Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emerytura

 • 14.09.2020Dodatek do emerytur i rent z tytuu pracy w szczególnych warunkach
  Przy zmianach ustrojowych i zmianach wasnociowych cz dokumentacji pracowniczej zagina, wielu z nich zostao zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im skadki tylko od czci wynagrodzenia. A do otrzymania rekompensat za utrat prawa do nabycia wczeniejszej emerytury potrzebna jest pena dokumentacja. W póniejszym okresie zlikwidowano równie dodatki do emerytury za prac w trudnych warunkach. Czy rzd ma wiedz, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji pacowej i czy rzd rozwaa przywrócenie ww. dodatki? - pytaj posowie w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.
  • 12.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
   Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
   • 11.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
    Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
    • 05.08.2020Emerytura po zmarym maonku
     Obecnie - zgodnie z przepisami - jeeli jeden z maonków bdcych na emeryturze zmar, to druga osoba ma prawo do 85% emerytury zmarego maonka w zamian za niepobieranie swojej emerytury. Czy moliwe jest przyznanie prawa zastosowania przelicznika 100% emerytury po zmarym maonku w zamian za niepobieranie swojej emerytury? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
     • 04.08.2020Emerytura po zmarym maonku
      Obecnie - zgodnie z przepisami - jeeli jeden z maonków bdcych na emeryturze zmar, to druga osoba ma prawo do 85% emerytury zmarego maonka w zamian za niepobieranie swojej emerytury. Czy moliwe jest przyznanie prawa zastosowania przelicznika 100% emerytury po zmarym maonku w zamian za niepobieranie swojej emerytury? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
      • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
       Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
       • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
        Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
        • 15.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
         Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
         • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
          Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
          • 10.07.2020Emerytury kobiet urodzonych w 1953 r. – nowelizacja ju z podpisem prezydenta
           Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ws. emerytur kobiet urodzonych w 1953 r. Zmiany przewiduj przywrócenie w tego rodzaju przypadkach wikszej podstawy obliczenia emerytury osobom, które pobieray wczeniejsz emerytur bez wiedzy o tym, e kwoty pobranych wczeniej wiadcze zmniejsz wysoko emerytury powszechnej. Nowela zostaa ju opublikowana w Dzienniku Ustaw.
           • 10.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
            Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
            • 09.07.2020Emerytury kobiet urodzonych w 1953 r. – nowelizacja ju z podpisem prezydenta
             Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ws. emerytur kobiet urodzonych w 1953 r. Zmiany przewiduj przywrócenie w tego rodzaju przypadkach wikszej podstawy obliczenia emerytury osobom, które pobieray wczeniejsz emerytur bez wiedzy o tym, e kwoty pobranych wczeniej wiadcze zmniejsz wysoko emerytury powszechnej. Nowela czeka obecnie jeszcze na publikacj w Dzienniku Ustaw.
             • 07.07.2020Poczta ciga emerytów za abonament RTV
              Zgodnie z informacjami medialnymi urzdy skarbowe rozpoczy akcj zajmowania emerytur osób, które w przeszoci nie paciy abonamentu RTV. Skarbówka czsto zajmuje nawet ponad poow emerytury, przez co pozbawia seniorów rodków do ycia. Sprawa jest bulwersujca, bo dotyczy take osób, które dawno temu wyrejestroway telewizor, albo tych, które nie posiadaj telewizora, a zapomniay wyrejestrowa odbiornik. Skarbówka ciga take zalegoci za okres duszy ni 5 lat i bez uprzedzenia wchodzi na konta niezamonych osób, czsto ciko chorych. Dlaczego urzdy skarbowe przystpiy do akcji cigania emerytów za nieopacony przed wieloma laty abonament? Kto podj decyzj o rozpoczciu tej zmasowanej akcji? - pyta pose w interpelacji.
              • 03.07.2020ZUS: Informacja o stanie konta ubezpieczonego tylko na PUE
               W zwizku z pandemi koronawirusa, informacj o stanie konta ubezpieczonego bdzie mona sprawdzi w tym roku wycznie na swoim profilu na Platformie Usug Elektronicznych. Osoby, które o to wystpi, informacj otrzymaj równie w wersji papierowej.
