Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art 14a ustawy

 • 16.01.2009Nadchodzi rewolucja
  Interpelacja nr 5738 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • 15.01.2009Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej a koszty podatkowe
   Pytania podatnika: 1) Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji? 2) Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować?
   • 09.01.2009Zmiana zasad zwolnienia z VAT nie naruszała ustawy zasadniczej
    Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w czwartek pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, dotyczące zmiany zasad wyliczenia kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi na rzecz zakładów pracy chronionej.
    • 23.12.2008Podatek od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
     Zapytanie nr 2339 do ministra zdrowia w sprawie zmiany interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej stosowania stawki podatku od nieruchomości do budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
     • 15.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Późniejsze ujawnienie wartości niematerialnych i prawych nie pozbawia prawa do amortyzacji
      Przepisy art. 16d ust. 2 i art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) tworzą unormowanie wprowadzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, o których mowa w art. 16a-16c wymienionej ustawy, do odpowiadających im obszarów ewidencji w terminie późniejszym aniżeli miesiąc przekazania ich do używania, które w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych uznaje się za ujawnienie środka trwałego, uprawniające do odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do właściwej ewidencji.
      • 12.12.2008Trudności z określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
       Interpelacja nr 5410 do ministra finansów w sprawie stosowania w praktyce przez aparat skarbowy niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
       • 01.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Koszty uzyskania przychodu twórcy
        Uzyskanie przez twórcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przychodu z tytułu korzystania lub rozporządzania prawem autorskim uzasadnia obliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. Jednakże zastosowanie podwyższonej normy kosztów uzyskania przychodów do całego przychodu uzyskanego przez twórcę ze stosunku pracy możliwe jest wtedy, gdy cała praca twórcy związana jest z wykonywaniem utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i całe jego wynagrodzenie związane jest z korzystaniem przez pracownika z praw autorskich. Ponieważ taka sytuacja zdarza się rzadko a wykonywana przez pracownika praca częściowo tylko ma charakter wykonania utworu, a w pozostałej części polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych, konieczne jest dokładne wyróżnienie tej części wynagrodzenia, która związana jest z działalnością wytwórczą oraz pozostałej jego części związanej z normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Rozróżnienie powyższe musi wynikać z umowy o pracę.
        • 28.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Przekazanie nagród w związku ze sprzedażą premiową a obowiązek VAT
         W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.
         • 20.11.2008Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
          Interpelacja nr 4942 do ministra finansów w sprawie niejasnej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących obowiązku podatkowego w obszarze niektórych usług
          • 18.11.2008Orzecznictwo: Nabycie części nieruchomości w wyniku podziału majątku małżeńskiego
           Za datę nabycia nieruchomości, w tej części, która przekroczyła udział w majątku wspólnym, należało przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku małżeńskiego (uprawomocniło się postanowienie o podziale). Natomiast bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f., należało liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano podziału.
           • 13.11.2008Orzecznictwo: Darowizna dokonana za granicą, podatek od darowizny w Polsce
            „...Ustawodawca jako wiodącą przyjął zasadę domicylu, zgodnie z którą obowiązek podatkowy ciąży na osobie mającej stałe miejsce zamieszkania w Polsce, nawet gdy chodzi o nabycie rzeczy lub praw majątkowych za granicą. Drugą zaś z zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania jest zasada obywatelstwa, stosownie do której obowiązek podatkowy powstaje z momentem otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny, jeśli nabywca był obywatelem polskim lub miał w Polsce stałe miejsce pobytu”.
