Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czas przechowywania rolek kasy fiskalnej

 • 22.06.2017WSA. Niebezpieczne zabawy z kas fiskaln
  Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
  • 09.02.2017Ewidencjonowanie sprzeday. Kasa fiskalna to nie zabawka
   Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
   • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
    Projekt rozporzdzenia okrelajcy zakres zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na lata 2015-2016 zosta skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnie oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporzdzenia przewiduje racjonalizacj zwolnie oraz objcie niektrych dziaalnoci obowizkiem stosowania kas bez wzgldu na osigane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objoby te rodzaje dziaalnoci, w ktrych wykonuje si usugi w przewaajcej czci na rzecz konsumentw, czsto o duej wartoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacje poselsk.
    • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
     Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie koniecznoci zwikszenia kwoty obrotu uprawniajcej do uzyskania zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
     • 31.12.2013Przechowywanie kopii paragonów na rolkach z kasy
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda detaliczn, w zwizku z czym posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych (tzw. rolek), które s przechowywane przez niego od 2007 r. tak jak pozostae dokumenty ksigowe, co stanowi powany problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo i za jakie lata Wnioskodawca powinien przechowywa kopie paragonów tzw. rolek?
      • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
       Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
       • 10.02.2011Papierowe paragony mona zniszczy po dwch latach
        Pytanie podatnika: Czy Spka moe po upywie 2 lat liczc od koca roku, w ktrym nastpia sprzeda zarejestrowana za porednictwem danej kasy fiskalnej, zniszczy w sposb trway kopie papierowe paragonw fiskalnych, tj. rolek kasowych dokumentujcych transakcje sprzeday detalicznej?
        • 13.11.2007Paragony fiskalne i faktury VAT sprzeday
         Pytanie podatnika: Czy jest moliwe, aby przechowywa oryginay paragonw z kasy rejestrujcej w formie rolek, tak jak otrzymuje si je z kasy (odrbnie rolek kopii i oryginaw) stojc na stanowisku, i nie zachodzi konieczno kompletowania oryginaw paragonw fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzeday?