Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dwie kasy fiskalne

 • 03.06.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
  Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
  • 02.06.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
   Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
   • 07.04.2020Masowe kontrole, prowokacje i kary, czyli co moe grozi przedsibiorcom po epidemii
    Departament Zwalczania Przestpczoci Ekonomicznej Ministerstwa Finansów zleci dyrektorom podlegych jednostek przedstawienie propozycji do wdroenia nowej formy przeprowadzania kontroli skarbowych w formie zakupu kontrolowanego. Tzw. nabycie sprawdzajce miaoby wzi na celownik ponad 66 tys. przedsibiorców z brany gastronomicznej. To nie jedyne skutki uboczne koronawirusowego kryzysu, jakich przedsibiorcy mog obawia si ze strony fiskusa.
    • 12.03.2020Kasy online dla hoteli i gastronomii ju od 1 lipca 2020 r.
     Brana hotelarska i gastronomiczna zostanie objta obowizkiem stosowania kas on-line na pocztku sezonu letniego 2020 r. Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, dziki temu moliwe bdzie wprowadzenie rozwizania uszczelniajcego VAT w momencie, w którym w tych branach jest najwikszy obrót, a co za tym idzie, równie najbardziej s nasilone niekorzystne zjawiska zwizane z nieewidencjonowaniem transakcji za pomoc kas. Przesunicie tego obowizku, np. do padziernika 2020 r., oznaczaoby, e w praktyce rozwizanie uszczelniajce przesunite byoby efektywnie o kolejny rok, poniewa nie objoby szczytu sezonu.
     • 08.01.2020Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP
      Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik moe posiada dwie kasy fiskalne, kad przeznaczon dla konkretnego rodzaju dziaalnoci (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzeday elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsibiorcy winno znajdowa si na fakturach VAT? Czy mog by stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w zwizku z tym, czy mona prowadzi dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej moe równie zawiera informacj o konkretnej dziaalnoci?
      • 09.12.2019Moliwo uywania dotychczasowej kasy przy braku moliwoci zmiany matrycy VAT
       Przedsibiorca posiada dwie kasy fiskalne, rok produkcji 1996. Kasy te s w cigym uytkowaniu. Posiadaj matryc VAT: A - 23%, B - 8%, C - 0%, D - 5%. Zgodnie z rozporzdzeniem MF z 29 kwietnia 2019 r., matryca VAT powinna by zmieniona w nastpujcy sposób: A - 23%, B - 8%, C - 5%, D - 0%. W ww. kasach nie ma technicznych moliwoci, aby to zmieni. Czy mona uywa tych kas do czasu wypenienia ich pamici fiskalnych?
       • 14.05.201914.05.2019: E-szkoa podatkowa
        Od podstaw do biegoci - taki cel przywieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko podatkow. To wyjtkowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udziau w kursie. Dziki niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomoci, lecz take zdobd now wiedz, a przede wszystkim - dziki wielu praktycznym przykadom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
        • 15.04.2019Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online
         Od pierwszego stycznia 2020 r. cz podatników zajmujca si sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych (dalej bdziemy j nazywa sprzeda) bdzie zobowizana do stosowania przy rejestracji tej sprzeday tzw. kas online - na zasadach okrelonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usug. Dua cz sprzedawców bdzie jednak w dalszym cigu uywaa kas dotychczasowych - a do upywu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich mierci technicznej.
         • 12.04.2019Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online
          Od pierwszego stycznia 2020 r. cz podatników zajmujca si sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych (dalej bdziemy j nazywa sprzeda) bdzie zobowizana do stosowania przy rejestracji tej sprzeday tzw. kas online - na zasadach okrelonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usug. Dua cz sprzedawców bdzie jednak w dalszym cigu uywaa kas dotychczasowych - a do upywu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich mierci technicznej.
          • 09.04.2019Moliwo uytkowania kas po ich ponownej fiskalizacji
           Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do uytkowania przejtych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez cz kas na dzie czenia ze Spók Przejmowan odpowiedniego wanego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spenienia przez dany typ kasy rejestrujcej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce ze wzgldu na upyw czasu (potocznie zwanego homologacj kas)?
