Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art 14a ustawy

 • 21.01.2011WSA: Odsetki z lokaty nie są przychodem z działalności
  Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy wyłącznie takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Lokowanie przez spółkę wolnych środków na lokatach pieniężnych i w obligacje powoduje, iż środki nie służą działalności gospodarczej a pomnażaniu środków przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego.
  • 14.01.2011Podatek VAT 2011: Faktura VAT w 2010 r., korekta faktury w 2011 r.
   Pytanie podatnika: Ostatnio dużo uwagi poświęca się zmianom w zakresie VAT obowiązującym od 1 stycznia 2011r. Niestety nie mogłam odnaleźć odpowiedzi na nurtujący mnie problem, a mianowicie chodzi mi o wystawienie w roku 2011 korekty dotyczącej sprzedaży dokonanej w roku 2010 tzn. fakturę sprzedaży wystawiono w 2010r ze stawką 22%. Pytanie brzmi – z jaką stawką należy dokonać korekty w 2011 r. do wspomnianej dostawy? Czy będzie to 22% z racji, iż dostawa towaru miała miejsce w 2010r i obowiązek podatkowy powstał również w 2010 roku?
   • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Stawki VAT 2011, fakturowanie w okresie przejściowym
    Podatek VAT należy do najbardziej skomplikowanych w rozliczaniu. Wprowadzone od 1.01.2011 r. zmiany są bardzo duże – dlatego też z uznaniem witamy informator Ministerstwa Finansów, przekazujący podatnikom najważniejsze informacje o skutkach wprowadzonych zmian i zasadach postępowania w okresie przejściowym. Ze względu na jego objętość publikujemy go w podziale na odcinki, w których przedstawiono najważniejsze zagadnienia.
    • 30.12.2010MF: Prawo do odliczenia VAT od importu usług z rajów podatkowych
     W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C-395/09 Oasis East sp. z o.o., dotyczącym interpretacji przepisów szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.Urz. WE L 145 z 13.06.1977, str. 1 z późn. zm., Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, str. 23 z późn. zm.), w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w krajach wymienionych w załączniku nr 5 do ww. ustawy, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) – uprzejmie wyjaśniam:
     • 20.12.2010WSA: Kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu
      Z uzasadnienia: Kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu stanowi jej koszt uzyskania przychodu. Podkreślenia bowiem wymaga, iż zapłata kary miała na celu zminimalizowanie strat związanych z wycofaniem się uruchomienia centrum była dla spółki bardziej korzystna niż kontynuacja umowy na dotychczasowych warunkach. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na inną działalność operacyjną spółki, co z kolei powinno przyczynić się do uzyskania przez nią przychodów w przyszłości lub zabezpieczenia (zachowania) ich źródła.
      • 10.11.2010Odpowiedzialność notariusza za podatek niepobrany zgodna z konstytucją
       Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim dotyczą odpowiedzialności płatnika - notariusza za podatek niepobrany, są zgodne z ustawą zasadniczą.  Strona skarżąca zarzuciła zakwestionowanej regulacji, że nałożenie na notariusza odpowiedzialności majątkowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków płatnika, polegających na prawidłowym obliczeniu podatku, jego pobraniu od podatnika oraz terminowym wpłaceniu na rachunek właściwego organu, jest nadmierną i nieproporcjonalną ingerencją w prawo własności.
       • 05.11.2010Charytatywna aukcja internetowa i podatek VAT
        Interpelacja nr 18076 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT od przedmiotów sprzedawanych na aukcjach charytatywnych, a wytworzonych przez podopiecznych fundacji
        • 04.11.2010Refundacja nie dla każdego
         Zapytanie nr 7750 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w przypadku podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne
         • 28.10.2010MF: O terminie zapłaty podatku decyduje moment wybudowania budynku
          Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 27 października 2010 r. znak: PL/LS/833/78/SIA/10/227 do Prezydenta Miasta (...) w sprawie powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków i budowli
          • 15.10.2010MF przeciwne powoływaniu dodatkowego organu chroniącego prawa podatnika
           Interpelacja nr 16946 do prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania urzędu rzecznika praw podatnika
           • 28.09.2010Zaliczanie do KUP wydatków poniesionych w okresie zawieszenia
            Pytanie: Z powodu złego stanu zdrowia zawiesiłem działalność gospodarczą. Pomimo zawieszenia ponoszę koszty, m.in. opłaty za najem biura, podatki od nieruchomości, telefony. Koszty te wynikają z umów, które zostały zawarte w poprzednich latach. Dodam, że w okresie zawieszenia działalności nie zawarłem żadnych dodatkowych umów. Czy mam prawo wykazywać i rozliczać koszty poniesione w okresie zawieszenia?