            • 10.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Podatek liniowy wyklucza wspólne rozliczenie
             Okoliczność dokonania przez skarżącego wyboru opodatkowania podatkiem liniowym przesądza o tym, że w pełni stosuje się do niego art. 30c ustawy. Tym samym nie jest on uprawniony do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania, wskazanej w art. 6 ust. 2 p.d.o.f. (wspólne rozliczanie małżonków), ze względu na zastrzeżenie zawarte w ust. 8 tego artykułu. Ten ostatni przepis formułuje bowiem przesłankę "zastosowania" do jednego z małżonków zasad określonych w art. 30c p.d.o.f., nie zaś przesłankę "uzyskiwania dochodów" opodatkowanych podatkiem liniowym. Formuła art. 6 ust. 8 p.d.o.f. dotyczy sytuacji, w której do podatnika ma zastosowanie podatek liniowy określony w art. 30c p.d.o.f., niezależnie od tego, czy uzyskał on w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w tej formie, czy też nie.
             • 04.11.2008Orzecznictwo: Środki pieniężne w bankach zagranicznych związane z działalnością gospodarczą
              "Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się z interpretacją wspomnianego unormowania, zaprezentowaną przez Dyrektora Izby Skarbowej i Sąd wojewódzki, iż rachunek bankowy utrzymywany w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, to taki rachunek, który służy przedsiębiorcy do prowadzenia tejże działalności. Jest to zatem taki rachunek, za pomocą którego dokonywane są rozliczenia z tytułu zawieranych przez przedsiębiorcę transakcji. Rozchody i przychody na takim rachunku dotyczą co do zasady odpowiednio spłacanych długów i wpłat z tytułu posiadanych wierzytelności, związanych z zobowiązaniami przedsiębiorcy zaciąganymi w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dostawami usług lub towarów)."
              • 23.10.2008Orzecznictwo: Jak dokumentować koszty przedstawicielstwa (i błędy przy wydaniu interpretacji)
               A Spółka Akcyjna zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie sposobu dokumentowania wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodu ponoszonych przez spółkę w związku z działalnością przedstawicielstwa spółki w M.
               • 16.10.2008Orzecznictwo: Sprzedaż akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.
                Zaskarżoną decyzją z dnia <...> Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia <...> uchylającą z urzędu postanowienie Naczelnika <...> Urzędu Skarbowego z dnia <...> dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że skarżący T.D. zwracając się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji podał, iż w związku z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego i przekształcaniem go w spółkę akcyjną nabył przed 1 stycznia 2004 r. na podstawie oferty publicznej akcje spółki. Nabyte akcje nie były akcjami pracowniczymi, zaś w 2005 r. skarżący zbył te akcje. Zdaniem skarżącego przychody uzyskane ze zbycia akcji nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                • 14.10.2008Orzecznictwo: Stypendium od instytucji zagranicznej
                 W piśmie z dnia 14 marca 2007 r. M.C. zawarł wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "p.d.f."). We wniosku wskazał, że założona w USA A. jest międzynarodową organizacją pozarządową "non-profit", której celem jest promocja zjawiska przedsiębiorczości społecznej. A. inwestuje w społecznych przedsiębiorców, którzy wdrażają systemowe rozwiązania problemów społecznych. Osoby te są przyjmowane do organizacji i nazywane "członkami A.". Podatnik został członkiem A. od października 2006 roku i od tego momentu otrzymuje stypendium tej organizacji.
                 • 09.10.2008Orzecznictwo: Najpierw usługa, potem faktura - kiedy zarachować koszt?
                  Zaskarżoną decyzją z 5 października 2007 r., wydaną na podstawie art. 233 i art. 239 w zw. z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej "Op") Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w W. z 3 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.
                  • 06.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydanie akcji jest również wydatkiem
                   Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji.
                   • 26.09.2008Zwrot podatku podatnikom VAT UE bez płacenia kaucji
                    Zwrotu różnicy podatku podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatnikom, którzy rozpoczęli wykonywanie takich czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy należy dokonywać na ogólnych zasadach określonych w art. 87 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, bez konieczności złożenia przez podatnika kaucji, o której mowa w art. 97 ust. 7 tej ustawy.
                    • 15.09.2008Minister finansów nie może ingerować w konstytucyjne prawa jednostek samorządu terytorialnego
                     Zapytanie nr 1750 do ministra finansów w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
                     • 12.09.2008Podstawa opodatkowania usługi dowozu pracowników
                      Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka prawidłowo ustala podstawę opodatkowania dla częściowo odpłatnych świadczeń wykonywanych na rzecz pracowników Spółki, do których – jako nabywców świadczeń – nie ma zastosowania ustawa o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi?
