujtej w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy, wystarczajce w wietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usug jest doczenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau takiego paragonu? Czy wystarczajce jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau paragonu, jeeli sprzeda jest jednoczenie zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujta w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy?
           • 10.06.2014Ewidencja kart prezentowych na kasie fiskalnej
            Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w VAT, zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usug, w momencie wydania karty, czy w momencie zapaty kart za towar (realizacji transakcji sprzeday lub upywu terminu wanoci karty)? Czy prawidowe jest ewidencjonowanie nominau wydawanej karty prezentowej na kasie?
            • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu ni paragon
             Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywc dokonujcego zwrotu towaru lub zgaszajcego reklamacj, „dokumentem potwierdzajcym dokonanie sprzeday” moe by: specyfikacja do paragonu z okreleniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartociami netto, VAT naleny i brutto, wygenerowana przez system sprzeda obsugujcy jednostk, wydruk z pamici kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapaty kart patnicz), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniajcy fakt, e klient towar zamówi, kupi i zapaci za niego Wnioskodawcy?