           • 15.02.2019Ulga z tytuu zakupu kasy fiskalnej
            Podatnicy, którzy rozpoczynaj ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas rejestrujcych w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
            • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
             Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
             • 20.12.2018Jedna faktura do kilku transakcji na podstawie paragonu?
              Sytuacje gdy klient na podstawie wczeniej otrzymanego paragonu da wystawienia faktury VAT nie nale do rzadkich. Regu stanowi, e podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych maj obowizek na podstawie art.111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 53 poz.353 z pó.zm.) ewidencjonowa w kasach rejestrujcych tego rodzaju zdarzenia. danie wystawienia faktury jest wic wyjtkowym, cho jak wspomniaem zdarzajcym si zjawiskiem. Zgodnie z art.106i ust.3 pkt1 w/w ustawy nabywca ma prawo da wystawienia faktury do posiadanego paragonu w terminie trzymiesicznym od koca, miesica, w którym towar mu dostarczono, wykonano usug, dokona caoci lub czci zapaty. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP2/443-681/08 z 13 padziernika 2008 r. uzna, e wobec braku sprecyzowania w przepisach czy owo danie przybra ma form pisemn czy ustn obie formy s akceptowalne. Sprzedawca jest nim zwizany, co oznacza e musi uczyni mu zado o ile zostanie wniesione w terminie. Po jego przekroczeniu przez nabywc wystawienie faktury jest moliwe lecz uzalenione od dobrej woli sprzedawcy.
              • 24.10.2018VAT: Sprzeda kart podarunkowych bez rejestracji na kasie
               Pytanie: Czy w momencie sprzeday karty podarunkowej nie powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday karty lub te zapaty zaliczki za przysze, nieokrelone dostawy towarów lub wiadczenie usug, lecz obowizek podatkowy powstaje w momencie realizacji karty, tzn. w momencie zapaty kart za dostaw towarów lub wiadczenie usug? Czy w momencie sprzeday karty nie ma obowizku dokumentowania sprzeday za pomoc faktury lub zaewidencjonowania sprzeday na kasie, lecz naley wystawi faktur lub zaewidencjonowa transakcj na kasie w chwili wywiadczenia usugi lub wydania towaru?
               • 24.09.2018Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
                Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz pod nazw biuro rachunkowe i wiadczy kompleksowe usugi ksigowe, kadrowo-pacowe oraz sporzdza deklaracje do ZUS. W ramach wiadczonych usug Wnioskodawca udziela podatnikom i patnikom wyjanie z zakresu ich obowizków podatkowych, nie udziela natomiast na ich zlecenie lub na ich rzecz porad ani opinii. Czy Wnioskodawca moe zrezygnowa z prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych?
                • 12.09.2018WSA. Póniejsza zapata za towar a moment ewidencji na kasie
                 Z uzasadnienia: Z adnego przepisu nie wynika, e podatnik nie moe zarejestrowa w kasie rejestrujcej i rozliczy sprzeday, cho jeszcze nie otrzyma od nabywcy nalenoci za towar. (...) w interesie sprzedawcy ley dopilnowanie, aby z chwil wydania paragonu otrzyma od nabywcy naleno pienin, bowiem w razie braku jej rzeczywistego otrzymania sprzedawca bierze na siebie ryzyko wykazania rzeczywistego braku zapaty. Jednoczenie w takiej sytuacji podatnik musi liczy si z koniecznoci wykazania, e póniej dokonywane przez nabywców towarów wpaty s powizane ze sprzeda ju rozliczon w kasie rejestrujcej.
                 • 04.09.2018WSA. Kiedy nastpca skorzysta z ulgi na zakup kas?
                  Z uzasadnienia: W wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn w jednoosobow spók kapitaow, spóka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spóce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
                  • 30.07.2018JPK: Jak wykazywa faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie fiskalnej
                   Obowizek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych (okrelony w art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug) dotyczy wycznie sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Sprzeda podmiotom gospodarczym – co do zasady – powinna by dokumentowana faktur i zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy VAT ujta w stosownej ewidencji.
                   • 27.07.2018JPK: Jak wykazywa faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie fiskalnej
                    Obowizek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych (okrelony w art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug) dotyczy wycznie sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Sprzeda podmiotom gospodarczym – co do zasady – powinna by dokumentowana faktur i zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy VAT ujta w stosownej ewidencji.