                      • 04.09.2008Orzecznictwo: Odsetki od pozyczek z ZFŚS i VAT
                       A. (zwana dalej "Stroną", "Skarżącą") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustawą o VAT"), stawiając pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako "ZFŚS") stanowią obrót podlegający przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji określonej w art. 90 tej ustawy.
                       • 21.08.2008Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
                        Problematykę sukcesji praw i obowiązków następców prawnych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz.60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami, dalej: Ordynacja). Stosownie do postanowień art. 93a § 1 Ordynacji osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
                        • 18.08.2008Orzecznictwo: Kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży gruntów
                         Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia 3 marca 2006 r., wydaną na podstawie art. 14b § 5 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako „Op"), a także art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej „ustawa o VAT"), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – po rozpatrzeniu zażalenia Skarżącej Marianny K. - odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 8 grudnia 2005 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
                         • 13.08.2008Wartość początkowa majątku wniesionego do spółki
                          Interpelacja nr 3188 do ministra finansów w sprawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                          • 12.06.2008Przeniesienie własności lokalu i VAT
                           Interpelacja nr 2248 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu
                           • 09.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż komórek lokatorskich
                            Opodatkowanie stawką 22% komórek lokatorskich sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym i stanowiącym jego część składową nie znajduje oparcia w art. 146 par. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
                            • 02.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Odszkodowanie przyznane na podstawie ugody sądowej
                             Stwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 51/06, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2006 r.) niekonstytucyjność art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie wskazanym w sentencji wyroku - otwiera z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji drogę nie tylko do wzruszenia prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych na tym przepisie opartych, ale również stanowi wystarczającą przesłankę do niezastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) przez sądy i inne organy do oceny zdarzeń zaistniałych zanim niekonstytucyjność stwierdzono, tj. przed 11 grudnia 2006 r.
                             • 26.05.2008Wiążące interpretacje możliwe dla przepisów niepodatkowych
                              Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego nie mogą ograniczać się tylko do przepisów zawartych w ustawach podatkowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                              • 15.05.2008Składki podstawowe w ramach PPE jako KUP
                               Pytanie podatnika: Czy wydatki Spółki z tytułu opłacania składek z tytułu zakładowej umowy emerytalnej na podstawie przepisów o pracowniczym programie emerytalnym w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
                               • 15.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rozróżnianie pracowniczych programów emerytalnych jest nieuzasadnione
                                Art. 15 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest doprecyzowaniem zasady ogólnej wynikającej z art. 15 ust. 1 tej ustawy lecz stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z opłacaniem składek podstawowych na pracowniczy program emerytalny prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
                                • 12.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydatki związane z zarządzaniem spółką a PIT
                                 Dla prezesa zarządu spółki wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia stanowią przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich wielkość z kolei wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką.
                                 • 09.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Spotkania integracyjne nie są opodatkowane VAT
                                  1. Opodatkowaniu w ramach art. 8 ust. 2 u.p.t.u, podlega tylko takie nieodpłatne świadczene usług przez podatnika, które służąc celom osobistym pracowników (ich celom bezpośrednio konsumpcyjnym), nie ma jednocześnie żadnego związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika, nie służąc mu w jakikolwiek sposób lub służąc mu jedynie w sposób niezamierzony, znikomy lub wtórny (pośredni). Jeśli natomiast usługa taka realizowana jest w związku z tą działalnością, stanowiąc fragment zadań przedsiębiorstwa, wówczas wyłączona jest z opodatkowania.
