Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art 14a ustawy

 • 19.06.2020Test na koronawirusa nie jest przychodem dla pracownika
  Dostarczenie rodków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si choroby, niweluje niepodan przez kadego pracodawc absencj pracowników i jest istotne dla terminowego wywizania si pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika - wyjanio Ministerstwo Finansów.
  • 16.06.2020VAT od czynnoci wykonywanych przez jednostki samorzdu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
   Niezalenie od posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usug, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez ni czynnoci za dziaalno gospodarcz lub te wystpienia przesanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynnoci te nie bd podlegay opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do okrelonych czynnoci zwizanych z realizacj zada w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy spoecznej, jednostki samorzdu terytorialnego nie wystpuj w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT.
   • 10.06.2020VAT od towarów i majtku firmowego zmarego przedsibiorcy - interpretacja ogólna MF
    Generalnie towary, w stosunku do których podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy, na moment wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, podlegaj opodatkowaniu. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji, gdy w momencie wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego towary tego przedsibiorstwa nie stanowi przedmiotu ostatecznej konsumpcji.
    • 09.06.2020VAT od towarów i majtku firmowego zmarego przedsibiorcy - interpretacja ogólna MF
     Generalnie towary, w stosunku do których podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy, na moment wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, podlegaj opodatkowaniu. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji, gdy w momencie wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego towary tego przedsibiorstwa nie stanowi przedmiotu ostatecznej konsumpcji.
     • 01.06.2020Stawka VAT na wykonaniu trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
      W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
      • 01.06.2020Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
       W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
       • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
        Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
        • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
         Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
         • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
          Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
          • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
           Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
           • 16.03.2020Samorzdowcy nie chc zamawia w firmach bez kont na biaej licie VAT
            Od stycznia istnieje obowizek weryfikacji, czy konto znajduje si na "biaej licie", ale dotyczy to patnoci powyej 15.000 z. W chwili obecnej wiele jednostek samorzdowych, przykadem moe by, miasto stoeczne Warszawa i inne jednostki samorzdowe, odmawiaj zamawiania usug w firmach, których konta nie s zamieszczone na "biaej licie" pomimo tego, i usuga opiewa na kwot 100-500 z twierdzc, e nie bd mogy za ni zapaci lub bd musiay powiadomi o takiej patnoci urzd skarbowy.
            • 22.01.2020Stawka VAT na usugi przechowywania instrumentów finansowych - interpretacja ogólna MF
             Usugi przechowywania instrumentów finansowych wyczone zostay ze zwolnienia od podatku VAT. Usugi przechowywania instrumentów finansowych podlegaj zatem opodatkowaniu podstawow stawk podatku VAT, która wynosi 23%. Dla wysokoci opodatkowania VAT usug przechowywania instrumentów finansowych nie ma przy tym znaczenia, czy usugi przechowywania dotycz instrumentów finansowych wystpujcych w formie materialnej, czy w formie zdematerializowanej. Zarówno prawodawca unijny, jak i krajowy nie wprowadza w tym zakresie rozrónienia.
             • 09.01.2020Stawki VAT: Interpretacja ogólna - obsuga wartoci pieninych
              Stawka podatku VAT w odniesieniu do usug obsugi (obróbki) wartoci pieninych, w tym obsugi bankomatów, okrelanych równie jako cashprocessing lub cashhandling.
              • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
               Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
               • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                 Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                 • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                  Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                  • 08.11.2019Interpretacja ogólna MF w sprawie opodatkowania dochodów marynarzy
                   Interpretacja ogólna Nr DD4.8201.1.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 padziernika 2019 r. w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dochodów marynarzy uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie midzynarodowym z pastwa, z którym Polska nie zawara umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna), jeeli od tych dochodów nie zosta zapacony za granic podatek dochodowy.
                   • 29.10.2019Wspieranie nowych inwestycji - interpretacja ogólna MF
                    Skoro ustawodawca definiujc now inwestycj uwzgldni moliwo jej wspóistnienia z inwestycj istniejc, na tym samym terenie u przedsibiorcy – uzna tym samym, e dopuszczalne jest zwolnienie caoci dochodu wynikajcego zarówno z istniejcej inwestycji, jak i nowej, implikujc pozytywny wpyw na rozwój gospodarczo-spoeczny kraju i regionu wspóistnienia inwestycji istniejcej z inwestycj now (a w praktyce pozytywnego wpywu inwestycji nowej na inwestycj istniejc) - wyjani Minister Finansów.
