Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

informacja dodatkowa bilansu

 • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
  Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
  • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
   Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
   • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
    Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
    • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
     Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
     • 13.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
      Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
      • 12.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
       Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
       • 23.01.2014Sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Podstawowe zasady
        Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
        • 05.12.2012Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy
         Przepisy prawa bilansowego wskazuj, e sprawozdanie finansowe sporzdza si na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy. Powinno ono skada si z bilansu, rachunku zyskw i strat oraz informacji dodatkowej, obejmujcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objanienia. W niektrych przypadkach wymagane s rwnie inne dokumenty uzupeniajce.
         • 28.10.2010Co powinno zawiera sprawozdanie finansowe?
          Sprawozdanie finansowe sporzdza si na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy. Powinno skada si z bilansu, rachunku zyskw i strat oraz informacji dodatkowej, obejmujcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia. W niektrych przypadkach wymagane s rwnie inne dokumenty uzupeniajce.