            • 14.09.2010Nie wszystkie należności na poczet przyszłych usług są zaliczkami
             Art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 12 ust. 3a tej ustawy, ponieważ odmienny jest przedmiot regulacji każdego z tych przepisów - pierwszy z nich określa rodzaj przysporzeń nie zaliczanych do przychodów podatkowych, a drugi określa datę powstania przychodu. Skoro pobranych wpłat lub należności zarachowanych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, do przychodów nie zalicza się (art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p.), wykluczone jest określenie daty powstania przychodu na podstawie daty wystawienia faktury dokumentującej wpłatę lub daty uregulowania należności, podlegających takiemu zarachowaniu (art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p.).
             • 01.09.2010WSA: Kopia faktury papierowej może być przechowywana na dysku
              Z uzasadnienia: Z zapisu ust 2 § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. nie wynika, aby ograniczenie co do formy w jakiej mają być przechowywane faktury VAT związane było ze sposobem ich przesłania do nabywcy czy też udostępnienia. Literalne odczytanie tego zapisu nie prowadzi zaś do prezentowanej w skarżonej interpretacji przez organ konkluzji, że skoro wystawiona została faktura w określonej formie papierowej, to w tej samej formie musi być też przechowywana jej kopia. Wymogiem przechowywania kopii faktury, jest zachowanie jej oryginalnej postaci, a ten warunek spełnia także przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. niemodyfikowanego pliku tekstowego, pozwalającego na każdorazowe odtworzenie formy papierowej na żądanie organu podatkowego, w jej oryginalnej postaci.
              • 31.08.2010Ministerstwo Finansów na bieżąco analizuje rozbieżne interpretacje
               Interpelacja nr 16453 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości
               • 26.07.2010Nieodpłatne zniesienie współwłasności mieszkania hipotecznego
                Z uzasadnienia: Nieodpłatne zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowym na mocy art. 5 tej ustawy i powstaje z chwilą zawarcia umowy, ugody czy tez uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności (art. 6 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy). W stosunku do nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania ustala się w myśl art. 7 ust. 6 ustawy, tj. podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.
                • 26.07.2010Ministerstwo Finansów odmawia wydania interpretacji ogólnych
                 Interpelacja nr 16425 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości
                 • 23.07.2010MF o zasadach opodatkowania usług międzynarodowego transportu drogowego
                  Do czasu zmiany regulacji, biorąc pod uwagę postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu zapewnienia jego wykonania, wobec podmiotów mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczących na terytorium kraju usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju - stosuje się ogólne zasady opodatkowania, z wyjątkiem podmiotów, do których znajdzie zastosowanie § 34 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r.
                  • 23.06.2010Niższe stawki podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności
                   Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w okresie zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej (na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej) grunty, budynki i ich części związane z prowadzeniem zawieszonej działalności gospodarczej będą podlegały opodatkowaniu według stawek właściwych dla gruntów i budynków pozostałych. Zmiana ta ma na celu wyraźne uregulowanie kwestii podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
                   • 21.06.2010Wniesienie akcji do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu
                    Z uzasadnienia: W myśl art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (pkt 6 lit. a), a także nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny (pkt 9). W opisanym we wniosku stanie faktycznym brak jest podstaw do zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, bowiem działania, jakie zamierza podjąć strona, nie spowodują u niej powstania przychodu, gdyż transakcja wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci akcji nie stanowi odpłatnego zbycia udziałów (akcji), o którym mowa w tym przepisie.