                    • 07.10.2019MF: Objanienia podatkowe - formy opodatkowania, najem prywatny, zgoszenia i zawiadomienia
                     Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe [1] z 27.09.2019 r., dotyczce zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszcze dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT.
                     • 04.10.2019MF: Objanienia podatkowe - formy opodatkowania, najem prywatny, zgoszenia i zawiadomienia
                      Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe [1] z 27.09.2019 r., dotyczce zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszcze dla podatników podatku oraz podatku CIT.
                      • 24.09.2019NSA. Wzajemne porczenia w grupie kapitaowej to nieodpatne wiadczenia
                       Udzielenie podatnikowi przez powizan z nim spók nieodpatnie porczenia (gwarancji) w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi spenia wymogi opodatkowania tego wiadczenia jako nieodpatnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nawet w sytuacji, gdy jednoczenie zobowizuje si on do udzielenia porczenia na kade danie porczajcej spóki - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
                        Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                        • 04.09.2019Podatki 2019: Mniej przedsibiorców skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT
                         Od 1 wrzenia br. tzw. zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usug zostao ograniczone. Zgodnie bowiem z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) rozszerzony zosta katalog podatników, do których nie stosuje si zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (do 200 tys. z rocznego obrotu). Zmiany te obejmuj dostawców czci do samochodów i motocykli, realizujcych dostawy na odlego (np. sprzeda internetowa lub telefoniczna) niektórych towarów, a take wiadczcych usugi cigania dugów, w tym faktoringu.
                         • 03.09.2019Podatki 2019: Mniej przedsibiorców skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT
                          Od 1 wrzenia br. tzw. zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usug zostao ograniczone. Zgodnie bowiem z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) rozszerzony zosta katalog podatników, do których nie stosuje si zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (do 200 tys. z rocznego obrotu). Zmiany te obejmuj dostawców czci do samochodów i motocykli, realizujcych dostawy na odlego (np. sprzeda internetowa lub telefoniczna) niektórych towarów, a take wiadczcych usugi cigania dugów, w tym faktoringu.
                          • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                           Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                           • 12.08.2019NSA. Odliczanie VAT od usug prawnych nie zawsze moliwe
                            Z uzasadnienia: Wydatki na usugi kancelarii prawnej zwizane s wprost z odzyskaniem nalenoci wynikajcych z nabytych przez spók wierzytelnoci, tj. czynnoci która nie podlegaa podatkowi od towarów i usug, a zatem prawidowe jest stanowisko , e nie zostaa speniona przesanka z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, tj. wykorzystywanie przez podatnika podatku od towarów i usug nabytych towarów i usug do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
                            • 01.08.2019Podatki 2019: Mniej przedsibiorców skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT
                             Od 1 wrzenia br. tzw. zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usug zostanie ograniczone. Zgodnie bowiem z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, która zostaa przedwczoraj podpisana przez Prezydenta, rozszerzony zostanie katalog podatników, do których nie bdzie stosowao si zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (do 200 tys. z rocznego obrotu). Zmiany te obejm dostawców czci do samochodów i motocykli, realizujcych dostawy na odlego (np. sprzeda internetowa lub telefoniczna) niektórych towarów, a take wiadczcych usugi cigania dugów, w tym faktoringu.
                             • 29.07.2019Projekt nowych objanie podatkowych (PIT i CIT)
                              Ministerstwo Finansów zaprosio do konsultacji projektu objanie podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z dziaalnoci gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrujcej, wyboru sposobu ustalania rónic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowoci, wyboru sposobu wpacania zaliczek/ryczatu, wyboru prowadzenia ksig rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego ni rok kalendarzowy (podatek CIT).
                              • 26.07.2019Projekt nowych objanie podatkowych (PIT i CIT)
                               Ministerstwo Finansów zaprosio do konsultacji projektu objanie podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z dziaalnoci gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrujcej, wyboru sposobu ustalania rónic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowoci, wyboru sposobu wpacania zaliczek/ryczatu, wyboru prowadzenia ksig rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego ni rok kalendarzowy (podatek CIT).
                               • 18.07.2019Objanienia podatkowe do ulgi IP Box
                                Przepisy przyznajce preferencyjne opodatkowanie 5% stawk podatkow dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw wasnoci intelektualnej obowizuj od 1 stycznia 2019 r. Stopie skomplikowania przepisów spowodowa, i natychmiast pojawiy si liczne wtpliwoci interpretacyjne, a podatnicy w wikszoci w dalszym cigu zastanawiaj si, czy korzysta z ulgi - i jak to prawidowo zrobi. 15.07.2019 r. MF udostpnio obszerne objanienia podatkowe, dotyczce korzystania z ulgi IP box - te do skomplikowane. 