               • 02.07.2020ZUS: Informacja o stanie konta ubezpieczonego tylko na PUE
                W zwizku z pandemi koronawirusa, informacj o stanie konta ubezpieczonego bdzie mona sprawdzi w tym roku wycznie na swoim profilu na Platformie Usug Elektronicznych. Osoby, które o to wystpi, informacj otrzymaj równie w wersji papierowej.
                • 29.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
                 W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
                 • 26.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
                  W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
                  • 24.06.2020ZUS: Nowe rozwizania w tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0
                   Nowe rozwizania rozszerzaj pomoc dla przedsibiorców i zleceniobiorców w zakresie:  1. wiadczenia postojowego dla:  ⇒ osób prowadzcych dziaalno gospodarcz: wiadczenie bdzie przysugiwao osobie prowadzcej pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie przepisów Prawa przedsibiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytu do ubezpiecze spoecznych pod warunkiem, e osoba ta podlegaa ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytuu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
                   • 23.06.2020ZUS: Nowe rozwizania w tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0
                    Nowe rozwizania rozszerzaj pomoc dla przedsibiorców i zleceniobiorców w zakresie:  1. wiadczenia postojowego dla:  ⇒ osób prowadzcych dziaalno gospodarcz: wiadczenie bdzie przysugiwao osobie prowadzcej pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie przepisów Prawa przedsibiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytu do ubezpiecze spoecznych pod warunkiem, e osoba ta podlegaa ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytuu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
                    • 23.06.2020Sejm za zmianami dla emerytów z rocznika 1953
                     Sejm uchwali nowelizacj ustawy, która zakada, e osoby urodzone w 1953 r., które straciy na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, bd miay moliwo przeliczenia emerytur i odzyskania zanionych wiadcze. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób. W wikszoci przypadków rednia miesiczna podwyka emerytur wyniesie 202 z. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.
                     • 19.06.2020Sejm zajmie si emeryturami osób z rocznika '53
                      Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) zostan dostosowane do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy czci urodzonych w 1953 r. kobiet. Rzdowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafi ju do Sejmu. Zmiany bd szersze wzgldem wyroku TK i maj odnosi si take do mczyzn. Nowela moe mie bezporedni wpyw na niemal 130 tys. osób.
                      • 18.06.2020Sejm zajmie si emeryturami osób z rocznika '53
                       Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) zostan dostosowane do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy czci urodzonych w 1953 r. kobiet. Rzdowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafi ju do Sejmu. Zmiany bd szersze wzgldem wyroku TK i maj odnosi si take do mczyzn. Nowela moe mie bezporedni wpyw na niemal 130 tys. osób.
                       • 28.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                        Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                        • 27.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
                         Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
                         • 27.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                          Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                          • 26.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
                           Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
                           • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
                            Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
                            • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
                             Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                             • 13.05.2020Jak rozlicza przychody z rónych róde?
                              Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz mog osiga przychody z rónych róde, take nie zwizanych z t dziaalnoci. Rozliczenie tych przychodów zaley od tego, w jaki sposób jest opodatkowana dziaalno gospodarcza.
                              • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                               Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                               • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                                Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                                • 05.05.2020Zgoszenie wniosku w sprawie emerytury (renty) w czasie epidemii
                                 Chcesz zoy wniosek o emerytur, rent bd inne wiadczenie o podobnym charakterze (lub o ich przeliczenie czy podjcie wypaty), a z rónych przyczyn nie moesz lub nie chcesz tego robi w okresie trwania epidemii? Nie musisz martwi si o to, e nie otrzymasz wypaty za okres jej trwania. Wystarczy, e wniosek w tej sprawie zgosisz najpóniej w cigu 30 dni po ustaniu epidemii.
                                 • 04.05.2020Zgoszenie wniosku w sprawie emerytury (renty) w czasie epidemii
                                  Chcesz zoy wniosek o emerytur, rent bd inne wiadczenie o podobnym charakterze (lub o ich przeliczenie czy podjcie wypaty), a z rónych przyczyn nie moesz lub nie chcesz tego robi w okresie trwania epidemii? Nie musisz martwi si o to, e nie otrzymasz wypaty za okres jej trwania. Wystarczy, e wniosek w tej sprawie zgosisz najpóniej w cigu 30 dni po ustaniu epidemii.