                                  • 08.05.2008Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
                                   W związku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:
                                   • 08.05.2008Kredyt refinansowy - utrata ulgi odsetkowej, ale bez konieczności zwrotu odliczonych już kwot
                                    Interpelacja nr 1139 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej
                                    • 02.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Opis na paragonie fiskalnym
                                     Skoro więc użyte w analizowanym § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) pojęcie "nazwa towaru" nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych wymogów dla jego określenia, które wskazywałyby na to, którym z kilku możliwych dla danego pojęcia znaczeń posługuje się dana regulacja, to przyjąć należy, iż każde z tych możliwych do przyjęcia znaczeń może mieć odpowiednie zastosowanie, jeżeli nie niweczy przy tym celu tej regulacji.
                                     • 25.04.2008Skorzystasz z kredytu refinansowego – stracisz ulgę odsetkową
                                      Interpelacja nr 978 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ulgi odsetkowej związanej z kredytem lub pożyczką mieszkaniową
                                      • 25.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż działek i VAT - kolejny korzystny dla podatników wyrok
                                       Zaskarżoną decyzją z dnia 10 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej powoływanej jako „Ordynacja podatkowa”), odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek z dnia 30 maja 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.,
                                       • 21.04.2008Zakładowe na spółdzielcze, spółdzielcze na własność - bez podatku
                                        Interpelacja nr 806 do ministra finansów w sprawie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przekształcenia mieszkań spółdzielczych, będących wcześniej zakładowymi, w odrębną własność
                                        • 17.04.2008Zawieszenie działalności według rządowego projektu
                                         Interpelacja nr 805 do ministra gospodarki w sprawie konieczności prawnego uregulowania w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zasad czasowego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
                                         • 02.04.2008Stawka VAT przy przekształceniu prawa do lokalu
                                          Interpelacja nr 663 do ministra finansów w sprawie opodatkowania stawką podatku VAT przekształcenia po 1 stycznia 2008 r. praw do lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych
                                          • 28.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Procedura opodatkowania marży
                                           I. Unormowana w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) procedura opodatkowania marży nie może być stosowana do pośrednictwa w obrocie używanymi samochodami nabywanymi od podatników podatku od towarów i usług, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych samochodów. II. Przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie szczególnej procedury opodatkowania marży są zgodne z przepisami Dyrektywy Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE).
                                           • 17.03.2008Interpretacja Ministra Finansów w sprawie pracowniczych programów emerytalnych
                                            W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazuję wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych.
                                            • 06.03.2008Jak wpłacić 1% podatku na realizację konkretnego celu
                                             Interpelacja nr 414 do ministra finansów w sprawie sposobu zbierania informacji potrzebnych urzędom skarbowym do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego
                                             • 04.03.2008Przekształcenie prawa do lokalu a podatek VAT
                                              Interpelacja nr 385 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia spółdzielczego prawa lokatorskiego oraz prawa własnościowego w odrębną własność lokalu w kontekście opodatkowania podatkiem VAT
                                              • 03.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Samotny rodzic to matka lub ojciec danego dziecka bez męża lub żony
                                               Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.09.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1133/07
                                               • 29.02.2008Dokumentowanie premii pieniężnych
                                                Pytanie podatnika: 1. Czy otrzymywane przez wnioskodawcę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz dostawcy towarów i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku zmiany interpretacji organów podatkowych (…) Wnioskodawca powinien dokonać korekt wcześniejszych rozliczeń? 3. Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane notami księgowymi uznaniowymi lub obciążeniowymi?
                                                • 27.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wniosek o wydanie interpretacji złożony tuż przed zmianą przepisów
                                                 ,,P.” Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie, pismem z dnia 9 listopada 2006 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako Ordynacja, zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa o VAT oraz ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) - dalej jako ustawa o pcc, a mianowicie czy pożyczka udzielona Spółce przez jej akcjonariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                                                 • 27.02.2008Opodatkowanie sponsoringu
                                                  Pytanie podatnika: Czy otrzymana przez spółkę kwota ze sprzedaży płyt podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                                  • 26.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wyprzedaż majątku własnego nie jest opodatkowana VAT
                                                   1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi 1.1. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 468/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie dotyczącą udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 20 ] następna strona »