                                • 16.07.2019NSA. Zmniejszenie udziau w spóce osobowej bez PIT
                                 Z uzasadnienia: Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: brak jest przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce.
                                 • 12.07.2019CIT: Umorzenie czci poyczki z WFOiGW jako przychód podatkowy
                                  Warto umorzonej czci poyczki zacignitej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód podatkowy, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
                                  • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
                                   Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
                                   • 04.07.2019Podatki 2019: Mniej przedsibiorców skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT
                                    Od 1 wrzenia br. tzw. zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usug zostanie ograniczone. Zgodnie bowiem z rzdowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3499), rozszerzony zostanie katalog podatników, do których nie bdzie stosowao si zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (do 200 tys. z rocznego obrotu). Zmiany te obejm dostawców czci do samochodów i motocykli, realizujcych dostawy na odlego (np. sprzeda internetowa lub telefoniczna) niektórych towarów, a take wiadczcych usugi cigania dugów, w tym faktoringu.
                                    • 25.06.2019Objanienia podatkowe MF dot. cen transferowych – techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych i opisy zgodnoci
                                     Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczce technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodnoci w odniesieniu do przepisów obowizujcych do 31 grudnia 2018 r.  W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych opublikowane poniej objanienia obejmuj takie szczegóowe kwestie, jak:    porównywalno danych a ich lokalno,  moliwo wykorzystania danych wewntrznych,  moliwo wykorzystania danych ofertowych,  zasadno korzystania z danych porównawczych, które nie s publicznie dostpne (tzw. secret comparables),  zasadno odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze strat),  minimalna liczebno próby w analizie danych porównawczych,  wybór punktu z przedziau,  aktualizacja analizy danych porównawczych.
                                     • 24.06.2019Objanienia podatkowe MF dot. cen transferowych – techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych i opisy zgodnoci
                                      Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczce technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodnoci w odniesieniu do przepisów obowizujcych do 31 grudnia 2018 r.  W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych opublikowane poniej objanienia obejmuj takie szczegóowe kwestie, jak:  porównywalno danych a ich lokalno,  moliwo wykorzystania danych wewntrznych,  moliwo wykorzystania danych ofertowych,  zasadno korzystania z danych porównawczych, które nie s publicznie dostpne (tzw. secret comparables),  zasadno odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze strat),  minimalna liczebno próby w analizie danych porównawczych,  wybór punktu z przedziau,  aktualizacja analizy danych porównawczych.
                                      • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                                       Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                                       • 16.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
                                        Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
                                        • 15.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
                                         Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
                                         • 18.04.2019Status komorników sdowych jako podatników VAT - interpretacja ogólna MF
                                          Jak wyjani Minister Finansów, daleko idce zmiany w zasadach prowadzenia dziaalnoci przez komorników sdowych, oceniane caociowo, powoduj, e naley uzna, e komornicy sdowi nie wykonuj samodzielnie dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie s podatnikami podatku od towarów i usug.
                                          • 17.04.2019Status komorników sdowych jako podatników VAT - interpretacja ogólna MF
                                           Jak wyjani Minister Finansów, daleko idce zmiany w zasadach prowadzenia dziaalnoci przez komorników sdowych, oceniane caociowo, powoduj, e naley uzna, e komornicy sdowi nie wykonuj samodzielnie dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie s podatnikami podatku od towarów i usug.
                                           • 12.04.2019Uwaaj - na rynku inwestycji w nieruchomoci prawie kady jest podatnikiem VAT
                                            Z uzasadnienia: (...) okoliczno podjcia m.in. takich czynnoci, jak wytworzenie budynków/budowli, dokonanie remontów, modernizacji obiektu, doprowadzenie mediów, wydzielenie poszczególnych lokali, ustanowienie samodzielnoci poszczególnych lokali, stanowi o takiej aktywnoci w zakresie obrotu nieruchomociami, które mog wskazywa, e czynnoci sprzedajcego przybieraj form zawodow (profesjonaln), a w konsekwencji zorganizowan.
