Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja przychodu bez kasy fiskalnej

 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
  • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 25.09.2018Dziaalno nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT i kasa fiskalna
    Pytanie: Czy aby prowadzi dziaalno nierejestrow w zakresie usug kosmetycznych jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usug ze wzgldu na limit obrotów, Wnioskodawca musi uzyska status podatnika VAT zwolnionego podmiotowo ze wzgldu na limit obrotów, poprzez zoenie we waciwym Urzdzie Skarbowym zgoszenia rejestracyjnego VAT-R (zaznaczajc w nim w czci C.1. pkt 30. Podatnik bdzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy), zgosi, sfiskalizowa i zarejestrowa kas fiskaln w Urzdzie Skarbowym?
    • 17.09.2018Faktura do paragonu w ewidencji VAT
     Pytanie: Jeli Klient Wnioskodawcy zgasza danie wystawienia faktury VAT do paragonu, niezalenie od tego, czy danie zgasza podatnik VAT, czy niebdca podatnikiem osoba fizyczna, faktura jest wystawiana do paragonu. W przypadku, gdy danie wystawienia faktury zostao zoone w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiony by paragon, faktura jest umieszczana w ewidencji VAT. Jeli danie zgoszono po upywie okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca nie wprowadza zmian w ewidencji. Czy Wnioskodawca ma obowizek wprowadzania do ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu i czy ma obowizek korekty ewidencji VAT uwzgldniajcej wystawion do paragonu faktur?
     • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
      W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
      • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
       W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
       • 07.06.2018Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
        W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
        • 05.06.2018Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
         W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
         • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
          W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
          • 24.04.2018Pomyka w zaewidencjonowaniu sprzeday w kasie rejestrujcej
           Moliwo bdnego zaewidencjonowania sprzeday w kasie jest zrozumiaa, szczególnie biorc pod uwag specyfik dokonywania sprzeday na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natenia transakcji, np. w sklepie.
           • 23.04.2018Pomyka w zaewidencjonowaniu sprzeday w kasie rejestrujcej
            Moliwo bdnego zaewidencjonowania sprzeday w kasie jest zrozumiaa, szczególnie biorc pod uwag specyfik dokonywania sprzeday na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natenia transakcji, np. w sklepie.
            • 19.02.2018WSA. Ewidencja pomyek zarejestrowanych w kasie fiskalnej
             Z uzasadnienia:W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej.
             • 19.09.2017Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
              W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz. U. poz. 363) – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
              • 17.04.2015Samoobsugowe myjnie samochodowe na celowniku posów
               Interpelacja nr 31978 do ministra finansów w sprawie ewidencji fiskalnej myjni samochodowych
               • 31.12.2013Przechowywanie kopii paragonów na rolkach z kasy
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda detaliczn, w zwizku z czym posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych (tzw. rolek), które s przechowywane przez niego od 2007 r. tak jak pozostae dokumenty ksigowe, co stanowi powany problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo i za jakie lata Wnioskodawca powinien przechowywa kopie paragonów tzw. rolek?
                • 17.10.2013IV ustawa deregulacyjna - zmiany w ustawach o PIT i CIT
                 Ministerstwo Gospodarki przygotowao kolejny pakiet zmian majcych uatwi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Zmiany dotyczy bd m.in. ustaw o podatkach dochodowych. W projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej zaproponowano wprowadzenie nowych zwolnie oraz uproszczenie rozlicze podatkowych.
                 • 02.08.2013Kasy fiskalne. Ewidencja w PKPiR ulgi w VAT
                  Podatnicy bardzo czsto korzystaj z ulgi zwizanej z zakupem po raz pierwszy kasy fiskalnej (kas fiskalnych). Maj w tym momencie wtpliwoci: czy mog tak kas amortyzowa (lub uwzgldnia w KUP jednorazowo) w penej wartoci ceny zakupu? Czy ulga stanowi przychód z dziaalnoci gospodarczej?
                  • 30.04.2013Ustalenie wysokoci przychodu z dziaalnoci gospodarczej
                   Pytanie podatnika: Czy przychodem podatnika podlegajcym opodatkowaniu powinna by cena sprzeday uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w czci fiskalnej), czy te kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?
                   • 06.01.2010Sam paragon nie stanowi podstawy do pomniejszenia przychodu
                    Pytanie podatnika: Czy Spka moe pomniejszy warto przychodw o kwoty udzielonych bonifikat w wartoci netto (po odliczeniu podatku VAT? Czy Spka postpi prawidowo dokumentujc warto udzielonych w miesicu bonifikat kopiami wydanych paragonw fiskalnych oraz wydrukiem komputerowym (zestawieniem)?
                    • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                     Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                     • 05.08.2007Orzecznictwo - Ponure skutki nierzetelnego ewidencjonowania
                      Zaskaronym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1705/03 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Daniela J na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 lipca 2003 r., ktr utrzymano w mocy decyzj Urzdu Skarbowego w winoujciu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie okrelenia wartoci niezaewidencjonowanego przychodu za poszczeglne miesice roku podatkowego 2001 r. oraz wysokoci zryczatowanego podatku od przychodw ewidencjonowanych w kwotach (wymienionych w decyzji) bdcych zalegociami podatkowymi.
                      • 02.03.2006Co nam skontroluj
                       Przegldajc strony internetowe MF natrafiem na ciekawy materia, dotyczcy wszystkich przedsibiorcw. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarw Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzce z Departamentu Administracji Podatkowej. Moe okaza si bardzo przydatny dla podatnikw midzy innymi z tego powodu, e zawiera omwienie najczciej popenianych bdw i naduy w poszczeglnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczciej kontrolowane pozwoli przeprowadzi skuteczn kontrol wewntrzn i unikn problemw podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.