                    • 11.06.2018Patno za pomoc aplikacji a prawo do zwolnienia z kas
                     Pytanie: Czy w odniesieniu do usug mycia samochodów wiadczonych przez Spók na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, w zwizku z którymi patnoci na rzecz Spóki dokonywane bd za porednictwem aplikacji W, Wnioskodawca zwolniony bdzie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
                     • 17.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
                      Spóka wiadczy usugi przewozu osób TAXI. Cena za usug przewozu wynosi 100 z. Z usugi korzystay dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zapaty klienci informuj, e ycz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mona wystawi dwie faktury do jednego paragonu, kada po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
                      • 16.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
                       Spóka wiadczy usugi przewozu osób TAXI. Cena za usug przewozu wynosi 100 z. Z usugi korzystay dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zapaty klienci informuj, e ycz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mona wystawi dwie faktury do jednego paragonu, kada po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
                       • 14.03.2018NSA. Kiedy powstaje obowizek podatkowy przy sprzeday z automatu?
                        Do sprzeday napoju, którego wydanie nastpuje w zamian za eton, a tym samym jego dostawy rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporzdzania takim towarem jak waciciel, dochodzi ju w momencie otrzymania przez klienta etonu, po uiszczeniu w kasie ceny napoju - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 05.03.2018Przejcie innego przedsibiorcy posugujcego si kas
                         Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony, po poczeniu ze Spók B, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 zacznika do rozporzdzenia? Czy bdzie uprawniony, w przypadku gdy zapata za usugi bdzie potrcana z wynagrodzeniem pracownika, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
                         • 01.03.2018Kasy fiskalne: Utrata zwolnienia wskutek przejcia
                          Jeeli spóka przejmowana nie ma prawa do zwolnienia z obowizku rejestrowania czynnoci w kasie rejestrujcej, to spóka zawizana po przejciu równie tego zwolnienia nie ma - mimo, i ma do niego prawo spóka przejmujca.
                          • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                           Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                           • 14.12.2017NSA: Podatek u róda od opat licencyjnych
                            Moliwo opodatkowania przychodów z tytuu praw autorskich zalena jest od dokonanego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podziau wadztwa podatkowego - stwierdzi NSA oddalajc skarg kasacyjn Ministerstwa Finansów
                            • 28.11.2017Kasy rejestrujce od 1 stycznia 2018 r.
                             Do 31 grudnia 2017 r. obowizywa bdzie rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ycie cakiem nowy akt prawny regulujcy to zagadnienie.
                             • 27.11.2017Kasy rejestrujce od 1 stycznia 2018 r.
                              Do 31 grudnia 2017 r. obowizywa bdzie rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ycie cakiem nowy akt prawny regulujcy to zagadnienie.
                              • 16.10.2017NSA. Z ulgi na zakup kas mona skorzysta tylko raz
                               Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dofinansowanie jedynie nabycia kas rejestrujcych zgoszonych przez podatnika na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania, tzw. pierwszych kas, a wszystkie inne kasy, nabyte przez podatnika po dokonaniu pierwszego zgoszenia - np. wymieniane z uwagi na zuycie, rozszerzenie dziaalnoci gospodarczej podatnika, czy te w zwizku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zakoczonej dziaalnoci gospodarczej - nie korzystaj ju z okrelonego w tym przepisie uprawnienia, które zostao skonsumowane przez niego na dzie „rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania” - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                               • 11.10.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                                Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                                • 16.06.2017NSA. Czy mona odmówi wydania paragonu z NIP nabywcy?
                                 Z uzasadnienia: Spóka ma obowizek wyda nabywcy paragon fiskalny zawierajcy jego NIP w kadej sytuacji, gdy nabywca tego zada, niezalenie od wartoci sprzeday. Konsument - nabywca moe da zarówno wystawienia faktury VAT penej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni da nabywca.