                                            • 22.03.2019NSA ponownie o wydatkach gastronomicznych w kosztach uzyskania
                                             W sprawie, rozstrzyganej przez NSA, ródem sporu bya interpretacja, w której Minister Finansów odmówi spóce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na poczstunek goci kasyna, majcy ich skoni do duszego w tym kasynie pobytu. Uznajc zasadno kasacji NSA stwierdzi m.in: Jeeli (wydatki - dop. red.) zostan pozytywnie zweryfikowane jako celowe, nakierowane na osignicie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego róda, mog stanowi koszty uzyskania przychodów, natomiast jeeli ich wycznym albo przynajmniej gównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, stanowi wówczas wydatki poniesione na reprezentacj i w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów zaliczone by nie mog.
                                             • 13.03.2019Opata za przeksztacenie uytkowania wieczystego w prawo wasnoci z VAT
                                              Mimo, e czynno przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego gruntów w prawo wasnoci gruntów, dla których prawo to ustanowiono po wejciu w ycie ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu jako ponowna dostawa towaru, ani adna inna czynno podlegajca opodatkowaniu podatkiem VAT, to jednak kwota nalena z tytuu przeksztacenia prawa wasnoci bdzie podlega opodatkowaniu, jako element ceny za jego dostaw. Wszystkie zatem kwoty nalene wacicielowi gruntu pobrane z tytuu ustanowienia i trwania prawa uytkowania wieczystego, w tym równie za jego przeksztacenie w prawo wasnoci, podlegaj opodatkowaniu tym podatkiem - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                              • 09.01.2019Fiskus odmawia wydania interpretacji podatkowych
                                               Ilo wydanych interpretacji indywidualnych zaley w przewaajcej mierze od samych zainteresowanych. Systematyczne zmniejszanie si liczby wniosków o wydanie interpretacji moe wynika z szeregu czynników. Niewtpliwie dokonane zmiany legislacyjne, których celem byo ograniczenie moliwoci naduywania interpretacji w celu zabezpieczania agresywnych optymalizacji podatkowych, równie miay na to wpyw - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                               • 20.12.2018NSA: Róne stawki VAT na ciastka - sd nie moe bada preferencji konsumentów
                                                Postpowanie sdowoadministracyjne nie suy gromadzeniu materiau dowodowego i ustalaniu stanu faktycznego w sprawie. Jedynie wyjtkowo sd moe z urzdu lub na wniosek stron przeprowadzi dowody uzupeniajce z dokumentów, jeeli jest to niezbdne do wyjanienia istotnych wtpliwoci i nie spowoduje nadmiernego przeduenia postpowania w sprawie.
                                                • 17.12.2018NSA. Darowizna firmowej nieruchomoci nie zawsze z VAT
                                                 Z uzasadnienia: Darowizna bdzie stanowi czynno opodatkowan tylko wówczas, gdy speniony zostanie warunek okrelony w art. 7 ust. 2 in fine ustawy o VAT, tj. gdy darczycy przysugiwao prawo do odliczenia choby czci podatku naliczonego z tytuu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotu darowizny lub jego czci skadowych. Wspomniany warunek ma charakter sine qua non, a zatem jego niespenienie powoduje, e czynno darowizny w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug.
                                                 • 14.12.2018Zbycie nieruchomoci komercyjnych i podatek VAT - objanienia podatkowe MF
                                                  W Ministerstwie Finansów, w wyniku konsultacji prowadzonych od wrzenia 2018 r. opracowano objanienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usug transakcji zbycia nieruchomoci komercyjnych. Celem konsultacji byo wypracowanie kryteriów oceny - czy dostawa nieruchomoci komercyjnych jest opodatkowana VAT (dostawa skadników majtkowych), czy podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (sprzeda przedsibiorstwa lub zorganizowanej czci przedsibiorstwa). W objanieniach przyjto zasad opodatkowania VAT zbycia nieruchomoci komercyjnej. Wskazane s przesanki, po spenieniu których nieruchomo stanowi przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa. Przesanki te byy uzgadniane ze stron spoeczn. Objanienia maj zwikszy pewno obrotu nieruchomociami komercyjnymi, a take ograniczy ilo sporów z organami podatkowymi.
                                                  • 11.12.2018Jak zweryfikowa formalnie kontrahenta przed transakcj?
                                                   W wietle wyroku Trybunau Sprawiedliwoci UE w sprawie C-285/11 z 6 grudnia 2012 r.: „zwalczanie przestpczoci podatkowej, uchylania si od naduy jest celem uznanym i wspieranym przez Dyrektyw 2006/112 WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1). Zatem krajowe organy administracyjne i sdowe nie tylko mog ale powinny odmówi prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi, jeeli na podstawie obiektywnych przesanek zostanie udowodnione, e skorzystanie z tego prawa wizaoby si z oszustwem lub naduyciem.”

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 20 ] nastpna strona »