                                  • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                                   Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                                   • 21.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                                    Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy  w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
                                    • 21.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                                     Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy  w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
                                     • 20.04.2020ZUS: Nowe rozwizania przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0
                                      Nowe rozwizania przewiduj rozszerzenie pomocy dla przedsibiorców oraz osób wykonujcych umowy cywilnoprawne w zakresie wiadczenia postojowego, zwolnienia z opacania skadek za okres marzec, kwiecie i maj 2020 r. oraz odstpienia od pobierania odsetek za zwok dla nalenoci za okres od stycznia 2020 r.
                                      • 17.04.2020wiadczenie postojowe dla prowadzcych dziaalno - jak poprawnie wypeni wniosek
                                       wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.  O takie wiadczenie mog ubiega si osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, na podstawie prawa przedsibiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:  osoby, które korzystaj z Ulgi na start,  osoby, które korzystaj z ulg w ramach Maej Dziaalnoci Gospodarczej (MDG) lub Maego ZUS plus (MDG +),  jeeli miay one przestój w nastpstwie COVID – 19 i jeli speniaj inne warunki okrelone w przepisach.
                                       • 17.04.2020wiadczenie postojowe dla prowadzcych dziaalno - jak poprawnie wypeni wniosek
                                        wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.  O takie wiadczenie mog ubiega si osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, na podstawie prawa przedsibiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:  osoby, które korzystaj z Ulgi na start,  osoby, które korzystaj z ulg w ramach Maej Dziaalnoci Gospodarczej (MDG) lub Maego ZUS plus (MDG +),  jeeli miay one przestój w nastpstwie COVID – 19 i jeli speniaj inne warunki okrelone w przepisach.
                                        • 10.04.2020Emerytura: Opieka nad rodzicem jako okres nieskadkowy
                                         Do okresów nieskadkowych (okresów braku aktywnoci zawodowej) zalicza si m.in. przypadajce przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznoci opieki nad innym ni dziecko czonkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za cakowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osob niepenosprawn w stopniu znacznym.
                                         • 08.04.2020ZUS: Wyduono prawo do wiadcze z tytuu niezdolnoci do pracy
                                          31 marca 2020 r. weszy w ycie przepisy[1], na podstawie których w okrelonych sytuacjach nastpuje wyduenie wanoci orzecze o niezdolnoci do pracy lub o niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisj lekarsk ZUS. Dziki temu, wydua si równie prawo do wiadcze uzalenionych od niezdolnoci do pracy lub od niezdolnoci do samodzielnej egzystencji.
                                          • 07.04.2020ZUS: Wyduono prawo do wiadcze z tytuu niezdolnoci do pracy
                                           31 marca 2020 r. weszy w ycie przepisy[1], na podstawie których w okrelonych sytuacjach nastpuje wyduenie wanoci orzecze o niezdolnoci do pracy lub o niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisj lekarsk ZUS. Dziki temu, wydua si równie prawo do wiadcze uzalenionych od niezdolnoci do pracy lub od niezdolnoci do samodzielnej egzystencji.
                                           • 03.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie do pensji pracowników
                                            Skorzystaj z 3-miesicznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy oraz opaty skadek na ubezpieczenia spoeczne. W tym rozwizaniu: w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 z netto, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy, w przypadku obnionego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 z, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy.
                                            • 03.04.202013. emerytura, czyli dodatkowe roczne wiadczenie pienine w 2020 roku
                                             W zwizku ze zbliajcym si wielkimi krokami kryzysem gospodarczym wielu osobom towarzyszy niepokój, a nieprawdziwe pogoski np. o wstrzymaniu wypat wiadczenia wychowawczego czy trzynastej emerytury tylko go potguj. – Zapewniam, e rodki na te wiadczenia s zabezpieczone, nie ma powodu do obaw – mówi minister rodziny, pracy i polityki spoecznej Marlena Malg. I tak wynika z wczorajszej informacji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, który na swojej stronie internetowej zapewni, e w kwietniu wypaci dodatkowe roczne wiadczenie pienine, czyli tzw. trzynast emerytur.
                                             • 02.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie do pensji pracowników
                                              Skorzystaj z 3-miesicznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy oraz opaty skadek na ubezpieczenia spoeczne. W tym rozwizaniu: w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 z netto, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy, w przypadku obnionego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 z, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy.
                                              • 01.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                                               Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Regulacje te wchodz w ycie 1 kwietnia br. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.