                                 • 19.05.2017NSA. Ulga na zakup kas tylko za pierwszym razem
                                  Z uzasadnienia: Sukcesja podatkowa wyprowadzona z art. 6 ust 1 w zwizku z art. 19 Dyrektywy 112 nie znajduje zastosowania do ulgi na podstawie art. 111 ust 4 ustawy o VAT, narusza zasad postrzegania ulg podatkowych jako wyjtku od zasady powszechnoci opodatkowania. Skarca bowiem jako nastpca prawny podmiotu, który aportem wniós do Spóki swoje przedsibiorstwo, stawaaby si sukcesorem zbywcy na gruncie rozlicze VAT w penym zakresie, poza prawem do ulgi z tytuu wymiany kas fiskalnych, w odniesieniu do której zachowywaaby status podatnika, który prawo to dopiero nabywa po raz pierwszy.
                                  • 28.04.2017NSA. Uproszczenia na paragonie nie s dopuszczalne
                                   Z uzasadnienia: Nazwy pozwalajce na "jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usug (oraz sposób przyporzdkowania stawki podatku do nazw towarów i usug) okrela sam podatnik uwzgldniajc asortyment sprzedawanych towarów i wiadczonych usug. Tym samym rzecz podatnika jest przypisanie poszczególnym towarom takich nazw, które bd je identyfikoway. Na tak identyfikacj nie pozwala jednake metoda ustalania nazw na paragonach fiskalnych zgodnie z któr na okrelenie jednego towaru uywa si jednoczenie (obok siebie) nazw rónych towarów.
                                   • 25.01.2017Patno za porednictwem systemu PAYPAL a eksport towarów w VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy ww. sprzeda powinna by ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej w sytuacji gdy klienci kupujcy w sklepie internetowym pac przez system PAYPAL, kada wpata jest poczona z konkretnym zamówieniem i kada wpata zawiera szczegóowe dane kupujcego (imi nazwisko, adres)? Dla kadej wysyki jest wystawiana imienna faktura sprzedaowa. Czy ww. sprzeda moe zosta uznana za sprzeda eksportow w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usug z zastosowaniem stawki 0%?
                                    • 18.11.2016NSA. Obowizek umieszczania numeru NIP kupujcego na paragonie
                                     Z uzasadnienia: Spóka ma obowizek wyda nabywcy paragon fiskalny zawierajcy jego NIP w kadej sytuacji, gdy nabywca tego zada, niezalenie od wartoci sprzeday. Konsument - nabywca moe da zarówno wystawienia faktury VAT penej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni da nabywca.
                                     • 06.09.2016Ulgi podatkowe mona zlikwidowa?
                                      Jako podatnicy zgadzamy si pewnie wszyscy, e prawo podatkowe jest trudne, nadmiernie skomplikowane i niejednoznaczne. Niemal kady przepis mona zinterpretowa na rne sposoby. Minister Finansw uwaa jednak zupenie inaczej. Prawo jest proste, wtpliwoci nie ma, a interpretowanie zasad prawnych ma tylko jedno oblicze – fiskalne. A moe naleaoby jeszcze zlikwidowa ulgi podatkowe?
                                      • 05.09.2016Ulgi podatkowe mona zlikwidowa?
                                       Jako podatnicy zgadzamy si pewnie wszyscy, e prawo podatkowe jest trudne, nadmiernie skomplikowane i niejednoznaczne. Niemal kady przepis mona zinterpretowa na rne sposoby. Minister Finansw uwaa jednak zupenie inaczej. Prawo jest proste, wtpliwoci nie ma, a interpretowanie zasad prawnych ma tylko jedno oblicze – fiskalne. A moe naleaoby jeszcze zlikwidowa ulgi podatkowe?
                                       • 16.08.2016Karta podatkowa przy korzystaniu z usug specjalistycznych
                                        Pytanie podatnika: w ramach prowadzenia ww. dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza korzysta z usug specjalistycznych polegajcych na sprztaniu domkw oraz praniu pocieli - s to czynnoci i prace wchodzce w inny ni zgoszony przez Wnioskodawczyni zakres dziaalnoci oraz s niezbdne do cakowitego wiadczenia usugi. Czy bdc opodatkowanym w formie karty podatkowej mona korzysta z ww. usug specjalistycznych?
                                        • 10.06.2016W przypadku dwóch form dziaalnoci wystarczy jedna kasa
                                         Pytanie podatnika: Czy w zwizku z istnieniem dwóch firm na nazwisko Wnioskodawczyni - ten sam NIP - Wnioskodawczyni ma zakupi drug kas fiskaln, a jeli tak, czy przysuguje jej dofinansowanie za zakup drugiej kasy?