                    • 18.06.2010Zawieszenie działalności przez wspólników spółki cywilnej
                     Interpelacja nr 15839 do ministra gospodarki w sprawie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej
                     • 17.06.2010MF o opodatkowaniu dochodów menedżerów
                      Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej.
                      • 01.06.2010Kiedy można zmienić interpretację
                       Tezy: I. Rozważając, czy została spełniona przesłanka rażącego naruszenia prawa, o której mowa w 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) w brzmieniu sprzed 1 lipca 2007 r., organ winien wykazać, że treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i że charakter tego naruszenia powoduje, że rozstrzygnięcie takie nie może być akceptowane jako akt wydany przez organ praworządnego państwa.
                       • 27.05.2010Orzecznictwo - Likwidacja środków trwałych - nie tylko w wyniku zniszczenia lub zużycia
                        Wnioskiem z 13 września 2005 r. "A" SA z siedzibą w G. zwróciła się o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów straty zaistniałej w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych w postaci inwestycji w obcych środkach trwałych dokonanych przez wnioskodawczynię w wynajętych lokalach użytkowych, powstałej wskutek rozwiązania tumów najmu przed upływem okresu amortyzacji przyjętych do używania środków trwałych.
                        • 20.05.2010Urlop wychowawczy nie dla przedsiębiorcy
                         Interpelacja nr 15184 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieodprowadzania przez państwo składek emerytalnych w przypadku kobiet przedsiębiorców przebywających na urlopach wychowawczych
                         • 19.05.2010Orzecznictwo: Nieumorzona wartość inwestycji może być kosztem
                          Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty, którą poniosła strona na skutek likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, jest inna aniżeli wskazana w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 pdop tj. nie jest zdeterminowana zmianą rodzaju działalności gospodarczej a co za tym idzie utratą przez likwidowany środek trwały jego przydatności gospodarczej, to z wnioskowania a contrario wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem treści art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy. Skoro przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy, oznacza to, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
                          • 10.05.2010Co należy rozumieć pod pojęciem „niewydanie interpretacji”
                           W stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2007 r. pojęcie „niewydanie interpretacji”, użyte w art. 14o § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d tej ustawy – orzekł cały skład Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.
                           • 10.05.2010Opodatkowanie podatkiem VAT usług ochrony zabytków
                            Zapytanie nr 6267 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT w przypadku prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
                            • 10.05.2010VAT: Kwota zwolnienia podmiotowego w przypadku zawieszenia działalności
                             Pytanie podatnika: Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na zmniejszenie limitu zwolnienia podmiotowego z podatku VAT? Czy Wnioskodawczyni przysługuje cały limit VAT-u (100 000,00 zł), czy VAT będzie naliczany proporcjonalnie?
                             • 30.04.2010Orzecznictwo: Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji obrotu walutami
                              Teza: Z wykładni art. 30 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, że w transakcjach obrotu walutami, w których żadne opłaty i prowizje nie są naliczane, podstawę opodatkowania stanowi zrealizowany wynik (zysk brutto), przy uwzględnieniu ceny nabycia walut przez podatnika od usługobiorcy w danym okresie.
                              • 14.04.2010Zawieszenie działalności gospodarczej: Miesiąc miesiącowi nie równy
                               Interpelacja nr 14360 do ministra gospodarki w sprawie konieczności doprecyzowania przepisów określających termin zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
                               • 07.04.2010Orzecznictwo: Osoba w związku partnerskim jest samotnym rodzicem
                                Z uzasadnienia: Z uwagi na czysto formalny charakter kryteriów tworzących definicję osoby samotnie wychowującej dziecko, bez znaczenia dla prawa do skorzystania z omawianego preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku (wspólne rozliczenie z dzieckiem) pozostają takie okoliczności jak wspólne zamieszkiwanie rodziców czy pomoc w wychowaniu dziecka. Zdaje się przy tym, iż właśnie intencją ustawodawcy przy tworzeniu definicji osoby samotnie wychowującej dzieci była rezygnacja z każdorazowego badania tak indywidualnych okoliczności i posłużenie się pewnym generalnym założeniem.
