Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewa iwan kasy fiskalne

 • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
  Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
  • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
   Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
   • 27.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
    1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
    • 30.12.2016Podatki 2017: Nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z kas
     1 stycznia 2017 r. wchodzi w ycie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Rozporzdzenie zasadniczo powiela uregulowania zawarte w rozporzdzeniu obowizujcym w latach 2015-2016. Dodatkowo rozszerzono zakres zwolnie podmiotowych poprzez objcie tym zwolnieniem jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie czynnoci wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne korzystajce ze zwolnienia, a take osób niewidomych w zakresie wiadczonych przez nie usug.
     • 23.12.2015VAT 2016: Parametry, wskaniki, limity
      Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
      • 25.03.2015Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym
       wiadczenie usug w zakresie prowadzenia elektromechaniki pojazdw, polegajcych na naprawie urzdze i instalacji elektrycznych w samochodach, wykonywane na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej lub na rzecz rolnikw ryczatowych objte jest bezwzgldnym obowizkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujcych.
       • 24.03.2015Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym
        wiadczenie usug w zakresie prowadzenia elektromechaniki pojazdów, polegajcych na naprawie urzdze i instalacji elektrycznych w samochodach, wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej lub na rzecz rolników ryczatowych objte jest bezwzgldnym obowizkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujcych.
        • 27.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
         Kasy fiskalne od 1 marca br. bd dla wikszoci firm, niezalenie od osignitego obrotu, obowizkowym wyposaeniem. Obowizek ten wynika z nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. Odnonie natomiast przepisw dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, w ktrym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
         • 26.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
          Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
          • 26.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
           Kasy fiskalne od 1 marca br. bd dla wikszoci firm, niezalenie od osignitego obrotu, obowizkowym wyposaeniem. Obowizek ten wynika z nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie ("Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?"). Odnonie natomiast przepisów dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwóch miesicy nastpujcych po miesicu, w którym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
           • 25.02.2015Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?
            Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, obowizujcym od 1 stycznia br., obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotw, zostali objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdw silnikowych oraz motorowerw. Co oznacza, e najpniej z dniem 1 marca 2015 r. nowe grupy podatnikw, ktre do tej pory korzystay ze zwolnienia i nie miay obowizku posiadania kasy fiskalnej bd musieli j zainstalowa.
            • 25.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
             Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
             • 24.02.2015Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?
              Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, obowizujcym od 1 stycznia br., obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotów, zostali objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Co oznacza, e najpóniej z dniem 1 marca 2015 r. nowe grupy podatników, które do tej pory korzystay ze zwolnienia i nie miay obowizku posiadania kasy fiskalnej bd musieli j zainstalowa.
              • 29.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaniki, limity
               Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
               • 24.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaniki, limity
                Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                • 28.11.2014Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas
                 Od stycznia 2015 r. obowizywa bdzie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw). Odnonie natomiast przepisw dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, w ktrym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
                 • 28.11.2014Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas
                  Od stycznia 2015 r. obowizywa bdzie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców). Odnonie natomiast przepisów dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwóch miesicy nastpujcych po miesicu, w którym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
                  • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowizku stosowania kas fiskalnych
                   W latach 2015-2016 bdzie obowizywao nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w przyszym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy tydzie temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                   • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowizku stosowania kas fiskalnych
                    W latach 2015-2016 bdzie obowizywao nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w przyszym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy tydzie temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                    • 14.11.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw
                     Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, ktre zostao ogoszone w Dzienniku Ustaw 7 listopada br. (poz. 1544), od przyszego roku kolejni podatnicy bd musieli liczy si z zakupem kas. I tak, obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotw, maj zosta objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdw silnikowych oraz motorowerw. Rozporzdzenie bdzie obowizywa w 2015 r. i 2016 r.
                     • 14.11.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców
                      Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, które zostao ogoszone w Dzienniku Ustaw 7 listopada br. (poz. 1544), od przyszego roku kolejni podatnicy bd musieli liczy si z zakupem kas. I tak, obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotów, maj zosta objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Rozporzdzenie bdzie obowizywa w 2015 r. i 2016 r.
                      • 25.09.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Kogo czeka utrata zwolnienia?
                       Ministerstwo Finansw przedstawio projekt nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych. Rozporzdzenie ma obowizywa w 2015 r. i 2016 r. Jak wynika z niego, od przyszego roku kolejni podatnicy bd musieli liczy si z zakupem kas. I tak, obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotw, maj zosta objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdw samochodowych.
                       • 24.09.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Kogo czeka utrata zwolnienia?
                        Ministerstwo Finansów przedstawio projekt nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych. Rozporzdzenie ma obowizywa w 2015 r. i 2016 r. Jak wynika z niego, od przyszego roku kolejni podatnicy bd musieli liczy si z zakupem kas. I tak, obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotów, maj zosta objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów samochodowych.
                        • 18.07.2014Uatwienie wykonywania dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w PIT i CIT
                         Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca b.r. odbdzie si pierwsze czytanie przyjtego przez Rad Ministrów w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W zakresie podatków dochodowych projekt przewiduje nastpujce zmiany:
                         • 04.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaniki, limity
                          Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                          • 04.04.2013Zmiany w VAT: Ograniczenie obowizku stosowania kas fiskalnych
                           Ruch Palikota zoy w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug dotyczcy ograniczenia obowizku stosowania kas rejestrujcych. Zgodnie z tym projektem, zwolnieni z obowizku uywania kas bd wszyscy przedsibiorcy, których roczny obrót nie przekroczy wysokoci 12-krotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego, czyli obecnie ok. 45 tys. z. Ma to wyeliminowa bariery dla prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez najmniejsze firmy.