                                         • 30.12.2015Prywatne korzystanie z samochodów subowych a kasa fiskalna u pracodawcy
                                          Pytanie podatnika: Czy Spóka wiadczy bdzie na rzecz pracowników nieodpatn usug polegajc na uyciu pojazdów samochodowych do celów osobistych pracowników, która to usuga, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT? Czy Spóka zobowizana bdzie zaewidencjonowa wiadczenie usugi, o której mowa w Pytaniu nr 1, na kasie rejestrujcej?
                                          • 25.08.2015Ulga przy zakupie zapasowej kasy fiskalnej
                                           Podatnik nie traci prawa do ulgi z tytuu zakupu kasy rejestrujcej uytkowanej jako zapasowa, jeeli od daty rozpoczcia jej uytkowania do zakoczenia przez podatnika dziaalnoci min okres duszy ni 3 lata. Tak wynika z niedawno wydanej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w odzi.
                                           • 29.07.2015Ulga na zakup rezerwowej kasy rejestrujcej
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi dwie kasy fiskalne. Zgodnie z obowizujcymi przepisami Wnioskodawca otrzyma ulg w wysokoci 1400 z (2 x 700 z). Poczwszy do maja 2011 r. Wnioskodawca rozpocz ewidencj sprzeday na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 r. w zwizku z likwidacj jednego z gabinetów ewidencja sprzeday bya prowadzona na jednej kasie. Druga zostaa zgoszona do urzdu skarbowego jako kasa rezerwowa. Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zwrotu ulgi za kas rejestrujc?
                                            • 20.07.2015Paragony. Fiskalny i niefiskalny to spora rónica
                                             Przedsibiorca dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej co do zasady powinien wystawia paragon. Czasami jednak próbuje tego unikn. Nie wystawia go wcale lub wystawia paragon niefiskalny.
                                             • 29.01.2015VAT: Opodatkowanie sprzeday wysykowej z terytorium Polski
                                              Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) pojcie sprzeday wysykowej jest definiowane inaczej ni potoczne jego rozumienie. Przez sprzeda wysykow zwykle rozumie si bowiem tak transakcj sprzeday, w ktrej nabywca towaru skada zamwienie drog telefoniczn, internetow itp., a nastpnie towar jest wysyany przez sprzedawc do odbiorcy. W ustawie o VAT w odniesieniu do sprzeday wysykowej zawarto pewne warunki, aby transakcja moga by uznana za sprzeda wysykow z terytorium kraju lub na terytorium kraju. Takich transakcji dotycz specjalne reguy opodatkowania.
                                              • 28.01.2015VAT: Opodatkowanie sprzeday wysykowej z terytorium Polski
                                               Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) pojcie sprzeday wysykowej jest definiowane inaczej ni potoczne jego rozumienie. Przez sprzeda wysykow zwykle rozumie si bowiem tak transakcj sprzeday, w ktrej nabywca towaru skada zamwienie drog telefoniczn, internetow itp., a nastpnie towar jest wysyany przez sprzedawc do odbiorcy. W ustawie o VAT w odniesieniu do sprzeday wysykowej zawarto pewne warunki, aby transakcja moga by uznana za sprzeda wysykow z terytorium kraju lub na terytorium kraju. Takich transakcji dotycz specjalne reguy opodatkowania.
                                               • 19.12.2013Kasy rejestrujce: NIP klienta na paragonie a wystawienie faktury
                                                Pytanie podatnika: Czy sprzedawca ma obowizek umieszczania numeru NIP kontrahenta na kadym paragonie, na którym klient zada? Czy te obowizek umieszczenia NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy moemy odmówi umieszczenia na paragonie NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
                                                • 11.12.2013NIP nabywcy na paragonie fiskalnym
                                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca zawsze bdzie zobowizany do umieszczania numeru NIP kontrahenta na paragonie, w przypadku, gdy klient zada wskazania na paragonie jego numeru NIP, czy te obowizek umieszczenia numeru NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków, w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy te w kadym przypadku Wnioskodawca moe odmówi umieszczenia na paragonie numeru NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?