                                • 10.03.2010MF o kosztach uzyskania przychodów zakładów pracy chronionej
                                 W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuję wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
                                 • 09.03.2010Uchwała NSA w sprawie istotnej dla wszystkich podatników 
                                  Teza: W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy.
                                  • 08.03.2010Orzecznictwo: Moment poniesienia kosztu dla podatników prowadzących PKPiR
                                   Z uzasadnienia: Uregulowanie wynikające z art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. odnosi się także do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów i stosujących metodę kasową, o której stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. Metoda kasowa zaś z art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. nie może być utożsamiana z faktem zapłaty za dany koszt, albowiem kwestia ta nie została w tym przepisie jednoznacznie rozstrzygnięta. Ustawodawca właśnie w art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. określił, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, a definicja ta wyraźnie nawiązuje do koncepcji poniesienia kosztu jako bycia obciążonym kosztem. Poniesienie kosztu nie ma natomiast nic wspólnego z dokonaniem wydatku pokrywającego koszt.
                                   • 03.03.2010Jednokrotne opodatkowanie PCC kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
                                    Interpretacja ogólna z dnia 22.02.2010 r., sygn. PL/LM/830/14/BNJ/10/27 - Minister Finansów
                                    • 02.03.2010Minister interpretuje, Prezydent kontroluje
                                     Interpelacja nr 13540 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
                                     • 02.03.2010Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w przypadku zamknięcia sklepu w wyniku wcześniejszego zakończenia umowy lub zakończenia umowy po upływie 5 lat od jej podpisania i likwidacji inwestycji przez spółkę po rezygnacji z prowadzenia sklepu, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przypadającą na niego (zgodnie z jego udziałem w zysku spółki) część straty zrealizowanej przez spółkę w wyniku likwidacji inwestycji? Strata spółki zostanie ustalona jako wartość początkowa inwestycji pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
                                      • 25.02.2010Podatek VAT powodem problemów polskich portów morskich
                                       Interpelacja nr 13494 do ministra finansów w sprawie dokonania przez Ministerstwo Finansów precyzyjnej interpretacji przepisów dotyczących stawki podatku VAT nakładanego na niektóre usługi świadczone w polskich portach morskich
                                       • 24.02.2010MF o dietach kierowców
                                        Teza: Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, na tle orzeczeń wydanych w tym zakresie przez sądy administracyjne.
                                        • 18.02.2010Orzecznictwo: Umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz pracownika przez pracodawcę
                                         Teza: W przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika, umowa ta skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w momencie zapłacenia składki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Wartość pieniężną tego świadczenia stanowi cena zapłaconej składki (wykupionej polisy ubezpieczeniowej).
                                         • 16.02.2010O prostych funduszach i opodatkowaniu VAT miejsc parkingowych i postojowych
                                          Interpelacja nr 13604 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania środków pomocowych (unijnych)
                                          • 03.02.2010Orzecznictwo WSA: Umowa o dożywocie nie jest umową odpłatną
                                           Z uzasadnienia: Umowa o dożywocie jest umową wzajemną jednakże nie jest ona umową odpłatną a konstatacja ta jest istotna albowiem zwrotowi „nabycie” należy nadać znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzedaży, każde prawem dopuszczalne przeniesienie prawa własności rzeczy na osobę trzecią, przy czym ustawodawca podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, które ma charakter odpłatny. Organ interpretacyjny nieprawidłowo zakwalifikował umowę o dożywocie jako umowę „odpłatną” przy czym w żaden sposób nie dokonał analizy istoty „odpłatności” tej umowy, na czym owa „odpłatność” polega, co jest jej cechą konstytutywną. W konsekwencji, błędnie przyjmując opłatny charakter umowy o dożywocie błędnie też przyjął, że w sprawie ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. jako podstawa opodatkowania.