                           • 14.01.2013VAT 2013: Parametry, wskaniki, limity
                            Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                            • 05.10.2011Obowizek przechowywania zuytej kasy fiskalnej
                             Pytanie: Jestem zobowizany do rejestracji swoich przychodw za pomoc kas fiskalnych. W zwizku z tym, e w cigu najbliszych 3-4 miesicy pami fiskalna w kasie zostanie w caoci wyczerpana, zajdzie konieczno albo wymiany moduu fiskalnego albo cakowitego zaprzestania uywania dotychczasowej kasy. Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, mona niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji, czy te naley przechowywa te urzdzenia, a jeeli tak, to przez jaki okres czasu?
                             • 01.09.2011Kasy rejestrujce - zmiany od 1 wrzenia 2011 r.
                              Od 1 wrzenia br. badaniem kas rejestrujcych zajmuje si Gwny Urzd Miar (GUM). Zatem, od dzisiaj o tym czy kasa spenia odpowiednie kryteria i warunki techniczne decyduje prezes GUM. Dotychczas zadania te byy przypisane Ministrowi Finansw. Skutki nowych przepisw dotkn najbardziej producentw oraz importerw kas. Za badanie kas przez GUM bd musieli zapaci, a jeeli wprowadz na rynek kasy niespeniajce wymogw bdzie naoona na nich kara w wysokoci 5 tys. z. Natomiast jeli chodzi o uytkownikw kas zmiany s niewielkie. Co najwaniejsze, podatnicy posiadajcy kasy nie bd musieli ich wymienia, pod warunkiem e zapewniaj one prawidowo rozlicze z urzdem skarbowym.
                              • 21.07.2011Nawet przy duych obrotach mona unikn kasy
                               Podatnik, po przekroczeniu kwoty obrotw w wysokoci 40 tys. z ze wiadczenia usug na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, moe unikn koniecznoci stosowania kasy fiskalnej, gdy zadba o to by liczba przeprowadzonych przez niego transakcji w roku podatkowym nie przekroczya 50 i by byy one przeprowadzone na rzecz nie wicej ni 20 klientw, a dodatkowo kada sprzeda bya udokumentowana faktur VAT.
                               • 15.07.2011Kasy fiskalne w spadku
                                W przypadku przejcia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez jednego ze spadkobiercw po zmarym podatniku nie jest konieczna wymiana kas rejestrujcych. Kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej wymaga natomiast dokonanie zgoszenia rejestracyjnego przed dniem dokonania sprzeday we wasnym imieniu i na wasny rachunek. Z tym te dniem powinna nastpi wymiana pamici fiskalnych kas rejestrujcych uywanych do prowadzenia ewidencji sprzeday.
                                • 18.05.2011Ewidencjonowanie w kasie wpat na rachunek bankowy
                                 Dopuszczalne jest zaewidencjonowanie otrzymanej patnoci na kasie rejestrujcej z chwil otrzymania wycigu bankowego - w przedmiotowej sprawie bdzie to pierwszy dzie roboczy po wznowieniu pracy firmy. Natomiast w przypadku, gdy podatnika otrzyma te wycigi w miesicu nastpnym (po dacie wpaty) rwnie naley otrzymane patnoci zaewidencjonowa na kasie w dniu otrzymania wycigu bankowego (tj. w pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy) - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30.03.2011 r., sygn. IBPP4/443-21/11/KG.
                                 • 18.04.2011Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne dla nowych grup podatnikw
                                  Ju od 1 maja br. nowe grupy podatnikw, m.in. rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze, lekarze i prawnicy, bd musiay kupi i stosowa w swojej dziaalnoci gospodarczej kasy fiskalne. Rwnie podatnicy rozliczajcy podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej bd musieli kupi kas, gdy ich roczne obroty przekrocz 40 tys. z. Powysze wynika z rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 138, poz. 930), ktre weszo w ycie z dniem 1 stycznia tego roku.
                                  • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 9 wrzenia 2010 r. – wykaz zmian (cz III)
                                   Do spisu treci wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotw zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usuniciu zapisu, zgodnie z ktrym zwrot podatku dla podmiotw zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wycznie podmiotw niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisw dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., ktra to dyrektywa nie wie prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celw podatku w pastwie czonkowskim, w ktrym podmiot ten wystpuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spenienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzeday w tym pastwie czonkowskim.
                                   • 09.09.2010Obowizek sporzdzania raportw dobowych
                                    Pytanie: Jestem jednoosobow firm bdc podatnikiem VAT. Od niedawna posiadam kas fiskaln. Zdarza si, e s dni w miesicu, gdy nie mam ani jednej sprzeday na paragon. Czy mimo to powinienem codziennie wykonywa raport dobowy?
                                    • 14.05.2010Zwolnienia z kas fiskalnych: Wykaz projektowanych zmian zacznika
                                     Przedstawiony poniej wykaz zawiera porwnanie treci zacznika („Czynnoci zwolnione z obowizku ewidencjonowania”) obowizujcego obecnie rozporzdzenia ministra finansw z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) z treci wykazu zwolnie przedmiotowych zawartego w projekcie rozporzdzenia z 11 maja 2010 r.
                                     • 09.04.2009Paragon zamiast faktury
                                      Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday detalicznej artykuw gospodarstwa domowego. Mam moliwo dokonywania zakupu towarw handlowych po okazyjnej cenie na aukcjach internetowych. Zdarza si, e sprzedawcy nie chc wystawia faktur zakupu, a jedynie paragony z kasy fiskalnej. Czy w przypadku prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw bd mg uj te zakupy w ksidze?