                                           • 26.01.2010Wpłata 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego
                                            Czy zgadzacie się z twierdzeniem, że organizacje pozarządowe na ogół efektywniej wykorzystują pieniądze niż jednostki finansowane z budżetu? Jeśli tak, powinniście skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tak naprawdę z wpłatą części swojego podatku wiążą się jedynie dwa problemy: należy wybrać dla jednego zeznania jedną organizację, którą chcemy wesprzeć, a następnie należy stwierdzić, czy organizacja ta znajduje się na wykazie organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej (adres WWW: Wykaz organizacji pożytku publicznego).
                                            • 21.01.2010Rozliczenie roczne: Podatek liniowy nie wyklucza skorzystania z ulg
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może (pomimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzystać z ulgi na dzieci?
                                             • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
                                              Z uzasadnienia: Zakład nie posiada podmiotowości prawnej, jest wewnętrzną jednostką, której zasady i kryteria wyodrębnienia określa odpowiednio umowa czy statut przedsiębiorcy. Wydaje się, że również w tym przypadku dochodzi do wyodrębnienia majątkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednakże w odróżnieniu od oddziału, zakład nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrębną siedzibę i adres, a także regulacji dotyczącej firmy. Kryterium wyodrębnienia zakładu jest rodzaj wykonywanej tam działalności czy realizowanych zadań gospodarczych. Zakład realizuje bowiem najczęściej tylko część procesu gospodarczego przebiegającego u przedsiębiorcy. Z tych też względów nie zawsze możliwe będzie na gruncie podatku od towarów i usług pełne utożsamienie pojęć zakładu czy oddziału z pojęciem wydzielonej części przedsiębiorstwa.
                                              • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mogą być kosztem
                                               Z uzasadnienia: Utrata wręczonej przedpłaty (zaliczki, zadatku) powoduje, że powstała w ten sposób strata nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ze względów ekonomicznych utracona przedpłata jest stratą uznawaną przez prawo bilansowe (tj. obciąża majątek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstała w wyniku utraty zaliczki w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ponieważ została wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium są zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i służą do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium.
                                               • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Błędy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                                Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia MF nie operują pojęciami "oczywistych błędów w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", które pozwalałyby uznać, iż pomimo braku pewnych elementów dają się zidentyfikować strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwości zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie prawidłowo została zakreślona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidłowych tych faktur, które opiewały na zupełnie inny podmiot o zupełnie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczność, także z uwagi na zasadę neutralności z art. 86 ust. 1 ustawy, kto był faktycznym odbiorcą kwestionowanych towarów i usług, skoro skarżąca Spółka nie legitymowała się prawidłowo wystawionymi na jej firmę lub skorygowanymi fakturami, bądź notami korygującymi.
                                                • 07.01.2010Orzecznictwo: Odmienna wykładnia (nawet błędna) nie jest powodem stwierdzenia nieważności decyzji
                                                 Teza: Odmienna wykładnia konkretnego przepisu prawa, choćby następnie okazała się błędną, nie stanowi rażącego naruszenia prawa, a tym samym nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji. Już sam fakt istnienia kilku różnych wykładni przepisów prawa może sugerować, że nie mamy do czynienia z zaistnieniem przesłanki rażącego ich naruszenia. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 o.p., moglibyśmy mówić dopiero wówczas, gdyby jedna z zaprezentowanych wykładni prawa, pozostawała w sposób oczywisty, bezdyskusyjnie sprzeczny z treścią tej normy prawa.
                                                 • 18.12.2009Premia pieniężna jak rabat
                                                  Pytanie podatnika: Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług udzielanie premii pieniężnych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem i czy powinny być one dokumentowane fakturą, a jeśli nie, to w jaki sposób należy je prawidłowo dokumentować?
                                                  • 08.12.2009Orzecznictwo: Użytkowanie wieczyste – podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego
                                                   Podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r., stanowi kwota należnej każdorazowo opłaty (pierwszej, rocznej), czyli ustalanej na moment jej ustawowej wymagalności, 2. Obowiązek podatkowy z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r., powstaje z momentem otrzymania całości lub części poszczególnych opłat (pierwszej, rocznej), lecz nie później niż z upływem terminu ich płatności (wymagalności).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 20 ] następna strona »